Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 150/2001/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 31/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ 150 /2001/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 150 /2001/QĐ-BTC NGÀY  31  THÁNG  12  NĂM 2001 VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM  BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1296 TC/QĐ/CĐKT NGÀY 31/12/1996

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH 10 ngày 09/12/2000;
Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê ngày 20/5/1988;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 01/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm;
Căn cứ Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 01/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
Căn cứ Thông tư số 71/2001/T-BTC ngày 28/8/2001 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 01/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm; Thông tư số 72/2001/T-BTC ngày 28/8/2001 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
Để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm phù hợp với Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn Luật, theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Chánh văn phòng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy định sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 1296 TC/QĐ/CĐKT  ngày 31/12/1996 của Bộ Tài chính.

Điều 2: Chế độ kế toán doanh nghiệp bảo hiểm ban hành theo Quyết định số 1296 TC/QĐ/CĐKT và Quy định sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp bảo hiểm ban hành theo quyết định này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2002

Điều 4: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các ngành có liên quan giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Chế độ kế toán doanh nghiệp bảo hiểm trên địa bàn quản lý.

Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán, Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng và các tổ chức tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và thi hành Quyết định này.

 

Trần Văn Tá 

(Đã ký)

QUY ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1296 TC/QĐ/CĐKT NGÀY 31/12/1996 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 150/2001/QĐ-BTC
ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính)

PHẦN 1 - TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

I- Không sử dụng các tài khoản:

1- Tài khoản  3385 - Các khoản thu giảm chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc

2- Tài khoản  513 - Doanh thu phát sinh

3- Tài khoản  512 - Doanh thu bán hàng nội bộ

4- Tài khoản  632 - Giá vốn hàng bán

I- Bổ sung, sửa đổi các tài khoản sau:

1- Tài khoản 128 - Đầu tư ngắn hạn, sửa lại có 3 Tài khoản cấp 2: Tài khoản 1281 - Cho vay ngắn hạn; Tài khoản 1282 - Tạm ứng từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và Tài khoản 1288 - Đầu tư ngắn hạn khác.

Tài khoản này chi tiết từng khoản đầu tư theo nguồn dự phòng nghiệp vụ, quỹ khen thưởng, phúc lợi và các nguồn hình thành khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp và cho từng loại hoạt động đầu tư.

- Tài khoản 1281 - Cho vay ngắn hạn: Dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động của việc cho vay ngắn hạn (dưới 1 năm) của doanh nghiệp bảo hiểm.

Khi cho vay vốn phải hạch toán chi tiết từng khoản tiền cho vay theo đối tượng vay, phương thức vay, thời hạn và lãi suất cho vay,...

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 1281:

Bên Nợ:  Giá trị các khoản cho vay ngắn hạn tăng.

Bên Có: Giá trị các khoản cho vay ngắn hạn giảm.

Số dư bên Nợ: Giá trị các khoản cho vay ngắn hạn hiện có.

- Tài khoản 1282 - Tạm ứng từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ: Dùng để phản ánh số tiền tạm ứng ngắn hạn của khách hàng theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và tình hình thanh toán số tạm ứng.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 1282:

Bên Nợ:  Số tiền khách hàng đã tạm ứng ngắn hạn từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Bên Có: Số tiền khách hàng đã thanh toán về số đã tạm ứng từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Số dư bên Nợ: Số tiền tạm ứng còn phải thu của khách hàng.

- Tài khoản 1288 - Đầu tư ngắn hạn khác: Dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động của các khoản đầu tư ngắn hạn khác (ngoài cho vay ngắn hạn và tạm ứng từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ) có thời hạn thu hồi không quá 1 năm.

2- Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp đối với khách hàng về hoạt động bảo hiểm gốc, các khoản giảm chi bảo hiểm gốc, hoạt động nhận tái bảo hiểm, hoạt động nhượng tái bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm, hoạt động đầu tư tài chính cũng như các khoản phải thu khác của khách hàng.

Tài khoản 131 phải mở chi tiết cho từng loại hoạt động kinh doanh bảo hiểm, gồm: Bảo hiểm gốc, nhận tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động kinh doanh khác. Trong từng loại hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải chi tiết doanh thu, giảm chi (đối với bảo hiểm gốc) theo đúng nội dung quy định cho từng loại hoạt động trong chế độ tài chính.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 131:

Bên Nợ: 

- Các khoản doanh thu phải thu của khách hàng liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bao gồm: Phí bảo hiểm, hoa hồng bảo hiểm và các khoản phải thu khác;

- Số tiền phải thu về các khoản giảm chi hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc;

- Số tiền phải thu về hoạt động đầu tư tài chính;

- Số phải thu của khách hàng về hàng hoá đã giao, lao vụ đã cung cấp và được xác định là tiêu thụ; về nhượng bán TSCĐ, vật liệu thừa;

- Số tiền thừa trả lại cho khách.

