Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Hướng dẫn 13/HD-LĐLĐ 2020 thu nộp đoàn phí chi hỗ trợ đoàn viên ảnh hưởng bởi Covid 19 Hà Nội

Số hiệu: 13/HD-LĐLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Người ký: Đặng Thị Phương Hoa
Ngày ban hành: 13/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/HD-LĐLĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

VỀ THU, NỘP KINH PHÍ, ĐOÀN PHÍ NĂM 2020 VÀ CHI HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Căn cứ công văn số 245/TLĐ ngày 18/3/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;

Căn cứ hướng dẫn số 08/HD-TLĐ ngày 05/8/2020 về quyết toán khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Căn cứ công văn số 808/TLĐ ngày 06/8/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí công đoàn;

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức thực hiện như sau:

I. Đối tượng thực hiện

- Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

- Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên cơ sở (gọi chung là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở).

- Các công đoàn cơ sở trực thuộc.

- Các đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn (kể cả các đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn cơ sở).

II. Nội dung thực hiện

1. Về thu, nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn

1.1 Về kinh phí công đoàn

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (doanh nghiệp có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến 31/12/2020.

- Các đơn vị bị ảnh hưởng nộp hồ sơ về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở của mình hoặc Liên đoàn Lao động quận, huyện tại địa phương đề được hướng dẫn.

1.2 Về đoàn phí công đoàn

- Đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành (1.490.000đ/tháng) thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức thu nhập nêu trên. Các đối tượng còn lại thực hiện đóng đoàn phí công đoàn theo quy định.

- Thời gian áp dụng: Từ 23/1/2020[1] đến hết thời điểm 31/12/2020.

- Công đoàn cơ sở có đoàn viên có thu nhập phù hợp với yêu cầu nêu trên, nộp hồ sơ xin miễn đóng đoàn phí công đoàn tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở của mình.

- Đối với các Công đoàn cơ sở đã thực hiện nộp đoàn phí trước khi có hướng dẫn này, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở rà soát, cấp bù trừ lại cho Công đoàn cơ sở khi cấp kinh phí 2%.

2. Về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thực hiện theo đúng công văn 370/LĐLĐ ngày 18/6/2020 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.

- Mức chi: Tối đa 500.000đ/người[2]

- Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn tài chính tích lũy tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Tổng mức chi không quá 50% kinh phí dự phòng theo quyết định giao dự toán năm 2020 của Ban thường vụ Liên đoàn lao động Thành phố.

- Trường hợp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không có nguồn chi, căn cứ vào Hồ sơ đề nghị của Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gửi hồ sơ lên Liên đoàn Lao động Thành phố qua ban Chính sách Pháp Luật để thẩm định, hỗ trợ.

- Về hạch toán: Căn cứ vào hồ sơ quyết toán, khi thực hiện chi, kế toán ghi:

Nợ TK 661-Áp mục 31.11[3]

Có TK 111, 112

III. Tổ chức thực hiện

1. Liên đoàn Lao động Thành phố

- Thực hiện giám sát, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị cấp dưới thực hiện.

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không có nguồn chi và thực hiện nghiệp vụ chi hỗ trợ từ nguồn tài chính tích lũy của Liên đoàn Lao động Thành phố.

- Tổng hợp hồ sơ, chứng từ xin chậm nộp, miễn nộp của các đơn vị từ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, làm căn cứ điều chỉnh dự toán năm 2020.

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

- Tiếp nhận hồ sơ xin chậm nộp, miễn nộp của các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện đầy đủ thủ tục.

- Lập hồ sơ các đơn vị được chậm nộp, miễn nộp gửi về Liên đoàn Lao động thành phố làm căn cứ xin điều chỉnh dự toán năm 2020 trước ngày 30/10/2020. Hồ sơ gồm:

+ Tờ trình xin điều chỉnh dự toán năm 2020.

+ Danh sách tổng hợp các đơn vị chậm nộp/miễn nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn, (theo biểu mẫu đính kèm)

- Căn cứ nguồn kinh phí, tình hình đoàn viên, người lao động, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn, tổ chức thực hiện hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin chậm nộp kinh phí, miễn nộp đoàn phí công đoàn đúng đối tượng, công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố về mọi vấn đề phát sinh thuộc phạm vi đơn vị quản lý.

