Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 04/2018/TT-BNV hướng dẫn thẩm quyền thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng phụ trách kế toán

Số hiệu: 04/2018/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành: 27/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quy định về phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán trưởng CQNN

Ngày 27/3/2018, BNV ban hành Thông tư 04/2018/TT-BNV về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Theo đó, người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị sau đây được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở:

- Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp (Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan);

- Cơ quan nhà nước (CQNN);

- Đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL);

- Tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

- Các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo Mục tiêu chính trị xã hội.

Đối với các đơn vị sau, người được bổ nhiệm kế toán trưởng được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm theo quyết định của cấp có thẩm quyền:

- Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do CQNN, ĐVSNCL thành lập;

- Cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

Xem chi tiết tại Thông tư 04/2018/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 15/5/2018).

B NI V
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2018/TT-BNV

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ THẨM QUYỀN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM, THAY THẾ VÀ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CỦA CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật kế toán (sau đây viết tắt là Nghị định số 174/2016/NĐ-CP);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức,

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bnhiệm lại, min nhiệm, thay thế và phụ cp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục, thời điểm, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm:

1. Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp (Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan);

2. Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn;

3. Cơ quan nhà nước;

4. Đơn vị sự nghiệp công lập;

5. Tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

6. Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập;

7. Cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước;

8. Các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo Mục tiêu chính trị - xã hội cụ thể;

9. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của cơ quan, đơn vị quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều này và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

Điều 3. Tiêu chuẩn và Điều kiện của chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, Điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.

Điều 4. Bổ nhiệm người giữ chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán

1. Các đơn vị kế toán quy định tại các Khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 2 của Thông tư này phải bổ nhiệm kế toán trưởng theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.

2. Việc bổ nhiệm phụ trách kế toán được thực hiện theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.

Điều 5. Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng

1. Đối với đơn vị kế toán thuộc các cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị kế toán thuộc cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách trung ương;

b) Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị kế toán thuộc cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương (trđơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn) là cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị.

2. Đối với các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có tổ chức bộ máy kế toán

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị dự toán cp I thuộc Trung ương;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện) bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị dự toán cp I thuộc địa phương quản lý, sau khi có ý kiến của cơ quan nội vụ và tài chính cùng cấp;

c) Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng các đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một Phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên là cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị;

d) Người đứng đầu đơn vị kế toán là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng.

3. Ngoài các cơ quan, đơn vị nêu trên, đối với các đơn vị kế toán khác được quy định tại Điều 2 của Thông tư này, kế toán trưởng do người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật (sau đây gọi chung là người đứng đầu) của đơn vị kế toán đó bổ nhiệm.

Điều 6. Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí phụ trách kế toán

1. Đối với đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán do người đứng đầu cơ quan, đơn vị kế toán quyết định.

2. Đối với đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán sau khi có ý kiến của Phòng Nội vụ và Phòng Tài chính cấp huyện.

3. Đối với đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng nhưng chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí phụ trách kế toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.

Điều 7. Thủ tục, thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán

1. Thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán

a) Đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 và các điểm a, b, c Khoản 2 Điều 5 của Thông tư này, người đứng đầu đơn vị kế toán lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng.

Cơ quan nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định đối với trường hợp quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 5 của Thông tư này;

b) Đối với các trường hợp quy định tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 của Thông tư này, người đứng đầu đơn vị kế toán quyết định việc giao tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý lập hồ sơ để bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán; bố trí phụ trách kế toán;

c) Đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm phụ trách kế toán. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính cấp huyện thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định;

d) Thủ tục bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán được thực hiện như thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

2. Thời điểm xem xét để bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, người đứng đầu đơn vị kế toán phải tiến hành quy trình bổ nhiệm lại để quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Quyết định bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải được ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm.