Bên Có:

- Số tiền khách hàng đã thanh toán;

- Số tiền đã nhận ứng trước, trả trước của khách hàng;

- Số tiền giảm giá cho người mua, doanh thu của số lao vụ, hàng hoá đã bán bị người mua trả lại.

Số dư bên Nợ:

Số tiền còn phải thu của khách hàng.

Tài khoản 131 có thể có số dư bên Có. Số dư bên Có (nếu có) phản ánh số tiền nhận trước, hoặc số đã thu nhiều hơn số phải thu của khách hàng theo chi tiết của từng đối tượng cụ thể. Khi lập Bảng cân đối kế toán phải lấy số dư chi tiết phải thu của khách hàng và người mua trả tiền trước để ghi cả hai chỉ tiêu bên Tài sản và bên Nguồn vốn.

Tài khoản này sửa lại gồm 7 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 1311 - Phải thu về các khoản thu hoạt động bảo hiểm gốc: Dùng để phản ánh các khoản phải thu của khách hàng liên quan đến hoạt động bảo hiểm gốc.

Tài khoản này có 7 tài khoản cấp 3:

Tài khoản 13111 - Phải thu phí bảo hiểm gốc;

Tài khoản  13112 - Phải thu về đại lý giám định tổn thất;

Tài khoản  13113 - Phải thu về đại lý xét giải quyết bồi thường;

Tài khoản  13114 - Phải thu về đại lý yêu cầu người thứ ba bồi hoàn;

Tài khoản  13115 - Phải thu về đại lý xử lý hàng bồi thường 100%;

Tài khoản  13116 - Thu phí giám định tổn thất;

Tài khoản  13118 - Phải thu khác về hoạt động bảo hiểm gốc..

Tài khoản 1311 phải mở chi tiết cho từng loại nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, trong từng nghiệp vụ phải chi tiết cho từng đối tượng trong nước, ngoài nước.

- Tài khoản 1312 - Phải thu về các khoản giảm chi bảo hiểm gốc: Dùng để phản ánh các khoản phải thu của khách hàng liên quan đến giảm chi bảo hiểm gốc.

Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:

Tài khoản 13121 - Phải thu đòi người thứ ba bồi hoàn;

Tài khoản 13122 - Phải thu hàng đã xử lý, bồi thường 100%.

Tài khoản 1312 phải mở chi tiết cho từng loại nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, trong từng nghiệp vụ phải chi tiết cho từng đối tượng trong nước, ngoài nước.

- Tài khoản 1313 - Phải thu về hoạt động nhận tái bảo hiểm: Dùng để phản ánh các khoản phải thu của khách hàng liên quan đến hoạt động nhận tái bảo hiểm.

Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:

Tài khoản 13131 - Phải thu phí nhận tái bảo hiểm ;

Tài khoản 13138 - Phải thu khác về hoạt động nhận tái bảo hiểm.

Tài khoản 1313 phải mở chi tiết cho từng loại nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ và trong từng loại nghiệp vụ phải chi tiết cho từng đối tượng trong nước, ngoài nước.

- Tài khoản 1314 - Phải thu về hoạt động nhượng tái bảo hiểm: Dùng để phản ánh các khoản phải thu của khách hàng liên quan đến hoạt động nhượng tái bảo hiểm.

Tài khoản này có 4 tài khoản cấp 3:

Tài khoản  13141 - Phải thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm ;

Tài khoản  13142 - Phải thu hoa hồng;

Tài khoản  13143 - Phải thu về hoàn phí nhượng tái bảo hiểm;

Tài khoản  13148 - Phải thu khác về hoạt động nhượng tái bảo hiểm.

- Tài khoản 1315 - Phải thu về hoạt động môi giới bảo hiểm: Dùng để phản ánh các khoản phải thu của khách hàng liên quan đến hoạt động môi giới bảo hiểm.

Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:

Tài khoản  13151 - Phải thu hoa hồng môi giới bảo hiểm;

Tài khoản  13158 - Phải thu khác về hoạt động môi giới bảo hiểm.

- Tài khoản  1316 - Phải thu về hoạt động đầu tư tài chính: Dùng để phản ánh các khoản phải thu của khách hàng liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính.

- Tài khoản 1318 - Phải thu khác của khách hàng: Dùng để phản ánh các khoản phải thu khác của khách hàng ngoài nội dung các khoản phải thu đã quy định ở các Tài khoản trên (từ Tài khoản 1311 đến Tài khoản 1316).

3- Đổi tên Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” thành “Chi phí kinh doanh dở dang”, Tài khoản này có 5 tài khoản cấp 2 (bổ sung thêm 1 Tài khoản cấp 2: Tài khoản 1545 - Chi phí trực tiếp kinh doanh môi giới bảo hiểm):

- Tài khoản 1541 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm gốc;

- Tài khoản 1543 - Chi phí trực tiếp kinh doanh nhận tái bảo hiểm;

- Tài khoản 1544 - Chi phí trực tiếp kinh doanh nhượng tái bảo hiểm;

- Tài khoản 1545 - Chi phí trực tiếp kinh doanh môi giới bảo hiểm;

- Tài khoản 1548 - Chi phí hoạt động kinh doanh khác dở dang.

