Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 50/2005/TTLT/BTC-BNV Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Trọng Điều, Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 15/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2005/TTLT/BTC-BNV

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2005

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ SỐ 50/2005/TTLT/BTC-BNV NGÀY 15 THÁNG 06 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BÃI MIỄN, THAY THẾ VÀ XẾP PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC

Thi hành Điều 45, 46, 47, 48, 49 Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ và cơ quan liên quan, Liên Bộ Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước, như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Đối tượng áp dụng Thông tư này gồm các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong lĩnh vực kế toán nhà nước phải thực hiện các công việc kế toán theo quy định tại Điều 2 Nghị định 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước (gọi tắt là đơn vị kế toán), như sau:

1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN, gồm:

1.1. Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi NSNN các cấp;

1.2. Văn phòng Quốc hội;

1.3. Văn phòng Chủ tịch nước;

1.4. Văn phòng Chính phủ;

1.5. Toà án nhân dân các cấp;

1.6. Viện Kiểm sát nhân dân các cấp;

1.7. Đơn vị vũ trang nhân dân, kể cả Toà án quân sự và Viện Kiểm sát quân sự;

1.8. Đơn vị quản lý quỹ dự trữ của Nhà nước, quỹ dự trữ của các ngành, các cấp (sau đây gọi tắt là đơn vị dự trữ của Nhà nước); quỹ tài chính khác của Nhà nước;

1.9. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân các cấp kể cả các đơn vị kế toán cấp II, III trực thuộc Hội đồng nhân dân các cấp; Uỷ ban nhân dân các cấp kể cả các đơn vị kế toán cấp II, III trực thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp;

1.10. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí NSNN;

1.11. Đơn vị sự nghiệp được NSNN đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí;

1.12. Tổ chức quản lý tài sản quốc gia;

1.13. Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí NSNN;

1.14. Các Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội, các tổ chức khác được NSNN hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động.

2. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí NSNN, gồm:

2.1. Đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu - chi;

2.2. Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

2.3. Tổ chức phi Chính phủ;

2.4. Hội, Liên hiệp, Tổng hội tự cân đối thu - chi;

2.5. Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự thu, tự chi;

2.6. Tổ chức khác không sử dụng kinh phí NSNN.

II- BỐ TRÍ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG, NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN HOẶC THUÊ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG

1. Đơn vị kế toán: Đơn vị kế toán là các đối tượng quy định ở phần I của Thông tư này có thực hiện công việc kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định của Luật Kế toán.

2. Bố trí người làm kế toán trưởng

Các đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng, gồm:

2.1. Các đơn vị kế toán quy định tại phần I của Thông tư này trừ các đơn vị kế toán có khối lượng công việc kế toán không lớn theo quy định của Bộ quản lý chỉ bố trí một người làm kế toán hoặc người làm kế toán kiêm nhiệm quy định tại điểm 3.2 mục 3 phần II của Thông tư này.

2.2. Các đơn vị thu, chi ngân sách nhà nước thực hiện công tác kế toán ngân sách các cấp.

2.3. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN, đơn vị dự trữ của Nhà nước, các quỹ tài chính khác của Nhà nước, tổ chức công tác kế toán theo cấp dự toán được xác định là đơn vị kế toán theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ, gồm:

a. Đơn vị kế toán cấp I;

b. Đơn vị kế toán cấp II;

c. Đơn vị kế toán cấp III.

2.4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ có tổ chức đơn vị kế toán cấp I, cấp II và cấp III, các Sở quản lý ngành ở địa phương có tổ chức đơn vị kế toán cấp I, cấp II và cấp III tổ chức công tác kế toán như một đơn vị kế toán.

Riêng đối với các đơn vị quốc phòng, an ninh, cơ yếu, việc bố trí người làm kế toán trưởng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban cơ yếu của Chính phủ quy định sau khi thoả thuận với Bộ Tài chính.

3. Bố trí người làm phụ trách kế toán

Các đơn vị kế toán được bố trí người làm phụ trách kế toán.

