Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 532/QĐ-KTNN năm 2009 về Quy chế làm việc của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 532/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 26/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 532/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA VỤ CHẾ ĐỘ VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán;
Căn cứ Quyết định số 1568/QĐ-KTNN ngày 30/12/2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về thành lập các phòng thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán;
Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-KTNN ngày 11/7/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 429/QĐ-KTNN ngày 29/6/2004 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Vụ Chế độ và Kiểm tra chất lượng kiểm toán.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, cán bộ, công chức, ng­ười lao động thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Đảng uỷ KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN
- Văn phòng Đảng – Đoàn thể KTNN;
- Lưu VT, PC, Vụ CĐ & KSCLKT (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA VỤ CHẾ ĐỘ VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 532/QĐ-KTNN ngày 26/5 /2009 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc, trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc, chế độ công tác, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và mối quan hệ công tác của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức và người lao động thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán.
2. Các tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc

1. Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán hoạt động theo chế độ thủ trưởng và bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ quy định của pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước; cán bộ, công chức và người lao động phải xử lý và giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền quy định.

2. Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu của cấp trên.

3. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Vụ trưởng

1. Trách nhiệm giải quyết công việc

a) Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán theo chức năng, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán Nhà nước về toàn bộ hoạt động của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán trong việc thực hiện pháp luật, thực hiện nhiệm vụ đã phân công thuộc lĩnh vực quản lý của các phòng thuộc Vụ;

c) Trực tiếp phụ trách một số mặt công tác của Vụ; phân công cho các Phó Vụ trưởng phụ trách một số lĩnh vực công tác của Vụ. Trong thời gian đi vắng Vụ trưởng chỉ định một Phó Vụ trưởng thay mặt Vụ trưởng giải quyết các công việc của Vụ;

d) Phân công công tác cho các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các phòng do Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định;

đ) Thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Nhà nước và theo phân công, phân cấp của Tổng Kiểm toán Nhà nước; thực hiện quy chế dân chủ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

2. Phạm vi giải quyết công việc

a) Điều hành hoạt động của Vụ theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 593/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; Quyết định số 1568/QĐ-KTNN ngày 30/12/2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập các phòng thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; Quy chế làm việc của Vụ; Chương trình, kế hoạch công tác đã được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt và những quy định tại Khoản 1 Điều này.

b) Giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền trực tiếp phụ trách;

c) Trực tiếp giải quyết công việc đã giao cho Phó Vụ trưởng khi thấy cần thiết và cấp bách theo đề nghị của Phó Vụ trưởng hoặc khi Phó Vụ trưởng đi vắng; công việc liên quan đến các Phó Vụ trưởng khi có ý kiến khác nhau;

d) Tổ chức thảo luận tập thể lãnh đạo Vụ đối với những công việc quan trọng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ và những công việc quan trọng khác được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao. Sau khi các Phó Vụ trưởng có ý kiến, Vụ trưởng đưa ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

đ) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Vụ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng thuộc Vụ; nghiên cứu đề xuất phương hướng cải tiến để nâng cao hiệu quả công tác của Vụ; quản lý cán bộ, trang thiết bị làm việc, tài liệu theo quy định của Nhà nước và quy định của Kiểm toán Nhà nước;

e) Tổng hợp báo cáo tình hình kết quả công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm và những chuyên đề công tác đột xuất do Tổng Kiểm toán Nhà nước giao;

g) Duy trì, kiểm tra thực hiện kỷ luật lao động, đề xuất việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc Vụ (bổ nhiệm, nâng lương, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật);

h) Chủ động phối hợp với các đơn vị trong ngành để giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán;

i) Các vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Vụ trưởng phải trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước trực tiếp phụ trách. Khi trình phải có đủ căn cứ, tài liệu liên quan để lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định;

k) Ký các văn bản thuộc thẩm quyền và được ký một số văn bản theo uỷ quyền của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Vụ trưởng

1. Trách nhiệm giải quyết công việc

a) Phó Vụ trưởng là người giúp Vụ trưởng, được Vụ trưởng phân công trực tiếp phụ trách một số mặt công tác của Vụ và phải chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về kết quả và chất lượng của những mặt công tác đó;

b) Khi Vụ trưởng điều chỉnh sự phân công công việc giữa các Phó Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng phải bàn giao nội dung công việc, tài liệu liên quan cho nhau và báo cáo Vụ trưởng.

