Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 130/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Hoàng Việt Phương
Ngày ban hành: 14/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 37-CTR/TU NGÀY 08/7/2020 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 37-CT/TW NGÀY 03/9/2019 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH VÀ TIẾN BỘ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Quyết định 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 08/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37- CT/TW.

Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát huy sự vào cuộc của hệ thống chính trị tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động; thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công; bảo đảm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động, tổ chức đại diện của người lao động và người sử dụng lao động, tổ chức đại diện của người sử dụng lao động trong việc thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động.

2. Yêu cầu

Triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, đúng quan điểm chỉ đạo của Chỉ thị số 37-CT/TW và Chương trình hành động số 37-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cụ thể hóa thành nhiệm vụ và các giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới để thực hiện trong cơ quan, đơn vị.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung Chỉ thị số 37-CT/TW, Chương trình hành động số 37-CTr/TU, tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới đối với toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, công đoàn trong các doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) bằng nhiều hình thức phù hợp. Phát huy các phương tiện truyền thông để định hướng, vận động, tập hợp người lao động, người sử dụng lao động trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; kịp thời ngăn chặn các thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ lao động và an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quan hệ lao động

Tập trung tuyên truyền nội dung Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Luật Công đoàn năm 2012, Luật Việc làm năm 2013, Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật có liên quan tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động bằng nhiều hình thức phù hợp để tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.

Kịp thời ban hành theo thẩm quyền các văn bản liên quan đến lao động; thường xuyên rà soát các văn bản liên quan đến lao động để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế.

Xây dựng các nội dung, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, nhất là các phương tiện truyền thông hiện đại để vận động, tập hợp người lao động, người sử dụng lao động tham gia, hoạt động trong các tổ chức đại diện của mình bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích theo quy định.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức đại diện người lao động với doanh nghiệp, giữa người sử dụng lao động với người lao động. Quản lý và hỗ trợ quá trình đối thoại, thương lượng, thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp trong đó chú trọng việc công nhận tính hợp pháp của bản thoả ước và giám sát quá trình thực hiện bản thoả ước đã được ký kết.

Thực hiện có hiệu quả cơ chế đối thoại, thương lượng giữa các chủ thể trong quan hệ lao động về việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi theo quy định

Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước về quan hệ lao động từ tỉnh đến cơ sở; bố trí cán bộ chuyên trách về quan hệ lao động để thực hiện hỗ trợ đối với tổ chức đại diện của người lao động từ khâu thành lập, hoạt động, tham gia vào quan hệ lao động, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích theo quy định của pháp luật.

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ đối với đội ngũ công chức, viên chức hòa giải viên lao động, trọng tài viên lao động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, quản lý tổ chức đại diện của người lao động, thực hiện nhiệm vụ giải quyết tranh chấp lao động, đình công, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động phù hợp quy định của Bộ luật Lao động và yêu cầu của Chỉ thị số 37-CT/TW.

Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra về lao động, nhất là việc tuân thủ các quy định của pháp luật lao động trong doanh nghiệp, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung thường xảy ra tranh chấp lao động; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động. Đổi mới nội dung và phương thức thanh tra, kiểm tra để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, giảm thiểu các tranh chấp, xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Phối hợp xây dựng, chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu, tăng cường phối hợp tích hợp thông tin, dữ liệu về quan hệ lao động để phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường lao động, công tác thông tin thị trường lao động kết nối cung - cầu lao động nhằm hỗ trợ các bên thông tin trong hoạt động đối thoại, thương lượng.

Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách về phát triển nhà ở (nhất là nhà ở công nhân lao động khu công nghiệp); hoàn thiện các chính sách hỗ trợ để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển nhà ở, công trình phúc lợi đáp ứng nhu cầu công nhân lao động khu công nghiệp; triển khai có hiệu quả các chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện.

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn

Các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh căn cứ Chỉ thị số 37-CT/TW, Chương trình hành động số 37-CTr/TU và chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cụ thể hóa và triển khai các nội dung đổi mới hoạt động, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tình hình mới, trong đó làm tốt chức năng đại diện trong đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Thường xuyên đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước, các cấp công đoàn, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh với doanh nghiệp và người lao động, qua đó nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các chính sách có liên quan đến người lao động để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát triển đoàn viên công đoàn tại doanh nghiệp, thu hút người lao động và tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp tham gia vào hệ thống công đoàn.

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật quy định của pháp luật về lao động, công đoàn cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả biện pháp hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên cán bộ công đoàn, tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp theo quy định.

4. Thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể

Các cơ quan chức năng, tổ chức công đoàn các cấp và đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể đảm bảo chất lượng; thúc đẩy thương lượng, thỏa thuận về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khuyến khích khác trong thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp; hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ nơi làm việc theo quy định.

