Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/2008/CT-UBND về tổ chức đại hội công nhân viên chức, hội nghị người lao động và hội nghị cán bộ, công chức năm 2009 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Số hiệu: 08/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Chung
Ngày ban hành: 19/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/2008/CT-UBND

Quận 8, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC, HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2009

Căn cứ Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước, Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH 16 tháng 5 năm 2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội “Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động Đại hội Công nhân viên chức trong công ty nhà nước”;
Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04 tháng 12 năm 1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức
và nội dung Hội nghị Cán bộ, công chức trong cơ quan;
Căn cứ Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn; Thông tư số 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn tổ chức hoạt động của Hội nghị Người lao động trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn;

Để thực hiện tốt cơ chế dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy quyền làm chủ của công nhân, cán bộ, công chức trong tham gia quản lý doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ thị cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường phối hợp với Công đoàn cơ sở cùng cấp tổ chức Đại hội Công nhân viên chức, Hội nghị Người lao động, Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2009 của đơn vị đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực, đảm bảo nội dung, trình tự và thời gian theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động quận 8. Cụ thể như sau:

1. Giám đốc doanh nghiệp nhà nước phối hợp cùng Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công nhân, viên chức theo đúng yêu cầu, trình tự, nội dung của Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nội dung Nghị định số 07/1999/NĐ-CP của Chính phủ; tập trung xây dựng các biện pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh, biện pháp nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, học vấn, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân, viên chức.

- Đánh giá việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ của doanh nghiệp trong năm qua; điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa bằng các nội quy, quy chế cho phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.

- Lựa chọn các hình thức thích hợp tổ chức bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý của doanh nghiệp nhằm phục vụ công tác kiện toàn tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của đơn vị.

- Thực hiện công khai tài chính và những nội dung người lao động được tham gia góp ý được quy định tại Điều 6, Điều 10 của Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước.

2. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thỏa thuận với Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Người lao động theo đúng tinh thần Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ để người lao động tham gia quyết định và giám sát những nội dung sau:

- Bàn các biện pháp để thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh, tổ chức phong trào thi đua, thực hiện các chế độ chính sách, các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống của công nhân lao động.

- Tham gia sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của công nhân lao động như: quy chế về trả lương, trả thưởng; quy chế khen thưởng, kỷ luật lao động; quy chế về sử dụng các quỹ phúc lợi và khen thưởng.

- Xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung Thỏa ước lao động tập thể.

- Giới thiệu người đại diện công đoàn có năng lực tham gia Ban Kiểm soát công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (nếu có).

3. Thủ trưởng các đơn vị hành chính - sự nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường cần quán triệt trong cán bộ, công chức các văn bản pháp luật về quy chế thực hiện dân chủ, phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức theo nội dung Điều 11 Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ và Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã - phường, thị trấn.

Tập trung thảo luận các vấn đề nâng cao hiệu quả công tác, cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Giám đốc các doanh nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động, cán bộ, công chức; phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở giải quyết những kiến nghị hợp pháp, chính đáng. Các ngành chức năng kịp thời giải quyết (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 giải quyết) các kiến nghị liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, nhiệm vụ chính trị, việc làm, đời sống của công nhân lao động, cán bộ, công chức do các doanh nghiệp và đơn vị đề đạt.

5. Trưởng Phòng Nội vụ quận 8 phối hợp với Liên đoàn Lao động quận tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội Công nhân, viên chức, Hội nghị Cán bộ, công chức đạt yêu cầu theo quy định.

6. Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 8 phối hợp Liên đoàn Lao động quận tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức Hội nghị Người lao động đạt yêu cầu theo quy định.

7. Kinh phí tổ chức Đại hội Công nhân, viên chức, Hội nghị Người lao động, Hội nghị Cán bộ, công chức được chi từ kinh phí quản lý của đơn vị.

8. Thời gian tổ chức Đại hội Công nhân, viên chức, Hội nghị Người lao động, Hội nghị Cán bộ, công chức của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trước ngày 31 tháng 3 năm 2009. Đối với các đơn vị có khó khăn, thời gian tổ chức chậm nhất trước ngày 30 tháng 4 năm 2009.

Các trường học tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức vào đầu năm học 2009 - 2010.

Giám đốc doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, Thủ trưởng các cơ quan hành chính - sự nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/2008/CT-UBND về tổ chức đại hội công nhân viên chức, hội nghị người lao động và hội nghị cán bộ, công chức năm 2009 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.909

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123