Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Hướng dẫn 28/HD-TLĐ 2021 bầu cử ban chấp hành chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội

Số hiệu: 28/HD-TLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khang
Ngày ban hành: 24/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

HƯỚNG DẪN

QUY TRÌNH GIỚI THIỆU NHÂN SỰ VÀ BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH, CHỨC DANH CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TẠI ĐẠI HỘI

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ);

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) tại đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bầu cử trực tiếp chủ tịch CĐCS tại đại hội nhằm lựa chọn người có khả năng tập hợp, quy tụ đoàn viên, người lao động tại nơi làm việc, có đủ năng lực, uy tín làm chủ tịch CĐCS.

2. Quá trình giới thiệu nhân sự bầu cử ban chấp hành, nhân sự bầu cử chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội phải tiến hành đồng thời, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng (nơi có cấp ủy) vừa đảm bảo dân chủ, công khai, do đoàn viên trực tiếp giới thiệu và phù hợp với điều kiện của CĐCS.

II. CÔNG TÁC GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

1. Điều kiện, tiêu chuẩn ủy viên ban chấp hành, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở

1.1. Tiêu chuẩn chung

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với hoạt động công đoàn; có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín, có phương pháp hoạt động và khả năng đoàn kết, tập hợp được đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

- Có tinh thần trách nhiệm; có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị; có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng.

1.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

- Người được giới thiệu, ứng cử, đề cử ban chấp hành CĐCS lần đầu phải còn thời gian công tác đủ một nhiệm kỳ đại hội công đoàn.

- Ủy viên ban chấp hành CĐCS tái cử phải còn đủ thời gian công tác ít nhất phải đủ một nửa (1/2) nhiệm kỳ đại hội công đoàn. Trường hợp thời gian công tác không còn đủ 1/2 nhiệm kỳ sẽ do công đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy cùng cấp xem xét quyết định. Trường hợp là chủ tịch CĐCS đương nhiệm, nếu không đủ tuổi tái cử chức danh chủ tịch CĐCS, do công đoàn cấp trên xin ý kiến cấp ủy đồng cấp (nếu có) quyết định.

- Đối với CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cháp dụng các điều kiện nêu trên đối với cán bộ công đoàn chuyên trách; cán bộ công đoàn không chuyên trách thì căn cứ vào ý kiến giới thiệu tín nhiệm của đoàn viên từ dưới lên theo quy trình giới thiệu nhân sự nêu tại Mục II.3 của Hướng dẫn này.

Ngoài ra, có thể ưu tiên giới thiệu, ứng cử, đề cử bầu ban chấp hành và chức danh chủ tịch CĐCS một số trường hợp sau:

- Đối với nhân sự bầu ủy viên ban chấp hành: ưu tiên giới thiệu, ứng cử, đề cđoàn viên có thời gian tham gia công đoàn liên tục từ một năm trở lên, đóng đoàn phí đầy đủ, đáp ứng tiêu chuẩn chung và có trình độ chuyên môn hoặc trình độ tay nghề cao, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

- Đối với nhân sự bầu chức danh chủ tịch: ưu tiên giới thiệu, ứng c, đề cử đoàn viên là cán bộ công đoàn (từ tổ phó trở lên) đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của y viên ban chấp hành nêu trên, có thời gian làm cán bộ công đoàn từ 3 năm trở lên hoặc là người có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất hoặc trong hoạt động công đoàn.

- Trường hợp CĐCS mới thành lập, ưu tiên giới thiệu, ứng cử, đề cử những đoàn viên công đoàn tham gia ban vận động thành lập CĐCS hoặc đang là ủy viên ban chấp hành lâm thời đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên.

2. Cơ cấu ban chấp hành CĐCS.

- Ban chấp hành CĐCS cần có số lượng hợp lý, cơ cấu đảm bo nhu cầu, tính đại diện của đoàn viên theo khu vực, đơn vị, bộ phận sản xuất...

Đối với CĐCS trong doanh nghiệp, ưu tiên cơ cấu tổ trưng công đoàn, đảm bảo tỷ lệ từ 50% trở lên so với tổng số ủy viên ban chấp hành.

- Ban chấp hành CĐCS đương nhiệm có trách nhiệm dự kiến cơ cấu nhân sự ban chấp hành khóa mới trên cơ sở số lượng ủy viên ban chấp hành đã được công đoàn cấp trên phê duyệt, phân bổ đến tổ công đoàn, công đoàn bộ phận hoặc CĐCS thành viên (nếu có), để làm căn cứ lấy ý kiến đoàn viên giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành khóa mới trình đại hội quyết định.

- Căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự, ban chấp hành khóa đương nhiệm lựa chọn những người đạt tỷ lệ giới thiệu cao, làm cơ sở trình ra đại hội để tổ chức bầu cử.

