Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về chấn chỉnh hợp đồng lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 21/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 03 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Thời gian qua công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức đã được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo theo đúng các quy định của Trung ương, của tỉnh và dần đi vào nề nếp. Đối với việc hợp đồng lao động, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chấn chỉnh, xử lý việc hợp đồng lao động trái quy định. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, phần lớn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh đã nghiêm túc triển khai, nhiều cơ quan, đơn vị đã kịp thời xử lý, chấm dứt các trường hợp hợp đồng trái quy định. Tuy vậy, vẫn còn tình trạng một số cơ quan hành chính ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ; một số đơn vị sự nghiệp hợp đồng lao động chưa đúng quy định như: Đã tuyn dụng đủ biên chế vn ký hợp đồng, thực hiện ký hợp đồng không đúng thẩm quyền, nội dung hợp đồng vi phạm các quy định gây thiệt thòi cho người lao động và sai sót trong quá trình quản lý công chức, viên chức. Một số trường hợp ký hợp đồng không đảm bảo chế độ tiền công cho người lao động...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Văn bản số 30/VPCP-TCCV ngày 04/01/2017 về việc hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, bộ ngành, địa phương; thực hiện Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các quy định về tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức; UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn kịp thời thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-TTG ngày 19/3/2014 của Thủ tướng chính phủ, Văn bản số 2843/BNV-CCVC ngày 29/7/2014, Văn bản 1586/BNV-CCVC ngày 16/5/2014 của Bộ Nội vụ; Văn bản số 1599/UBND-NC1 ngày 22/04/2014 và Văn bản số 5268/UBND-NC1 ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh về việc hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị và các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế công chức, viên chức.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã rà soát, chấm dứt các hợp đồng làm việc không qua tuyển dụng trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và hợp đồng trái quy định trong đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời báo cáo số lượng hợp đồng, việc xử lý hợp đồng không qua thi tuyển, xét tuyển không đúng quy định về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trong tháng 4/2017. Giao Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Riêng đối với các trường hợp hợp đồng đã được UBND tỉnh đồng ý, con Liệt sỹ, con Thương binh nặng được bố trí công việc theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014; Hợp đồng đối với sinh, viên tốt nghiệp loại giỏi, thạc sỹ ngành sư phạm theo Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh thì được bố trí hợp đồng lao động theo quy định tại các Quyết định trên.

2. Các đơn vị sự nghiệp chưa tuyển dụng đủ biên chế viên chức thì tạm thời thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3, Văn bản số 1586/BNV-CCVC ngày 16/05/2014 của Bộ Nội vụ “Việc ký hợp đồng lao động để làm chuyên môn nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập phải trong phạm vi định mức hoặc số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm tuân thủ theo đúng các quy định của Bộ Luật Lao động trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và đơn vị sự nghiệp công lập”.

Không thực hiện hợp đồng để thay cho việc tiếp nhận không qua thi trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Sở Tài chính:

Kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trường hợp sử dụng ngân sách để chi trả hp đồng lao đng trái quy định thì xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi, xử lý nghiêm theo quy định.

4. Sở Nội vụ:

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thi tuyển công chức kịp thời, đảm bảo slượng công chức làm việc cần thiết cho các sở, ngành, UBND cấp huyện.

- Rà soát, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương tuyển dụng viên chức còn thiếu cho các đơn vị sự nghiệp đã được giao biên chế hàng năm.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền và tham mưu xử lý người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ký kết hợp đồng lao động không đúng quy định.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, địa phương và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện những nội dung nêu trên; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT T
nh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Ch
ánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã (sao gửi các xã, phườ
ng, thị trấn);
- Lưu: VT, NC
1;
- Gửi:
+ Bản giấy: TP không nhận bản điện tử;

+ Điện tử: TP còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về chấn chỉnh hợp đồng lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.422

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251