3.1. Các đơn vị kế toán quy định tại mục 2 phần II của Thông tư này nếu khuyết người làm kế toán trưởng thì Thủ trưởng đơn vị kế toán phải bố trí ngay người làm kế toán trưởng. Trường hợp chưa có người đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại phần III của Thông tư này để bố trí làm kế toán trưởng thì được phép bố trí người làm phụ trách kế toán. Chỉ được bố trí người làm phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa giữ chức là một năm tài chính, sau đó phải bố trí người làm kế toán trưởng. Trường hợp sau một năm bố trí người làm phụ trách kế toán mà người phụ trách kế toán đó vẫn chưa đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bố trí làm kế toán trưởng thì phải tìm người khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bố trí làm kế toán trưởng hoặc thuê người làm kế toán trưởng. Riêng đối với các đơn vị kế toán thuộc vùng sâu, vùng xa theo qui định của pháp luật thì có thể kéo dài thời gian phụ trách kế toán nhưng phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan tài chính đồng cấp.

3.2. Các đơn vị có khối lượng công việc kế toán không lớn theo quy định của Bộ quản lý trừ các đơn vị thu, chi NSNN các cấp quy định tại điểm 2.2 mục 2 phần II của Thông tư này chỉ bố trí một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm được phép bố trí người làm phụ trách kế toán. Người được bố trí làm phụ trách kế toán trong trường hợp này không bị hạn chế về thời gian làm phụ trách kế toán.

3.3. Các đơn vị kế toán cấp III có tổ chức bộ phận kế toán trực thuộc mà Thủ trưởng đơn vị kế toán cấp trên đơn vị kế toán cấp III quyết định thì bộ phận kế toán trực thuộc cũng được phép bố trí người làm phụ trách kế toán.

4. Thuê người làm kế toán trưởng

Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí NSNN được thuê doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc người có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán trưởng. Đơn vị sự nghiệp có sử dụng kinh phí NSNN có thể thuê người làm kế toán trưởng và do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán đó quyết định.

5. Quan hệ giữa kế toán trưởng, người phụ trách kế toán với trưởng phòng, phó phòng kế toán

5.1. Những đơn vị kế toán đã bổ nhiệm người làm kế toán trưởng hoặc cử người phụ trách kế toán thì không bổ nhiệm Trưởng phòng hoặc Trưởng ban kế toán. Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán sẽ đồng thời thực hiện các nhiệm vụ qui định cho Trưởng phòng, Trưởng ban kế toán.

5.2. Ở những đơn vị kế toán mà công tác kế hoạch, tài chính và thống kê không tách thành một bộ phận riêng biệt thì kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán đảm nhiệm cả việc tổ chức chỉ đạo công tác kế hoạch, tài chính và thống kê.

5.3. Đối với các đơn vị có khối lượng công việc kế toán lớn có thể bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đồng thời bổ nhiệm Phó phòng (hoặc Phó ban) kế toán. Phó phòng (hoặc Phó ban) kế toán là người giúp việc cho kế toán trưởng thực hiện nhiệm vụ được giao.

III. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN HOẶC ĐỂ ĐƯỢC THUÊ LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG

1. Tiêu chuẩn và điều kiện để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng

1.1. Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng:

a. Về đạo đức phẩm chất

- Đạt tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức qui định đối với cán bộ công chức hoặc viên chức.

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.

b. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ

- Đối với đơn vị kế toán quy định tại điểm 1.1 mục 1 Phần I ở đơn vị cấp ngân sách cấp trung ương và đơn vị ngân sách cấp tỉnh, kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; ở đơn vị cấp ngân sách khác kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên;

- Đối với các đơn vị kế toán còn lại ở đơn vị cấp Trung ương và đơn vị cấp tỉnh, kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; đơn vị kế toán ở cấp khác phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên.

c. Về thời gian công tác thực tế làm kế toán

- Đối với chức danh kế toán trưởng yêu cầu từ trình độ đại học trở lên thì thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 2 năm;

- Đối với chức danh kế toán trưởng yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bậc trung cấp hoặc trình độ cao đẳng thì thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 3 năm.

