Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 56/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 150/2012/TT-BTC cập nhật kiến thức kiểm toán viên

Số hiệu: 56/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 23/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn mới về cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên

Theo Thông tư 56/2015/TT-BTC thì việc tính giờ cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên (KTV) hành nghề là thành viên Đoàn kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán như sau:

- Chỉ được tính giờ khi KTV có tên trong Quyết định kiểm tra chất lượng, dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính (hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) và trực tiếp đi kiểm tra các doanh nghiệp kiểm toán;

- KTV được tính 08 giờ cập nhật kiến thức pháp luật kế toán, kiểm toán Việt Nam cho 01 buổi đi kiểm tra; 16 giờ cập nhật kiến thức pháp luật kế toán cho 01 ngày đi kiểm tra;

- KTV tham gia khóa tập huấn do Bộ Tài chính (hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) tổ chức được tính tỷ lệ 01 giờ tham gia tập huấn bằng 01 giờ cập nhật kiến thức (nhưng không quá 04 giờ/buổi và 08 giờ/ngày).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08/6/2015.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 150/2012/TT-BTC NGÀY 12/9/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT KIẾN THỨC HÀNG NĂM CHO KIỂM TOÁN VIÊN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KIỂM TOÁN

Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;

Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC như sau:

1. Điều 3 Thông tư số 150/2012/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 3. Đối tượng cập nhật kiến thức

Đối tượng cập nhật kiến thức là kiểm toán viên hành nghề, kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán; trừ trường hợp đăng ký hành nghề kiểm toán lần đầu trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ kiểm toán viên đến ngày 31/12 của năm sau năm được cấp chứng chỉ kiểm toán viên.”

2. Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 150/2012/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Kiểm toán viên không hành nghề kiểm toán trong thời gian từ 24 tháng liên tục trở lên tính đến thời điểm đăng ký phải có tối thiểu 80 giờ cập nhật kiến thức trong năm trước liền kề năm đăng ký hành nghề kiểm toán, trong đó có tối thiểu 40 giờ cập nhật kiến thức về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam và 08 giờ cập nhật kiến thức về đạo đức nghề nghiệp.”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 7 Điều 11 và bổ sung Khoản 8, Khoản 9 Điều 11 Thông tư số 150/2012/TT-BTC như sau:

a) Điểm b Khoản 7 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Kiểm toán viên tham gia các buổi thảo luận, rà soát, cho ý kiến về nội dung các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam được tính theo tỷ lệ 01 giờ tham gia bằng 01 giờ cập nhật về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam. Thời lượng được tính giờ cập nhật kiến thức không quá 04 giờ/buổi họp và không quá 08 giờ/ngày họp.”

b) Bổ sung Khoản 8, Khoản 9 Điều 11 như sau:

“8. Về việc tính giờ cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên hành nghề là thành viên Đoàn kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán:

a) Chỉ tính giờ cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên hành nghề là thành viên Đoàn kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán có tên trong Quyết định kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính (hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) và trực tiếp đi kiểm tra tại các doanh nghiệp kiểm toán;

b) Kiểm toán viên hành nghề là thành viên Đoàn kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán được tính 08 giờ cập nhật kiến thức về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam cho 01 buổi đi kiểm tra, 16 giờ cập nhật kiến thức về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam cho 01 ngày đi kiểm tra;

c) Kiểm toán viên hành nghề là thành viên Đoàn kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán tham gia khóa tập huấn về quy trình, thủ tục, nghiệp vụ kiểm tra do Bộ Tài chính (hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) tổ chức được tính theo tỷ lệ 01 giờ tham gia tập huấn bằng 01 giờ cập nhật kiến thức về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam. Thời lượng được tính giờ cập nhật kiến thức không quá 04 giờ/buổi tập huấn và không quá 08 giờ/ngày tập huấn.