3. Các công đoàn cơ sở trực thuộc, các đơn vị thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn

Các đơn vị đề nghị được chậm nộp/miễn nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn, nộp hồ sơ về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc Liên đoàn lao động quận/huyện tại địa bàn. Hồ sơ gồm:

3.1 Tờ trình xin chậm nộp/miễn nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn của đơn vị.

3.2 Danh sách các trường hợp được đề nghị chậm nộp/miễn nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn.

3.3 Giấy tờ khác kèm theo:

+ Thông báo kết quả đóng BHXH, BHTN, BHYT của Bảo hiểm xã hội các tháng bị ảnh hưởng có đóng dấu treo của đơn vị hoặc các giấy tờ khác do cơ quan BHXH cung cấp thể hiện rõ quỹ lương đóng BHXH (đối với trường hợp đề nghị miễn nộp đoàn phí), số lao động tăng, giảm trong kỳ (đối với trường hợp đề nghị chậm nộp kinh phí)

+ Bảng lương đóng BHXH các tháng bị ảnh hưởng có đóng dấu treo của đơn vị. (Đối với trường hợp đề nghị miễn nộp đoàn phí công đoàn)

Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn tổ chức thực hiện. Các phát sinh trong quá trình thực hiện liên hệ qua Ban Tài chính LĐLĐ Thành phố để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực LĐLĐ Thành phố (để chỉ đạo t/hiện);
- BCĐ thu tài chính công đoàn;
- LĐLĐ Q, H, thị xã (t/hiện);
- CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở (t/hiện);
- Công đoàn cơ sở trực thuộc;
- Lưu VT, Tài chính.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đặng Thị Phương Hoa

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN/HUYỆN/NGÀNH...

Biểu số 01

 

DANH SÁCH MIỄN NỘP ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN CHO ĐOÀN VIÊN CÓ THU NHẬP THẤP HƠN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ NĂM 2020

(Kèm theo hướng dẫn số: 13/HD-LĐLĐ ngày 13 tháng 8 năm 2020 của LĐLĐ TP Hà Nội)

ĐVT: Đồng

TT

Tên đơn vị

Số đoàn viên tăng, giảm trong kỳ

Số đoàn phí thất thu

Đoàn viên tăng do bàn giao CĐCS

Đoàn viên giảm do bàn giao CĐCS

Đoàn viên có lương thấp hơn mức lương cơ sở

Tổng cộng

Số đoàn phí tăng do bàn giao CĐCS

Số đoàn phí giảm do bàn giao CĐCS

Số đoàn phí đã miễn nộp cho CĐCS

Tổng cộng

A

B

(1)

(2)

(3)

(4)=
(2)+(3)-(1)

(5)

(6)

(7)

(8)=
(6)+(7)-(5)

1

 

 

 

 

0

 

 

 

0

2

 

 

 

 

0

 

 

 

0

3

 

 

 

 

0

 

 

 

0

4

 

 

 

 

0

 

 

 

0

Tổng cộng

0

 

0

0

0

 

0

0

 

KẾ TOÁN

CÁN BỘ TỔ CHỨC

Hà Nội, ngày .... tháng ... năm
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN/HUYỆN/NGÀNH...

Biểu số 02

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÓ ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG THAM GIA BHXH TẠM THỜI NGHỈ VIỆC ĐỀ NGHỊ CHẬM NỘP KPCĐ NĂM 2020

(Kèm theo hướng dẫn số: 13/HD-LĐLĐ ngày 13 tháng 8 năm 2020 của LĐLĐ TP Hà Nội)

ĐVT: Đồng

TT

Tên đơn vị

Số đoàn viên, NLĐ tăng, giảm trong kỳ

Số kinh phí thất thu

Đoàn viên tăng do bàn giao CĐCS

Đoàn viên giảm do bàn giao CĐCS

Số đoàn viên, NLĐ đang tham gia BHXH bị nghỉ việc

Tổng cộng

Số kinh phí tăng do bàn giao CĐCS

Số kinh phí giảm do bàn giao CĐCS

Số kinh phí thất thu do ảnh hưởng Covid-19

Tổng cộng

A

B

(1)

(2)

(3)

(4)=
(2)+(3)-(1)

(5)

(6)

(7)

(8)=
(6)+(7)-(5)

1

 

 

 

 

0

 

 

 

0

2

 

 

 

 

0

 

 

 

0

3

 

 

 

 

0

 

 

 

0

4

 

 

 

 

0

 

 

 

0

Tổng cộng

0

 

0

0

0

 

0

0

 

KẾ TOÁN

CÁN BỘ TỔ CHỨC

Hà Nội, ngày .... tháng ... năm
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

 [1] Theo quyết định 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 về việc công bố dịch Covid-19

[2] Theo quyết định 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn

[3] Theo Quyết định số 826/QĐ-TLĐ ngày 07/7/2014 về việc ban hành mục lục thu, chi tài chính cơ quan công đoàn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 13/HD-LĐLĐ về thu, nộp kinh phí, đoàn phí ngày 13/08/2020 và chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 do Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.276

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!