Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1304/HD-SNV Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Văn Minh
Ngày ban hành: 05/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1304/HD-SNV

Bình Định, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định;

Để công tác đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Bình Định được thực hiện đúng quy định và thống nhất trong toàn tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai và áp dụng thực hiện một số nội dung như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích và yêu cầu đánh giá

1.1. Mục đích:

a) Nhằm làm rõ những ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, hạn chế về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

b) Kết quả đánh giá và phân loại là căn cứ để bố trí, sử dụng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

c) Xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, bố trí, sử dụng, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

1.2. Yêu cầu:

a) Đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là một nội dung quan trọng của công tác sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Khi tiến hành đánh giá và phân loại phải đảm bảo khách quan, khoa học, phản ánh đúng năng lực và phẩm chất của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

b) Trên cơ sở nắm vững các quan điểm lịch sử, toàn diện và phát triển; phải thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm kết luận đúng và chính xác đối với từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

c) Lấy kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ làm thước đo chủ yếu để đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Phạm vi đối tượng đánh giá và phân loại

2.1. Đối với công chức:

a) Công chức chuyên môn nghiệp vụ làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

b) Công chức lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, bao gồm:

- Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, ban, chi cục trực thuộc sở, ban, ngành; Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện;

- Trưởng, Phó các phòng, hạt, đội và tương đương thuộc các ban, chi cục;

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành; UBND cấp huyện được xác định là công chức theo Nghị định số 06/2010/NĐ-CP.

c) Công chức cấp xã.

2.2. Đối với viên chức:

a) Viên chức lãnh đạo quản lý, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước (trừ Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là công chức theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP);

b) Viên chức là người được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước điều động sang giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; viên chức được tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được giao tại các tổ chức được UBND tỉnh xác định là Hội đặc thù.

2.3. Đối với cán bộ cấp xã, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND cấp xã.

Trường hợp Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã kiêm nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã thì thực hiện đánh giá và phân loại theo các chức danh thuộc Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã.

2.4. Đối với người lao động: Người lao động hợp đồng các chức danh theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện.

2.5. Hướng dẫn này không áp dụng đối với các đối tượng sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thực hiện theo Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

b) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (gọi chung là cơ quan Trung ương); cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể cấp huyện, cấp tỉnh (gọi chung là các cơ quan thuộc khối Đảng).

3. Căn cứ đánh giá và phân loại

3.1. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010; đối với người lao động đánh giá theo nghĩa vụ đã được ký kết trong hợp đồng lao động;

3.2. Chức trách, nhiệm vụ được cơ quan, đơn vị, địa phương phân công hàng năm;

3.3. Tiêu chí đánh giá, phân loại đối với từng chức danh cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

3.4. Môi trường và điều kiện cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ trong thời hạn đánh giá.

II. ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHỐI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ CẤP XÃ

1. Nội dung đánh giá

1.1. Đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ; công chức cấp xã:

a) Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

đ) Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

e) Thái độ phục vụ nhân dân.

1.2. Đối với công chức lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở:

Ngoài những quy định tại điểm 1.1 Khoản này, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung sau đây:

a) Kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý;

b) Năng lực lãnh đạo, quản lý;

c) Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức, viên chức và người lao động.

1.3. Đối với cán bộ cấp xã:

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

c) Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

d) Tinh thần trách nhiệm trong công tác;

đ) Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

1.4. Đối với người lao động:

Tùy theo tính chất, nhiệm vụ được giao và nội dung đã được ký kết trong hợp đồng lao động: Căn cứ vào các tiêu chí tại điểm 1.1 Khoản này để thực hiện đánh giá và phân loại.

2. Trình tự, thủ tục đánh giá

2.1. Đối với công chức lãnh đạo, quản lý là cấp phó; công chức chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động làm việc tại các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện:

a) Công chức và người lao động tự đánh giá các nội dung theo quy định tại Hướng dẫn này và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác;

b) Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức và người lao động chủ trì họp, nhận xét về kết quả tự đánh giá của công chức và người lao động, đánh giá những ưu, nhược điểm của công chức và người lao động trong công tác;

c) Tập thể cơ quan sử dụng công chức và người lao động họp tham gia góp ý. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;

d) Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền kết luận và quyết định xếp loại công chức sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi công chức và người lao động làm việc.

2.2. Đối với công chức lãnh đạo, quản lý là cấp trưởng hoặc phó được phân công phụ trách làm việc tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện:

a) Công chức tự đánh giá các nội dung quy định tại Hướng dẫn này và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác;

b) Tập thể cơ quan sử dụng công chức, viên chức và người lao động họp tham gia góp ý. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;

c) Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền đánh giá, quyết định xếp loại công chức và thông báo đến công chức và người lao động sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi công chức lãnh đạo, quản lý làm việc.

