Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4827/2003/QĐ-UB phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu và nội dung Hợp đồng. Gói thầu số 4: Tư vấn kiểm toán tài chính thuộc dự án: Vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh (Lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4827/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 05/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4827/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU VÀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG.GÓI THẦU SỐ 4 : TƯ VẤN KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH.THUỘC DỰ ÁN : VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.(LƯU VỰC NHIÊU LỘC-THỊ NGHÈ)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ;
Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu ; Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quy chế đấu thầu ;
Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án khả thi Thoát nước thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè) ;
Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Điều 1 của Quyết định số 484/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ ;
Căn cứ Hiệp định Tín dụng phát triển được ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới ngày 05 tháng 7 năm 2001, khoản tín dụng số 3475-VN ;
Căn cứ Văn bản số 607/CP-CN ngày 03 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ duyệt Kế hoạch đấu thầu giai đoạn I của dự án Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè) ;
Căn cứ Quyết định số 4656/QĐ-UB ngày 11 tháng 11 năm 2002 của ủy ban nhân dân thành phố duyệt Danh sách ngắn tư vấn mời dự thầu, hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 4 thuộc Kế hoạch đấu thầu giai đoạn I của dự án Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) ;
Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố duyệt Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết và Tổ chuyên gia xét thầu gói thầu số 4 thuộc kế hoạch đấu thầu giai đoạn I của dự án Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) ;
Căn cứ Quyết định số 973/QĐ-UB ngày 17 tháng 3 năm 2003 và Quyết định số 1837/QĐ-UB ngày 16 tháng 5 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kết quả đánh giá đề xuất về kỹ thuật, kết quả đánh giá đề xuất về tài chính, đánh giá tổng hợp và xếp hạng nhà dự thầu gói thầu số 4 thuộc Kế hoạch đấu thầu giai đoạn I của dự án Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) ;
Xét Tờ trình số 09/TT-VSMTTP ngày 27 tháng 10 năm 2003 của Ban Quản lý dự án Vệ sinh Môi trường thành phố trình duyệt kết quả đấu thầu và dự thảo Hợp đồng gói thầu tuyển chọn tư vấn số 4 (Tư vấn Kiểm toán Tài chính) thuộc Kế hoạch đấu thầu Giai đoạn I của dự án Vệ sinh Môi trường thành phố (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Báo cáo thẩm định số 4875/KHĐT-ĐT ngày 31 tháng 10 năm 2003 và ý kiến của Giám đốc Sở Giao thông công chánh tại công văn số 57/GT-ĐT ngày 03 tháng 11 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 4 (Tư vấn Kiểm toán tài chính) thuộc Kế hoạch đấu thầu Giai đoạn I của Dự án Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè), cụ thể như sau :

- Tên gói thầu : Gói thầu số 4 (Tư vấn kiểm toán Tài chính).

- Thuộc Kế hoạch đấu thầu Giai đoạn I của Dự án Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè).

- Chủ đầu tư : Sở Giao thông công chánh thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện chủ đầu tư : Ban Quản lý dự án Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên nhà thầu trúng thầu : Công ty TNHH PriceWaterHouseCoopers (Việt Nam).

- Giá trị trúng thầu : 116.576 USD (một trăm mười sáu ngàn năm trăm bảy mươi sáu đô la Mỹ).

Giá trúng thầu này cũng là giá trị của hợp đồng (giá khoán gọn) và bao gồm các loại thuế, các khoản phí, lệ phí theo Luật Việt Nam.

- Loại Hợp đồng : Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng : Từ ngày hợp đồng được ký kết đến khi thực hiện xong kiểm toán tài chính năm tài chính 2007.

Điều 2. Duyệt nội dung chính của Hợp đồng thực hiện gói thầu số 4 (Tư vấn Kiểm toán tài chính) theo đúng nội dung phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu nêu tại Điều 1 của Quyết định này.

Giám đốc Sở Giao thông công chánh và Giám đốc Ban Quản lý dự án Vệ sinh Môi trường thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của các yếu tố pháp lý, nội dung và các số liệu trong Hợp đồng và các tài liệu trình duyệt, đồng thời rà soát lại toàn bộ nội dung Hợp đồng đã được thương thảo, thống nhất với Công ty TNHH PriceWaterHouseCoopers và dự thảo trình ngày 27 tháng 10 năm 2003, đảm bảo ở mức cao nhất về tính khả thi, hạn chế ở mức thấp nhất rủi ro cho chủ đầu tư trong quá trình thực hiện Hợp đồng này.

Điều 3. Giám đốc Sở Giao thông công chánh và Giám đốc Ban Quản lý Dự án Vệ sinh Môi trường thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo để ký kết hợp đồng và theo dõi việc thực hiện hợp đồng gói thầu số 4 theo đúng nội dung nêu trong Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, quy định liên quan của Ngân hàng Thế giới và quy định của Quy chế Đấu thầu hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông công chánh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Vệ sinh Môi trường thành phố, Giám đốc Công ty thoát nước đô thị và Thủ trưởng các sở-ngành liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Ngân hàng NNVN
- TTUB : CT các PCT
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ ĐT
- Lưu (ĐT-Ng)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4827/2003/QĐ-UB phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu và nội dung Hợp đồng. Gói thầu số 4: Tư vấn kiểm toán tài chính thuộc dự án: Vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh (Lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.720

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112