3. Quy trình giới thiệu nhân sự trước đại hội

3.1. Bước 1. Ly ý kiến giới thiệu nhân sự của đoàn viên

Căn cứ quy định, hướng dẫn đại hi của công đoàn cấp trên, ban chấp hành CĐCS khoá đương nhiệm phân bổ số lượng, cơ cấu nhân sự giới thiệu tham gia ban chấp hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự bu cử ban chấp hành, nhân sự bầu chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội (có mẫu phiếu kèm theo) theo một trong hai hình thức sau:

Hình thức 1: Tổ chức hội nghị toàn thể đoàn viên ở tổ công đoàn

Tổ trưng công đoàn quán triệt mục đích, yêu cầu, phương hướng cấu tạo ban chấp hành khóa mới, cơ cấu, số lượng nhân sự tổ công đoàn được giới thiệu theo phân bổ của ban chấp hành CĐCS; hướng dẫn ghi phiếu giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành khoá mới, phiếu giới thiệu chức danh chủ tịch CĐCS bầu tại đại hội, bầu tổ kiểm phiếu, kiểm phiếu, ghi biên bản kiểm phiếu và xác định danh sách giới thiệu tham gia ban chấp hành, danh sách giới thiệu nhân sự bầu chủ tịch CĐCS tại đại hội gửi ban chấp hành công đoàn cơ sở để tổng hợp.

Nơi không có tổ công đoàn thì ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị toàn thể đoàn viên thực hiện việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự.

Hình thức 2: Ban chấp hành CĐCS phát phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự trực tiếp của đoàn viên.

- Ban chấp hành CĐCS đương nhiệm phát hành phiếu giới thiệu nhân sự ban chấp hành, nhân sự bầu cử chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội đến đoàn viên công đoàn.

- Nơi có tổ công đoàn thì tổ trưng công đoàn có trách nhiệm phát phiếu, thu phiếu và niêm phong phiếu giới thiệu nhân sự gửi ban chấp hành CĐCS.

- Ban chấp hành CĐCS thực hiện kiểm phiếu giới thiệu. Căn cứ vào kết quphiếu giới thiệu và số lượng được phân bcho tổ công đoàn (nếu có) để xác định nhân sự theo nguyên tắc, người được nhiều phiếu giới thiệu nhất thì đưa vào danh sách tổng hợp kết quả thực hiện bước 2.

3.2. Bước 2. Ly phiếu giới thiệu nhân sự ủy viên ban chấp hành, chức danh chủ tịch CĐCS bầu tại đại hội của ủy viên ban chấp hành đương nhiệm

Ban chấp hành khoá đương nhiệm triệu tập hội nghị ban chấp hành để phổ biến, quán triệt chủ trương tiến hành đại hội, phương hướng cấu tạo ban chấp hành khóa mới, kế hoạch và quy trình giới thiệu nhân sự. Gửi phiếu lấy ý kiến kèm theo danh sách ban chấp hành đương nhiệm đề nghị từng ủy viên ban chấp hành cho ý kiến về các vấn đề:

+ Nguyện vọng cá nhân ủy viên ban chấp hành có tiếp tục tham gia hay không tham gia ban chấp hành khóa mới (lý do).

+ Đề xuất ý kiến của mình về các ủy viên ban chấp hành đương nhiệm tiếp tục tham gia hay không tham gia ban chấp hành khóa mới.

+ Giới thiệu nhân sự ngoài ban chấp hành.

+ Giới thiệu nhân sự bầu chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội.

- Ban chấp hành CĐCS tổng hợp kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 1 và bước 2; Trường hợp có nhiều người được giới thiệu bầu chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội, thì ban chấp hành CĐCS lựa chọn 5 người có số phiếu cao nhất để lấy ý kiến đoàn viên (thực hiện bước 1 lần thứ 2) để lựa chọn từ 1 đến 2 người có số phiếu cao nhất để đưa vào danh sách giới thiệu bầu tại đại hội.

- Ban chấp hành bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự ban chấp hành, nhân sự bầu chủ tịch CĐCS tại đại hội. Người đủ điều kiện đưa vào danh sách dự kiến chính thức là người đạt trên 50% số phiếu tán thành tại hội nghị ban chấp hành. Nếu danh sách chưa đủ số lượng, ban chấp hành phải tiến hành bỏ phiếu lựa chọn tiếp cho đến khi danh sách đủ số lượng dự kiến.

3.3. Bước 3. Xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền và niêm yết công khai danh sách giới thiệu nhân sự

- Ban chấp hành CĐCS báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy đảng cùng cấp (nơi có cấp ủy đảng), công đoàn cấp trên trực tiếp.

- Niêm yết công khai danh sách giới thiệu nhân sự bầu cử ban chấp hành, nhân sự giới thiệu bầu cử chủ tịch CĐCS để đoàn viên biết trước ngày khai mạc đại hội ít nhất 5 ngày làm việc.

- Hoàn chỉnh dự thảo đề án nhân sự, báo cáo kết quả chuẩn bị nhân sự và danh sách hoàn chnh để trình ra đại hội. Xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo... để chuẩn bị giải trình trước đại hội khi có yêu cầu (nếu có).

III. CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Công tác bầu cử tại đại hội có thể lựa chọn một trong hai trường hợp dưới đây để tổ chức thực hiện:

1. Trường hợp thực hiện công tác nhân sự và bầu cử ban chấp hành trước sau đó thực hiện công tác nhân sự và bầu cử chức danh chủ tịch CĐCS

1.1. Quy trình giới thiệu nhân sự tại đại hội

1.1.1. Đoàn chủ tịch đại hội thông qua đề án nhân sự ban chấp hành và chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở.

1.1.2. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng ủy viên ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới và biểu quyết thông qua Đề án nhân sự trình Đại hội.

1.1.3. Giới thiệu nhân sự và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử bầu ban chấp hành.

- Đoàn chủ tịch đại hội điều hành giới thiệu nhân sự bầu ban chấp hành gồm:

+ Báo cáo quá trình chuẩn bị nhân sự bầu ban chấp hành của Ban chấp hành đương nhiệm; giới thiệu nhân sự bầu cử ban chấp hành.

+ Thực hiện ứng cử, đề cử ủy viên ban chấp hành. Người ứng cử và đề cử tại đại hội phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Mục 8.1, 8.2 Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ và Hướng dẫn này.

Trường hợp người tự ứng cử và đề cử (nếu không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam) tại đại hội đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nhưng nằm ngoài danh sách do đoàn viên giới thiệu theo quy trình tại Mục II.3. của Hướng dẫn này, thì việc để lại hay đưa ra khỏi danh sách bầu cdo đoàn chủ tịch đại hội quyết định.

- Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử ban chấp hành.

1.1.4. Giới thiệu nhân sự và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội.

- Sau khi có kết quả bầu cử ban chấp hành, nếu nhân sự được đoàn viên giới thiệu ở quy trình giới thiệu nhân sự trước đại hội không trúng cử ban chấp hành thì đoàn chủ tịch đại hội xin ý kiến đại hội đề cử nhân sự mới hoặc giao ban chấp hành khoá mới bầu theo quy định của Hướng dẫn s 03/HD-TLĐ .

- Trường hợp nhân sự được đoàn viên giới thiệu ở quy trình giới thiệu nhân strước đại hội trúng cử ban chấp hành thì đoàn chủ tịch đại hội điều hành giới thiệu nhân sự bầu chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội gồm:

+ Báo cáo quá trình chuẩn bị nhân sự bầu chức danh chủ tịch tại đại hội của ban chấp hành khoá đương nhiệm.

+ Đoàn chủ tịch đại hội giới thiệu nhân sự do ban chấp hành khoá đương nhiệm chuẩn bị trước đại hội vừa trúng cử ban chấp hành để bầu chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở.

+ Thực hiện ứng cử, đề cử chức danh chủ tịch. Người ứng cử và đề cử tại đại hội phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Mục 8.1, 8.2 Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ và Hướng dẫn này.

Trường hợp người tự ứng cử và đề cử tại đại hội đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nhưng nằm ngoài danh sách do đoàn viên giới thiệu theo quy trình tại Mục II.3. của Hướng dẫn này, thì việc để lại hay đưa ra khỏi danh sách bầu cử do đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội quyết định.

+ Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử chức danh chủ tịch.

1.2. Công tác bầu cử: Thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Người trúng cử chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội là triệu tập viên hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất và đương nhiên là ủy viên ban thường vụ (nếu có).

Việc bầu ban thường vụ, chức danh phó chủ tịch, Ủy ban kiểm tra và các chức danh của Ủy ban kiểm tra (nếu có) thực hiện tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành CĐCS theo quy định tại Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ .

2. Trường hợp thực hiện đồng thời công tác nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh chủ tịch CĐCS

2.1. Quy trình giới thiệu nhân sự tại đại hội

2.1.1. Đoàn chủ tịch đại hội thông qua đề án nhân sự ban chấp hành và chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở.

2.1.2. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng ủy viên ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới và biểu quyết thông qua Đề án nhân sự trình Đại hội.

2.1.3. Đoàn chủ tịch đại hội điều hành giới thiệu nhân sự bầu ban chấp hành, chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội gồm:

- Báo cáo quá trình chuẩn bị nhân sự bầu ban chấp hành, chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội của Ban chấp hành đương nhiệm; giới thiệu nhân sự bầu cử ban chấp hành và chức danh chủ tịch CĐCS khoá mới. Người được giới thiệu bầu Chủ tịch CĐCS tại đại hội là người nằm trong số lượng, cơ cấu nhân sự ban chấp hành.

- Thực hiện ứng cử, đề cử ủy viên ban chấp hành và chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội. Người ứng cử và đề cử tại đại hội phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Mục 8.1, 8.2 Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ và Hướng dẫn này.

Trường hợp người tự ứng cử và đề cử tại đại hội đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nhưng nằm ngoài danh sách do đoàn viên giới thiệu theo quy trình tại Mục II.3. của Hướng dẫn này, thì việc để lại hay đưa ra khỏi danh sách bầu cử do đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội quyết định.

