Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 về cải tiến lề lối làm việc do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 10/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Lê Minh Hoan
Ngày ban hành: 28/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 06 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CẢI TIẾN LỀ LỐI LÀM VIỆC

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã thể hiện quyết tâm, có giải pháp cụ thể, hiệu quả, thiết thực, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ của mình.

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa quán triệt đầy đủ sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ở một số sở, ngành, địa phương và đơn vị trực thuộc có lúc chưa đảm bảo nên chất lượng tham mưu và hiệu quả tổ chức thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Để chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động của các ngành, các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1. Thứ hai hàng tuần, các ngành, các đơn vị chủ yếu tập trung làm việc nội bộ để kiểm điểm công việc triển khai công việc tuần. Không tổ chức họp hội có sự tham gia của nhiều ngành, nhiều địa phương vào ngày đầu tuần (trừ kế hoạch của Bộ, ngành Trung ương).

2. Kiên quyết giảm số lượng, nâng cao chất lượng cuộc họp, hội nghị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng cơ quan đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

3. Nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị, triển khai có hiệu quả chương trình hiện đại hóa nền hành chính, hiện đại hóa công sở; thực hiện chuẩn mực đạo đức về nghề nghiệp của cán bộ, công chức theo tinh thần "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

4. Ứng dụng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính. Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện "họp, hội không giấy tờ", "họp, hội trực tuyến". Các cuộc họp do Ủy ban nhân dân Tỉnh chủ trì, các đại biểu dự họp sử dụng máy tính cá nhân để truy cập thông tin phục vụ cuộc họp.

5. Tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tiến độ triển khai các đề án, dự án, kế hoạch của Tỉnh, của ngành. Các thành viên Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành phải bố trí lịch đi cơ sở mỗi tháng ít nhất 2 lần. Khi đi và làm việc ở cơ sở cần tiếp xúc đối tượng trực tiếp phát sinh vấn đề để xem xét giải quyết trực tiếp.

6. Lãnh đạo và người đứng đầu địa phương phải trực tiếp khảo sát thực tế, đối thoại trực tiếp, lắng nghe và giải quyết thấu đáo các vấn đề khiếu nại, không ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn, đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị, cán bộ thuộc quyền không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả làm việc không trung thực, không khách quan, không chấp hành chỉ đạo của Thủ trưởng.

7. Khi triển khai thực hiện dự án, lãnh đạo và người đứng đầu địa phương (xã, huyện, tỉnh) phải trực tiếp họp công khai để lắng nghe ý kiến người dân, không ủy quyền cho Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất.

8. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng "một cửa, một cửa liên thông", thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính theo quy định, đảm bảo đơn giản về hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý trực tiếp của cơ quan, đơn vị để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện và giám sát thực hiện. Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp.

9. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo trực tuyến chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các CVNC - VP UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/VX.Thuy

CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 về cải tiến lề lối làm việc do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.232
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56