Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 85/HD-TLĐ năm 2017 tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 85/HD-TLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Ngàng
Ngày ban hành: 20/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28 tháng 11 năm 2016 về Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, tập hợp đông đảo CNVCLĐ vào tổ chức công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển.

2. Công tác tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp cần gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, kết hợp triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết luận 79-KL/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

3. Xác định những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn trong 5 năm (2018 - 2023), từ đó động viên CNVCLĐ tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc XII và Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam.

4. Công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cần coi trọng chất lượng, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Khẳng định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; xây dựng khối đoàn kết liên minh công - nông vững chắc trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước; truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nghị quyết Đảng bộ các cấp, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam để Đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn có sức lan tỏa trong toàn xã hội.

- Tập trung phản ánh công tác chuẩn bị đại hội ở các cấp; những vấn đề cần bảo đảm trong công tác nhân sự, như tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng…; sự quan tâm của các cấp ủy đối với đại hội; tham gia góp ý vào các văn kiện trình đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam của đoàn viên, CNVCLĐ.

- Đánh giá những kết quả đạt được và ý nghĩa các cấp Công đoàn trong việc triển khai thực hiện 4 chương trình hành động của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đối với CNVCLĐ; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những đánh giá của CNVCLĐ đối với Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam để từ đó có những chính sách phù hợp trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

- Biểu dương những thành tựu nổi bật trong 5 năm qua của địa phương, ngành, đơn vị; kết quả việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; kết quả của quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và những bài học kinh nghiệm trong quá trình vận động CNVCLĐ;

- Phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ cả nước, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; kịp thời biểu dương những nhân tố mới là CNLĐ trực tiếp sản xuất có những cải tiến, sáng kiến kỹ thuật được áp dụng rộng rãi trong đời sống xã hội.

- Kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng kích động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam dưới mọi hình thức, nhất là các phương tiện truyền thông hiện nay. Nêu cao tinh thần, ý thức đoàn kết, dân chủ, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền một cách phong phú, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện tuyên truyền của các công đoàn ngành và địa phương.

- Công bố các dự thảo các văn kiện cần góp ý để lấy kiến đoàn viên, CNVCLĐ, công tác nhân sự, phương hướng nhiệm kỳ mới về Đại hội Công đoàn các cấp và văn kiện Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

- Các cấp Công đoàn cần tăng cường công tác đối thoại, sinh hoạt thường kỳ, qua đó làm rõ, tạo sự nhận thức thống nhất về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Công đoàn các cấp đối với sự phát triển của phong trào CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam; các hoạt động triển lãm, gắn biển công trình, các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam.

3 . Các đợt tuyên truyền

* Đợt 1: Từ quý II năm 2017 đến thời điểm hoàn thành Đại hội công đoàn các cấp vào cuối quý II năm 2018.

- Tuyên truyền những thành tựu 88 năm ra đời và phát triển tổ của chức Công đoàn Việt Nam, vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; mục đích, ý nghĩa Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

- Phản ánh các phong trào thi đua của đoàn viên, CNVCLĐ lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn như: kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30-4), kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động (1/5) và “Tháng Công nhân” năm 2017; kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5); Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9)…

- Tuyên truyền kết quả tổ chức đóng góp ý kiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ vào các văn bản dự thảo trình Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Tập trung phản ánh nội dung đóng góp về những vấn đề liên quan trực tiếp đến người lao động như: Việc làm, tiền lương, điều kiện lao động… kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ qua, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

- Giới thiệu những tấm gương tiêu biểu của các tập thể và cá nhân CNVCLĐ có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, công tác và việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tuyên truyền về các nội dung cơ bản, dự thảo văn kiện trình Đại hội công đoàn các cấp như: Dự thảo Báo cáo chính trị; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn gắn với tuyên truyền sâu rộng Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động, Luật BHXH …

* Đợt 2: Từ cuối quý II/2018 đến trước khi khai mạc Đại hội XII Công đoàn Việt Nam ( đầu quý III/2018)

- Tuyên truyền rộng rãi theo Đề cương tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; về lịch sử vẻ vang của phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam; các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam.

- Tuyên truyền về những kết quả nổi bật của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ qua (2013 - 2018) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ tới (2018 - 2023).

- Tổ chức phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, có nhiều công trình, sản phẩm mới, đăng ký gắn biển công trình chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đơn vị, địa phương, ngành và đất nước.

- Triển khai các cụm pa nô tại các trung tâm đô thị, các trục đường lớn và nơi diễn ra Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các cơ sở lớn có đông CNLĐ và các hoạt động giao lưu, đối thoại trên địa bàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong CNVCLĐ khắp cả nước chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

* Đợt 3: Trong thời gian diễn ra Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

- Phản ánh tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đối với Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam.

- Tuyên truyền thành tích nổi bật của CNVCLĐ chào mừng Đại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam.

- Giới thiệu một số đại biểu tiêu biểu đại diện cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ về dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam trên hệ thống báo chí Công đoàn

- Phối hợp với các ngành chức năng như: Văn hóa thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin cổ động như:

+ Treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn tuyên truyền về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tại tất cả các cơ quan, công sở, đơn vị; các trung tâm, thành phố, thị xã, thị trấn, cửa ô, các trục đường phố chính, các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

+ Thông báo cho CNVCLĐ việc tiếp sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phiên khai mạc và phiên bế mạc Đại hội để đoàn viên, CNVCLĐ được theo dõi (sẽ có thông báo chính thức).

* Đợt 4: Sau Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đến hết tháng 10/2018.

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

- Thông báo nhanh về kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam .

- Tuyên truyền các Nghị quyết của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Hướng dẫn học tập Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

- Tổ chức nghiên cứu và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

- Tổ chức sơ kết thi đua, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

- Tuyên truyền việc phát động phong trào thi đua yêu nước và hành động cách mạng trong đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn triển khai xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cho phù hợp điều kiện thực tiễn. Kết thúc mỗi đợt tuyên truyền có báo cáo kết quả thực hiện về Tổng Liên đoàn Lao đông Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo).

- Các cơ quan báo chí, truyền thông trong hệ thống công đoàn như: báo viết, báo điện tử, tạp chí, bản tin công đoàn các cấp, các Chương trình truyền hình, phát thanh trên Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam thông tin tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên và CNVCLĐ.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

2. Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!

3. CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

4. Năng suất, chất lượng, hiệu quả là trách nhiệm và lợi ích thiết thân của mỗi đoàn viên và người lao động!

5. CNVCLĐ thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

6. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!

7. CNVCLĐ đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”!

8. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

11. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

12. Tăng cường xây dựng Đảng, trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng!

13. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

14. Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

 

 

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW, (b/c)
- Ban Dân vận TW, (b/c)
- Văn phòng TW Đảng, (b/c)

- Thường trực ĐCT TLĐ (b/c)
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các CĐ ngành Trung ương; CĐ Tổng công ty trực thuộc;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
- Các cơ quan báo chí Công đoàn;
- Lưu VT, BTG.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Ngàng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 85/HD-TLĐ năm 2017 tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.596

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254