2.1.4. Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử

Việc biểu quyết thông qua danh sách bầu cử thực hiện như sau:

Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử chức danh chủ tịch CĐCS trước; sau đó thực hiện việc biểu quyết thông qua danh sách bầu cử ban chấp hành (danh sách nhân sự bầu ban chấp hành không bao gồm nhân sự bầu chức danh chủ tịch CĐCS) và xác định số lượng cần bầu của phiếu bầu cử ban chấp hành.

Ví d: Đại hội quyết định số lượng ủy viên ban chấp hành là 15 người, nếu đại hội quyết định danh sách nhân sự bầu chức danh chủ tịch CĐCS là 02 người thì số lượng ủy viên ban chấp hành cần bầu là 13 người. Trường hợp chốt danh sách bầu cử chức danh chủ tịch CĐCS là 01 người thì số lượng ủy viên ban chấp hành cần bầu là 14 người.

2.2. Bầu ban bầu cử

Đoàn Chủ tịch đại hội dự kiến số lượng, danh sách ban bầu cử và xin ý kiến biểu quyết (một lần cả số lượng và danh sách ban bầu cử). Nhiệm vụ, quyền hạn của ban bầu cử thực hiện theo mục 8.5, Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ.

2.3. Thể lệ bầu cử

2.3.1. Bầu cử ban chấp hành

Thể thức phiếu bầu, phiếu bầu hợp lệ, không hợp lệ, tính kết quả bầu cử ban chấp hành thực hiện theo quy định tại mục 8.6, Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ. Trong đó:

- Phiếu bầu cử ban chấp hành có số dư, thực hiện theo mẫu phiếu 3a, phụ lục kèm theo Hướng dẫn s 03/HD-TLĐ .

- Phiếu bầu cử ban chấp hành không có số dư, thực hiện theo mẫu phiếu 3c, phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ .

2.3.2. Bầu cử chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội

a. Thể thức của phiếu bầu cử chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội:

Phiếu bầu chủ tịch CĐCS tại đại hội là phiếu bầu ban chấp hành và chức danh chủ tịch CĐCS (có mẫu phiếu kèm theo). Phiếu bầu phải ghi đầy đhọ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người có tên trong danh sách bầu cử do đại hội thông qua, xếp theo thứ tự bảng chữ cái Tiếng Việt; đóng dấu của ban chấp hành CĐCS ở góc trái phía trên.

b. Phiếu bầu hợp lệ:

- Là phiếu bầu do ban bầu cử phát ra theo thể thức nêu tại mục III.3.2.1.

- Phiếu bầu đủ số lượng, đúng nguyên tắc thể lệ bầu đã được đại hội biểu quyết thông qua.

c. Phiếu không hợp lệ gồm những trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không đúng thể thức được nêu trong nguyên tắc, thể lệ bầu cử của ban bầu cử và không do ban bầu cử phát ra.

- Phiếu không đóng dấu của ban chấp hành theo quy định.

- Phiếu để trắng (không đánh dấu vào bất cứ ô nào trong phiếu bầu).

- Phiếu bầu đánh dấu vào ô bầu chủ tịch CĐCS quá 01 người đối với phiếu bầu có sdư (phiếu bầu thừa số lượng).

- Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách bầu cử đã được đại hội thông qua.

- Phiếu bầu có đánh dấu riêng, hoặc dùng từ hai màu mực trở lên.

- Phiếu bầu bị rách rời, nhàu nát.

d. Một số trường hợp đặc biệt cần lưu ý khi kiểm phiếu bầu chức danh chủ tịch CĐCS:

Ngoài quy định tại điểm d, Mục 8.6, Hướng dẫn 03/HD-TLĐ, một số trường hợp cụ thể về cách tính kết quả phiếu bầu được thực hiện như sau:

- Trường hợp danh sách phiếu bầu không có số dư:

+ Phiếu bầu đánh dấu đủ các ô được tính là phiếu bầu hợp lệ bầu ủy viên ban chấp hành và chức danh chủ tịch CĐCS.

+ Phiếu chđánh dấu vào ô bầu chức danh chủ tịch CĐCS mà không đánh dấu vào ô ủy viên ban chấp hành được tính là phiếu bầu hợp lệ bầu cho chức danh chủ tịch CĐCS và đương nhiên được tính kết quả ủy viên ban chấp hành.

+ Phiếu bầu chđánh dấu vào ô bầu chức danh ủy viên ban chấp hành mà không đánh dấu vào ô bầu chức danh chủ tịch thì được tính là phiếu bầu hợp lệ bầu ủy viên ban chấp hành, không được tính kết quả bầu chức danh chủ tịch.

- Trường hợp danh sách phiếu bầu có s dư: Chthực hiện kiểm phiếu đối với phiếu bầu hợp lệ (phiếu có đánh dấu ô bầu chức danh chủ tịch CĐCS không quá 01 người). Cách tính kết quả bầu cử đối với từng người trong danh sách thực hiện như đối với trường hợp bầu không có số dư đã nêu trên.

