Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 370/1998/CT-BGTVT về tăng cường công tác quản lý sáng kiến, sở hữu công nghiệp và lao động sáng tạo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 370/1998/CT-BGTVT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lã Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 11/11/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 370/1998/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SÁNG KIẾN, SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG SÁNG TẠO

Trong những năm qua hoạt động sáng kiến,sở hữu công nghiệp và lao động sáng tạo của Ngành giao thông vận tải đã góp phần thúc đẩy sản xuất, phát huy được tính thần sáng tạo của cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân viên chức lao động toàn Ngành, một số đơn vị có cán bộ, công nhân viên chức đã được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen và huy hiệu lao động sáng tạo, tuy nhiên những năm gần đây nhiều đơn vị trong Ngành không duy trì được phong trào một cách liên tục và thiếu sự quan tâm phối hợp chỉ đạo của các cấp .

Nhằm tiếp tục phát động phong trào quần chúng trong việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng chế phát minh, áp dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công tác, chất lượng sản phẩm ; khuyến khích động viên khen thưởng kịp thời đối với những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động này ; Sau khi trao đổi thống nhất với Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Bộ chỉ thị Thủ trưởng các Cục, Tổng công ty, Vụ , Viện, Trường và các đơn vị cơ sở trong Ngành cần phải duy trì và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây :

1. Thủ trưởng đơn vị là người trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm đối với sự phát triển toàn diện hoạt động sáng kiến - sáng chế trong đơn vị . Bộ phận quản lý khoa học công nghệ của đơn vị có nhiệm vụ giúp thủ trưởng thực hiện chức năng này .

2. Tổ chức nghiên cứu và thực hiện đầy đủ các văn bản pháp quy chủ yếu sau đây :

- Các quy định tại điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật - hợp lý hoá sản xuất và sáng chế ban hành kèm theo Nghị định số 31/CP ngày 23 - 01 - 1981 được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 84 - HĐBT ngày 20 - 3 - 1990 của Hội đồng Bộ trưởng ( nay là Chính phủ ) ;

- Nghị định số 63/CP ngày 24-10-1996 của Chính phủ quy định chi tiết về Sở hữu công nghiệp .

- Các quy định tại quyết định số 1365/QĐ/TLĐ ngày 28-10-1996; quyết định số 1366/QĐ/TLĐ ngày 30-10-1996 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Thông tri số 259/TLĐ ngày 01-11-1996 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn .

Trên cơ sở đó, các đơn vị tiến hành xây dựng quy chế về sự phối hợp giữa các bộ phận quản lý KHCN, Công đoàn và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhằm quy định cụ thể mối quan hệ công tác và sự phối hợp hoạt động giữa 3 tổ chức trong lĩnh vực hoạt động sáng kiến, sáng chế .

3. Tiến hành thành lập Hội đồng sáng kiến - sáng chế của đơn vị mình quản lý. Hội đồng Sáng kiến - sáng chế có nhiệm vụ giúp Thủ trưởng đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sáng kiến sáng chế, công nhận và xét khen thưởng sáng kiến .v.v..

4. Phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức khác để tiến hành các công việc sau :

- Tổ chức giáo dục, vận động công nhân viên chức, đoàn viên tham gia phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo ".

- Tổ chức các hội thi tuổi trẻ sáng tạo, hội thi thiết kế, chế tạo, thi tay nghề, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật .

- Hướng dẫn công nhân viên chức - lao động trong quá trình xây dựng kế hoach đề tài sáng kiến, sáng chế .

- Chỉ đạo việc áp dụng sáng kiến, sáng chế vào sản xuất kịp thời và hiệu quả .

- Đào tạo và nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý cho cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách về sáng kiến .

- Tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào sáng kiến, sáng chế .

5. Xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể nhằm phát huy phong trào sáng kiến, sáng chế của mọi người lao động vào việc giải quyết các nhiệm vụ sản xuất trọng tâm và cấp bách của đơn vị mình .

Kế hoạch hoạt động sáng kiến, sáng chế bao gồm :

+ Kế hoạch đề tài hướng dẫn quần chúng tạo ra sáng kiến, sáng chế .