9. Về việc tính giờ cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên hành nghề là giảng viên khóa tập huấn về quy trình, thủ tục, nghiệp vụ kiểm tra

Kiểm toán viên hành nghề là giảng viên khóa tập huấn về quy trình, thủ tục, nghiệp vụ kiểm tra do Bộ Tài chính (hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) tổ chức được tính theo tỷ lệ 01 giờ giảng bằng 01 giờ cập nhật kiến thức về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam. Thời lượng được tính giờ cập nhật kiến thức không quá 04 giờ/buổi giảng và không quá 08 giờ/ngày giảng. Trường hợp kiểm toán viên hành nghề vừa là giảng viên khóa tập huấn về quy trình, thủ tục, nghiệp vụ kiểm tra vừa là thành viên Đoàn kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán tham gia khóa tập huấn về quy trình, thủ tục, nghiệp vụ kiểm tra thì chỉ được tính giờ cập nhật kiến thức với vai trò là giảng viên.”

4. Điều 12 Thông tư số 150/2012/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 12. Chưa đủ giờ cập nhật kiến thức

1. Trường hợp không có đủ thời gian cập nhật kiến thức theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Thông tư này vì những lý do đặc biệt (thai sản, ốm đau kéo dài trên 02 tháng; hoặc ốm đau đột xuất vào đúng thời gian tổ chức lớp học cập nhật kiến thức cuối cùng đã đăng ký trong năm về nội dung có số giờ cập nhật kiến thức bị thiếu), kiểm toán viên sẽ được hoãn giờ cập nhật kiến thức trong năm nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

a) Đã cập nhật kiến thức ít nhất 20 giờ;

b) Có đơn xin hoãn giờ cập nhật kiến thức (theo mẫu Phụ lục 07/CNKT) để được hành nghề kiểm toán trong năm sau và gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/8 hàng năm;

c) Có tài liệu chứng minh cho những lý do nêu trên.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn và các tài liệu liên quan theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Bộ Tài chính có văn bản thông báo cho kiểm toán viên về việc được hoãn hoặc không được hoãn giờ cập nhật kiến thức.

Kiểm toán viên được hoãn giờ cập nhật kiến thức trong năm này được tiếp tục hành nghề trong năm sau nếu đã hoàn thành số giờ cập nhật kiến thức còn thiếu trước ngày 15/12 năm này và báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tài chính về việc hoàn thành số giờ cập nhật kiến thức trước ngày 25/12 năm này.

Trường hợp đến hết ngày 15/12 năm này mà kiểm toán viên không cập nhật đủ số giờ theo quy định hoặc quá ngày 25/12 năm này mà Bộ Tài chính không nhận được văn bản báo cáo tình hình hoàn thành giờ cập nhật kiến thức thì kiểm toán viên sẽ bị đình chỉ hành nghề kiểm toán từ ngày 01/01 đến 31/12 năm sau.”

5. Bổ sung Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 150/2012/TT-BTC như sau:

“4. Đối với kiểm toán viên hành nghề là thành viên Đoàn kiểm tra trực tiếp đi kiểm tra tại các doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề là giảng viên khóa tập huấn về quy trình, thủ tục, nghiệp vụ kiểm tra, kiểm toán viên hành nghề là thành viên Đoàn kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán tham gia khóa tập huấn về quy trình, thủ tục, nghiệp vụ kiểm tra, tài liệu chứng minh giờ cập nhật kiến thức là giấy xác nhận của cơ quan ra quyết định kiểm tra, trong đó ghi rõ họ tên, số chứng chỉ kiểm toán viên của kiểm toán viên hành nghề.”

6. Mục 3 Phụ lục số 06/CNKT Thông tư số 150/2012/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Tổng hợp thời gian cập nhật kiến thức của các kiểm toán viên:

Số TT

(1)

Họ và tên (2)

Chứng chỉ KTV

Số giờ CNKT từng lớp

Tổng số giờ CNKT

Số

Ngày cấp

Lớp 1

(ngày …/.../...)

(giờ)

Lớp 2

(ngày …/.../...)