2. Phạm vi giải quyết công việc

a) Chủ động giải quyết công việc được phân công theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, báo cáo kết quả thực hiện với Vụ trưởng;

b) Trong khi thực hiện nhiệm vụ, trường hợp phải vận dụng hoặc vượt quá thẩm quyền quy định phải báo cáo xin ý kiến Vụ trưởng;

c) Phó Vụ trưởng được Vụ trưởng uỷ quyền điều hành giải quyết công việc của Vụ trong thời gian Vụ trưởng đi vắng phải báo cáo tình hình, kết quả giải quyết công việc với Vụ trưởng khi Vụ trưởng trở lại làm việc và chịu trách nhiệm về những việc mà mình đã giải quyết;

d) Trong thời gian Phó Vụ trưởng đi vắng, Vụ trưởng hoặc một Phó Vụ trưởng khác được Vụ trưởng chỉ định để giải quyết các công việc thuộc phạm vi giải quyết của Phó Vụ trưởng đi vắng và thông báo lại những phần việc đã, đang giải quyết cho Phó Vụ trưởng đó biết khi trở lại làm việc;

đ) Phó Vụ trưởng phụ trách lĩnh vực công tác ký thay Vụ trưởng các văn bản theo lĩnh vực được Vụ trưởng phân công phụ trách.

Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Trưởng phòng

1. Trưởng phòng có trách nhiệm tham mưu và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng, Lãnh đạo Vụ phụ trách về toàn bộ công tác phòng theo chức năng, nhiệm vụ được quy định.

2. Xây dựng kế hoạch công tác của phòng, tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; phân công, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức và người lao động thuộc của phòng.

3. Quản lý cán bộ, công chức và người lao động thuộc phòng; quản lý tài sản của phòng theo quy định của Nhà nước, của Tổng Kiểm toán Nhà nước và của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán.

4. Phân công nhiệm vụ cho các Phó trưởng phòng; chỉ định một Phó trưởng phòng thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc của phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được ủy quyền trong thời gian đi vắng.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất theo quy định của Vụ.

Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các Phó trưởng phòng

1. Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành một số nội dung công việc do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được giao.

2. Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc của phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được ủy quyền trong thời gian Trưởng phòng đi vắng.

3. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Điều 8. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, công chức và người lao động

1. Cán bộ, công chức, người lao động thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có trách nhiệm chủ động nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ được Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách và lãnh đạo Vụ phân công.

2. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và lãnh đạo Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán về khối lượng, chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công.

3. Thực hiện các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; Luật Kiểm toán nhà nước; các quy định của Kiểm toán Nhà nước, của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và của Phòng.

Chương III

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC

Điều 9. Chương trình làm việc

1. Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác của Kiểm toán Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ quy định, hàng tháng, quý và năm Vụ trưởng Vụ chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch làm việc của Vụ, đảm bảo sự thống nhất với chương trình, kế hoạch công tác chung của Kiểm toán Nhà nước. Kế hoạch công tác tháng, quý và năm của Vụ phải báo cáo lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phụ trách bằng văn bản.

2. Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Trưởng phòng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý và năm của phòng báo cáo lãnh đạo Vụ và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác sau khi được lãnh đạo Vụ thông qua.

3. Cán bộ, công chức, người lao động thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác của phòng và nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc của cá nhân. Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, người lao động chịu sự phân công, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận và cá nhân có liên quan trong phạm vi quyền hạn quy định để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 10. Trình tự giải quyết công việc

1. Khi giải quyết công việc của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, lãnh đạo Vụ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc để phân công thực hiện. Các phòng chuyên môn có trách nhiệm tham mưu đối với các văn bản, công việc chuyên môn được phân công trình lãnh đạo Vụ phụ trách xem xét, quyết định. Trường hợp lãnh đạo Vụ phụ trách đi vắng, các phòng chuyên môn trình Vụ trưởng giải quyết và báo cáo lại cho lãnh đạo Vụ phụ trách.

2. Văn bản, hồ sơ, tài liệu thuộc các lĩnh vực công tác do các phòng thuộc Vụ soạn thảo để thực hiện chức năng tham mưu cho lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước do Vụ trưởng hoặc lãnh đạo Vụ phụ trách ký trình.