Tài khoản 154 - Chi phí kinh doanh dở dang: Dùng để phản ánh chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm và chi phí các hoạt động kinh doanh khác dở dang cuối kỳ.

Hạch toán Tài khoản 154 cần tôn trọng các quy định sau:

Chi phí trực tiếp kinh doanh dở dang của hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải hạch toán theo quy định của chế độ tài chính hiện hành.

Tài khoản 154 phải hạch toán chi tiết cho từng loại hoạt động bảo hiểm, trong từng loại phải hạch toán chi tiết cho từng nghiệp vụ bảo hiểm .

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 154:

Bên Nợ: Kết chuyển chi phí trực tiếp của hoạt động kinh doanh bảo hiểm và chi phí các hoạt động khác dở dang cuối kỳ.

Bên Có: Kết chuyển chi phí trực tiếp của hoạt động kinh doanh bảo hiểm và  chi phí các hoạt động khác dở dang đầu kỳ.

Số dư bên Nợ: Chi phí trực tiếp của hoạt động kinh doanh bảo hiểm và chi phí các hoạt động khác dở dang cuối kỳ.

4- Tài khoản 228 - Đầu tư dài hạn, sửa lại có 3 Tài khoản cấp 2 (bổ sung thêm 2 tài khoản cấp 2: Tài khoản 2281 - “Cho vay dài hạn” và Tài khoản 2282 - “Tạm ứng từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ”).

Tài khoản này phải chi tiết từng khoản đầu tư theo nguồn dự phòng, quỹ khen thưởng, phúc lợi và các nguồn hình thành khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp và cho từng loại hoạt động đầu tư.

- Tài khoản 2281 - Cho vay dài hạn: Dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động của các khoản cho vay dài hạn (từ 1 năm trở lên) của doanh nghiệp bảo hiểm.

Khi cho vay vốn phải hạch toán chi tiết từng khoản tiền cho vay theo đối tượng vay, phương thức vay, thời hạn và lãi suất cho vay,...

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 2281:

Bên Nợ: Giá trị các khoản cho vay dài hạn tăng

Bên Có: Giá trị các khoản cho vay dài hạn giảm

  

Số dư bên Nợ: Giá trị các khoản cho vay dài hạn hiện có.

- Tài khoản 2282 - Tạm ứng từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ: Dùng để phản ánh số tiền tạm ứng dài hạn của khách hàng theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và tình hình thanh toán số tạm ứng.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 2282:

Bên Nợ:  Số tiền khách hàng đã tạm ứng dài hạn từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Bên Có: Số tiền khách hàng đã thanh toán về số đã tạm ứng từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Số dư bên Nợ: Số tiền tạm ứng của khách hàng chưa thanh toán.

- Tài khoản 2288 - Đầu tư dài hạn khác: Dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động của các khoản đầu tư dài hạn khác (ngoài cho vay dài hạn và tạm ứng từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ) có thời hạn thu hồi từ 1 năm trở lên.

5- Tài khoản 244 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn: Dùng để phản ánh số tiền doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện ký quỹ theo luật định và các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ dài hạn khác trên 1 năm.

Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 2 (Bổ sung thêm  Tài khoản 2441 - Ký quỹ bảo hiểm).

Tài khoản 2441 - Ký quỹ bảo hiểm: Dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động của các khoản tiền doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện ký quỹ bảo hiểm theo luật định.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 2441:

Bên Nợ: 

- Số tiền doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng Thương mại khi bắt đầu hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

- Số tiền ký quỹ doanh nghiệp bảo hiểm bổ sung lại sau khi đã sử dụng do khả năng thanh toán bị thiếu hụt.

Bên Có:

- Số tiền ký quỹ doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng để đáp ứng các cam kết đối với bên mua bảo hiểm khi khả năng thanh toán bị thiếu hụt;

- Rút tiền ký quỹ khi doanh nghiệp bảo hiểm chấm dứt hoạt động.

Số dư bên Nợ:

Số tiền hiện có của doanh nghiệp bảo hiểm đã ký quỹ tại ngân hàng thương mại.

Tài khoản 2442 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược khác: Dùng để phản ánh số tiền, hoặc tài sản doanh nghiệp bảo hiểm đem đi cầm cố, ký cược, ký quỹ dài hạn trên 1 năm ngoài các khoản ký quỹ bảo hiểm theo luật định.

6- Tài khoản 331 - Phải trả cho người bán: Dùng để phản ánh về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho các đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo hợp đồng cam kết và các khoản phải trả của doanh nghiệp bảo hiểm cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp lao vụ, dịch vụ, người nhận thầu.

