Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1573/QĐ-KTNN năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1573/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 30/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1573/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC VỤ CHẾ ĐỘ VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán;
Căn cứ Quyết định số 1568/QĐ-KTNN ngày 30/12/2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập các phòng trực thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phòng Ngân sách nhà nước trực thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có chức năng tham mưu, giỳp lónh đạo Vụ xõy dựng chế độ, phương phỏp chuyờn mụn nghiệp vụ đối với lĩnh vực ngõn sỏch nhà nước; kiểm soỏt hoạt động kiểm toỏn đối với lĩnh vực ngõn sỏch nhà nước; quản lý cỏc hoạt động chung của Vụ; thực hiện công tác tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác của Vụ.

Phòng Ngân sách nhà nước tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu và xây dựng kế hoạch xây dựng các quy định về chế độ kiểm toán chung của Kiểm toán Nhà nước, chế độ kiểm toán nội bộ và chế độ kiểm toán thuộc các lĩnh vực mới; chủ trì và quản lý việc thực hiện kế hoạch sau khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt;

2. Chủ trì xây dựng chế độ, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách nhà nước;

3. Tổ chức công tác kiểm tra việc thực hiện chế độ, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán đối với các đơn vị làm công tác kiểm toán lĩnh vực ngân sách nhà nước;

4. Tham mưu và xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán hàng năm trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt; tổ chức hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách nhà nước theo quy định của Kiểm toán Nhà nước;

5. Tổng hợp kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách nhà nước; đánh giá tình hình thực hiện chế độ, quy trình, chuẩn mực và phương pháp kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách nhà nước báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước;

6. Chủ trì tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định về chế độ kiểm toán trong toàn ngành báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước; đề xuất các giải pháp hoàn thiện chế độ và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán;

7. Tổ chức công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ kiểm soát chất lượng kiểm toán theo quy định của Kiểm toán Nhà nước;

8. Tổng hợp và lập báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán trong toàn ngành báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước;

9. Tổng hợp, lập kế hoạch công tác của Vụ; theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch công tác của Vụ; tổng hợp, lập báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất của Vụ;

10. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, văn thư, lưu trữ của Vụ;

11. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của Phòng;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Vụ giao.

Điều 2. Phòng Đầu tư - Dự án trực thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ xây dựng chế độ, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu quốc gia; kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phòng Đầu tư - Dự án tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu và xây dựng kế hoạch xây dựng chế độ, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán được giao quản lý; chủ trì xây dựng chế độ, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện đối với lĩnh vực kiểm toán được giao quản lý;

2. Tổ chức công tác kiểm tra việc thực hiện chế độ, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán;

3. Tham mưu và xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán hàng năm thuộc lĩnh vực kiểm toán được giao quản lý trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt; tổ chức hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán theo quy định của Kiểm toán Nhà nước;

4. Tổng hợp kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán; đánh giá tình hình thực hiện chế độ, quy định, chuẩn mực và phương pháp kiểm toán báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước;

5. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của Phòng;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Vụ giao.

Điều 3. Phòng Doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng trực thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ xây dựng chế độ, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và lĩnh vực kiểm toán tổ chức tài chính - ngân hàng; kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và lĩnh vực kiểm toán tổ chức tài chính – ngân hàng.

Phòng Doanh nghiệp và tổ chức tài chính – ngân hàng tham mưu, giúp lãnh đạo Vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu và xây dựng kế hoạch xây dựng chế độ, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán được giao quản lý; chủ trì xây dựng chế độ, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện đối với lĩnh vực kiểm toán được giao quản lý;

2. Tổ chức công tác kiểm tra việc thực hiện chế độ, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán;

3. Tham mưu và xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán hàng năm thuộc lĩnh vực kiểm toán được giao quản lý trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt; tổ chức hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán theo quy định của Kiểm toán Nhà nước;

4. Tổng hợp kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán; đánh giá tình hình thực hiện chế độ, quy trình, chuẩn mực và phương pháp kiểm toán báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước;

5. Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của Phòng;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Vụ giao.

Điều 4. Việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của từng phũng do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Đảng uỷ KTNN;
- BCH Công đoàn KTNN;
- BCH Đoàn Thanh niên KTNN;
- Lưu VT, Vụ TCCB (05).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1573/QĐ-KTNN năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.201

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179