2.3. Đối với cán bộ cấp xã:

a) Cán bộ tự đánh giá các nội dung theo quy định tại Hướng dẫn này và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác;

b) Tập thể Lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã họp tham gia góp ý. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;

c) Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền đánh giá, quyết định xếp loại công chức và thông báo đến công chức sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể lãnh đạo nơi cán bộ làm việc.

2.4. Đối với công chức cấp xã:

a) Công chức Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã), Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội:

- Công chức cấp xã tự đánh giá các nội dung quy định tại Hướng dẫn này và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác;

- Chủ tịch UBND cấp xã chủ trì họp, nhận xét về kết quả tự đánh giá của công chức, đánh giá ưu, nhược điểm trong quá trình công tác;

- Tập thể công chức của UBND cấp xã họp tham gia góp ý kiến, sau đó tiến hành biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín đề xuất xếp loại công chức. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;

- Chủ tịch UBND cấp xã kết luận và quyết định xếp loại tại cuộc họp đánh giá công chức hàng năm.

b) Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã:

- Công chức cấp xã tự đánh giá các nội dung quy định tại Hướng dẫn này và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác;

- Chủ tịch UBND cấp xã chủ trì họp, nhận xét về kết quả tự đánh giá của công chức, đánh giá ưu, nhược điểm trong quá trình công tác;

- Tập thể Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Công an xã và công chức của UBND cấp xã họp tham gia góp ý, sau đó tiến hành biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín đề xuất xếp loại công chức. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản;

- Chủ tịch UBND cấp xã kết luận và quyết định xếp loại sau khi tham khảo ý kiến của cơ quan Quân sự, Công an cấp huyện quyết định xếp loại và thông báo đến công chức.

3. Thẩm quyền ký nhận xét đánh giá và phân loại

3.1. Giám đốc các sở, ban, ngành (gọi tắt là cấp sở) quyết định đánh giá, phân loại đối với:

a) Công chức lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng, Phó các phòng, ban, chi cục và tương đương;

b) Công chức lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp sở;

c) Công chức chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc cấp sở.

3.2. Trưởng các Ban, Chi cục trưởng chi cục quản lý nhà nước trực thuộc cấp sở quyết định đánh giá, phân loại đối với:

a) Trưởng, phó các phòng, hạt, đội trực thuộc Ban, Chi cục và tương đương;

b) Công chức và người lao động làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý và sử dụng.

3.3. Trưởng các hạt, đội và tương đương trực thuộc Chi cục quản lý nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng quyết định đánh giá, phân loại đối với:

a) Trưởng, phó các phòng, trạm trực thuộc;

b) Công chức và người lao động thuộc thẩm quyền trực tiếp quản lý và sử dụng.

3.4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định đánh giá và phân loại đối với Trưởng, Phó các phòng ban chuyên môn và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện.

3.5. Trưởng, phó các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện quyết định đánh giá và phân loại đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý và sử dụng.

3.6. Bí thư Đảng ủy cấp xã quyết định đánh giá và phân loại đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã.

3.7. Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đánh giá, phân loại đối với công chức cấp xã.

III. ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

1. Nội dung đánh giá viên chức

1.1. Đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động:

a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức, gồm: Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.

1.2. Đối với viên chức quản lý:

Việc đánh giá viên chức quản lý được xem xét theo các nội dung quy định tại điểm 1.1 Khoản này và các nội dung sau:

a) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

b) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

1.3. Đối với người lao động:

Tùy theo tính chất, nhiệm vụ được giao và nội dung đã được ký kết trong hợp đồng lao động: Căn cứ vào các tiêu chí quy định tại điểm 1.1 Khoản này để đánh giá và phân loại.

2. Trình tự, thủ tục đánh giá

2.1. Viên chức chức chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động:

Trình tự, thủ tục đánh giá và phân loại áp dụng như đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động quy định tại Hướng dẫn này.

2.2. Đối với viên chức quản lý:

Trình tự, thủ tục đánh giá và phân loại áp dụng như đối với công chức lãnh đạo, quản lý quy định tại Hướng dẫn này.