 

Tài khoản 331 phải được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động kinh doanh bảo hiểm gồm: Bảo hiểm gốc, nhận tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động kinh doanh khác. Trong từng loại hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải chi tiết chi phí và giảm thu (đối với bảo hiểm gốc) theo đúng nội dung quy định cho từng loại hoạt động trong chế độ tài chính và chi tiết cho từng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, đồng thời phải hạch toán chi tiết cho trong nước và ngoài nước.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 331:

Bên Nợ: 

- Số tiền đã thanh toán cho các đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm, người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp lao vụ, dịch vụ, người nhận thầu xây dựng;

- Số tiền đã ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu nhưng chưa nhận được hàng hoá, dịch vụ;

- Số tiền người bán chấp nhận giảm giá số lao vụ, hàng hoá đã giao theo hợp đồng;

- Số kết chuyển về phần giá trị vật tư, hàng hoá  thiếu hụt, kém phẩm chất khi kiểm nhận và trả lại người bán.

Bên Có:

- Số tiền phải trả cho các đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm, người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp lao vụ, dịch vụ, người nhận thầu xây dựng;

- Số tiền phải trả cho các đối tượng liên quan để giảm thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc;

- Số tiền phải trả về hoạt động đầu tư tài chính;

- Điều chỉnh giá tạm tính về giá thực tế của vật tư, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ khi có hoá đơn hoặc thông báo giá chính thức.

Số dư bên Có:

Số tiền còn phải trả cho các đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm, người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp lao vụ, dịch vụ, người nhận thầu xây dựng.

Tài khoản 331 có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ (nếu có) phản ánh số tiền ứng trước cho người bán, hoặc số đã trả nhiều hơn số phải trả cho người bán theo chi tiết của từng đối tượng cụ thể. Khi lập bảng cân đối kế toán phải lấy số dư chi tiết phải trả cho người bán và trả trước cho người bán để ghi cả hai chỉ tiêu bên Tài sản và bên Nguồn vốn.

Tài khoản này sửa lại gồm 7 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 3311 - Phải trả các khoản chi phí bảo hiểm gốc: Dùng để phản ánh các khoản phải trả cho các đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc.

Tài khoản này có 8 tài khoản cấp 3:

+ Tài khoản 33111 - Phải trả về chi bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm;

+ Tài khoản 33112 - Phải trả về hoa hồng;

+ Tài khoản 33113 - Phải trả về phí giám định tổn thất;

+ Tài khoản 33114 - Phải trả về chi đòi người thứ ba;

+ Tài khoản 33115 - Phải trả về chi xử lý hàng đã bồi thường 100% ;

+ Tài khoản 33116 - Phải trả về chi đánh giá rủi ro của đối tượng bảo hiểm;

+ Tài khoản 33117 - Phải trả về chi đề phòng hạn chế rủi ro, tổn thất;

+ Tài khoản 33118 - Phải trả khác.

Tài khoản 3311 phải mở chi tiết cho từng loại nghiệp vụ bảo hiểm, trong từng nghiệp vụ phải chi tiết cho từng đối tượng trong nước, ngoài nước.

- Tài khoản 3312 - Phải trả các khoản giảm thu bảo hiểm gốc: Dùng để phản ánh các khoản phải trả cho các đối tượng liên quan đến giảm thu bảo hiểm gốc.

Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:

+ Tài khoản 33121 - Phải trả về hoàn phí bảo hiểm;

+ Tài khoản 33128 - Phải trả về giảm phí bảo hiểm.

Tài khoản 3312 phải mở chi tiết cho từng loại nghiệp vụ bảo hiểm, trong từng nghiệp vụ phải chi tiết cho từng đối tượng trong nước, ngoài nước.

- Tài khoản 3313 - Phải trả về hoạt động nhận tái bảo hiểm: Dùng để phản ánh các khoản phải trả cho các đối tượng liên quan đến hoạt động nhận tái bảo hiểm.

Tài khoản này có 6 tài khoản cấp 3:

+ Tài khoản 33131 - Phải trả về chi bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm;

+ Tài khoản 33132 - Phải trả về chi hoa hồng;

+ Tài khoản 33133 - Phải trả về đánh giá rủi ro của đối tượng bảo hiểm;

+ Tài khoản 33134 - Phải trả về hoàn phí bảo hiểm;

+ Tài khoản 33135 - Phải trả về giảm phí bảo hiểm;

+ Tài khoản 33138 - Phải trả khác.

Tài khoản 3313 phải mở chi tiết cho từng loại nghiệp vụ bảo hiểm, trong từng nghiệp vụ phải chi tiết cho từng đối tượng trong nước, ngoài nước.

- Tài khoản 3314 - Phải trả về hoạt động nhượng tái bảo hiểm: Dùng để phản ánh các khoản phải trả cho các đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh nhượng tái bảo hiểm.