3. Hồ sơ giải quyết công việc, gồm:

a) Tờ trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước do Vụ trưởng ký hoặc Phó vụ trưởng được phân công phụ trách ký thay;

b) Công văn hoặc ý kiến giao nhiệm vụ của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước;

c) Các văn bản làm cơ sở cho việc giải quyết công việc;

d) Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

4. Hồ sơ giải quyết công việc trước khi trình lãnh đạo Vụ phải được Trưởng phòng ký tắt vào văn bản do phòng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Vụ về chất lượng và tiến độ giải quyết công việc. Hồ sơ trình lãnh đạo Vụ lưu kèm đầy đủ văn bản tham mưu của các phòng và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Vụ.

Điều 11. Chế độ xây dựng văn bản về chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán và hướng dẫn chế độ kiểm toán

1. Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có trách nhiệm tổ chức xây dựng, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt kế hoạch xây dựng chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán nhà nước; xây dựng và trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành quy trình thẩm định, phát hành và công bố công khai báo cáo kiểm toán.

2. Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán hướng dẫn và tham gia tổ chức hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và chế độ kiểm toán.

3 . Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong ngành triển khai xây dựng chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán, mẫu biểu hồ sơ kiểm toán áp dụng cho từng lĩnh vực kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; hướng dẫn các đơn vị áp dụng chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán nhà nước, hồ sơ kiểm toán.

4. Cập nhật các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động kiểm toán để có cơ sở bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hoặc ban hành mới hệ thống chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ và hồ sơ kiểm toán.

5. Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ và mẫu biểu hồ sơ kiểm toán đối với từng lĩnh vực kiểm toán.

6. Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước việc triển khai áp dụng chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán nhà nước, mẫu biểu hồ sơ kiểm toán trong từng lĩnh vực kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

7. Công tác xây dựng văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nội bộ, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 593/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán.

8. Các phòng thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp tham gia xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán, mẫu biểu hồ sơ kiểm toán phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được quy định và theo sự phân công của lãnh đạo Vụ; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Vụ việc triển khai áp dụng chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán, mẫu biểu hồ sơ kiểm toán trong từng lĩnh vực kiểm được phân công theo dõi.

Điều 12. Chế độ kiểm soát chất lượng kiểm toán

1. Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có trách nhiệm xây dựng và trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành quy chế, quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán; hướng dẫn và tổ chức thực hiện sau khi Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành.

2. Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán hàng năm trình Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định và tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán cho Tổng Kiểm toán Nhà nước.

3. Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán của đơn vị kiểm toán, đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và kiểm toán viên theo các hình thức kiểm soát chất lượng kiểm toán phù hợp với quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; kiểm tra việc quản lý hồ sơ, tài liệu kiểm toán của các đơn vị kiểm toán; đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

4. Tham mưu cho Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định các hình thức và biện pháp cụ thể để tổ chức kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán nhà nước; kiến nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước xử lý các vi phạm trong quá trình thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán.

5. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, trưởng đoàn kiểm toán, tổ trưởng tổ kiểm toán và kiểm toán viên báo cáo những vấn đề liên quan đến việc hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán và việc tuân thủ chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán và chế độ công tác của Kiểm toán Nhà nước trong hoạt động kiểm toán.

6. Đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước xử lý tập thể, cá nhân vi phạm quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán; không tuân thủ chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán và các chế độ công tác của Kiểm toán Nhà nước.

7. Các phòng thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán theo kế hoạch được phê duyệt và theo sự phân công của Lãnh đạo Vụ; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Vụ (qua phòng Ngân sách nhà nước) tình hình và kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán theo lĩnh vực kiểm được phân công theo dõi.

Điều 13. Chế độ quản lý văn bản đến, văn bản đi

1. Chế độ quản lý văn bản đến

a) Văn bản đến Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán đều phải đăng ký vào Sổ công văn đến của Vụ để theo dõi và xử lý;

b) Sau khi ghi Sổ công văn đến, Văn thư Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có trách nhiệm trình lãnh đạo Vụ cho ý kiến xử lý và chuyển giao cho các phòng và cá nhân có liên quan;

c) Các phòng thuộc Vụ tiếp nhận công văn theo theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Vụ; phân công cán bộ, công chức thực hiện, lập và trình lãnh đạo vụ hồ sơ giải quyết công việc theo quy định tại Khoản 3, Điều 10 của Quy chế này.

