Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn số 1904/HD-TLĐ về phong trào thi đua Giỏi việc nước Đảm việc nhà trong nữ công nhân viên chức lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1904/HD-TLĐ Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Đặng Ngọc Tùng
Ngày ban hành: 21/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN
LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1904/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2004 

 

HƯỚNG DẪN

TỔNG KẾT 5 NĂM (2001-2005) PHONG TRÀO THI ĐUA“GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” TRONG NỮ CNVCLĐ

 

Thực hiện chương trình của đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá IX) về việc tổng kết phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm (2001 - 2005) trong nữ CNVCLĐ, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng đẫn tổng kết như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tổng kết đánh giá kết quả phong trào ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' trong nữ CNVCLĐ và công tác tổ chức chỉ đạo của các cấp công đoàn đối với phong trào thi đua ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' 5 năm (2001 - 2005). Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để chỉ đạo phong trào trong giai đoạn tiếp theo.

2. Xây dựng phương hướng, mục tiêu cho phong trào thi đua mới trong nữ CNVC, LĐ nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua do Đại hội IX Công đoàn Việt Nam và phong trào do Đại hội Phụ nữ Việt Nam lần thứ IX phát động.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Tổng kết những thành tích xuất sắc của nữ CNVCLĐ trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, trên các lĩnh vực sản xuất, công tác, giáo dục, y tế, văn hoá, quản lý, nghiên cứu khoa học... và trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc ở tất cả các thành phần kinh tế. Từ đó, rút ra những kinh nghiệm phấn đấu tốt của cá nhân, tập thể nữ để nhân điển hình.

2. Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân nữ tiêu biểu trong việc tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' 5 năm qua.

3. Tổng kết những kinh nghiệm về công tác tố chức, chỉ đạo phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' 5 năm qua. Đồng thời, đề ra phương hướng phong trào thi đua cho những năm tới.

III. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔNG KẾT

Việc tổng kết phong trào thi đua ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' 5 năm l (2001 - 2005) thực hiện theo 3 cấp: cấp cơ sở, cấp tỉnh, thành phố, công đoàn l ngành TW và cấp Tổng Liên đoàn.

1. Đối với công đoàn cơ sở. Thời gian tiến hành trong Quý I/2005.

- Tiến hành sinh hoạt tổ nữ công. Cá nhân tự liên hệ theo 4 nội dung (tại công văn số 1739/TLĐ ngày 12/12/2000 về việc triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' trong nữ CNVC, LĐ giai đoạn 2001 - 2005) và tự phong danh hiệu ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà (theo 3 cấp); tổ góp ý kiến, bình bầu danh hiệu và tổng hợp báo cáo kết quả lên công đoàn cơ sở.

- Công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị gặp mặt những nữ CNVCLĐ đạt danh l hiệu ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà''.

Nội dung hội nghị:

- Ban Chấp hành công đoàn cơ sở báo cáo Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' 5 năm giai đoạn 2001 - 2005, đề ra phương hướng phong trào thi đua trong những năm tới.

- Nữ CNVC, LĐ trao đổi kinh nghiệm phấn đấu và đề xuất với cấp uỷ, chuyên môn, công đoàn những vấn đề liên quan đến quá trình phấn đấu, rèn luyện của nữ CNVC, LĐ trong thời gian tới.

- Biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước,đảm việc nhà'' 3 cấp và công bố danh sách nữ CNVCLĐ đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng (theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn).

- Đối với những đơn vị mới thành lập, các đơn vị khu vực ngoài quốc doanh, tuỳ theo điều kiện cụ thể ở địa phương, ngành mà Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW quyết định nội dung, hình thức tiến hành tổng kết.

2. Đối với các LĐLĐ quận, huyện, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh, công đoàn ngành dịa phương và công đoàn tổng công ty (quý I/2005).

- Hướng dẫn chỉ đạo công đoàn cơ sở trực thuộc tiến hành lổng kết (theo phân cấp quản lý của Tổng Liên đoàn).

- Tập hợp và báo cáo kết quả phong trào, báo cáo danh sách khen thưởng kết quả bình bầu danh hiệu l “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 3 cấp của công đoàn cơ sở trực thuộc về LĐLĐ tỉnh, thành phố và công đoàn ngành TW.

3. Đối với LĐLĐ tỉnh, thành phố và công đoàn ngành TW: Thời gian tiến hành vào tháng 3 - 4/2005.

Báo cáo chủ trương của Tổng Liên đoàn với Tỉnh uỷ, Ban Cán sự Bộ để chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền tạo điều kiện cho việc tổng kết đạt kết quả tốt.

- Căn cứ vào chủ trương của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' 5 nhím trong nữ CNVC, LĐ; Đồng thời xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cấp công đoàn thuộc tỉnh, thành phố và công đoàn ngành TW tiến hành tổng kết (theo phân cấp của Tổng Liên đoàn).

- Mở hội nghị tổng kết về công tác tổ chức chỉ đạo của công đoàn đôi với phong trào ''giỏi việc nước, đảm việc nhà'' 5 năm qua.

Nội dung tổng kết:

- Báo cáo tổng kết công tác tổ chức chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, thành phố và công đoàn ngành về phong trào thi đua ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' 5 năm và xây dựng phương hướng, nội dung, tiêu chuẩn phong trào nữ CNVC, LĐ giai đoạn 2005 - 2010.