3. Đối với trường hợp kế toán trưởng, phụ trách kế toán là công chức, viên chức, khi hết thời hạn bổ nhiệm, tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn từ 02 năm đến dưới 05 năm công tác mà được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; trường hợp tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác, cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán xem xét, nếu đủ tiêu chuẩn, Điều kiện thì quyết định kéo dài thời gian giữ chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

Điều 8. Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán

1. Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán

a) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền);

b) Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán theo yêu cầu của vị trí bổ nhiệm;

c) Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

d) Xác nhận của các đơn vị kế toán nơi người được lập hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán đã công tác về thời gian thực tế làm kế toán trưởng theo mẫu số 01/GXN hoặc thời gian thực tế làm kế toán theo mẫu số 02/GXN ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp bổ nhiệm kế toán trưởng; xác nhận theo mẫu số 02/GXN đối với trường hợp bnhiệm, btrí phụ trách kế toán;

đ) Văn bản đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu của đơn vị (trừ trường hợp quy định tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 của Thông tư này).

2. Hồ sơ bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán

a) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền);

b) Bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác trong thời hạn giữ chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán;

c) Nhận xét của người đứng đầu đơn vị kế toán;

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ bổ sung (nếu có);

đ) Văn bản đề nghị bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu của đơn vị (trừ trường hợp quy định tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 Điều 6 của Thông tư này).

Điều 9. Thẩm quyền, thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán

1. Thẩm quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán thì cấp đó có thẩm quyền quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

2. Thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Người đứng đầu đơn vị kế toán quyết định theo thẩm quyền hoặc có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do miễn nhiệm, thay thế và tài liệu có liên quan kèm theo.

Điều 10. Phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng

1. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị quy định tại các Khoản 1, 3, 4, 5, 8 Điều 2 của Thông tư này được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở.

2. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng các đơn vị quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 2 của Thông tư này được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng quy định tại Khoản 1 Điều này phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

Điều 11. Phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán

1. Người được bổ nhiệm phụ trách kế toán quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 hoặc người được bố trí làm phụ trách kế toán quy định tại Khoản 3 Điều 6 của Thông tư này (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này) được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,1 so với mức lương cơ sở.

2. Người được bố trí phụ trách kế toán ở các đơn vị quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 2 của Thông tư này được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán quy định tại Khoản 1 Điều này phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

Điều 12. Trách nhiệm của các đơn vị

1. Người đứng đầu các đơn vị kế toán có trách nhiệm

a) Bố trí người có đủ tiêu chuẩn, Điều kiện làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại đơn vị theo quy định tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP và hướng dẫn của Thông tư này;

b) Thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo quy định của Thông tư này;

c) Xây dựng quy chế hoạt động trong đơn vị để kế toán trưởng, đơn vị kế toán, người làm kế toán thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật về kế toán.

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế, xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Thông tư này.

Điều 13. Điều Khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2018.

2. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, Điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Nội vụ đhướng dẫn hoặc xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện ki
m sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, Thứ tr
ưởng, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
-
Lưu: VT, CCVC (30b).

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

 

Mẫu số 01/GXN (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY XÁC NHẬN
THỜI GIAN THỰC TẾ LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kính gửi:

(Tên cơ quan, đơn vị nơi đang công tác) …………………………………...
(Địa chỉ cơ quan, đơn vị)……………………………………………………...

1. Họ và tên: ...........................................................................................................................

2. Ngày tháng năm sinh: ………………………………………. Tại: .................................................

3. Địa chỉ: …………………………………….. Điện thoại: ..............................................................

4. Hiện đang công tác tại: ........................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính mong cơ quan, đơn vị xác nhận thời gian công tác thực tế về kế toán trưởng của tôi, đtôi hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng:

Thời gian

Từ…… đến……

Bộ phận làm việc

Chức danh, công việc

Số tháng thực tế làm kế toán trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Xác nhận nội dung kê khai về quá trình công tác thực tế của Anh/Chị ……………..
nêu trên là đúng sự thật.
(Ký, ghi rõ họ tên người đứng đầu cơ quan, đơn vị xác nhận và đóng du)

….., ngày.... tháng…. năm......
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Mỗi cơ quan, đơn vị chỉ có thẩm quyền xác nhận thông tin của cá nhân trong thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị đó.