đ. Kết quả bầu cử chức danh chủ tịch CĐCS

- Người trúng cử ủy viên ban chấp hành và chức danh chủ tịch CĐCS phải có số phiếu bầu đạt quá một phần hai (1/2) so với tổng số phiếu ban bầu cử thu về. Trường hợp số người có số phiếu quá 1/2 nhiều hơn số lượng cần bầu thì người trúng cử được lấy theo thứ tự từ người có số phiếu cao, đến người có số phiếu thấp hơn cho đến khi đủ số lượng.

- Người trúng cử chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội đương nhiên là ủy viên ban thường vụ (nếu có).

- Trường hợp người có số phiếu bầu chức danh chủ tịch CĐCS không quá một phần hai (1/2) mà có kết quả bầu y viên ban chấp hành quá 1/2 thì trúng cử ủy viên ban chấp hành, không trúng cử chức danh chủ tịch CĐCS.

- Trường hợp nhiều người có kết quả bầu chức danh chủ tịch CĐCS quá 1/2 phiếu bầu ngang nhau thì thực hiện bầu cử chức danh chủ tịch CĐCS lần thứ 2, người trúng cử là người có số phiếu tán thành cao hơn mà không cần phải quá 1/2 số phiếu tán thành.

- Trường hợp bầu lần thứ 2 vẫn có kết quả ngang nhau thì xin ý kiến đại hội có tiếp tục hoặc không tiếp tục bầu ln thứ 3. Nếu đại hội quyết định không bầu lần thứ 3, thì đoàn chủ tịch đại hội giao hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành CĐCS tiếp tục bầu chức đanh chủ tịch đối với những người có tên trong danh sách bầu chủ tịch CĐCS lần thứ 2 tại đại hội. Kết quả trúng cử chức danh chủ tịch CĐCS là người có số phiếu bầu cao hơn mà không cần phải có số phiếu bầu tán thành quá 1/2.

2.4. Việc bầu ban thường vụ, chức danh phó chủ tịch, Ủy ban kiểm tra và các chức danh của Ủy ban kiểm tra (nếu có) thực hiện tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành CĐCS theo quy định tại Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ .

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm phổ biến Hướng dẫn này đến công đoàn cơ sở.

2. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm, hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS thực hiện bầu chủ tịch CĐCS tại đại hội khi có yêu cầu.

3. Công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp nếu thực hiện bầu cử trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội phải xin ý kiến cấp ủy đồng cấp trước khi thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo Hướng dẫn này.

4. Giao cho Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn khi cần thiết.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cấp công đoàn phản ánh về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tổ chức) để trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Khang

PHỤ LỤC

(Kèm theo Hướng dẫn s 28/HD-TLĐ ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Đoàn Chủ tịch Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Phụ lục 1: Phiếu giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành khoá mới, dùng cho ủy viên ban chấp hành đương nhiệm.

Mẫu số PL1

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ....
-------

(dấu của BCH CĐCS)

PHIẾU GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

Tham gia Ban chấp hành CĐCS ............... khóa ...... nhiệm kỳ ....

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị Công tác

Tái cử

Không tái cử

Gii thiệu mới

Lý do

1

Nguyễn Văn A

Chủ tịch Công đoàn

2

Nguyễn Thị B

Ủy viên BCH CĐ

3

Trần Văn C

Tổ trưởng CD

...

.............

Ghi chú: Đánh du (X) vào ô tái cử, không tái cử hoặc giới thiệu mới và cho biết lý do.

Phụ lục 2: Phiếu giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành khoá mới, dùng cho đoàn viên, cán bộ công đoàn ở quy trình giới thiệu nhân sự trước đại hội.

Mẫu số PL2

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ....
-------

(dấu của BCH CĐCS)

PHIẾU GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

Tham gia Ban Chấp hành CĐCS ........... khóa ..... nhiệm kỳ ....

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

2

...

Ghi chú:

- Ghi rõ họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; chức vụ, đơn vị công tác hiện nay của người được giới thiệu.

- Số lượng giới thiệu không vượt quá số lượng do BCH khóa đương nhiệm dự kiến.

Phụ lục 3: Phiếu giới thiệu nhân sự bầu chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội dùng cho Ủy viên ban chấp hành đương nhiệm, cán bộ, đoàn viên công đoàn ở quy trình giới thiệu nhân sự trước đại hội.

Mẫu số PL3

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ....
-------

(dấu của BCH CĐCS)

PHIẾU GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

Chức danh Chủ tịch CĐCS bầu tại Đi hội CĐCS ........ khóa ...... nhiệm kỳ ....

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ghi chú:

- Ghi rõ họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; chc vụ, đơn vị công tác hiện nay của người được giới thiệu.

- Mi đoàn viên, cán bộ công đoàn chđược giới thiệu 01 người.

Phụ lục 4: Phiếu bầu cử dùng trong trường hợp bầu đồng thời ủy viên ban chấp hành và chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội.

Mẫu số III.2a

ĐẠI HỘI
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ....

(Dấu BCHCĐ)

PHIẾU BẦU CỬ

Ủy viên Ban Chấp hành và chức danh Chủ tịch CĐCS ....................
Khóa ........, Nhiệm kỳ ...

