Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 17/HD-TLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Ngàng
Ngày ban hành: 07/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 7 tháng 1 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CÔNG ĐOÀN NĂM 2014

Năm 2014 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; năm đầu triển khai Hiến pháp năm 2013, đồng thời các cấp công đoàn tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, triển khai thực hiện Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012; năm diễn ra kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014). Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam định hướng một số nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ như sau:

1. Nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVCLĐ; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và toàn xã hội về kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014). Triển khai cụ thể hóa nội dung và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống Công đoàn; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, phối hợp với chính quyền, chuyên môn xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW; tham gia tổng kết các vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới đất nước.

3. Tuyên truyền mạnh mẽ và tổ chức có hiệu quả các hoạt động trong “Tháng Công nhân” năm 2014 trong các cấp Công đoàn với phương châm “Sâu cơ sở, sát phong trào, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động gắn với tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhân kỷ niệm 128 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (có kế hoạch riêng).

4. Tăng cưng công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tin thông tin đại chúng và nâng cao hiu qu công tác qun lý báo chí, xuất bản trong hthống Công đoàn; mi Công đoàn cơ s có ít nht 01 t báo Lao động và 01 ấn phẩm ca Liên đoàn Lao đng đa phương. T chc ch đo và phi hp thc hin công tác tng tin tuyên truyền trên báo chí, bn tin, trang tng tin điện ttrong và ngoài h thng vgiai cp công nhân, t chc Công đoàn Việt Nam, trọng tâm là tuyên truyền trin khai thc hiện Ngh quyết Đại hi XI Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn, B lut Lao động năm 2012 và các văn bn hưng dn thi hành, Hiến pháp năm 2013, Tháng Công nhân năm 2014; k niệm 128 năm ngày Quốc tế Lao đng 1/5, k niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

5. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ, trong đó tập trung triển khai hiệu quả giai đoạn 2 Tiểu đề án 3 theo Đề án 31 của Chính phủ; tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp 2013, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành tới CNVCLĐ.

6. Triển khai, tổ chức các phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ. Tiếp tục triển khai Quyết định 1780/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/10/2011 về Phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động Cung Văn hóa, Nhà Văn hóa Lao động.

7. Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động ” đẩy mạnh các hoạt động vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia học tập suốt đời, trong đó chú trọng phong trào Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, phong trào Ôn lý thuyết - Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi.

8. Triển khai thực hiện Chương trình tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm trong CNVCLĐ theo chương trình, mục tiêu quốc gia; tăng cường thông tin tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá trong CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn.

9. Tiến hành rà soát, xem xét bổ sung báo cáo viên cấp Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, báo cáo về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo); căn cứ tình hình thực tế, có cơ chế động viên, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên làm công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương căn cứ hướng dẫn công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2014 để cụ thể hóa nội dung chương trình công tác Tuyên giáo cho phù hợp với thực tiễn của địa phương, ngành, cơ sở và định kỳ báo cáo kết quả về Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (qua Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn)./.

 

 

Nơi nhận:
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các CĐ ngành T.Ư và tương đương;
- Các cơ quan báo chí Công đoàn;
- Thường trực ĐCT (Báo cáo)
- Ban Tuyên giáo TƯ (Báo cáo)
- Lưu VT, TG TLĐ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Ngàng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 17/HD-TLĐ về công tác tuyên giáo công đoàn ngày 07/01/2014 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.536

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!