(giờ)

...

Kế toán, kiểm toán

Đạo đức nghề nghiệp

Khác

Tổng cộng

Ghi chú:

(1) sắp xếp theo từng doanh nghiệp kiểm toán, tăng dần theo số chứng chỉ kiểm toán viên;

(2) Kể cả giảng viên nếu giảng viên là kiểm toán viên có tính giờ cập nhật kiến thức.

7. Bổ sung mẫu Đơn xin hoãn giờ cập nhật kiến thức (Phụ lục số 07/CNKT).

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

1. Việc đăng ký hành nghề kiểm toán đối với trường hợp được cấp chứng chỉ kiểm toán viên năm 2014 được áp dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này.

2. Kiểm toán viên hành nghề đã được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản cho hoãn giờ cập nhật kiến thức theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 150/2012/TT-BTC thực hiện theo văn bản chấp thuận của Bộ Tài chính.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2015.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các công ty kiểm toán;
- Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Website Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Lưu: VT, Vụ CĐKT. (350)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

Phụ lục số 07/CNKT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2015/TT-BTC ngày 23/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN XIN HOÃN GIỜ CẬP NHẬT KIẾN THỨC NĂM ...(1)

Kính gửi: Bộ Tài chính

(Vụ Chế độ Kế toán và kiểm toán)

Tên tôi là:........................................................................................................................

Năm sinh: .......................................................................................................................

Chứng chỉ kiểm toán viên số: ................................................................. cấp ngày…/…/…

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: .......... cấp ngày…/…/… thời hạn đăng ký hành nghề kiểm toán từ ngày…/…/… đến ngày…/…/… tại Công ty …………………………..

Năm .....(1) tôi đã cập nhật kiến thức được ... giờ (tính từ ngày 16/8 năm trước đến ngày 15/8 năm sau), trong đó : ... giờ về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam, ... giờ về đạo đức nghề nghiệp. Đối chiếu với quy định thì tôi còn thiếu tổng số ... giờ, trong đó thiếu: ... giờ về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam, ... giờ về đạo đức nghề nghiệp.

Tôi làm đơn này xin hoãn giờ cập nhật kiến thức năm ……(1) để được hành nghề kiểm toán năm ...(2)

* Lý do xin hoãn:

-………………………

- …………………….

* Tài liệu chứng minh kèm theo bao gồm:

-………………………

- …………………….

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu gửi kèm theo đơn này.

Ghi chú:

(1) Ghi năm thiếu giờ cập nhật kiến thức

(2) Ghi năm liền sau năm thiếu giờ cập nhật kiến thức

…,ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 56/2015/TT-BTC

Hanoi, April 23, 2015

 

CIRCULAR

AMENDING, SUPPLEMENTING SEVERAL ARTICLES OF THE CIRCULAR No. 150/2012/TT-BTC OF THE MINISTRY OF FINANCE DATED SEPTEMBER 12, 2012 ON PROVIDING GUIDANCE ON ANNUAL KNOWLEDGE UPDATE FOR AUDITORS APPLYING FOR THE LICENSE TO PRACTICE AUDIT

Pursuant to the Law on Independent Audit No. 67/2011/QH12 dated March 29, 2011;

Pursuant to the Government’s Decree No. 17/2012/NĐ-CP dated March 13, 2012 on providing specific regulations and guidance on implementation of several articles of the Law on Independent Audit;

Pursuant to the Government's Decree No. 215/2013/NĐ-CP dated December 23, 2013 on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the request of the Director of the Department of Audit and Accounting Policies;

The Minister of Finance hereby promulgates the Circular on amending, supplementing several articles of the Circular No. 150/2012/TT-BTC of the Ministry of Finance dated September 12, 2012 on providing guidance on annual knowledge update for auditors applying for the license to practise audit..