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Bầu ủy viên ban chấp hành CĐCS

Bầu chức danh Chủ tịch CĐCS

Ghi chú:

1. Đại biểu bầu cho ai thì đánh du (X) vào ô tương ứng, không bầu thì để trống.

2. Cột chức danh chủ tịch CĐCS không bầu quá 01 người.

VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 28/HD-TLD

Hanoi, June 24, 2021

 

GUIDELINES

ON PROCEDURES FOR NOMINATION FOR AND ELECTION OF EXECUTIVE BOARDS AND CHAIRPERSONS OF GRASSROOTS TRADE UNIONS AT CONGRESSES

- Pursuant to Charter of Vietnamese Trade Union;

- Pursuant to Guidelines No. 03/HD-TLD dated 20/02/2020 by Presidium of Vietnam General Confederation of Labour on implementation of Charter of Vietnamese Trade Union (hereinafter referred to as “Guidelines No. 03/HD-TLD”);

Presidium of Vietnam General Confederation of Labour hereby provides the guidelines on procedures for nomination for and election of executive boards and chairpersons of grassroots trade unions at congresses as follows:

I. OBJECTIVES AND REQUIREMENTS

1. Directly elect chairpersons of grassroots trade unions at congresses to select persons who are capable of assembling trade union members and workers at the workplace and have sufficient capability and reputation to become chairpersons of grassroots trade unions.

2. Nomination to the executive board and nomination for the title of chairperson of a grassroots trade union shall be carried out concurrently, in accordance with the rules of democratic centralism and leadership rules of the Communist Party (for units with Party Executive Committees), in a democratic and transparent manner, with nominees directly proposed by members of the grassroots trade union, and as appropriate to the situation of the grassroots trade union.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Conditions and standards for members of executive boards and chairpersons of grassroots trade unions

1.1. General standards

- Have strong political spirit and sufficient capability and passion for trade union activities; be innovative and enterprising, have good reputation, working methods and capacity to assemble a large number of trade union members, workers and public employees; aim to protect legitimate rights and interests of trade union members, workers and public employees.

- Have sense of responsibility; be sufficiently healthy to complete their duties; have moral values and healthy, honest and simple lifestyle; strive to fight corruption and wastefulness; not involved in wastefulness, corruption or corruption cover-up.

1.2. Specific conditions and standards

- A person who is nominated or runs for a position in the executive board of a grassroots trade union for the first time must work at the workplace for at least one more tenure of the trade union.

- Any persons who is nominated or runs for a position in the executive board of a grassroots trade union from the second time onwards must work at the workplace for at least half of the next tenure of the trade union. If the person does not work at the workplace for as long as half of the next tenure, their case shall be considered and decided by the superior trade union and Party Executive Committee. If the incumbent chairperson is not of suitable age for re-nomination as chairperson, their case shall by decided by the superior trade union with the opinions of Party Executive Committee of the same level (if any).

- For grassroots trade unions of enterprises not owned by the State and foreign-invested enterprises, the abovementioned conditions are applicable to the position of full-time trade union official only; nominations for the position of part-time trade union official shall be considered based on nominations by trade union members according to the procedures provided in Section II.3 of these Guidelines.

In addition, the following cases may be prioritized for nomination to the executive board and for the title of chairperson of the grassroots trade union:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- For chairperson nominations: prioritize persons who are trade union officials (holding the title of deputy team leader or higher), meet all abovementioned standards for executive board members, and have been trade union officials for 3 years or more or made excellent achievements in work or trade union activities.

- For newly established grassroots trade unions: prioritize trade union members who join the boards for establishing the unions or are temporary executive board members meeting all abovementioned standards.

2. Structure of executive boards of grassroots trade unions

- Executive boards of grassroots trade unions must have a suitable number of members and structure to meet the needs of and represent trade union members of each production unit, area, etc.

For grassroots trade unions of enterprises, ensure that trade union team leaders account for at least 50% of total number of executive board members.

- The incumbent executive board of a grassroots trade union shall determine provisional structure of the new executive board based on the number of executive board members approved by the superior trade union and distributed among trade union teams, affiliated trade unions or member grassroots trade unions (if any) to provide the basis for collection of nominations from trade union members and propose to the congress for decision.

- Based on nomination results, the incumbent executive board shall select and propose highly recommended persons to the congress for election.

3. Procedures for proposing nominations to congresses

3.1. Step 1: collect nominations from trade union members

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Method 1: organize plenary conference for each trade union team

Trade union team leader shall disseminate objectives, requirements and orientations for structure of the new executive board, structure and number of candidates to be nominated by the trade union team as distributed by the executive board; provide instructions on how to fill out the forms for nominating candidates for executive board member and chairperson title, organize election of the vote checking board, vote checking, writing of the vote checking record and determination of lists of executive board member and chairperson nominations, which will be sent to the executive board for consolidation.

Executive boards of grassroots trade unions that are not divided into trade union teams shall organize a plenary conference to collect nominations.

Method 2: executive board of grassroots trade union hands out nomination forms to collect nominations from trade union members directly

- The incumbent executive board of the grassroots trade union shall hand out forms for nominating candidates for executive board member and chairperson title to trade union members.