Tài khoản này có 4 tài khoản cấp 3:

+ Tài khoản  33141 - Phải trả về phí nhượng tái bảo hiểm;

+ Tài khoản  33142 - Phải trả về hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm;

+ Tài khoản  33143 - Phải trả về giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm;

+ Tài khoản  33148 - Phải trả khác.

Tài khoản 3314 phải mở chi tiết cho từng loại nghiệp vụ bảo hiểm, trong từng nghiệp vụ phải chi tiết cho từng đối tượng trong nước, ngoài nước.

- Tài khoản 3315 - Phải trả về hoạt động môi giới bảo hiểm: Dùng để phản ánh các khoản phải trả cho các đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm.

Tài khoản này có 5 tài khoản cấp 3:

+ Tài khoản 33151 - Phải trả về chi môi giới bảo hiểm;

+ Tài khoản 33152 - Phải trả về chi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

+ Tài khoản 33153 - Phải trả về hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm;

+ Tài khoản 33154 - Phải trả về giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm;

+ Tài khoản 33158 - Phải trả khác.

- Tài khoản 3316 - Phải trả về hoạt động đầu tư tài chính: Dùng để phản ánh các khoản phải trả cho các đối tượng liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính.

Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:

+ Tài khoản 33161 - Phải trả lãi cho chủ hợp đồng;

+ Tài khoản 33168 - Phải trả khác.

- Tài khoản 3318 - Phải trả khác cho người bán: Dùng để phản ánh các khoản phải trả khác cho người bán, người nhận thầu ngoài nội dung các khoản phải trả đã quy định ở các tài khoản trên (từ Tài khoản 3311 đến Tài khoản 3316)

7- Đổi tên Tài khoản 335 - Chi phí phải trả thành Dự phòng nghiệp vụ: Dùng để phản ánh các khoản trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm theo chế độ tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm và các khoản chi phí khác được ghi nhận là chi phí kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế chưa phát sinh mà sẽ phát sinh trong kỳ này hoặc trong nhiều kỳ sau.

Tài khoản 335 phải mở theo dõi chi tiết cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

Việc trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định của chế độ tài chính.

Tài khoản này sửa lại bao gồm 2 Tài khoản cấp 2: Tài khoản 3351 - Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và Tài khoản 3352 - Chi phí phải trả.

Tài khoản 3351 - Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm: Dùng để phản ánh tình hình trích lập và sử dụng các khoản dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định của chế độ tài chính.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 3351:

Bên Nợ:

- Ghi giảm chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm và chi phí hoạt động tài chính số dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm tính trước;

- Số dự phòng dao động lớn đã sử dụng trong kỳ.

Bên Có:

Số dự phòng bảo hiểm được lập và ghi vào chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm và các chi phí hoạt động tài chính.

Số dư bên Có: Số dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm hiện có.

Tài khoản này có 6 tài khoản cấp 3:

- Tài khoản 33511 - Dự phòng phí: Dùng để phản ánh tình hình trích lập dự phòng từ phí bảo hiểm theo quy định của chế độ tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

- Tài khoản 33512 - Dự phòng toán học: Dùng để phản ánh tình hình trích lập dự phòng toán học theo quy định của chế độ tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

- Tài khoản 33513 - Dự phòng bồi thường: Dùng để phản ánh tình hình trích lập dự phòng bồi thường theo quy định của chế độ tài chính.

- Tài khoản 33514 - Dự phòng dao động lớn: Dùng để phản ánh tình hình trích lập dự phòng dao động lớn theo quy định của chế độ tài chính.

- Tài khoản 33515 - Dự phòng chia lãi: Dùng để phản ánh tình hình trích lập dự phòng chia lãi  theo quy định của chế độ tài chính.

- Tài khoản 33516 - Dự phòng bảo đảm cân đối: Dùng để phản ánh tình hình trích lập dự phòng bảo đảm cân đối theo quy định của chế độ tài chính.

Dự phòng bảo đảm cân đối được trích lập từ lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp bảo hiểm.

Tài khoản 3352- Chi phí phải trả: Dùng để phản ánh các khoản chi phí phải trả khác ngoài dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm, bao gồm: Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, trích trước tiền lương nghỉ phép,...

8- Bổ sung thêm Tài khoản 3385 - Phí bảo hiểm tạm thu

Tài khoản 3385 - Phí bảo hiểm tạm thu: Dùng để phản ánh tình hình thanh toán giữa doanh nghiệp bảo hiểm với khách hàng về phí bảo hiểm tạm thu khi chưa có hợp đồng bảo hiểm chính thức liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

Tài khoản 3385 phải mở chi tiết cho từng khách hàng

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 3385:

Bên Nợ: Kết chuyển phí bảo hiểm tạm thu vào bên Có TK 131 - “Phải thu của khách hàng” khi doanh nghiệp bảo hiểm ký hợp đồng bảo hiểm chính thức với khách hàng.