Article 1. Amendment and supplementation to several articles of the Circular No. 150/2012/TT-BTC as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Article 3. Knowledge-updating entities

Knowledge-updating entities are licensed auditors or auditors who apply for the license to practice audit, except for those making the first application for the licence to practice audit within a period from the date of being issued the auditor’s certificate to December 31 of the year following the year of being issued the auditor's certificate." 

2. Clause 2 Article 5 of the Circular No. 150/2012/TT-BTC shall be amended and supplemented as follows:

“2. By the application date, auditors who have not practiced audit for a period of 24 successive months or more must spend a minimum of 80 hours on the knowledge update within the year immediately preceding the year of auditing practice registration of which there are at least 40 hours of updating knowledge about Vietnam’s accounting and auditing legislation, and at least 08 hours of updating knowledge about professional ethics.”

3. Amendment or supplementation to Point b Clause 7 Article 11 and supplementation to Clause 8 and 9 Article 11 of the Circular No. 150/2012/TT-BTC shall be carried out as follows:

a) Point b Clause 7 Article 11 shall be amended and supplemented as follows:

“b) One hour of participation of auditors in workshops, examinations or opinion polls on contents of Vietnam's accounting standard, Vietnam’s audit standard or Vietnam’s accounting or audit ethical standard shall be defined as one hour of update of knowledge about Vietnam's accounting and audit legislation.  Duration credited for knowledge update hours shall be restricted to 04 hours per a meeting session and 08 hours per a meeting day.”

b) Clause 8 and 9 of Article 11 shall be supplemented as follows:

“8. Calculation of knowledge update hours of licensed auditors who are members of the audit quality control team:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) One on-site inspection of licensed auditors being members of the audit quality control team shall be credited for 08 hours of update of knowledge about Vietnam’s accounting and audit legislation, and one day of on-site inspection shall be credited for 16 hours of update of knowledge about Vietnam’s accounting and audit legislation;   

c) One hour of participation of licensed auditors being members of the audit quality control team in training in inspection process, procedure and professional conduct organized by the Ministry of Finance (or State Securities Commission) shall be credited for one hour of update of knowledge about Vietnam's accounting and audit legislation.   Duration defined as knowledge update hours shall be restricted to 04 hours per a training session and 08 hours per a training day.

9. Calculation of knowledge update hours of licensed auditors who are lecturers of the training in inspection process, procedure and professional conduct:

One hour of lecture delivered by licensed auditors being the lecturers of the training in inspection process, procedure and professional conduct organized by the Ministry of Finance (or State Securities Commission) shall be equal to one hour of update of knowledge about Vietnam's accounting and audit legislation.  Duration credited for knowledge update hours shall be restricted to 04 hours per a lecture and 08 hours per a lecture day. If licensed auditors who work as both lecturers of the training in inspection process, procedure and professional conduct and members of the audit quality control team participate in the training in inspection process, procedure and professional conduct, only a number of hours spent on their lecture shall be defined as knowledge update hours.”    

4. Article 12 of the Circular No. 150/2012/TT-BTC shall be amended and supplemented as follows:

“Article 12. Deficiency of knowledge update hours

1. In the event of a deficiency of knowledge update hours as stipulated in Clause 1, 2 Article 5 hereof for particular reasons (such as pregnancy or illness which lasts for more than 02 months; or sudden illness which occurs at the time of participation in the last class in a year which can help make up a deficiency of knowledge update hours), auditors shall be allowed to complete their knowledge update hours later in a year provided that they can meet the following requirements:

a) Manage to complete a minimum of 20 hours of knowledge update;

b) Prepare their application for postponement of completion of knowledge update hours (according to the Appendix 07/CNKT) which enables them to practice audit in the upcoming year and submit it to the Ministry of Finance before August 31 every year;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Within a maximum period of 07 working days from the receipt of such application and relevant documents stipulated in Clause 1 of this Article, the Ministry of Finance shall send a written notification of permission for postponement or refusal of postponement of completion of knowledge update hours.

Auditors who are allowed to complete their knowledge update hours later in this year shall be permitted to practise audit in the following year on condition that they make up a deficiency of knowledge update hours ahead of December 15 of this year and submit a written report on such completion before December 25 of that year.