1.2. Điều kiện để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng:

a. Có đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm 1.1 mục 1 phần III của Thông tư này;

b. Có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo qui định tại Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ kế toán trưởng ban hành theo Quyết định số 43/2004/QĐ-BTC ngày 26/4/2004 hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng được cấp trước ngày 26/4/2004 theo quy định tại Quyết định số 159 TC/CĐKT ngày 15/9/1989 và Quyết định số 769 TC/QĐ/TCCB ngày 23/10/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

c. Không thuộc các đối tượng những người không được làm kế toán quy định tại Điều 51 của Luật Kế toán.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện để được bổ nhiệm làm phụ trách kế toán

Người được bổ nhiệm làm phụ trách kế toán phải có đủ các tiêu chuẩn quy định về đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ quy định cho kế toán trưởng nhưng chưa có đủ tiêu chuẩn về thời gian công tác thực tế về kế toán hoặc chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng quy định tại tiết b điểm 1.2 mục 1 phần III của Thông tư này.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của người được thuê làm kế toán trưởng

3.1. Có Chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên quy định tại Điều 13 của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán viên độc lập;

3.2. Có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng như quy định tại tiết b điểm 1.2 mục 1 phần III của Thông tư này;

3.3. Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán, có đăng ký hành nghề kế toán hoặc đăng ký hành nghề kiểm toán trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán;

3.4. Không thuộc các đối tượng những người không được làm kế toán quy định tại Điều 51 của Luật Kế toán.

4. Trường hợp đơn vị có khối lượng công việc kế toán không lớn, thì kế toán trưởng đơn vị cấp trên có thể được bổ nhiệm làm kế toán trưởng kiêm nhiệm đơn vị kế toán cấp dưới, người đó phải đủ tiêu chuẩn và điều kiện qui định cho kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp trên.

IV. THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BÃI MIỄN, THAY THẾ KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN; THUÊ VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VỚI NGƯỜI ĐƯỢC THUÊ LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG

1. Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán

1.1. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách trung ương phải lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng trình Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm; các đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách địa phương do cấp nào bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị thì cấp đó bổ nhiệm kế toán trưởng, hoặc phụ trách kế toán;

1.2. Đơn vị sự nghiệp do cơ quan Nhà nước thành lập tự cân đối thu - chi, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị dự trữ của Nhà nước, các quỹ tài chính khác của Nhà nước, tổ chức bộ máy kế toán theo các cấp dự toán (đơn vị kế toán cấp I, đơn vị kế toán cấp II, đơn vị kế toán cấp III) việc bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, như sau:

a. Đơn vị kế toán cấp I thuộc trung ương, đơn vị sự nghiệp do cơ quan Nhà nước thành lập tự cân đối thu - chi thuộc trung ương lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ;

b. Đơn vị kế toán cấp I thuộc địa phương lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp đó bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ;

c. Đơn vị kế toán cấp II, III lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị để bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ.

1.3. Các đơn vị kế toán do Hội đồng nhân dân các cấp quản lý việc bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do Chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp quyết định.

1.4. Các đơn vị kế toán khác, kế toán trưởng, phụ trách kế toán do Thủ trưởng đơn vị kế toán đó bổ nhiệm.

1.5.Về thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán không bị hạn chế về thời gian. Riêng các đơn vị kế toán qui định tại đióm 1.1, 1.2 mục 1 phần IV nêu trên là 5 năm. Thủ tục bổ nhiệm lại thực hiện như thủ tục bổ nhiệm lại qui định cho lãnh đạo đơn vị.