Bên Có: Các khoản phí bảo hiểm đã tạm thu của khách hàng.

Số dư bên Có: Phí bảo hiểm đang tạm thu của khách hàng.

9- Bổ sung thêm Tài khoản 343 - Phát hành trái phiếu

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình huy động vốn ở doanh nghiệp bằng hình thức phát hành trái phiếu và tình hình thanh toán trái phiếu khi đến hạn thanh toán.

Tài khoản này chỉ phản ánh gốc trái phiếu theo số tiền thực tế thu được khi bán trái phiếu, không phản ánh lãi trái phiếu phải trả.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 343:

Bên Nợ:  Số tiền thanh toán gốc trái phiếu khi đến hạn thanh toán.

Bên Có: Số tiền huy động được thông qua phát hành trái phiếu.

Số dư bên Có: Số tiền gốc trái phiếu chưa đến hạn thanh toán.

10- Bổ sung thêm Tài khoản 417 - Quỹ dự trữ bắt buộc: Dùng để phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và sử dụng Quỹ Dự trữ bắt buộc của doanh  nghiệp bảo hiểm.

 

Doanh nghiệp bảo hiểm phải trích 5% từ lợi nhuận sau thuế hàng năm để lập Quỹ dự trữ bắt buộc.

Việc trích lập và sử dụng quỹ dự trữ bắt buộc thực hiện theo quy định của chế độ tài chính.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 417:

Bên Nợ: Doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng Quỹ dự trữ bắt buộc để bù đắp những thiếu hụt về khả năng thanh toán của doanh nghiệp đối với những cam kết thanh toán của khách hàng.

Bên Có: Quỹ dự trữ bắt buộc tăng do trích lập từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

Số dư bên Có: Quỹ dự trữ bắt buộc hiện có của doanh nghiệp.

11- Bổ sung thêm Tài khoản 418 - Quỹ dự trữ tự nguyện: Dùng để phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và sử dụng Quỹ Dự trữ tự nguyện của doanh nghiệp bảo hiểm.

Tuỳ theo yêu cầu quản lý, doanh nghiệp bảo hiểm có thể trích lập Quỹ dự trữ tự nguyện từ lợi nhuận sau thuế hàng năm.

Việc trích lập và sử dụng quỹ dự trữ bắt buộc thực hiện theo quy định của chế độ tài chính.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 418:

Bên Nợ: Quỹ dự trữ tự nguyện giảm do được sử dụng để bù đắp những thiếu hụt về khả năng thanh toán của doanh nghiệp đối với những cam kết thanh toán của khách hàng.

Bên Có: Quỹ dự trữ tự nguyện tăng do trích lập từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

Số dư bên Có: Quỹ dự trữ tự nguyện hiện có của doanh nghiệp.

12- Tài khoản 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm Quỹ khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp bảo hiểm.

Tài khoản này có 4 tài khoản cấp 2 (Bổ sung thêm Tài khoản 4314 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi đưa đi đầu tư).

Tài khoản 4311 - Quỹ khen thưởng: Phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và chi tiêu quỹ khen thưởng của doanh nghiệp.

Tài khoản 4312 - Quỹ phúc lợi: Phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và chi tiêu quỹ phúc lợi của doanh nghiệp.

Tài khoản 4313 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ: Phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ của doanh nghiệp.

Tài khoản 4314 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi đưa đi đầu tư: Phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, phúc lợi đưa đi đầu tư của doanh nghiệp.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 4314:

Bên Nợ:  Quỹ khen thưởng, phúc lợi đưa đi đầu tư giảm khi thu hồi các khoản đầu tư bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi.

 

Bên Có: Quỹ khen thưởng, phúc lợi đưa đi đầu tư tăng do đầu tư bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp.

Số dư bên Có: Quỹ khen thưởng, phúc lợi đưa đi đầu tư hiện có của doanh nghiệp.

13- Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng, Tài khoản 511 sửa lại có 5 tài khoản cấp 2 (bổ sung thêm 1 tài khoản cấp 2 là Tài khoản 5115 - Doanh thu môi giới bảo hiểm).

Hạch toán Tài khoản 511 cần tôn trọng một số quy định sau:

- Doanh thu bảo hiểm hạch toán trên Tài khoản 511 phải phản ánh chi tiết cho từng loại hoạt động kinh doanh bảo hiểm, gồm: Bảo hiểm gốc, nhận tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và hoạt động kinh doanh khác.

- Trong từng loại hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải chi tiết theo từng nội dung doanh thu và chi tiết cho từng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, đồng thời phải hạch toán chi tiết cho từng đối tượng trong nước và ngoài nước cho từng nghiệp vụ bảo hiểm.

- Doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ sau khi đã trừ các khoản phải chi để giảm thu phát sinh trong kỳ.