If, by the end of December 15 of this year, auditors fail to complete the required knowledge update hours or, by the end of December 25 of this year, the Ministry of Finance has not received any written report on completion of knowledge update hour, these auditors shall be subjected to suspension of audit practice from January 1 to December 31 of the subsequent year.”

5. Clause 4 Article 13 of the Circular No. 150/2012/TT-BTC shall be supplemented as follows:

“4. As for licensed auditors being members of the audit quality control team directly carrying out on-site inspection at audit enterprises, or licensed auditors being lecturers of the training in inspection process, procedure and professional conduct, or licensed auditors being members of the audit quality control team participating in the training in inspection process, procedure and professional conduct, written documents confirming knowledge update hours shall be the written verification granted by the regulatory agency making a decision on such inspection in which full name and number of auditor’s certificate of licensed auditors must be clearly specified.”

6. Section 3 Appendix No. 06/CNKT of the Circular No. 150/2012/TT-BTC shall be amended and supplemented as follows:

“3. Aggregation of auditor’s knowledge update hours

No.

(1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

(2)

Auditor’s certificate

Number of hours of KU by specific classes

Aggregate KU hours

Number

Issue date

Class 1

(date….)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Class 2

(date….)

 (time…)

...

Accounting, audit

Professional ethics

Others

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

Note:

(1) Arrange audit enterprises by the number of auditor’s certificates in ascending order;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Application form for postponement of completion of knowledge update hours (the Appendix No. 07/CNKT) shall be supplemented.  

Article 2. Transitional provisions

1. The application for the license to practice audit submitted by an auditor who have been issued the auditor’s certificate since 2014 shall conform to regulations laid down in Clause 1 Article 1 hereof.

2. Licensed auditors who have obtained the written consent to postponement of completion of knowledge update hours from the Ministry of Finance as stipulated in Article 12 of the Circular No. 150/2012/TT-BTC shall comply with such consent.

Article 3. Effect

1. This Circular shall come into force from June 8, 2015.

2. In the course of implementation, if there is any difficulty that may arise, the Ministry of Finance must be informed for further study and solution./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Appendix No. 07/CNKT

(Issued together with the Circular No. 56/2015/TT-BTC of the Minister of Finance dated April 23, 2015)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness  
---------------

 

APPLICATION FOR POSTPONEMENT OF COMPLETION OF KNOWLEDGE UPDATE HOURS IN (YEAR)........

Dear The Ministry of Finance,

(Department of Audit and Accounting Policies)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Year of birth:…………………………………………………………………………………

Auditor’s certificate No.:………………………………………………..issued on……………..

Audit license No.:…………………issued on……………..valid from ..................... to....................for audit practicing at the Company............................

In (year)………(1), I have completed ........hour(s) of knowledge update (recorded from August 16 of the preceding year to August 15 of the following year) of which there is/are .......hour(s) of update of knowledge about Vietnam’s accounting and audit legislation, .......hour(s) of update of knowledge about professional ethics.   With reference to regulations on the required number of knowledge update hours, I currently have a deficiency of .......hour(s), including .......hour(s) of update of knowledge about Vietnam's accounting and audit legislation, ........hour(s) of update of knowledge about professional ethics.

I am writing to apply for postponement of completion of knowledge update hours in (year)........ (1) so that I will be licensed to practise audit in (year)........(2)

* Reasons for postponement:

-………………………

- …………………….

* Supporting written evidence including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- …………………….

I undertake to bear legal responsibility for the accuracy and authenticity of documents enclosed herewith.

Note:

(1) Specify the year in which there is a deficiency of knowledge update hours

(2) Specify the year following the year in which there is a deficiency of knowledge update hours

 

 

…,date……..
APPLICANT
(Signature and full name)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 56/2015/TT-BTC ngày 23/04/2015 sửa đổi Thông tư 150/2012/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.766

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!