Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 44/2005/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 19/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO

******

 

Số: 44/2005/LPQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2005 

 

ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

BẢN GHI NHỚ VỀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN TẠI VIỆT NAM

Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 19 tháng 4 năm 2005.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

 
 
 
 
Nguyễn Thị Hoàng Anh
 

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR COOPERATION ON HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT FOR NUCLEAR POWER PLANTS IN VIET NAM

The Ministry of Industry (MOI - the Vietnamese side) of the Socialist Republic of Viet Nam and the Ministry of Commerce, Industry and Energy (MOCIE - the Korean side) of the Republic of Korea (kereinafter referred to as the “two Sides”),

Derived from the fruitful relations in the field of energy and resources between the Socialist Republic of Viet Nam and the Republic of Korea,

With a view to promoting cooperation between the two Sides, which have been vividly manifested by the Memorandum of Understanding for Cooperation on Energy and Resources signed in October 10, 2004, and the Memorandum of Understanding for Cooperation on the Nuclear Power Project in Viet Nam, signed in November 10, 2002,

Here reached the following understanding:

1. GENERAL PROVISION

Recognizing the mutual beneficial cooperation in the field of nuclear power, the two Sides will continuously cooperate in development of the first nuclear power plant in Viet Nam.

Strengthening cooperation and exchange of expertiences and information in the field of nuclear power, the two Sides hereby agree to cooperate in human resources development for the nuclear power plants in Viet Nam.

2. CONTENTS OF TRAINING

The Korean side will provide the Vietnamese side with the fillowing training courses either in Viet Nam or in Korea for students, researchers, policy makers, government officers and/or experts:

a. On-the-job training courses for project management, research & development (R&D), safety regulation, system design & engineering;

b. Class room training courses for nuclear policy, planning, law and regulation;

c. Class room training courses at some universities for nuclear related science & engineering such as nuclear reator theory & design, nuclear materials, nuclear power plant system engineering, quantum beam engineering, radiation and radioactive waste management, etc.

3. IMPLEMENTATION

The two Sides agree to designate the International Cooperation Department (ICD) of Ministry of Industry (MOI) and the Korea Hydro & Nuclear Power Company (KHNP) on behalf of the Ministry of Commerce, Industry and Energy (MOCIE) as representative implementing agency for each side to implement the human resource development program described in this Memorandum of Understanding.

Detailed contents and guidelines for the training courses including time, place, duration, numer of trainees, qualification requirement and implementation procedures will be developed by the Korean side and discussed betwween the two representative implementing agencies.

4. EXPENSES

For the training courses to be implemented in Korea, the Korean side will bear the expenses related to the implementation of the training course, incurred during the training in accordance with relevant regulations of implementing agency.

For the training courses to be implemented in Viet Nam, the Vietnamese side will arrange the place and provide required facility on its own expenses while the Korean side will bear the travel and accommodation expenses for the lecturers dispatched from Korea.

5. CONFIDENTIALITY

The two Sides shall undertake to keep confidential all information, data, materials obtained through implementation fo this Memorandum of Understanding an not disclose them to any third party or to the public without prior written consent of the other Side.

6. TERMS AND ENFORCEMENT

This Memorandum of Understanding will com into force three (3) years from the date of signing. The Memorandum may be extended beyond its period of validity upon mutual consent made by the two Sides via exchange of official note.

The two Sides will discuss the way to further the implementation of this Memorandum of Understanding, review the achieved results and address problems in order to strengthen the cooperation in the Viet Nam - Korea Committee for Energy and Mineral Resources Cooperation.

Signed in duplicate in Ha Noi, on 19th of April 2005, in the English language.

FOR THE MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND ENERGY (MOCIE) OF THE REPUBLIC OF KOREA
 Cho Hwan Eik
Vice Minister

FOR THE MINISTRY OF INDUSTRY (MOI)
OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

 
Do Huu Hao
Vice Minister

 

BẢN GHI NHỚ

 VỀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN Ở VIỆT NAM

Bộ Công nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (viết tắt là MOI - Bên Việt Nam) và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (viết tắt là MOCIE - Bên Hàn Quốc) (sau đây gọi là “hai Bên”),

Căn cứ mối quan hệ tốt đẹp trong lĩnh vực năng lượng và tài nguyên khoáng sản giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Đại Hàn Dân quốc,

Nhằm tăng cương cường sự hợp tác giữa hai Bên đã được nêu tại các Bản ghi nhớ về Hợp tác Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản ký ngày 10 tháng 10 năm 2004 và Bản ghi nhớ về Hợp tác trong Dự án Điện Hạt nhân ở Việt Nam ký ngày 10 tháng 11 năm 2002,

Hai Bên đã thống nhất các nội dung sau:

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Nhận thức về sự hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực điện hạt nhân, hai Bên sẽ tiếp tục hợp tác trong việc phát triển nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam.

