Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/2013/CT-UBND tăng cường công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 09/2013/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Lê Minh Hoan
Ngày ban hành: 28/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2013/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 06 năm 2013

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Thực hiện Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ – hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Công văn số 402-CV/TU ngày 04/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc chấn chỉnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, đáp ứng cơ bản yêu cầu công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, giảng dạy ở các cơ sở giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe - y tế cộng đồng; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, có nơi có lúc chưa nhất quán, phát sinh một số vấn đề bất cập như xét chọn đối tượng, thẩm quyền cử đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ, kinh phí đào tạo nước ngoài, việc bố trí sử dụng sau đào tạo, … hiệu quả chưa cao. Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trên, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các sở, ban – ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm:

a) Tăng cường quán triệt để nâng cao nhận thức về chức năng, vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng của lãnh đạo, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm học và tự học để trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, lãnh đạo, quản lý, phương pháp làm việc và xử lý công việc hiệu quả theo vị trí việc làm;

b) Khi xét, cử cán bộ, công chức (kể cả công chức của đơn vị trực thuộc) đi đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ theo nhu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị; đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn của đối tượng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật; chuyên ngành đào tạo nâng cao phải tương ứng với chuyên ngành đã được đào tạo, phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức của cá nhân đang hoặc dự kiến đảm nhận; phân kỳ hợp lý số lượng cán bộ, công chức cử đi đào tạo, bồi dưỡng hàng năm so với biên chế đang thực hiện, trong đó ưu tiên cán bộ, công chức, viên chức trẻ, nữ hoặc con em gia đình thuộc diện chính sách; tránh trùng lấp cử tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng trong cùng thời gian;

c) Trên cơ sở đó, kể từ năm 2013, đối tượng, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải thực hiện theo Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015 và thực hiện chế độ hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong nước theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:

- Thuộc diện quy hoạch cán bộ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Có tên trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và được sự thống nhất của cơ quan có thầm quyền;

- Chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với chức danh, vị trí đang phụ trách hoặc chức danh được quy hoạch;

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Đào tạo thạc sĩ và chuyên khoa 1 không quá 40 tuổi đối với nam và nữ; đào tạo tiến sĩ và chuyên khoa 2 không quá 45 tuổi đối với nam và nữ; có thời gian công tác ít nhất 05 năm; đối với viên chức thực hiện theo quy định hiện hành;

- Các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và nội dung đào tạo, bồi dưỡng tại Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các văn bản khác có liên quan;

- Cán bộ, công chức, viên chức phải tự học ngoại ngữ (chứng chỉ A, B, C) để đạt tiêu chuẩn chức vụ cán bộ và ngạch công chức, viên chức theo quy định;

- Thông báo rộng rãi các đề án: Chương trình Mêkong Đồng Tháp 1000, Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Đề án 911 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, … đến cán bộ, công chức, viên chức để có định hướng phấn đấu học nâng cao trình độ ngoại ngữ (IELTS).

d) Các trường hợp không được cử đi đào tạo (không hỗ trợ kinh phí đào tạo):

- Không đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức (trừ các trường hợp thực hiện theo chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh);

- Đối tượng không thuộc diện quy hoạch cán bộ; cơ quan không có kế hoạch hoặc đối tượng không có trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm;

- Chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí đang phụ trách hoặc chức danh được quy hoạch cán bộ;

- Đối tượng đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra hoặc đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên;

- Đối với các trường hợp cơ quan, đơn vị đã xác định rõ về nhu cầu trình độ, vị trí việc làm khi tuyển dụng công chức, nếu cá nhân có nhu cầu nâng cao trình độ, cơ quan, đơn vị có thể xem xét, khuyến khích, tạo điều kiện về mặt thời gian để cá nhân được tham gia học tập theo hình thức phù hợp.

đ) Thực hiện bồi hoàn chi phí đào tạo:

- Đền bù chi phí đối với cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo ở trong nước: Thực hiện Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức và Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và bồi hoàn chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

- Các cơ quan, đơn vị phải theo dõi cán bộ, công chức, viên chức được ngân sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, sau khi tốt nghiệp không trở về cơ quan, đơn vị công tác hoặc phục vụ chưa đủ thời gian theo quy định; xin nghỉ việc, chuyển công tác sang doanh nghiệp, ra khỏi tỉnh để tính bồi hoàn chi phí đào tạo theo quy định;

e) Các cơ sở đào tạo có thẩm quyền đào tạo hoặc liên kết đào tạo:

- Quản lý học viên theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của các cơ quan có liên quan trong thi tuyển, học tập, kiểm tra và thi tốt nghiệp; đánh giá chất lượng, cấp văn bằng chứng chỉ theo qui định.

- Trường hợp trong thực tiễn có yêu cầu, các cơ sở đào tạo xây dựng quy chế quản lý giảng viên, học viên; quản lý đề kiểm tra, đề thi đúng quy định;

- Mở ngành đào tạo phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; liên kết đào tạo đảm bảo đúng theo quy chế;

- Chủ động hợp tác và nghiên cứu nhu cầu của doanh nghiệp, cung ứng nhân lực cho doanh nghiệp.

2. Giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm:

a) Theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; tham mưu kịp thời cấp có thẩm quyền chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Đối với các trường hợp phát sinh yêu cầu cấp thiết để nâng cao trình độ thuộc các lĩnh vực Y tế, Giáo dục, … nhưng chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng; các cơ quan, đơn vị báo cáo giải trình, đề xuất thông qua Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

c) Tăng cường kiểm tra chặt chẽ việc tuyển dụng công chức tại các cơ quan, đơn vị, tránh tình trạng tuyển dụng đối tượng chưa đảm bảo nhu cầu về trình độ, phải thực hiện đào tạo lại gây lãng phí trong sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và công tác sử dụng nhân lực; Kiên quyết không cử đi học bằng ngân sách nhà nước đối với những trường hợp xin đi học theo nguyện vọng cá nhân hoặc không có trong quy hoạch cán bộ của cơ quan, đơn vị;

d) Thực hiện hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định hiện hành.

3. Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phối hợp sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có hiệu quả; thực thi nghiêm túc theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo thực hiện thanh, quyết toán theo quy định hiện hành và thực hiện chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng viên chức theo Luật Viên chức.

4. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

5. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban – ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc; các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 5;
- Văn phòng Chính phủ (I,II);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/ ĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo VP/ UBND Tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Lưu: VT; VX.Phg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/2013/CT-UBND tăng cường công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.752
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.82.217