+ Kế hoạch áp dụng sáng kiến, sáng chế được coi như là một bộ phận của kế hoạch áp dụng tiến bộ kỹ thuật .

+ Kế hoạch các biện pháp phát triển hoạt động sáng kiến, sáng chế .

Kế hoạch này được xây dựng nằm trong kế hoạch KH-CN của các đơn vị . Các đơn vị có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện cùng với kế hoạch KH-CN .

6. Bố trí cán bộ ( hoặc bộ phận ) chuyên trách công tác quản lý sáng kiến, sáng chế để thực hiện những chính sách chế độ của Nhà nước và các Thông tư chỉ thị của Ngành .v.v.

Cán bộ ( hoặc bộ phận ) chuyên trách giúp Thủ trưởng tổ chức thực hiện tốt các công việc : Đăng ký, xét công nhận, cấp giấy chứng nhận sáng kiến và khen thưởng ; Tổ chức phổ biến áp dụng sáng kiến, sáng chế ; Phối hợp với tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện những biện pháp giáo dục, vận động quần chúng tích cực tham gia vào hoạt động sáng kiến- sáng chế, khuyến khích hỗ trợ quần chúng tạo ra và áp dụng sáng kiến- sáng chế ; Thống kê và báo cáo cấp trên theo chế độ quy định ...

7. Tổ chức tốt công tác thông tin về KHCN mới ; Các sáng kiến- sáng chế đã được công nhận cần tổ chức phổ biến rộng rãi và áp dụng vào sản xuất . Tạo mọi điều kiện cho cán bộ trong việc tra cứu tư liệu sáng chế đối với những đề tài nghiên cứu KHCN yêu cầu có phiếu kết quả tra cứu tư liệu sáng chế ( theo quy định ) .

8. Phối hợp với các tổ chức quần chúng xét và khen thưởng kịp thời về mặt tinh thần cũng như về mặt vật chất đối với các tác giả sáng kiến - sáng chế theo quy định của Nhà nước .

Các cơ quan, đơn vị khi áp dụng sáng kiến- sáng chế và thu lợi do sáng kiến-sáng chế tạo ra, có nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả - Mức thù lao cho tác giả sáng kiến-sáng chế được quy định tại điều 39 và điều 40 của Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật-Hợp lý hoá sản xuất và sáng chế ban hành theo Nghị định 31-CP ngày 23-1-1981 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 84-HĐBT ngày 20-3-1990 của Hội đồng Bộ trưởng ( nay là Chính phủ ) .

9. Các sản phẩm công nghiệp GTVT được sản xuất và mang nhãn hiệu hàng hoá trong nước cần thực hiện làm thủ tục đăng ký với Cục Sở hữu công nghiệp để được xét cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá .

10. Bộ Giao thông vận tải và Công đoàn GTVT Việt Nam xây dựng các kế hoạch định hướng, biện pháp, cơ chế nhằm tổ chức chỉ đạo phong trào quần chúng đẩy mạnh hoạt động sáng kiến sáng chế-lao động sáng tạo một cách có hiệu quả ; hướng dẫn chỉ đạo và xét duyệt , đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng bằng khen và huy hiệu lao động sáng tạo cho cán bộ công nhân viên chức lao động có đủ tiêu chuẩn ( vào quý IV của năm công tác và quý I của năm sau ) ; đồng thời phải duy trì thường xuyên hoạt động này .

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các đơn vị có kế hoạch triển khai cụ thể và định kỳ báo cáo về Bộ và Công đoàn GTVT Việt Nam ( vào tháng 11 hàng năm ) những kết quả đã đạt được .

 

 

Nơi nhận :
- Bộ trưởng Lê Ngọc Hoàn ( để b/c )
- Các đơn vị trực thuộc Bộ
- Công đoàn GTVT Việt Nam
Lưu : HC,KHCN

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
THỨ TRƯỞNG
Lã Ngọc Khuê

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 370/1998/CT-BGTVT về tăng cường công tác quản lý sáng kiến, sở hữu công nghiệp và lao động sáng tạo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.539
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162