 

Mẫu số 02/GXN (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tc bnhiệm, bnhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY XÁC NHẬN
THỜI GIAN THỰC TẾ LÀM KẾ TOÁN HOẶC PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Kính gửi:

(Tên cơ quan, đơn vị nơi đang công tác) …………………………………...
(Địa chỉ cơ quan, đơn vị)……………………………………………………...

1. Họ và tên: ...........................................................................................................................

2. Ngày tháng năm sinh: ………………………………………. Tại: .................................................

3. Địa chỉ: …………………………………….. Điện thoại: ..............................................................

4. Hiện đang công tác tại: ........................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính mong cơ quan, đơn vị xác nhận thời gian công tác thực tế về kế toán trưởng của tôi, đtôi hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán:

Thời gian

Từ…… đến……

Bộ phận làm việc

Chức danh, công việc

Số tháng thực tế làm kế toán hoặc phụ trách kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Xác nhận nội dung kê khai về quá trình công tác thực tế của Anh/Chị ……………..
nêu trên là đúng sự thật.
(Ký, ghi rõ họ tên người đứng đầu cơ quan, đơn vị xác nhận và đóng du)

….., ngày.... tháng…. năm......
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Mỗi cơ quan, đơn vị chỉ có thẩm quyền xác nhận thông tin của cá nhân trong thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị đó.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 04/2018/TT-BNV

Hanoi, March 27, 2018

 

CIRCULAR

ON GUIDELINES FOR POWER AND PROCEDURES FOR APPOINTMENT, REAPPOINTMENT, DISMISSAL, REPLACEMENT AND RESPONSIBILITY ALLOWANCE FOR CHIEF ACCOUNTANTS, ACCOUNTANTS IN CHARGE OF ACCOUNTING UNITS IN STATE AUDIT

Pursuant to Government's Decree No. 34/2017/ND-CP dated April 3, 2017 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Home Affairs;

Pursuant to Government's Decree No. 204/2004/ND-CP dated December 14, 2004 on pay regime for officials and public employees and the armed forces;

Pursuant to Clause 5 Article 20 of Government's Decree No. 174/2016/ND-CP dated December 30, 2106 on guidelines for the Law on Accounting (hereinafter referred to as Decree No. 174/2016/ND-CP);

At the request of Director of Department of Public Employees,

Minister of Home Affairs promulgates a Circular on guidelines for power and procedures for appointment, reappointment, dismissal, replacement, and responsibility allowance for chief accountants, accountants in charge of accounting units in the state audit.

Article 1. Scope

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Regulated entities of this Circular:

1. Agencies in charge of revenues and expenditures of state budgets (Vietnam State Treasury, tax authorities, customs authorities);

2. Budgetary and financial accounting units of communes, wards, commune-level towns (hereinafter referred to as communes);

3. Regulatory agencies;

4. Public sector entities;

5. Budget-using units;

6. Project management boards holding legal status incorporated by regulatory agencies or public sector entities;

7. Entities in charge of off-budget financial funds;

8. Entities financed by the state to operate in accordance with particular political-social objectives;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Qualifications for chief accountants or accountants in charge

Chief accounts and accountants in charge must have qualifications as prescribed in Article 21 of Decree No. 174/2016/ND-CP.

Article 4. Appointment of chief accountant or accountant in charge

1. Those accounting units prescribed in Clauses 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of Article 2 of this Circular shall appoint chief accountants in accordance with Clause 1 Article 20 of Decree No. 174/2016/ND-CP.

2. The appointment of accountant in charge shall be done in accordance with Point a Clause 2 Article 20 of Decree No. 174/2016/ND-CP.

