Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 603/SXD-KT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011

Số hiệu: 603/SXD-KT Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Hồng Khanh
Ngày ban hành: 24/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 603/SXD-KT

Ninh Bình, ngày 24 tháng 11 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH THEO LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI TỪ NGÀY 01/10/2011 (QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2011/NĐ-CP NGÀY 22/8/2011 CỦA CHÍNH PHỦ)

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, t hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Xây dựng Ninh Bình;

Căn cứ văn bản số 488/UBND-VP4 ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP;

Căn cứ văn bản số 2461/LĐTBXH-LĐTL ngày 10/10/2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội v/v thực hiện mức lương tối thiểu vùng từ 01/10/2011;

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp của các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 được quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ như sau:

I. Quy định chung.

1. Văn bản này hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo mức lương tối thiểu vùng (nơi xây dựng công trình) quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ đối với những khối lượng còn lại của công trình, gói thầu (sau đây gọi chung là dự toán xây dựng công trình) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước đang thực hiện dở dang và dự toán đó được lập theo các bộ đơn giá của tỉnh Ninh Bình được UBND tnh ban hành theo quy định.

Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng quy định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn tại văn bản này.

2. Điều chnh dự toán xây dựng công trình đã được lập theo đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng được ban hành theo quyết định số 1665/2006/QĐ-UBND ngày 15/8/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình, phần lắp đặt ban hành kèm theo quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình; phần khảo sát xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 2096/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của UBND tnh Ninh Bình.

3. Các công trình mà dự toán xây dựng công trình được lập theo đơn giá riêng hoặc bảng giá ca máy công trình với mức tiền lương tối thiểu đã được người có thẩm quyền ban hành, căn cứ nguyên tắc, phương pháp hướng dẫn tại văn bản này để thực hiện điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng mới.

4. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/10/2011 được thực hiện theo hợp đồng và các điều kiện đã thỏa thuận ký kết trong hp đồng. Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận không điều chnh giá trong suốt quá trình thực hiện hp đồng thì chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định.

II. Quy định cụ thể.

1. Đối với dự toán xây dựng công trình được lập theo các bộ đơn giá xây dựng công trình của tỉnh Ninh Bình tính theo thang lương thuộc bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ được điều chnh như sau:

1.1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng.

1.1.1. Điu chỉnh chi phí nhân công.

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình được lập theo đơn giá xây dựng của tỉnh Ninh Bình, sau khi đã được điều chỉnh theo hướng dẫn tại văn bản số 10/UBND-VP4 ngày 05/01/2007, văn bản số 192/UBND-VP4 ngày 17/3/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình, văn bản số 284/SXD-KT ngày 19/6/2009, văn bản số 324/SXD-KT ngày 24/6/2010 và văn bản số 250/SXD-KT ngày 14/6/2011 của Sở Xây dựng Ninh Bình thì được nhân tiếp với hệ số điều chỉnh (KĐCNC) phù hợp với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ.

(Quy định trong phụ lục ban hành kèm theo văn bản này)

1.1.2. Điều chỉnh chi phí máy thi công.

Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình được lập theo đơn giá xây dựng tnh Ninh Bình, sau khi đã được điều chỉnh theo hướng dẫn tại văn bản số 10/UBND-VP4 ngày 05/01/2007, văn bản số 192/UBND-VP4 ngày 17/3/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình, văn bản số 284/SXD-KT ngày 19/6/2009, văn bản số 324/SXD-KT ngày 24/6/2010 và văn bản số 250/SXD-KT ngày 14/6/2011 của Sở Xây dựng Ninh Bình thì được nhân tiếp với hệ số điều chỉnh (KĐCMTC) phù hợp với mức lương tối thiểu vùng và giá nhiên liệu năng lượng tại thời điểm tháng 10 năm 2011.

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công (KĐCMTC) xác định bằng phương pháp bình quân gia quyền của chi phí theo nhóm máy.

(Quy định trong phụ lục ban hành kèm theo văn bản này)

1.1.3. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng công trình.

Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng công trình bao gồm: chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công thực hiện theo quy định hiện hành.

1.2. Điều chnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng.

Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng (KĐCNCKS) được điều chỉnh theo các hệ số quy định trong phụ lục ban hành kèm theo văn bản này.

2. Một số khoản mục chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình.

Các khoản mục chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình các công trình nêu tại điểm 1 mục I của văn bản này được tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định.

III. Tổ chức thực hiện.

1. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện và phê duyệt kết quả điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đối với khối lượng còn lại thực hiện từ ngày 01/10/2011 của công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình như quy định tại điểm 1 mục I văn bản này.

Nếu dự toán xây dựng công trình được phê duyệt điều chỉnh mà làm vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

2. Đối với công trình xây dựng mà dự toán được lập theo đơn giá riêng (đơn giá xây dựng công trình) thì chủ đầu tư căn cứ vào chế độ, chính sách được nhà nước cho phép áp dụng ở công trình và nguyên tắc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo hướng dẫn của văn bản này, xác định mức điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các khoản chi phí khác (nếu có) trong dự toán xây dựng công trình./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu VT, PKT.

 

GIÁM ĐỐC
Đ
inh Hồng Khanh

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo văn bản số 603/SXD-KT ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Sở Xây dựng Ninh Bình)

1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình.

1.1. Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐCNC) và (KĐCMTC) quy định tại bảng 1 Phụ lục này.

1.2. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng.

Chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí xây dựng nhà tm tại hiện trường để và điều hành thi công đựợc tính bằng định mức tỷ lệ (%) theo quy định.

2. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng

Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐCNCKS) quy định tại bảng 2 phụ lục này.

3. Điều chỉnh dự toán chi phí thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng.

Chi phí nhân công trong dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng xác định theo định mức, đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (chi phí nhân công trong đơn giá được tính trên cơ sở mức tiền lương tối thiểu 210.000 đ/tháng theo Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ) được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐCNCTN) quy định tại bảng 3 phụ lục này.

4. Một số chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%).

Các chi phí này trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của nhà nước./.

 

BẢNG 1: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mức lương tối thiểu vùng

 

 

 

Hệ số điều chỉnh

Vùng II
Thành phố Ninh Bình

Vùng III
Các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư và thị xã Tam Điệp

Vùng IV
Các huyện Yên Mô, Kim Sơn, Nho Quan

Lương tối thiểu 1.780.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu 1.550.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu 1.400.000 đồng/tháng

Chi phí nhân công KĐCNC

1,483

1,476

1,686

Chi phí máy thi công KĐCMTC

1,105

1,103

1,149

 

BẢNG 2: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mức lương tối thiểu vùng

 

 

Hệ số điều chỉnh

Vùng II
Thành phố Ninh Bình

Vùng III
Các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư và thị xã Tam Điệp

Vùng IV
Các huyện Yên Mô, Kim Sơn, Nho Quan

Lương tối thiểu 1.780.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu 1.550.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu 1.400.000 đồng/tháng

Chi phí nhân công KĐCNCKS

1,483

1,476

1,686

 

BẢNG 3: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG

Mức lương tối thiểu vùng

 

 

 

Hệ số điều chỉnh

Vùng II
Thành phố Ninh Bình

Vùng III
Các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư và thị xã Tam Điệp

Vùng IV
Các huyện Yên Mô, Kim Sơn, Nho Quan

Lương tối thiểu 1.780.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu 1.550.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu 1.400.000 đồng/tháng

Chi phí nhân công KĐCNCTN

8,476

7,381

6,666

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 603/SXD-KT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.848
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30