Nhằm tăng cường sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin trong lĩnh vực điện hạt nhân, hai Bên nhất trí hợp tác để phát triển nguồn nhân lực cho các nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam.

2. CÁC NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Hàn Quốc sẽ cung cấp cho Việt Nam các khóa đào tạo sau đây tổ chức ở Việt Nam và ở Hàn Quốc cho các sinh viên, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, quan chức Chính phủ và/hoặc các chuyên gia:

a. Các khóa đào tạo tại chỗ về quản lý dự án, nghiên cứu và phát triển (R&D), các quy định an toàn, thiết kế và kỹ thuật hệ thống:

b. Các khóa đào tạo trong lớp học về chính sách, quy hoạch, luật pháp và các quy chế về điện hạt nhân;

c. Các khóa đào tạo trong lớp học tại một số trường đại học về khoa học và kỹ thuật hạt nhân liên quan ví dụ như: lý thuyết và thiết kế lò phản ứng hạt nhân, vật liệu hạt nhân, kỹ thuật hệ thống trong nhà máy điện hạt nhân, kỹ thuật bức xạ lượng tử, bức xạ, quản lý chất thải phóng xạ...

3. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Hai Bên nhất trí giao Vụ Hợp tác Quốc tế (ICD) của Bộ Công nghiệp (MOI) và Công ty Thủy điện và Điện Hạt nhân ((KHNP) thay mặt Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng (MOCIE) là cơ quan đầu mối thực hiện ở mỗi Bên để triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực như đã được nêu trong Bản ghi nhớ này.

Chi tiết về nội dung và các hướng dẫn về các khóa đào tạo bao gồm thời gian tổ chức, địa điểm, thời gian đào tạo, số người tham dự khóa đào tạo, các yêu cầu xét chọn và các thủ tục triển khai sẽ được bên Hàn Quốc chuẩn bị và đưa ra thảo luận giữa hai cơ quan đầu mối thực hiện với nhau.

4. CÁC CHI PHÍ

Đối với các khóa đào tạo ở Hàn Quốc, bên Hàn Quốc sẽ đài thọ các chi phí liên quan đến việc thực hiện khóa đào tạo, các khoản chi tiêu trong thời gian diễn ra khóa đào tạo và phù hợp theo các quy định liên quan của cơ quan thực hiện.

Đối với các khóa đào tạo ở Việt Nam, bên Việt Nam sẽ bố trí địa điểm và cung cấp các cơ sở vật chất cần thiết bằng kinh phí của mình còn bên Hàn Quốc sẽ đài thọ các chi phí ăn ở, đi lại cho các giảng viên từ Hàn Quốc sang.

5. BẢO MẬT

Hai Bên phải đảm bảo giữ bí mật tất cả các thông tin, số liệu, tài liệu có được trong suốt quá trình thực hiện Bản ghi nhớ này và không được cung cấp các thông tin, số liệu, tài liệu trên cho bên thứ ba hoặc cung cấp ra công chúng nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản chính thức của Bên kia.

6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản ghi nhớ này sẽ có hiệu lực trong thời gian 3 năm kể từ ngày ký. Bản ghi nhớ có thể được gia hạn khi có sự chấp thuận của hai Bên thông qua việc trao đổi văn bản chính thức.

Hai Bên sẽ thảo luận tiếp về phương thức thực hiện Bản ghi nhớ này, đánh giá các kết quả đạt được và tập trung vào các vấn đề nhằm tăng cường sự hợp tác trong Tiểu ban Việt Nam - Hàn Quốc về Hợp tác Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản.

Bản ghi nhớ này được làm thành 2 bản bằng tiếng Anh, ký tại Hà Nội ngày 19 tháng 4 năm 2005./.

BỘ THƯƠNG MẠI, CÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG (MOCIE) HÀN QUỐC
THỨ TRƯỞNG
 Cho Hwan Eik

BỘ CÔNG NGHIỆP (MOI)
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG
 


Đỗ Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Điều ước quốc tế số 44/2005/LPQTvề hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam do Bộ Ngọai giao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.206

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!