Article 5. Power to appointment or reappointment of chief accountant

1. In case of accounting units affiliated to agencies in charge of revenues and expenditures of state budget.

a) The Minister of Finance has power to appoint or reappoint chief accountants of accounting units affiliated to agencies in charge of revenues and expenditures of state budget;

b) The authorities competent to appoint or reappoint chief accountants of accounting units affiliated to agencies in charge of revenues and expenditures of state budget (other than budgetary and financial accounting units of communes) are the same as those competent to appoint deputy heads of such units.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Ministers, Heads of ministerial-level agencies, or Heads of Governmental agencies have power to appoint or reappoint chief accountants of central level-1 budget estimate units.

b) Presidents of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities (hereinafter referred to as provinces); Presidents of People’s Committees of districts, provincial-affiliated cities, cities affiliated to central-affiliated cities (hereinafter referred to as districts) have power to appoint or reappoint chief accountants of local level-1 budget estimate units, with the consent of the home affairs agencies and financial agencies at the same administrative level;

c) The authorities competent to appoint or reappoint chief accountants of budget estimate units, budget-using units, public sector entities exercising autonomy in respect of all of recurrent expenditures, public sector entities exercising autonomy in respect of a part of recurrent expenditures, and public sector entities recurrent expenditures of which are financed by the state budget are the same as those competent to appoint deputy heads of such units;

d) Heads of accounting units being public sector entities exercising autonomy in respect of all of recurrent expenditures and investment expenditures have power to appoint or reappoint chief accountants.

3. In case of other accounting units prescribed in Article 2 of this Circular, their chief accountants shall be appointed by their heads or legal representatives (hereinafter referred to as heads).

Article 6. Power to appoint, reappoint or engage accountants in charge

1. With regard to an accounting unit that solely has a full-time accountant or a part-time accountant, its accountant in charge shall be appointed or reappointed by its head.

2. With regard to budgetary and financial accounting units of communes, the President of People’s Committee of district has power to appoint or reappoint accountants in charge with the consent of the Committee divisions of Home Affairs and Finance of the district.

3. With regard to an accounting unit which is required to engage a chief accountant but has not appointed one, an accountant in charge may be engaged as prescribed in Clause 1 Article 20 of Decree No. 174/2016/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Procedures for appointment or reappointment of chief accountants or accountants in charge, or engagement of accountants in charge

a) In case of an circumstance prescribed in Clause 1 and Points a, b, c Clause 2 Article 5 of this Circular, the head of the accounting unit shall send an appointment application to the competent authority.

The home affairs agency shall take charge and cooperate with finance agency at the same administrative level to verify the appointment application, then forward it to the President of People’s Committee for consideration in case of circumstance prescribed in Point b Clause 2 Article 5 of this Circular.

b) In case of circumstances prescribed in Point d Clause 2 and Clause 3 Article 5; Clause 1 and Clause 3 of Article 6 of this Circular, the head of accounting unit shall authorize inferior entity to prepare an application for appointment of chief accountant or accountant in charge; or engagement of accountant in charge.

c) In case of the circumstance prescribed in Clause 2 Article 6 of this Circular, the President of People’s Committee of commune shall send an accountant appointment application to the President of People’s Committee of district. Committee division of home affairs shall take charge and cooperate with Committee division of finance to verify the application, and then forward it to the President of People’s Committee of district for consideration;

d) Procedures for reappointment of chief accountant or accountant in charge shall be carried out the same as procedures for appointment of those positions.

2. Deadline for consideration of reappointment of chief accountant or accountant in charge

Within 90 days before the deadline for appointment, the head of accounting unit shall carry out procedures for reappointment to consider or request competent authority to consider whether to appoint or reappoint the current chief accountant or accountant in charge. A decision on reappointment of chief accountant or accountant in charge shall be issued at least 1 working day prior to the aforesaid deadline.