- Phải hạch toán doanh thu liên quan đến từng hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo đúng nội dung quy định trong chế độ tài chính.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 511:

Bên Nợ:

- Chuyển phí nhượng tái bảo hiểm;

- Kết chuyển cuối kỳ các khoản hoàn phí bảo hiểm gốc, hoàn phí nhận tái bảo hiểm, hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm, hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm và các khoản doanh thu hàng bán bị trả lại khác;

- Kết chuyển cuối kỳ các khoản giảm phí bảo hiểm gốc, giảm phí nhận tái bảo hiểm, giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm, giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm và các khoản giảm giá hàng bán khác;

- Kết chuyển doanh thu thuần vào Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

Bên Có:

Doanh thu cung cấp dịch vụ của hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoạt động kinh doanh khác thực hiện trong một kỳ hạch toán.

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản này có 5 Tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 5111 - Doanh thu bảo hiểm gốc: Dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc thực hiện trong kỳ hạch toán.

Tài khoản 5111 có 7 tài khoản cấp 3:

Tài khoản 51111 - Thu phí bảo hiểm gốc;

Tài khoản  51112 - Thu phí đại lý giám định tổn thất;

Tài khoản  51113 - Thu phí đại lý xét giải quyết bồi thường;

Tài khoản  51114 - Thu phí đại lý yêu cầu người thứ ba bồi hoàn;

Tài khoản  51115 - Thu phí đại lý xử lý hàng bồi thường 100%;

Tài khoản  51116 - Thu phí giám định tổn thất;

Tài khoản  51118 - Thu khác.

- Tài khoản 5113 - Doanh thu nhận tái bảo hiểm: Dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm thực hiện trong kỳ hạch toán.

Tài khoản  5113 có 2 tài khoản cấp 3:

Tài khoản  51131 - Thu phí nhận tái bảo hiểm;

Tài khoản  51138 - Thu khác.

+ Tài khoản 5114 - Doanh thu nhượng tái bảo hiểm: Dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh nhượng tái bảo hiểm thực hiện trong kỳ hạch toán.

Tài khoản  5114 có 2 tài khoản cấp 3:

Tài khoản  51141 - Thu hoa hồng;

Tài khoản  51148 - Thu khác.

+ Tài khoản 5115 - Doanh thu môi giới bảo hiểm: Dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm thực hiện trong kỳ hạch toán.

Tài khoản  5115 có 2 tài khoản cấp 3:

Tài khoản  51151 - Thu hoa hồng;

Tài khoản  51158 - Thu khác.

+ Tài khoản 5118 - Doanh thu các hoạt động khác: Dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc, nhận tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm và môi giới bảo hiểm thực hiện trong kỳ hạch toán.

14- Tài khoản 531 - Hàng bán bị trả lại, Tài khoản này có 5 tài khoản cấp 2 (bổ sung thêm Tài khoản 5315 - Hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm):

Hạch toán Tài khoản 531 cần tôn trọng một số quy định sau:

- Các khoản hoàn phí, hoàn hoa hồng bảo hiểm phải hạch toán chi tiết cho từng loại hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trong từng loại hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải hạch toán chi tiết cho từng nghiệp vụ bảo hiểm và chi tiết cho trong nước, ngoài nước.

- Các khoản hoàn phí bảo hiểm gốc, hoàn phí nhận tái bảo hiểm, hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm, hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm khi phát sinh được phản ánh vào bên Nợ Tài khoản 531, cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản hoàn phí bảo hiểm gốc, hoàn phí nhận tái bảo hiểm, hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm, hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng, để xác định doanh thu thuần trong kỳ hạch toán.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 531:

Bên Nợ:

- Các khoản hoàn phí bảo hiểm gốc, hoàn phí nhận tái bảo hiểm, hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm, hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm phát sinh trong kỳ;

- Trị giá của hàng hoá, dịch vụ đã bán bị trả lại phải trả cho khách hàng.

Bên Có:

Kết chuyển toàn bộ các khoản hoàn phí bảo hiểm gốc, hoàn phí nhận tái bảo hiểm, hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm, hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm phát sinh và doanh thu hàng bán bị trả lại trong kỳ sang Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng, để xác định doanh thu thuần trong kỳ hạch toán.

Tài khoản  531 không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản  này có 5 Tài khoản cấp 2:

Tài khoản  5311 - Hoàn phí bảo hiểm gốc;

Tài khoản  5313 - Hoàn phí nhận tái bảo hiểm;

Tài khoản  5314 - Hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm;

Tài khoản  5315 - Hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm;

Tài khoản  5318 - Hoàn khác.

15- Tài khoản 532 - Giảm giá hàng bán, Tài khoản này có 5 tài khoản cấp 2 (bổ sung thêm Tài khoản 5325 - Giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm):

Hạch toán Tài khoản 532 cần tôn trọng một số quy định sau:

- Các khoản giảm phí, giảm hoa hồng bảo hiểm phải hạch toán chi tiết cho từng loại hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trong từng loại hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải hạch toán chi tiết cho từng nghiệp vụ bảo hiểm và chi tiết cho trong nước, ngoài nước.