- If the grassroots trade union is divided into trade union teams, the team leaders shall hand out, collect, seal and submit the nomination forms to the executive board of the grassroots trade union.

- The executive board of the grassroots trade union shall check the nomination forms. Based on results from the nomination forms and number of candidates to be nominated by trade union teams (if any), the person(s) most nominated shall be selected and added to the nomination lists in step 2.

3.2. Step 2: collect forms for nominating candidates for executive board member and chairperson title at congress of incumbent executive board members

The incumbent executive board shall hold an executive board conference to disseminate guidelines for organizing the congress, orientations for structure of the new executive board, and nomination plan and procedures. Hand out an opinion collection form together with list of current executive board members and request each member to give their opinions on the following matters:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Whether other incumbent executive board members should join the new executive board.

+ Nominate persons unaffiliated with the executive board to the new executive board.

+ Nominate candidate for the chairperson election at the congress.

- The executive board shall consolidate nomination results from step 1 and step 2; if there are multiple nominations for the chairperson election at the congress, the executive board shall select 5 persons with the highest number of votes and request trade union members to vote on these persons (take step 1 for the second time) to add 1 or 2 persons with the highest number of votes to the nomination lists.

- The executive board shall cast trust votes on nominations for executive board member and chairperson elections at the congress. Persons eligible for the official nomination lists shall receive more than 50% votes at the executive board conference. If any list does not have the required number of nominations, the executive board must select more nominations by voting until the nominations are sufficient.

3.3. Step 3: seek opinions of competent authority and publicly post nomination lists

- The executive board of the grassroots trade union shall seek directions of Party Executive Committee of the same level (for units with Party Executive Committees) and superior trade union.

- Publicly post the lists of nominations for executive board member and chairperson elections at least 05 working days before the congress commences to inform trade union members.

- Complete the draft personnel schemes, reports on personnel preparation and official lists to be presented to the congress. Finish handling complaints, denunciations, etc. to prepare explanations to be given to the congress upon request (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Election at a congress may be carried out in either of the following ways:

1. In case proposal of nominations for and election of executive board members are carried out before proposal of nominations for and election of chairperson title

1.1. Procedures for proposing nominations to congress

1.1.1. The Congress Presidium shall pass the personnel schemes for the executive board and chairperson title.

1.1.2. The congress shall discuss and vote on the structure and number of members of the new executive board and vote on the personnel scheme presented to the congress.

1.1.3. Propose the nominations and vote on the list of nominations to the executive board.

- The Congress Presidium shall preside over proposal of nominations to the executive board as follows:

+ Report on preparation of nominations to the new executive board by the incumbent executive board; propose nominations to the new executive board.

+ Facilitate nomination and self-nomination to the new executive board. Persons self-nominating and nominated at the congress must meet the standards and conditions mentioned in Sections 8.1 and 8.2 of Guidelines No. 03/HD-TLD and these Guidelines.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Vote on the list of nominations to the executive board.

1.1.4. Propose the nominations and vote on the list of nominations for the chairperson title

- After members of the new executive board are elected, if the person(s) nominated for the chairperson title by trade union members before the congress is/are not elected to the new executive board, the Congress Presidium shall ask the congress whether to nominate new candidate(s) or assign the new executive board to elect the chairperson according to regulations in Guidelines No. 03/HD-TLD.

- If the person(s) nominated for the chairperson title before the congress is/are elected to the new executive board, the Congress Presidium shall preside over proposal of nominations for chairperson election at the congress as follows:

+ Report on preparation of nominations for chairperson election at the congress by the incumbent executive board.

+ Propose the nomination(s) for chairperson election at the congress.

+ Facilitate nomination and self-nomination for the chairperson title. Persons self-nominating and nominated at the congress must meet the standards and conditions mentioned in Sections 8.1 and 8.2 of Guidelines No. 03/HD-TLD and these Guidelines.

For persons self-nominating and nominated at the congress and meeting conditions and standards according to regulations but not included in list of persons nominated by trade union members according to the procedures in Section II.3. of these Guidelines, the Congress Presidium shall ask the congress whether to add or remove them from the nomination list.

+ Vote on the list of nomination(s) for the chairperson title.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The person elected to the chairperson title at the congress shall convene the first executive board conference and be an ex officio member of the standing committee (if any).

The standing committee, deputy chairperson title, inspection committee and titles of the inspection committee (if any) shall be elected in the first executive board conference according to regulations in Guidelines No. 03/HD-TLD.

2. In case proposal of nominations for and elections of executive board members and chairperson title are carried out concurrently

2.1. Procedures for proposing nominations to congress

2.1.1. The Congress Presidium shall pass the personnel schemes for the executive board and chairperson title.

2.1.2. The congress shall discuss and vote on the structure and number of members of the new executive board and vote on the personnel scheme presented to the congress.

2.1.3. The Congress Presidium shall preside over proposal of nominations for the executive board and chairperson title as follows:

- Report on preparation of nominations for executive board member and chairperson elections at the congress by the incumbent executive board; propose nominations for executive board member and chairperson elections. Person(s) nominated for the chairperson title must be included in the number and structure of the new executive board.