2. Chế độ quản lý văn bản đi

a) Văn bản đi của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán phải qua Văn thư Vụ để vào sổ công văn đi. Hồ sơ giải quyết công việc kèm theo văn bản đi phải được lưu tập trung, đầy đủ để thuận tiện cho việc tra cứu khi cần thiết. Văn thư Vụ có trách nhiệm kiểm tra thể thức văn bản, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ giải quyết công việc kèm theo văn bản đi theo quy định tại Khoản 3, Điều 10 của Quy chế này.

b) Văn bản trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước ký ban hành sau khi lãnh đạo Vụ ký trình, Văn thư Vụ chuyển hồ sơ giải quyết công việc đến phòng Thư ký - Tổng hợp thuộc Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (trừ văn bản được lãnh đạo Vụ hoặc người do lãnh đạo Vụ ủy quyền trình trực tiếp lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước). Sau khi Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước ký ban hành, Văn thư Vụ chuyển đến phòng Hành chính thuộc Văn phòng Kiểm toán Nhà nước để phát hành.

c) Văn bản lãnh đạo Vụ ký thừa lệnh Tổng Kiểm toán Nhà nước, Văn thư Vụ chuyển hồ sơ kèm theo đến phòng Thư ký - Tổng hợp thuộc Văn phòng Kiểm toán Nhà nước. Sau khi có ý kiến của Tổng Kiểm toán Nhà nước ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán ký thừa lệnh, Văn thư Vụ chuyển cho lãnh đạo Vụ ký ban hành và chuyển đến phòng Hành chính thuộc Văn phòng Kiểm toán Nhà nước để phát hành; văn bản do Phó vụ trưởng ký ủy quyền, Văn thư Vụ có trách nhiệm báo cáo Vụ trưởng trước khi trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

d) Văn bản do lãnh đạo Vụ ký ban hành trong nội bộ Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Văn thư Vụ chuyển cho các đơn vị và cá nhân theo địa chỉ nơi nhận.

Điều 14. Giải quyết khiếu nại, kiến nghị của đơn vị được kiểm toán

1. Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của đơn vị được kiểm toán về những đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đảm bảo thời hạn quy định của Luật kiểm toán nhà nước khi có căn cứ cho rằng những đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đó trái pháp luật.

2. Các phòng thuộc Vụ có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Vụ về việc giải quyết các khiếu lại, kiến nghị của đơn vị được kiểm toán phù hợp với lĩnh vực kiểm toán được phân công theo dõi.

Điều 15. Chế độ hội họp và học tập

1. Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán tổ chức họp giao ban hàng tuần, tháng, quý hoặc đột xuất cụ thể như sau:

a) Hàng tuần, tổ chức họp giao ban lãnh đạo Vụ một lần;

b) Hàng tháng, tổ chức họp giao ban giữa lãnh đạo vụ với các Trưởng phòng thuộc Vụ vào cuối tháng;

c) Hàng quý họp toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong Vụ (vào cuối quý);

d) Các cuộc họp đột xuất do yêu cầu công việc, Vụ trưởng quyết định thời gian và thành phần tham gia;

đ) Tổ chức sơ kết công tác 6 tháng, tổ chức tổng kết công tác năm của Vụ theo quy định.

2. Trưởng các phòng thuộc Vụ tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và đột xuất của phòng. Cuối năm tập thể các phòng thuộc Vụ và từng cá nhân kiểm điểm và đánh giá kết quả công tác, bình xét thi đua, nhận xét cán bộ theo hướng dẫn của của Vụ và của Kiểm toán Nhà nước.

3. Các phòng thuộc Vụ, cán bộ, công chức, người lao động thuộc Vụ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp theo quy định của phòng, của Vụ và của Kiểm toán Nhà nước.