2. Thủ tục ký hợp đồng thuê người làm kế toán trưởng

2.1. Các đơn vị kế toán quy định tại mục 4 phần II của Thông tư này thuê người làm kế toán trưởng là cá nhân hành nghề kế toán hoặc doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải ký hợp đồng bằng văn bản theo quy định của pháp luật. Trước khi ký hợp đồng thuê làm kế toán trưởng, đơn vị kế toán đi thuê phải lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng quy định tại mục 1 phần IV của Thông tư này chấp thuận; trường hợp đơn vị sự nghiệp do nhà nước thành lập việc thuê người làm kế toán trưởng không phải ký hợp đồng làm việc mà chỉ ký hợp đồng lao động trong đó có qui định các điều khoản liên quan đến việc thuê làm kế toán trưởng tại đơn vị theo qui định của pháp luật

2.2. Chi phí thuê làm kế toán trưởng theo thoả thuận trong hợp đồng thuê người làm kế toán trưởng.

3. Thủ tục bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, chấm dứt hợp đồng với người được thuê làm kế toán trưởng

3.1. Cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán thì cấp đó có quyền bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Trình tự, thủ tục bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán thực hiện theo trình tự, thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

3.2. Người được thuê làm kế toán trưởng nếu vi phạm các quy định trong hợp đồng thì bị chấm dứt hợp đồng thuê làm kế toán trưởng. Thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê người làm kế toán trưởng thực hiện như thủ tục ký hợp đồng thuê làm kế toán trưởng với cá nhân trực tiếp được thuê hoặc doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán được thuê.

V- PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

1. Kế toán trưởng của các đơn vị kế toán quy định tại mục 1 phần I, điểm 2.1 mục 2 phần I của Thông tư này được hưởng mức phụ cấp chức vụ tính bằng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (Trưởng ban) của đơn vị, cộng thêm phụ cấp trách nhiệm công việc ở mức 1 hệ số 0,1 so với mức lương tối thiểu chung theo quy định tại tiết d2 điểm d mục 7 Điều 6, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Ví dụ: Chị Nguyễn Thị B là viên chức thuộc biên chế Viện nghiên cứu thức ăn gia súc thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc giang. Chị B xếp loại viên chức loại A2 hệ số lương (mới) bậc 1: 4,40. Ngày 1/4/2005 chị B được bổ nhiệm là Kế toán trưởng của Viện, mức phụ cấp Trưởng phòng hệ số 0,5. Việc tính phụ cấp kế toán trưởng cho chị B được tính như sau:

Phụ cấp kế toán trưởng: 0,5 + 0,1 = 0,6

Lương chị B được hưởng: 290 000 đ x (4,4 + 0,6) = 1450 000đ

2. Phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán quy định tại mục 1 phần I, điểm 2.1 mục 2 phần I của Thông tư này được hưởng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (Trưởng ban) của đơn vị.

3. Kế toán trưởng và phụ trách kế toán các đơn vị còn lại căn cứ vào mức phụ cấp kế toán trưởng, mức phụ cấp phụ trách kế toán quy định tại mục 1, 2 phần V của Thông tư này để vận dụng phù hợp với hoạt động của đơn vị.

4. Trường hợp một người vừa được bổ nhiệm làm kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp trên, vừa làm kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp dưới (cấp II, III) thì được hưởng mức phụ cấp quy định cho kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp trên.

VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị kế toán có trách nhiệm:

1.1. Phải bổ nhiệm hoặc cử người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán tại đơn vị theo quy định tại Nghị định số 128/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này;

1.2. Thực hiện các quy định về thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc các qui định về thuê làm kế toán trưởng theo quy định của Thông tư này;

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

2.1. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện việc bố trí, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế, xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc thuê người làm kế toán trưởng theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Thông tư này.

2.2. Phối hợp với các Học viện, Trường đại học và cao đẳng có chuyên ngành đào tạo tài chính, kế toán, kiểm toán, Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam tổ chức các lớp bồi dưỡng kế toán trưởng để bổ nhiệm người làm kế toán trưởng đúng tiêu chuẩn và điều kiện theo qui định của Thông tư này.