- Facilitate nomination and self-nomination for executive board member and chairperson elections. Persons self-nominating and nominated at the congress must meet the standards and conditions mentioned in Sections 8.1 and 8.2 of Guidelines No. 03/HD-TLD and these Guidelines.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1.4. Vote on the nomination lists

Voting on the nomination lists shall be carried out as follows:

Vote on the list of nominations for the chairperson title before the list of nominations to the executive board (list of nominations to the executive board shall exclude chairperson nominations) and determine number of persons to be voted on using executive board voting forms.

E.g., the congress decides that the executive board shall have 15 members; if the congress decides that there shall be 02 nominations for the chairperson title, number of persons to be elected to the executive board shall be 13; if the congress decides that there shall be 01 nomination for the chairperson title, number of persons to be elected to the executive board shall be 14.

2.2. Elect election board

The Congress Presidium shall estimate number and list of election board members and ask the congress to vote once for both number and list of election board members. Duties and powers of the election board are provided in Section 8.5 of Guidelines No. 03/HD-TLD.

2.3. Election rules

2.3.1. Executive board election

Voting form format, valid vote, invalid vote and determination of executive board election results are provided in Section 8.6 of Guidelines No. 03/HD-TLD. In which:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Election without extra nominations shall use the voting form 3c in the appendix to Guidelines No. 03/HD-TLD.

2.3.2. Chairperson election

a. Format of voting form for chairperson election at congress:

Format of the voting form for chairperson election at congress is used to elect both executive board member and chairperson (using the form enclosed therewith). The form must include full name, post and workplace of the nomination(s) in the list approved by the congress with the name(s) arranged in the Vietnamese alphabetical order and the seal of the executive board of the grassroots trade union in the upper left corner.

b. Valid votes:

- Valid votes shall be handed out by the election board in the format mentioned in Section III.3.2.1.

- Valid votes shall elect the required number of persons according to the election rules approved by the congress.

c. Invalid votes:

- The vote is not handed out by the election board in the format mentioned in the election rules of the election board.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The vote is blank (no box in the vote is checked).

- The vote elects more than one chairperson (for votes with extra nominations).

- The vote has the name of a nomination not included in the list approved by the congress.

- The vote has unauthorized markings or uses more than one ink color.

- The vote is torn or crumpled.

d. Some special cases concerning checking of chairperson election votes:

Besides the regulations in Point d Section 8.6 of Guidelines No. 03/HD-TLD, some special cases concerning election result determination shall be handled as follows:

- In case of election without extra nominations:

+ Votes for executive board member and chairperson elections shall be considered valid when all boxes are checked.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Votes where only the box for executive board member election is checked and not the box for chairperson election shall be considered valid votes for executive board member election and not for chairperson election.

- In case of election with extra nominations: only check valid votes (votes where only one person is elected for the chairperson title). Voting result for each nomination shall be calculated using the same method as election without extra nomination.

dd. Chairperson election results

- Winners of executive board member and chairperson elections must receive more than half of the votes collected by the election board. In case more people receive more than half of the votes than needed, select from the person with the highest number of votes to those with fewer votes until sufficient winners are selected.

- The person elected to the chairperson title at the congress shall be an ex officio member of the standing committee (if any).

- A person who receives less than half of the votes for chairperson election and more than half of the votes for executive board member election shall be elected for the executive board and not the chairperson title.

- In case more than one nomination for the chairperson title receive more than half of the votes and equal number of votes, vote on the chairperson title for the second time; the winner shall be the person with the highest number of votes regardless of whether they receive more than half of the votes.

- If the results are equal after the second voting, ask the congress whether to vote for the third time. If the congress decides not to vote for the third time, the Congress Presidium shall assign the first executive board conference to elect the chairperson among the nominations of the second chairperson voting at the congress. The winner shall be the person with the highest number of votes regardless of whether they receive more than half of the votes.

2.4. The standing committee, deputy chairperson title, inspection committee and titles of the inspection committee (if any) shall be elected in the first executive board conference according to regulations in Guidelines No. 03/HD-TLD.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Federations of Labour of provinces/cities, National Sector Unions and equivalent, and National Corporate Unions affiliated to General Confederation shall disseminate these Guidelines to grassroots trade unions.

2. Superior trade unions shall provide guidance and assistance for grassroots trade unions to elect chairpersons of grassroots trade unions at congresses upon request.

3. For administrative units and service providers, when directly electing chairpersons of their grassroots trade unions at congresses, they must obtain approval from Party Executive Committee at the same level before following the nomination procedures in these Guidelines.

4. Organising Department of General Confederation shall assist Presidium of General Confederation in monitoring and providing guidance for trade unions at all levels to implement these Guidelines; research, advise on and propose amendments to these Guidelines where necessary.

Any difficulty arising during the implementation of these Guidelines should be reported to General Confederation (via Organising Department) for appropriate research, consideration and amendment.

 

 

P.P. PRESIDIUM
CHAIRMAN
Nguyen Dinh Khang

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 28/HD-TLĐ ngày 24/06/2021 về Quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


48.467

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!