4. Cán bộ, công chức và người lao động thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có trách nhiệm thường xuyên học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 16. Chế độ báo cáo, thông tin

1. Chế độ báo cáo

a) Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán chịu trách nhiệm thực hiện chế độ chế độ báo cáo hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 1 năm với lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước theo quy định; thực hiện việc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.
b) Phó Vụ trưởng định kỳ hàng tháng báo cáo Vụ trưởng tình hình thực hiện những công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, những việc vượt quá thẩm quyền giải quyết và những việc cần xin ý kiến Vụ trưởng.

c) Trưởng phòng thuộc Vụ chịu trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 1 năm với lãnh đạo Vụ (qua phòng Ngân sách nhà nước). Phòng Ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các phòng, lập báo cáo công tác của Vụ để báo cáo lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phụ trách (qua phòng Thư ký - Tổng hợp).

d) Phó trưởng phòng định kỳ báo cáo Trưởng phòng tình hình thực hiện những công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, những việc vượt quá thẩm quyền giải quyết và những việc cần xin ý kiến Trưởng phòng.

đ) Cán bộ, công chức, người lao động thuộc Vụ căn cứ nhiệm vụ được phân công, báo cáo kết quả công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng để tổng hợp báo theo từng mảng công việc; thực hiện chế độ báo cáo đột xuất theo quy định của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng phụ trách mảng công việc được phân công.

2. Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có trách nhiệm thông báo bằng những hình thức thích hợp, thuận tiện để các cán bộ, công chức và nhân viên trong đơn vị nắm bắt được những thông tin sau:

a) Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến công việc của Vụ và của ngành;

b) Chương trình công tác của Vụ;

c) Tuyển dụng, đi học, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch lương và việc bổ nhiệm cán bộ, công chức và người lao động;

d) Văn bản kết luận về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đơn vị;

đ) Các vấn đề khác theo quy định pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước.

3. Cán bộ, công chức và người lao động thuộc Vụ có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc kỷ luật phát ngôn, giữ gìn đoàn kết nội bộ và bí mật công tác theo quy định của Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 17. Chế độ quản lý cán bộ và kỷ luật lao động

1. Thời gian làm việc, nghỉ ngơi của cán bộ, công chức, người lao động thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Cán bộ, công chức, người lao động phải chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động, có tác phong và thái độ làm việc nghiêm túc.

2. Cán bộ, công chức, người lao động thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán đi công tác, nghỉ phép, nghỉ việc riêng thực hiện theo quy định:

a) Vụ trưởng đi công tác phải báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước trực tiếp phụ trách; Phó Vụ trưởng phải báo cáo và được sự đồng ý của Vụ trưởng; khi kết thúc công việc Vụ trưởng báo cáo kết quả công tác với Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước trực tiếp phụ trách; Phó Vụ trưởng báo cáo với Vụ trưởng.

b) Trưởng phòng, Phó trưởng phòng đi công tác phải được lãnh đạo Vụ phụ trách đồng ý và phải đảm bảo hoàn thành chương trình, nhiệm vụ công tác của phòng được phân công.

c) Cán bộ công chức và người lao động đi công tác từ 02 ngày trở lên phải trình nội dung, kế hoạch công tác với lãnh đạo Vụ và phải được lãnh đạo Vụ đồng ý. Sau khi đi công tác về phải báo cáo kết quả công tác với lãnh đạo Vụ trực tiếp phụ trách. Trưởng phòng được cử cán bộ, công chức và người lao động thuộc phòng đi công tác trong ngày.

d) Cán bộ, công chức, người lao động thuộc Vụ nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng thực hiện theo Hướng dẫn số 82/HD-KTNN ngày 09/02/2009 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về thủ tục giải quyết nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương, nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ để ra nước ngoài đối với cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 18. Chế độ quản l‎ý, sử dụng tài sản

1. Cán bộ, công chức, người lao động thuộc Vụ có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc đúng mục đích, định mức và có hiệu quả. Trưởng phòng chịu trách nhiệm quản lý chung toàn bộ tài sản, trang thiết bị của phòng. Cá nhân, tập thể nào sử dụng lãng phí, làm hư hỏng, mất mát tài sản thì tuỳ theo tính chất, mức độ phải chịu trách nhiệm kỷ luật và bồi thường theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước.

2. Cán bộ, công chức và người lao động thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động của Kiểm toán Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ban hành kèm theo Quyết định số 531/QĐ-KTNN ngày 06/7/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các quy định khác có liên quan.