3. Thẩm quyền ký nhận xét đánh giá và phân loại

3.1. Cấp tỉnh:

a) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh:

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định đánh giá, phân loại đối với viên chức lãnh đạo cấp phòng, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động thuộc phạm vi quản lý.

b) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp sở:

- Giám đốc sở quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự trang trải toàn bộ kinh phí hoạt động và cấp phó đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc;

- Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định đánh giá, phân loại đối với viên chức quản lý cấp phòng trực thuộc, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động thuộc phạm vi trực tiếp quản lý và sử dụng.

c) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp sở, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng:

- Trưởng các Ban, Chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp sở quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp trưởng, cấp phó của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định đánh giá, phân loại đối với viên chức quản lý cấp phòng trực thuộc, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động thuộc phạm vi trực tiếp quản lý và sử dụng.

3.2. Cấp huyện:

a) Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đánh giá và phân loại đối với cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện.

b) Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện quyết định đánh giá, phân loại đối với viên chức quản lý cấp phòng, trường, trung tâm trực thuộc, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động thuộc phạm vi trực tiếp quản lý và sử dụng;

c) Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các phòng chuyên môn cấp huyện quyết định đánh giá, phân loại đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi trực tiếp quản lý và sử dụng.

IV. PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ

1. Công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ; công chức cấp xã và người lao động

1.1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

Công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ; công chức cấp xã và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải thực hiện tốt các nội dung đánh giá theo quy định tại Hướng dẫn này. Trong đó, về kết quả thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo các điều kiện:

- Hoàn thành từ 90% khối lượng công việc được giao trở lên, đạt chất lượng, tiến độ và hiệu quả; trường hợp được cử đi đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn từ 01 năm trở lên phải có kết quả học tập đạt từ loại giỏi trở lên;

- Có ít nhất 01 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ mới; hoặc sáng tạo, sáng kiến trong công tác để nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị; hoặc tham gia xây dựng các công trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực công tác và triển khai áp dụng có hiệu quả.

1.2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

Công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ; công chức cấp xã và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ phải đảm thực hiện tốt các nội dung đánh giá theo quy định tại Hướng dẫn này.

Trong đó, về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao phải hoàn thành từ 90% khối lượng công việc được giao trở lên, đạt chất lượng, tiến độ và hiệu quả; trường hợp được cử đi đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn từ 01 năm trở lên phải có kết quả học tập đạt loại khá.

1.3. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (đối với công chức) và hoàn thành nhiệm vụ (đối với viên chức):

Công chức chuyên môn, nghiệp vụ; công chức cấp xã và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính và UBND cấp xã hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc viên chức và người lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành nhiệm vụ phải thực hiện tốt các nội dung đánh giá theo quy định tại Hướng dẫn này.

Trong đó, về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao phải hoàn thành từ 70% khối lượng công việc được giao trở lên, đạt chất lượng, tiến độ và hiệu quả; trường hợp được cử đi đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn từ 01 năm trở lên có kết quả học tập đạt loại trung bình, trung bình khá.

1.4. Không hoàn thành nhiệm vụ:

Công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ; công chức cấp xã và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ khi vi phạm một trong các nội dung đánh giá theo quy định tại Hướng dẫn này; hoặc hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc được giao; hoặc trường hợp được cử đi đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn từ 01 năm trở lên, kết thúc khóa học theo đúng kế hoạch nhưng không được công nhận tốt nghiệp vì lý do chủ quan.

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; viên chức quản lý và cán bộ cấp xã

2.1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và cán bộ cấp xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải thực hiện tốt các nội dung đánh giá theo quy định tại Hướng dẫn này.

Trong đó, cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và các tổ chức của cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có), gồm: Tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh; trường hợp được cử đi đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn từ 01 năm trở lên phải có kết quả học tập đạt từ loại giỏi trở lên.

2.2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và cán bộ cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ phải thực hiện tốt các nội dung đánh giá theo quy định tại Hướng dẫn này.

Trong đó, cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành từ 80% chỉ tiêu nhiệm vụ trở lên và các tổ chức của cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có), gồm: Tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh; trường hợp được cử đi đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn từ 01 năm trở lên có kết quả học tập đạt loại khá.

2.3. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (đối với cán bộ, công chức) và hoàn thành nhiệm vụ (đối với viên chức):

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và cán bộ cấp xã hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc viên chức giữ chức vụ quản lý hoàn thành nhiệm vụ phải thực hiện tốt các nội dung đánh giá theo quy định tại Hướng dẫn này.