Hỗ trợ các bên nâng cao tính thực chất của các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo hướng có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật; có chương trình, kế hoạch thúc đẩy, mở rộng các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể để góp phần từng bước xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

5. Giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công

Kiện toàn và nâng cao năng lực Hội đồng trọng tài lao động, hòa giải viên lao động đảm bảo đủ năng lực trình độ chuyên môn, phát huy hiệu quả các thiết chế giải quyết tranh chấp lao động, bảo đảm các tranh chấp lao động phải được giải quyết kịp thời, đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật và hài hòa lợi ích các bên; chủ động tiếp cận, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển quan hệ lao động, ngăn ngừa tranh chấp lao động, giảm thiểu đình công.

Nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tình hình công nhân lao động, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi lên trong các doanh nghiệp, nhất là những vấn đề tiềm ẩn bức xúc liên quan đến việc làm, thu nhập và chế độ, chính sách đối với người lao động; giải quyết kịp thời, có hiệu quả, đúng thẩm quyền các tranh chấp lao động diễn ra trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng, lôi kéo, kích động, ép buộc người lao động gây rối an ninh, trật tự.

Tiếp tục kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng ngừa và giải quyết đình công không đúng quy định của pháp luật; Tổ công tác liên ngành giúp việc chỉ đạo phòng ngừa và giải quyết đình công không đúng quy định của pháp luật.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch: Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ được phân công, các đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi cơ quan tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp, hiệu quả, tăng cường xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hằng năm trước ngày 10 tháng 11 báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Là cơ quan thường trực, tham mưu, giúp việc UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch này.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch; tham mưu ban hành, triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và các chính sách đối với người lao động; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết các nội dung, vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch theo thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hằng năm (hoặc đột xuất) tình hình kết quả thực hiện với UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2021”.

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động theo quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc người sử dụng lao động, người lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động. Giải quyết kịp thời, đúng quy định đối với đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề quan hệ lao động.

Rà soát, tham mưu kiện toàn, tổ chức đánh giá định kỳ đối với đội ngũ hòa giải viên lao động, trọng tài lao động; tăng cường các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hòa giải viên lao động, đáp ứng yêu cầu quản lý, hỗ trợ xây dựng, phát triển quan hệ lao động trong tình hình mới.

Quản lý chặt chẽ các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp nhận, xem xét quy trình ký kết, nội dung các thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp theo quy định; kịp thời phát hiện kiến nghị Tòa án tuyên bố thỏa ước vô hiệu đối với thỏa ước có nội dung trái luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền.

Tiếp tục kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng ngừa và giải quyết đình công không đúng quy định của pháp luật; Tổ công tác liên ngành giúp việc chỉ đạo phòng ngừa và giải quyết đình công không đúng quy định của pháp luật trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật và hài hòa lợi ích các bên hướng đến mọi tranh chấp lao động tập thể, đình công phát sinh giải quyết theo đúng trình tự của pháp luật về lao động.

Phối hợp các sở, ngành, tổ chức, đơn vị giải quyết tranh chấp lao động, đình công đúng quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan truyền thông các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động và quan hệ lao động (nhất là nội dung Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, các luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan) đến mọi tầng lớp nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan để xây dựng các nội dung, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông để vận động, tập hợp người lao động, người sử dụng lao động tham gia, hoạt động trong các tổ chức đại diện của mình bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích theo quy định.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp ngăn chặn, phản bác các thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng không tốt tới tình hình quan hệ lao động và an ninh, trật tự xã hội.

4. Sở Kế hoạch và đầu tư

Tham mưu, tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động thu hút, cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích phát triển doanh nghiệp.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục thuế tỉnh, các ngành trong công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Rà soát, nghiên cứu bổ sung các chỉ tiêu thống kê phù hợp về quan hệ lao động trong hệ thống chỉ tiêu điều tra doanh nghiệp hằng năm làm cơ sở hình thành dữ liệu về quan hệ lao động trong các doanh nghiệp. Kịp thời cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu liên quan đến doanh nghiệp phục vụ công tác xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

5. Sở Xây dựng

Tham mưu rà soát, xây dựng, hoàn thiện, triển khai chính sách phát triển nhà ở, thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển nhà ở, công trình phúc lợi đáp ứng nhu cầu công nhân lao động; triển khai các dự án nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, nhà ở xã hội.

6. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy quản lý nhà nước về quan hệ lao động đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phối hợp bố trí công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý tổ chức đại diện người lao động và quản lý, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (nếu có) trong tổng số biên chế được UBND tỉnh giao cho các cơ quan theo quy định.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động.