3. Phòng Ngân sách nhà nước giúp lãnh đạo Vụ tổng hợp, theo dõi, kiểm kê, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản của Vụ theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 19. Quản lý, lưu trữ, sử dụng tài liệu

Cán bộ, công chức và người lao động thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có trách nhiệm thực hiện chế độ quản lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng và bảo mật hồ sơ làm việc theo đúng quy định của Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước; thực hiện chế độ giao nhận, bảo mật hồ sơ kiểm toán trong thời gian kiểm soát chất lượng kiểm toán, kiểm tra hồ sơ kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 20. Thi đua khen thưởng

Cuối năm, từng cá nhân, tập thể phòng và lãnh đạo Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác theo quy định của Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Chương IV

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 21. Quan hệ giữa lãnh đạo Vụ với Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước

1. Lãnh đạo Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch công tác, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước giao; thực hiện báo cáo kết quả công tác với Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước theo quy định.

2. Lãnh đạo Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán tham dự một số cuộc họp tại các đơn vị trong và ngoài Kiểm toán Nhà nước khi được ủy quyền; tham dự các phiên họp của Kiểm toán Nhà nước có nội dung liên quan đến công tác chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán; có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung, chương trình, kế hoạch, đề án có liên quan trình Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tại phiên họp, đồng thời thông báo và tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước về công tác chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện.

Điều 22. Quan hệ giữa Vụ với các đơn vị

1. Quan hệ công tác giữa Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán với các đơn vị trong và ngoài Kiểm toán Nhà nước được thực hiện thông qua Vụ trưởng. Căn cứ vào yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, Vụ trưởng phân công cho các Phó vụ trưởng, các Trưởng phòng thực hiện một số quan hệ với các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và Quy chế làm việc của Vụ.

2. Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán chủ trì và phối hợp với các đơn vị trực thuộc kiểm toán nhà nước, các đơn vị bên ngoài Kiểm toán Nhà nước có liên quan xây dựng, ban hành, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản về chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nhà nước; xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nội bộ trình Tổng Kiểm toán Nhà nước.

3. Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán chủ trì xây dựng phối hợp với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có liên quan tổ chức thực hiện các hình thức, biện pháp kiểm soát chất lượng kiểm toán theo kế hoạch được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt.

Điều 23. Quan hệ giữa lãnh đạo Vụ với tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể

Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thường xuyên phối hợp với Cấp uỷ, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên trong đơn vị để động viên cán bộ, công chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh.

Điều 24. Quan hệ công tác giữa các phòng thuộc Vụ

1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các phòng thuộc Vụ có trách nhiệm hợp tác, phối hợp giải quyết các công việc liên quan thông qua Trưởng phòng. Đối với các công việc vượt quá thẩm quyền, Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Vụ để thực hiện.

2. Các phòng thuộc Vụ có trách nhiệm tiếp và làm việc với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan Kiểm toán Nhà nước đến làm việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định. Đối với những công việc vượt quá thẩm quyền giải quyết hoặc cần sự phối hợp của các phòng khác, Trưởng phòng phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Vụ.

Điều 25. Quan hệ giữa cán bộ, công chức và người lao động thuộc Vụ

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức và người lao động trong Vụ có trách nhiệm thực hiện sự phân công, điều động công tác trong nội bộ theo thẩm quyền của lãnh đạo Vụ và Trưởng phòng thuộc Vụ; hợp tác, phối hợp giúp đỡ lẫn nhau, tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời hạn, chất lượng và hiệu quả. Nếu có khó khăn, vướng mắc không tự giải quyết được hoặc vượt quá thẩm quyền phải kịp thời đề xuất, báo cáo với lãnh đạo trực tiếp phụ trách. Lãnh đạo trực tiếp phụ trách xem xét để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc khi cấp dưới đề xuất, báo cáo.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Trách nhiệm thi hành

1. Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; cán bộ, công chức, người lao động thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Căn cứ các quy định tại Quy chế này, các phòng thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán xây dựng Quy chế làm việc của phòng trình Vụ trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh hoặc có khó khăn vướng mắc, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán phải kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 532/QĐ-KTNN năm 2009 về Quy chế làm việc của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.721
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127