- Báo cáo điển hình về kinh nghiêm chỉ đạo phong trào ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà của một số công đoàn cơ sở.

- Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong phong trào ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' 5 năm qua.

- Gửi báo cáo tổng kết phong trào và danh sách tập thể, cá nhân nữ xuất sắc nhất, đề nghị Tổng Liên đoàn khen thương (theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn).

Tuỳ theo điều kiện cụ thể của địa phương, ngành mà Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố và công đoàn ngành TW quyết định quy mô tổ chức hội nghị tổng kết.

4. Đối với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị đổng kết vào tháng 6/2005 chào mừng Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VII và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

IV. TIÊU CHUẨN HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ:

1. Tiêu chuẩn xét danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Căn cứ vào 4 tiêu chuẩn được quy định tại công văn số 17~9/TLĐ ngày 12/12/2000, danh hiệu ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm được phân làm 3 cấp: cấp cơ sở cấp tỉnh, ngành trung ương và cấp Tổng Liên đoàn.

a) Cấp cơ sở: Gồm những nữ CNVC, LĐ đạt danh hiệu ''Giỏi việc nước,đảm việc nhà” từ l - 2 năm (năm 2004 phải được công nhận).

b) Cấp tỉnh, ngành trung ương: Gồm những chị em đạt danh hiệu ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' từ 3 - 4 năm trở lên (năm 2004 phải được công nhận).

c) Cấp Trung ương: Gồm những nữ CNVC, LĐ đạt danh hiệu ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' 5 năng liên tục, hoặc đạt danh hiệu “Lao động giỏi”. Nữ cán bộ CNVC, LĐ có đề tài nghiên cứu khoa học đạt các giải thưởng hoặc đạt các giải cao trong các hội thi do công đoàn và chính quyền tổ chức có liên quan đến tiêu chuẩn phong trào ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà''. ở một số đơn vị mới thành lập hoặc do điều kiện khó khăn trắng sản xuất kinh doanh không thường xuyên tổ chức xét công nhận hàng năm, có thể lấy kết quả bình xét trong chuyên môn làm căn cứ bình bầu danh hiệu.

2. Hình thức khen thưởng:

- Đối với công đoàn cấp cơ sở: Cấp giấy chứng nhận hoặc ghi sổ vàng danh dự, khen thưởng hiện vật cho những chị em đạt danh hiệu ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà” xuất sắc.

- Đối với LĐLĐ tỉnh, thành phố và Công đoàn ngành trung ương: Tặng bằng khen của LĐLĐ, công đoàn ngành TW hoặc đề nghị UBND tỉnh, bộ chủ quản tặng bằng khen cho những tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp giấy chứng nhận, tặng cờ, bằng khen và hiện vật cho tập thể, cá nhân nữ, một số LĐLĐ địa phương và công đoàn ngành TW xuất sắc, tiêu biểu cho phong tràn ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (theo hướng dẫn của tổng Liên đoàn).

3. Kinh phí tổ chức hội nghị và khen thưởng:

- Kinh phí tổ chức hội nghị ở cấp nào do ngân sách cấp đó đảm nhận, các cấp công đoàn có thể đề nghị với lãnh đạo địa phương, ngành, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị và khen thưởng.

- Kinh phí khen thưởng thực hiện theo Quyết định số 777 - QĐ/TLĐ ngày 26/5/2004 của Tồng Liên đoàn.

- Ngoài hình thức khen thưởng trên, tuỳ theo điều kiện cụ thể và khả năng tài chính, các cấp công đoàn có tặng phẩm cho chị em đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' các cấp.

V. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO

1. Việc chỉ đạo tổng kết phong trào ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' gắn với công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn

việt Nam; chào mừng Đại hội thi đua toàn quốc và 75 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

2. Việc tổng kết phong trào thi đua ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' là trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Ban Thường vụ công đoàn các cấp Các LĐLĐ tỉnh, thành phố và công đoàn ngành trung ương cần phân công trách nhiệm cho các ban liên quan để tiến hành việc tổng kết có chất lượng, cần chọn đơn vị chỉ đạo điểm, tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo chung.

3. Các cấp công đoàn cần báo cáo với các cấp uỷ địa phương, Ban cán sự Bộ, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ để tiến hành tổng kết phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đạt kết quả thiết thực.

4. Các cấp công đoàn cần tuyên truyền những tập thể và cá nhân điển hình xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ(NVC, LĐ cả nước, thông qua đó tập hợp động viên được đông đảo nữ CNVC, LĐ ở tất cả các thành phần kinh tế tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội hướng tới sự bình đẳng giới và phát triển.

Việc tồng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong hệ thống công đoàn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là phong trào thi đua mang đặc thù giới đã được phát động trong nhiều năm qua. Do vậy, cần phải được tổng kết, đánh giá kịp thời, làm cơ sở cho phong trào thi đua giai đoạn tiếp theo. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW cần có kế hoạch chỉ đạo, triển khai đúng tiến độ đã đề ra.

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đặng Ngọc Tùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn số 1904/HD-TLĐ về phong trào thi đua Giỏi việc nước Đảm việc nhà trong nữ công nhân viên chức lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.828
DMCA.com Protection Status