3. In case of a chief accountant or accountant in charge being public employee, upon the deadline for appointment, in the month that he/she reaches full retirement age, he/she still has 2 to 5 years remained for working and qualified for reappointment, the deadline may be extended to the date on which he/she reaches full retirement age; if he/she has fewer than 2 years remained for working and is qualified for reappointment, the competent authority shall extend the deadline to the date on which he/she reaches full retirement age.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Application for appointment of chief accountant or accountant in charge, or engagement of accountant in charge

a) Curriculum vitae (certified by the employer or competent authority);

b) Copy(ies) of accounting degrees or professional certificates as required by the vacancy;

c) Copy(ies) of certificate of refresher course in chief accountant;

d) Document certifying real working time of chief accountant or accountant in charge made by his/her accounting unit, using the form No. 01/GXN or 02/GXN issued herewith (in case of appointment of chief accountant); using the form No. 02/GXN (in case of appointment of or engagement of accountant in charge);

dd) Application for appointment of chief accountant or accountant in charge bearing the head’s signature and unit’s seal (other than the case prescribed in Point d Clause 2 and Clause 3 Article 5; Clause 1 and Clause 3 Article 6 of this Circular).

2. Application for reappointment of chief accountant or accountant in charge

a) Curriculum vitae (certified by the employer or competent authority);

b) Self-assessment of working performance during the time he/she has held position of chief accountant or accountant in charge;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Copy(ies) of additional degrees or certificates (if any);

dd) Application for reappointment of chief accountant or accountant in charge bearing the head’s signature and unit’s seal (except for the case prescribed in Point d Clause 2 and Clause 3 Article 5; Clause 1 Article 6 of this Circular).

Article 9. Power to or procedures for dismissal or replacement of chief accountant or accountant in charge

1. Power to dismiss or replace chief accountant or accountant in charge

The authority competent to appoint a chief accountant or accountant in charge shall have the power to dismiss or replace such a person.

2. Procedures for dismissal or replacement of chief accountant or accountant in charge

The head of accounting unit shall decide or request the competent authority in writing to dismiss or replacement of a chief accountant or accountant in charge. The request must provide explanation for dismissal or replacement and relevant documents enclosed.

Article 10. Responsibility allowance for chief accountant

1. A chief accountant appointed as prescribed in Clauses 1, 3, 4, 5, 8 Article 2 of this Circular is eligible for monthly responsibility allowance equivalent to 0.2 of statutory base salary.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Responsibility allowance for accountant in charge

1. An accountant in charge appointed as prescribed in Clause 1 and Clause 2 Article 6 or accountant engaged as prescribed in Clause 3 Article 6 of this Circular (other than the case prescribed in Clause 2 of this Article) is eligible for responsibility allowance equivalent to 0.1 of statutory base salary.

2. An accountant in charge engaged as prescribed in Clause 6 and Clause 7 Article 2 of this Circular is eligible for a responsibility allowance decided by competent authority according to the allowance prescribed in Clause 1 of this Article.

Article 12. Responsibilities of units

1. The head of accounting unit shall

a) Engage a qualified person to work as chief accountant or accountant in charge in the unit as prescribed in Decree No. 174/2016/ND-CP and guidelines of this Circular;

b) Comply with regulations on power and procedures for appointment, reappointment, dismissal, replacement and responsibility allowance for chief accountants or accountants in charge as prescribed in this Circular;

c) Formulate operation regulations in the unit to enable the chief accountant, accounting unit, or accountant to perform proper responsibilities and rights in accordance with law on accounting.

2. Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies, People’s Committees of provinces shall direct and provide inferior entities with guidelines for appointment, reappointment, engagement, dismissal, replacement, responsibility allowance for chief accountants or accountants in charge in accordance with regulations in force and guidelines in this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular comes into force as of May 15, 2018.

2. This Circular supersedes Joint Circular No. 163/2013/TTLT-BTC-BNV dated November 15, 2013 of the Minister of Finance and the Minister of Home Affairs on guidelines for qualifications and procedures for appointment, reappointment, engagement, dismissal, replacement, responsibility allowance for chief accountants and accountants in charge in accounting units in the state audit.

3. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Home Affairs for consideration./.

 

 

 

MINISTER
Le Vinh Tan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 04/2018/TT-BNV ngày 27/03/2018 về hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


136.783

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.118.80