2.3. Đối với các đơn vị kế toán hiện đang có Trưởng phòng hoặc Trưởng ban kế toán thì xem xét lại, nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì bổ nhiệm ngay làm kế toán trưởng, nếu thiếu điều kiện thì chuyển thành người phụ trách kế toán.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

3.1. Chủ trì nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, thuê người làm kế toán trưởng theo quy định của Luật Kế toán, Nghị định 128/2004/NĐ-CP và Thông tư này.

3.2. Phối hợp với Bộ Nội vụ kiểm tra việc thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán, thuê làm kế toán trưởng trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong lĩnh vực kế toán nhà nước theo quy định của Thông tư này.

VII- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Căn cứ vào nội dung qui định tại Thông tư này, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán, thuê người làm kế toán trưởng theo đúng qui định của Nhà nước.

2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán qui định tại Thông tư này tính hưởng từ ngày 01/10/2004.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị phản ánh kịp thời về Liên Bộ Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ để nghiên cứu giải quyết.

Nguyễn Trọng Điều

(Đã ký)

Trần Văn Tá

(Đã ký)

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS – MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 50/2005/TTLT/BTC-BNV

Hanoi, June 15, 2005

 

CIRCULAR

NO. 50/2005/TTLT/BTC-BNV ON JUNE 15, 2005 OF THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS GUIDING THE STANDARDS, CONDITIONS AND PROCEDURES FOR THE APPOINTMENT, DISMISSAL, REPLACEMENT AND BENEFIT CALCULATION OF CHIEF ACCOUNTANT, ACCOUNTANTS IN STATE ACCOUNTING UNITS.

Implementing Article 45, 46, 47, 48, 49 of the Government's Decree No. 128/2004/NĐ-CP on May 31, 2004 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Accounting applicable to State accounting, after obtaining the opinion from relevant Ministries and agencies, the Ministry of Finance and the Ministry of Internal Affairs guide the standards, conditions and procedures for the appointment, dismissal, replacement and benefit calculation of  Chief accountants and accountants working in accounting units belonging to the State accounting as follows:

I. SUBJECTS OF APPLICATION  

The subject of application in this Circular include the agencies, units and organizations of State accounting running accounting practices as specified in Article 2 of the Government's Decree No. 128/2004/NĐ-CP on May 31, 2004 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Accounting applicable to State accounting (hereinafter referred to as accounting units) as follows:

1. State agencies, non-business units, organizations using the State budget, including:

1.1. Agencies, organizations at all level in charge of the State budget receipts and expenses;

1.2. The National Assembly Office;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.4. The Government Office;

1.5. The People’s Courts at all levels;

1.6. The People’s Procuracies at all levels;

1.7. The People’s armed forces, including Military Courts and Military Procuracies;

1.8. The units in charge of the reserve management of the State, the sectors and levels (hereinafter referred to as State reserve units) and other financial funds of the State;

1.9. Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies, People’s Councils at all levels including accounting units level II, III affiliated to People’s Councils at all levels; People’s Committees at all levels including accounting unit level II, III affiliated to People’s Committees at all levels;

1.10. Political organizations, socio-political organizations, socio-political-professional organizations. Social organizations, socio-professional organizations using the State budget;

1.11. Non-business units having part of or total expense covered be the State budget;

1.12. Organizations in charge of National property;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.14. The associations and other organizations of which part of the expense on the operation is supported by the State budget.

2. Non-business units and organizations not using the State budget include:

2.1. Non-business units exercising financial autonomy

2.2. Non-public non-business units;

2.3. Non-governmental organizations;

2.4. Associations exercising financial autonomy

2.5. Social organizations, socio-professional organizations exercising financial autonomy;

2.6. Other organizations not using the State budget.

II. APPOINTING CHIEF ACCOUNTANTS, ACCOUNTANTS OR HIRING CHIEF ACCOUNTANTS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Appointing Chief accountants

The accounting units that must appoint Chief accountants include:

2.1. The accounting units specified in Part I of this Circular except for the accounting units with inconsiderable amount of accounting works as prescribed by the Ministries shall appoint one accountant or part-time accountant as prescribed in Point 3.2 Section 3 Part II of this Circular.

