Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thỏa thuận giữa Kiểm toán Nhà nước và Thông tấn xã Việt Nam trong việc phối hợp tuyên truyền và phổ biến thông tin về hoạt động kiểm toán nhà nước

Số hiệu: 374/TT-KTNN-TTXVN Loại văn bản: Thoả thuận
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước, Thông tấn xã Việt Nam Người ký: Vương Đình Huệ , Trần Mai Hưởng
Ngày ban hành: 24/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 374/TT-KTNN-TTXVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009

 

THOẢ THUẬN

GIỮA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TRONG VIỆC PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước năm 2005 và Nghị quyết số 916/2005/ NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Nghị định số 24/2008/NĐ-CP ngày 03/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam;

Để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cộng đồng về Kiểm toán Nhà nước và hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước và Thông tấn xã Việt Nam thống nhất xây dựng Thoả thuận như sau:

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Kiểm toán Nhà nước và Thông tấn xã Việt Nam ký thoả thuận nhằm giúp hai cơ quan hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật; triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền và phổ biến thông tin về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; giúp các cơ quan báo chí thông tin chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành, định hướng dư luận về kết quả các cuộc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

2. Yêu cầu

Việc cung cấp, tuyên truyền và phổ biến thông tin phải đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành.

Điều 2. Phạm vi phối hợp

Thoả thuận này quy định sự phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước và Thông tấn xã Việt Nam trong việc cung cấp, tuyên truyền và phổ biến thông tin về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; đào tạo nghiệp vụ truyền thông về hoạt động kiểm toán.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp của hai cơ quan phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cơ quan trong khuôn khổ quy định của pháp luật và nội dung thoả thuận này.

2. Bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc trên nguyên tắc dân chủ, minh bạch và hiệu quả.

3. Bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước và hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin của Thông tấn xã Việt Nam khách quan, trung thực, đúng pháp luật.

Điều 4. Nội dung và trách nhiệm phối hợp

1. Kiểm toán Nhà nước

a) Chủ động cung cấp cho Thông tấn xã Việt Nam thông tin, ấn phẩm (Tạp chí Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán…); các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; số liệu, tình hình công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

b) Tạo điều kiện cho đơn vị chức năng của Thông tấn xã Việt Nam tiếp cận, tìm hiểu thực tế và khai thác thông tin về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước theo quy định để phục vụ tuyên truyền, phổ biến thông tin về hoạt động kiểm toán nhà nước.

c) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước phối hợp với đơn vị chức năng của Thông tấn xã Việt Nam trong việc thống nhất tuyên truyền, định hướng thông tin.

d) Phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam đào tạo, tập huấn nghiệp vụ truyền thông về kiểm toán cho các phóng viên, biên tập viên của Thông tấn xã Việt Nam theo yêu cầu.

đ) Các hoạt động phối hợp khác như tổ chức các hội thảo, hội nghị, toạ đàm, tham gia các sự kiện trong hoạt động của hai cơ quan nhằm quảng bá, tuyên truyền và phổ biến kiến thức về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

2. Thông tấn xã Việt Nam

a) Giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; viết bài, đưa tin về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán trên các ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành.

b) Cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên chuyên trách theo dõi, viết bài, đưa tin về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

c) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam tổ chức thu thập, xử lý, chọn lọc và đưa thông tin chính xác, đúng quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan.

d) Phối hợp với Kiểm toán Nhà nước mở các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ truyền thông về kiểm toán cho phóng viên, biên tập viên của Thông tấn xã Việt Nam theo yêu cầu.

đ) Các hoạt động phối hợp khác như tổ chức các hội thảo, hội nghị, toạ đàm, tham gia các sự kiện trong hoạt động của hai cơ quan để tuyên truyền, quảng bá và phổ biến kiến thức về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai, tổ chức thực hiện Thoả thuận này do mỗi bên tự đảm nhiệm theo quy định hiện hành, trừ trường hợp có thoả thuận riêng.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Thông tấn xã Việt Nam làm đầu mối phối hợp công tác giữa hai cơ quan, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể hàng năm trình Tổng Kiểm toán Nhà nước và Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và triển khai thực hiện.

2. Các đơn vị chức năng của Kiểm toán Nhà nước và Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với hai đơn vị đầu mối của hai cơ quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung văn bản Thoả thuận.

3. Định kỳ hàng quý, lãnh đạo đơn vị đầu mối của hai cơ quan có trách nhiệm trao đổi thông tin để rà soát, kiểm tra, đôn đốc triển khai các hoạt động, tổng hợp tình hình phối hợp và báo cáo kết quả thực hiện Thoả thuận.

4. Hàng năm, Kiểm toán Nhà nước và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức họp, trao đổi, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Thoả thuận.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Thoả thuận này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần bổ sung, thay đổi, Tổng Kiểm toán Nhà nước và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam sẽ trao đổi, thống nhất cách giải quyết./.

 

ĐẠI DIỆN
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Mai Hưởng

ĐẠI DIỆN
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo KTNN (để b/c);
- Lãnh đạo TTXVN (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc KTNN (để thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc TTXVN (để thực hiện);
- Lưu: VT. 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thỏa thuận giữa Kiểm toán Nhà nước và Thông tấn xã Việt Nam trong việc phối hợp tuyên truyền và phổ biến thông tin về hoạt động kiểm toán nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.598
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66