Trong đó, cơ quan, đơn vị, điạ phương hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành từ 60% chỉ tiêu nhiệm vụ trở và các tổ chức của cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có), gồm: Tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh; trường hợp được cử đi đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn từ 01 năm trở lên có kết quả học tập đạt loại trung bình, trung bình khá.

d) Không hoàn thành nhiệm vụ:

Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và cán bộ cấp xã không hoàn thành nhiệm vụ khi vi phạm một trong các nội dung đánh giá theo quy định tại Hướng dẫn này; hoặc cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công phụ trách hoàn thành dưới 60% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; hoặc tổ chức Đảng, đoàn thể của cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có) yếu kém; hoặc trường hợp được cử đi đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn từ 01 năm trở lên, kết thúc khóa học theo đúng kế hoạch nhưng không được công nhận tốt nghiệp vì lý do chủ quan.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian tổ chức đánh giá, phân loại

Việc tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm được thực hiện định kỳ vào tháng 12, cụ thể như sau:

- Cá nhân tự nhận xét, đánh giá, phân loại (bằng văn bản) và nộp cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi đang làm việc trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

- Tập thể họp nhận xét, đánh giá và đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 25 tháng 12 hàng năm.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải được thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được biết sau 15 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có quyền được trình bày ý kiến của mình, bảo lưu ý kiến tự đánh giá nhưng phải chấp hành ý kiến kết luận của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý và sử dụng về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 02 của năm sau.

Trường hợp không gửi báo cáo hoặc gửi chậm so với thời gian quy định, Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xem xét, đánh giá kết quả thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Trách nhiệm thực hiện

2.1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng công chức, viên chức và người lao động; Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã:

a) Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm trên cơ sở phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để làm cơ sở đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vào cuối năm.

- Đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu cơ quan, đơn vị: Kế hoạch công tác năm là kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị được phân công lãnh đạo, quản lý;

- Đối với Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã: Kế hoạch công tác năm là kế hoạch công tác năm của HĐND, UBND cấp xã;

- Đối với Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng quân sự xã: Kế hoạch công tác năm là kế hoạch công tác của tập thể công an, quân sự xã.

b) Tổ chức triển khai thực hiện quy trình đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục tại Hướng dẫn này;

c) Tổ chức nhận xét đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền trực tiếp quản lý và sử dụng theo Hướng dẫn này.

d) Đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý và sử dụng;

đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp để quản lý, theo dõi.

2.2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý;

b) Tổ chức nhận xét đánh giá và quyết định phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định tại Hướng dẫn này;

c) Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình (kể cả báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, theo dõi và báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định;

d) Xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật cán bộ, công chức, viên chức và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Hồ sơ đánh giá và phân loại

3.1. Thành phần hồ sơ:

a) Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; cán bộ cấp xã:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm của tập thể được phân công lãnh đạo, quản lý;

- Bản tự đánh giá, nhận xét phân loại của cá nhân;

- Biên bản nhận xét đánh giá của tập thể nơi cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

- Bản kê khai tài sản bổ sung của cá nhân (đối với trường hợp thuộc diện kê khai tài sản theo quy định của cơ quan Thanh tra nhà nước).

b) Công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động; công chức cấp xã:

- Bản tự đánh giá, nhận xét phân loại của cá nhân;

- Biên bản nhận xét, đánh giá của tập thể nơi công chức, viên chức và người lao động làm việc;

- Bản kê khai tài sản bổ sung của cá nhân (đối với trường hợp thuộc diện kê khai tài sản theo quy định của cơ quan Thanh tra nhà nước).

3.2. Nhận xét đánh giá và kết quả phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm được lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định;

3.3. Đối với công chức, viên chức biệt phái do cơ quan được biệt phái thực hiện theo Hướng dẫn này và gửi báo cáo kết quả đánh giá về cơ quan cử biệt phái để lưu vào hồ sơ công chức, viên chức theo quy định.

4. Kèm theo Hướng dẫn này các phụ lục, biểu mẫu

- Phụ lục: Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm (viết tắt là PĐG);

- Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm (viết tắt là THKQ).

Các phụ lục, biểu mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, có địa chỉ http://snv.binhdinh.gov.vn.

5. Hiệu lực thi hành

Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các văn bản hướng dẫn trước đây của Sở Nội vụ có nội dung trái với nội dung quy định tại Hướng dẫn này.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phản ánh bằng văn bản về Sở Nội vụ để xem xét, hướng dẫn bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc sở;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- Các tổ chức Hội đặc thù;
- UBND và PNV các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng chuyên môn, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ;
- BBT Website Sở Nội vụ (để đăng tin);
- Lưu: VT, P.CBCC (HQ03).

GIÁM ĐỐC
Lê Văn Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 1304/HD-SNV ngày 05/12/2013 về đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.154

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113