2.2. The units in charge of the State budget receipts and expenses that perform accounting works at all levels.

2.3. Non-business units, organizations using the State budget, State reserve units, other financial funds of the State that run accounting practices under different accounting levels are considered accounting units as prescribed in Clause 2 Article 48 of the Government's Decree No. 128/2004/NĐ-CP on May 31, 2004, including:

a. Accounting units level I;

a. Accounting units level II;

a. Accounting units level III;

2.4. Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies organizing accounting units level I, II, and III, local sector management services organizing accounting units level I, II, and III that perform accounting works similarly to an accounting unit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Appointing accountants

The accounting units are entitled to appoint accountants.

3.1. In case the accounting units specified in Section 2 Par II of this Circular do not have any Chief accountant, the Heads of such accounting units must promptly appoint Chief accountants. In case no person is eligible for being a Chief accountant as specified in Part II of this Circular, it is allowed to appoint an accountant. The accountant is only in charge within one fiscal year, then a Chief accountant must be appointed. In case the accountant is still ineligible for being a Chief accountant after one year, it is required to find another person eligible for being a Chief accountant or hire a Chief accountant. Accounting units in remote areas may extent the accountant's term after obtaining the unanimous opinion in writing from financial agencies at the same level.

3.2. The accounting units with inconsiderable amount of accounting works as prescribed by the Ministries except for the units in charge of the State budget receipts and expenses as prescribed in Point 2.2 Section 2 Part II of this Circular shall appoint only one accountant, or appoint one part-time accountant as an accountant. The term of the accountants appointed in this case are not restricted.

3.3. The accounting unit affiliated to a accounting unit level III may appoint an accountant under the decision from the Head of the accounting unit superior to the accounting unit level III.

4. Hiring Chief accountants

Non-business units and organizations not using the State budget may hire accounting services enterprises or persons applied for accounting services registration as their Chief accountants. Non-business units funded by the State budget may hire Chief accountants under the decisions from the legal representatives of such accounting units.

5. The relation between the chief accountant, accountant and the manager, deputy manager of the accounting department

5.1. The accounting units that appointed Chief accountants or accountants must not appoint the accounting department manager. The Chief accountant or the accountant shall perform the duties of the accounting department manager.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3. For units with considerable amount of accounting works, the Chief accountant and deputy manager of the accounting department may be appointed. The deputy manager of the accounting department is the Chief accountant’s assistant to fulfill the assigned duties.

III. STANDARDS AND CONDITIONS FOR BEING APPOINTED AS CHIEF ACCOUNTANTS, ACCOUNTANTS OR HIRED AS CHIEF ACCOUNTANTS

1. Standards and conditions for being appointed as Chief accountants

1.1. Standards for being appointed as Chief accountants

a. Regarding the ethical credentials

- Satisfying the standards of ethical credentials for officials.

- Honest, equitable, willing to adhere to and protect the State’s policies, economic and financial regulations, and the law.

b. Regarding professional skills

- For the accounting units specified in Point 1.1 Section 1 Part I at Central budget allocation units and provincial budget allocation units, the Chief accountants must possess university degrees in accounting or above; Chief accountants of budget allocation units at other level must possess intermediate degrees in accounting or above;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. Regarding the accounting practice duration

- For the Chief accountant position that require the university degree or above, the minimum accounting practice duration is 2 years;

- For the Chief accountant position that require the intermediate degree or college degree or above, the minimum accounting practice duration is 3 years;

1.2. Conditions for being appointed as Chief accountants

a. Satisfying the standards specified in Point 1.1 Section 1 Part III of this Circular;

b. Possessing the Chief accountant certificate as prescribed in the Regulation on training and issuing Chief accountant certificates promulgated together with the Decision No. 43/2004/QĐ-BTC on April 26, 2004, or the Chief accountant certificate issued before April 26, 2004 as prescribed in the Decision No. 159 TC/CĐKT on September 15, 1989 and the Decision No. 769 TC/QĐ/TCCB on October 23, 1997 of the Minister of Finance.

c. Not being the subjects ineligible for accounting works as prescribed in Article 51 of the Law on Accounting.