8. Sở Tư pháp

Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

9. Sở Tài chính

Căn cứ vào khả năng ngân sách của tỉnh, tham mưu, cân đối, bố trí kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện theo Kế hoạch; tổ chức thẩm định dự toán theo đúng quy định.

10. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Triển khai các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn người sử dụng lao động, người lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội …, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Nắm bắt tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp nhất là các doanh nghiệp có số lượng lao động lớn; phối hợp kịp thời với các cơ quan có liên quan để giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động ngay khi mới bắt đầu, hạn chế tối đa xảy ra tranh chấp lao động, đình công.

11. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nắm chắc tình hình an ninh, trật tự tại các đơn vị, doanh nghiệp quản lý và sử dụng lao động; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng, lôi kéo, kích động, ép buộc người lao động tham gia gây rối an ninh, trật tự, tổ chức đình công trái pháp luật.

Phối hợp với các cơ quan liên quan trong giải quyết các vụ tranh chấp lao động, đình công, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các đơn vị, doanh nghiệp.

12. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để các cá nhân, tổ chức giải quyết thủ tục liên quan đến quyền lợi nhanh chóng, thuận tiện, không để phát sinh những mâu thuẫn trong quan hệ lao động liên quan đến lĩnh vực quản lý.

Có kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh thanh tra, kiểm tra việc thực chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp liên quan đến doanh nghiệp, người lao động tại cơ sở; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bảo hiểm xã hội cho người lao động; phối hợp với tổ chức công đoàn triển khai các hoạt động tư vấn pháp luật lưu động, tuyên truyền, tập huấn, đối thoại giải đáp những vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp.

Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc giải quyết tranh chấp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

13. Báo Tuyên Quang, đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của đảng và Nhà nước về quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới theo Chỉ thị số 37-CT/TW, Chương trình hành động số 37-CTr/TU, góp phần định hướng, vận động và tập hợp người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện.

14. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Phối hợp tổ chức tuyên truyền tới người lao động, xã viên hợp tác xã về các chính sách, quy định của pháp luật về quan hệ lao động, ổn định và tiến bộ.

15. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, trao đổi về các quy định của pháp luật về lao động, quan hệ lao động cho các thành viên trong tổ chức. Vận động các doanh nghiệp tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ của sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức để nâng cao kiến thức, hiểu biết về pháp luật.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ đối với doanh nghiệp trong việc triển khai các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể ở phạm vi doanh nghiệp, hội doanh nghiệp, từng lĩnh vực trong sản xuất, kinh doanh để thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Thường xuyên nắm bắt tình hình thực tế của người lao động và các doanh nghiệp trong hiệp hội; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong giải quyết các tranh chấp lao động phát sinh (nếu có) theo quy định.

16. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, quan hệ lao động tới người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn quản lý; cân đối nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động.

Định kỳ hằng năm tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hòa giải viên lao động; rà soát, kiện toàn và khuyến khích người có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín tham gia làm hòa giải viên lao động.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị nhằm hạn chế những mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động. Quản lý, nắm chắc tình hình người lao động và doanh nghiệp; phát hiện và chỉ đạo, phối hợp giải quyết kịp thời, đúng quy định đối với các tranh chấp lao động, các mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động trên địa bàn.

17. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật cho người lao động; vận động, phát triển đoàn viên tại doanh nghiệp, thu hút người lao động và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tham gia vào hệ thống tổ chức của công đoàn. Thực hiện có hiệu quả biện pháp hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, cán bộ công đoàn, tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật quy định của pháp luật về lao động, công đoàn cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ đó nâng cao năng lực đối thoại và kỹ năng thương lượng cho các bên trong quan hệ lao động.

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai các giải pháp đổi mới hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, làm chỗ dựa vững chắc hỗ trợ cho công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp trong quan hệ lao động. Hướng dẫn Liên đoàn lao động các huyện, thành phố trong việc thực hiện thống nhất chức năng đại diện người lao động theo quy định của pháp luật (ở những nơi chưa thành lập tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở) khi tham gia thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế dân chủ, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động; hỗ trợ Liên đoàn lao động các huyện, thành phố tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối thoại hợp tác với người sử dụng lao động khi có tranh chấp lao động xảy ra.

Tăng cường chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, nâng cao chất lượng các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực tham gia vào việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công phát sinh (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; tích cực, chủ động phối hợp trong việc nắm tình hình để có biện pháp giải quyết phù hợp nhằm giảm thiểu các tranh chấp lao động, đình công phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, triển khai xây dựng các thiết chế công đoàn và thực hiện tốt các hoạt động chăm lo tới đời sống của công nhân lao động, nhất là những lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, cần sửa đổi, bổ sung, các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo Tuyên Quang, đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Tuyên).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Việt Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 130/KH-UBND ngày 14/12/2020 thực hiện Chương trình hành động 37-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.150

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.84.132.40