2. Standards and conditions for being appointed as accountants

The person appointed as an accountant must satisfy the standards of professional ethics and skills similar to that of Chief accountant although the standards of the accounting practice duration are not yet satisfied or the Chief accountant certificate is not yet obtained as specified in Point 1.2.b Section 1 Part III of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1. Possessing the Accountant certificate as prescribed in Article 57 of the Law on Accounting or the Auditor certificate as prescribed in Article 13 on the Government's Decree No. 105/2004/NĐ-CP on March 30, 2004 on independent auditors;

3.2. Having the Chief accountant certificate as specified in Point 1.2.b Section 1 Part III of this Circular;

3.3. Having applied for accounting services registration, accounting practice registration or audit practice registration in an accounting and audit services enterprises;

3.4. Not being the subjects ineligible for accounting works as prescribed in Article 51 of the Law on Accounting.

4. For units with inconsiderable amount of accounting works, the Chief accountant of the superior unit may be appointed as a part-time Chief accountant of the inferior accounting unit. That person must satisfy the standards and conditions for the Chief accountant of the superior accounting units.

IV. PROCEDURES FOR THE APPOINTMENT AND DISMISSAL OF CHIEF ACCOUNTANTS AND ACCOUNTANTS; FOR HIRING AND TERMINATING CONTRACTS WITH HIRED CHIEF ACCOUNTANTS

1. Procedures for appointment and terms of a Chief accountant or an accountant

1.1. Accounting units in charge of central budget receipts and expenses must make and send the application for the appointment of Chief accountant to the Minister of Finance; the Chief accountant or accountant of an accounting unit in charge of local budget receipts and expenses shall be appointed by the level that appointed its deputy director.

1.2. Non-business units exercising financial autonomy established by the State, organizations using the State budget, State reserve units, other financial funds of the State shall organize the accounting mechanism by accounting level (accounting units level I, accounting units level II, accounting units level III) and appoint Chief accountants or accountants as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. Local accounting units level I shall make and send the application for Chief accountant, accountant appointment to the President of the People’s Committee at the same level;

c. Accounting units level II, III shall make and send the application for Chief accountant, accountant appointment to the competent authorities that appointed the deputy directors of such units;

1.3. The Chief accountants or accountants of the accounting units under the management of People’s Councils at all levels shall be appointed under the decision of the Presidents of the People’s Councils at all levels.

1.4. The Chief accountants or accountants of other accounting units shall be pointed by the directors of such units.

1.5. The term of a Chief accountant or an accountant is not restricted. For the accounting unit specified in Point 1.1, 1.2 Section 1 Part IV above, the term is 5 years. The procedures for reappointment Chief accountants are similar to the procedures for reappointment of the director.

2. Procedures for hiring Chief accountants

2.1. The accounting units specified in Section 4 Part II of this Circular hiring Chief accountants being accounting practitioners or accounting services enterprises must sign contracts as prescribed by law. Before signing the Chief accountant hire contract, the hiring accounting unit must make and send the application for Chief accountant appointment to competent authorities for approval as prescribed in Section 1 Part IV of this Circular. The non-business units established by the State may sign the labor contracts that specify the hire of Chief accountants at the unit as prescribed by law instead of signing the working contract.

2.2. The expense on the hired Chief accountant must comply with the Chief accountant hire contract.

3. Procedures for dismissing, replacing Chief accountants and accountants, terminating contracts with hired Chief accountants.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2. The hired Chief accountants that commit violations of the contract terms shall have the Chief accountant hire contract terminated. The procedures for terminating Chief accountant hire contracts are similar to the procedures for concluding Chief accountant hire contracts with the hired individual or the hired accounting and audit services enterprises.

V. BENEFITS OF CHIEF ACCOUNTANTS AND ACCOUNTANTS

1. Chief accountants of the accounting units specified in Section 1 Part I, Point 2.1 Section 2 Part I of this Circular are eligible for the positional benefits calculated by the positional benefits of department managers plus the professional responsibility benefits at level 1 (coefficient = 0.1) compared to the common minimum salary specified in Point d2 Section 7 Article 6 of the Government's Decree No. 204/2004/NĐ-CP on December 14, 2004 on the salary of officers, officials and the armed forces.

Example: Ms. B is an officials belonging to the staff of the Cattle Feed Research Institute affiliated to the Service of Agriculture and Rural development in Bac Giang. Ms. B is an A2 official, the salary coefficient at level 1: 4.40. On April 1, 2005, Ms. B is appointed as the Chief accountant of the Institute, the coefficient of department manager's benefits is 0.5. The Chief accountant’s benefits of Ms. B are calculated as follows:

Chief accountant’s benefits: 0.5 + 0.1 = 0.6

The salary of Ms. B: 290,000  x (4.4 + 0.6) = 1,450,000 (VND)

2. The accountants of the accounting units specified in Section 1 Part I, Point 2.1 Section 2 Part I of this Circular are eligible for the department manager’s positional benefits.

3. The Chief accountants and accountants of other accounting units shall apply the Chief accountant’s benefits and accountant’s benefits specified in Section 1, 2 Part V of this Circular consistently with the operation.

4. A person appointed as the Chief accountant of the superior accounting unit and the Chief accountant of the inferior accounting unit simultaneously (level II, III) is eligible for the benefits of the Chief accountant of the superior accounting unit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The accounting units are responsible for:

1.1 Appointing eligible Chief accountants or accountants of the units as prescribed in the Government's Decree No. 128/2004/NĐ-CP and the guidance in this Circular;

1.2. Implementing the provisions on the procedures for the appointment and dismissal of chief accountants and accountants; for hiring chief accountants as prescribed in this Circular;

2. Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies, People’s Committees of central-affiliated cities and provinces are responsible for:

2.1. Guiding the agencies and units to implement the procedures for the appointment, dismissal, replacement and benefits of Chief accountants and accountings or hiring Chief accountants as prescribed by the State and in accordance with this Circular.

2.2. Cooperating with the Academies, universities, colleges providing finance, accounting and audit training, the Vietnam Association of Accountants and Auditors in holding Chief accountant classes in order to appoint eligible Chief accountants that satisfy the standards an conditions specified in this Circular.

2.3. Considering the existing accounting department managers of the accounting unit and appointing them as Chief accountants if they are eligible, or as accountants if they are not.

3. The Ministry of Finance is responsible for:

3.1. Studying and guiding the supplement of the standards, conditions and procedures for the appointment, dismissal and replacement of chief accountants and accountants or hiring chief accountants in accordance with the Law on Accounting, the Decree No. 128/2004/NĐ-CP and this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VII. IMPLEMENTATION PROVISIONS

1. Based on this Circular, the Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies, People’s Committees of central-affiliated cities and provinces shall guide the agencies and units to appoint, dismiss, replace and pay their Chief accountants or accountants, or hire Chief accountants as prescribed by law.

2. This Circular takes effect after 15 days as from its publication on the Official Gazette. The benefits of chief accountants and accountants in this Circular is applicable from October 01, 2004.

During the course of implementation, the Ministries, sectors, localities and units are recommended to promptly send feedbacks on the difficulties to the Ministry of Finance and the Ministry of Internal Affairs for consideration and resolution.

 

Nguyen Trong Dieu

(Signed)

Tran Van Ta

(Signed)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước do Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


28.673

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!