- Các khoản giảm phí bảo hiểm gốc, giảm phí nhận tái bảo hiểm, hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm, hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm khi phát sinh được phản ánh vào bên Nợ Tài khoản 532, cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản giảm phí bảo hiểm gốc, giảm phí nhận tái bảo hiểm, giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm, giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng, để xác định doanh thu thuần trong kỳ hạch toán.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 532:

Bên Nợ: Các khoản giảm phí bảo hiểm gốc, giảm phí nhận tái bảo hiểm, giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm, giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm và các khoản giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng phát sinh trong kỳ.

Bên Có: Kết chuyển toàn bộ các khoản giảm phí bảo hiểm gốc, giảm phí nhận tái bảo hiểm, giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm, giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm phát sinh và các khoản giảm giá hàng bán phải chi trả phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng, để xác định doanh thu thuần trong kỳ hạch toán.

Tài khoản  532 không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản  này có 5 Tài khoản cấp 2:

Tài khoản  5321 - Giảm phí bảo hiểm gốc;

Tài khoản  5323 - Giảm phí nhận tái bảo hiểm;

Tài khoản  5324 - Giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm;

Tài khoản  5325 - Giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm;

Tài khoản  5328 - Giảm khác.

16- Tài khoản  533 - Chuyển phí nhượng tái bảo hiểm”, đổi tên là “Phí nhượng tái bảo hiểm”.

Hạch toán Tài khoản 533 cần tôn trọng một số quy định sau:

- Phí  nhượng tái bảo hiểm là khoản điều chỉnh để xác định doanh thu thuần bảo hiểm gốc.

- Trong kỳ hạch toán số phí nhượng tái bảo hiểm phải chuyển cho nhà nhận tái bảo hiểm khi phát sinh phản ánh vào bên Nợ Tài khoản 533, cuối kỳ kết chuyển toàn bộ số phí nhượng tái bảo hiểm phải chuyển cho nhà nhận tái bảo hiểm sang Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng, để xác định doanh thu thuần thực hiện trong kỳ kế toán.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 533:

Bên Nợ: Phí nhượng tái bảo hiểm phải chuyển cho nhà nhận tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ;

Bên Có: Kết chuyển toàn bộ số phí nhượng tái bảo hiểm phải chuyển cho nhà nhận tái bảo hiểm sang Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng, để xác định doanh thu thuần thực hiện trong kỳ kế toán.

Tài khoản 533 không có số dư cuối kỳ.

17- Tài khoản 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm, có 5 tài khoản cấp 2 (bổ sung thêm Tài khoản 6245 - Chi phí trực tiếp kinh doanh môi giới bảo hiểm):

Hạch toán Tài khoản 624 cần tôn trọng một số quy định sau:

- Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm hạch toán trên Tài khoản 624 phải phản ánh chi tiết theo từng loại hoạt động kinh doanh bảo hiểm gồm: Bảo hiểm gốc, nhận tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và hoạt động kinh doanh khác. Trong từng loại hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải chi tiết theo từng nội dung chi phí và chi tiết cho từng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, đồng thời phải hạch toán chi tiết cho trong nước và ngoài nước cho từng nghiệp vụ bảo hiểm.

- Chi phí trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm là số tiền phải chi phát sinh trong kỳ sau khi đã trừ các khoản phải thu để giảm chi phát sinh trong kỳ.

- Chi phí trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải được hạch toán theo đúng nội dung chi phí quy định trong chế độ tài chính.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 624:

Bên Nợ:

- Kết chuyển chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm dở dang đầu kỳ;

- Chi phí trực tiếp phát sinh trong kỳ của hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoạt động kinh doanh khác.

Bên Có:

- Kết chuyển chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm dở dang cuối kỳ;

- Các khoản phải thu ghi giảm chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm và kinh doanh khác phát sinh trong kỳ;

- Số chi bồi thường bảo hiểm, chi trả tiền bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm được chi từ quỹ dự phòng dao động lớn;

 

- Giá thành thực tế của khối lượng dịch vụ kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động kinh doanh khác đã hoàn thành cung cấp cho khách hàng và được xác định là tiêu thụ trong kỳ.

Tài khoản 624 không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản này có 5 Tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 6241 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm gốc: Dùng để phản ánh chi phí trực tiếp của hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc và tính giá thành dịch vụ của hoạt động này.

Tài khoản này có 9 tài khoản cấp 3:

Tài khoản  62411 - Chi bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm;

Tài khoản  62412 - Chi hoa hồng;

Tài khoản  62413 - Chi giám định tổn thất;

Tài khoản  62414 - Chi đòi người thứ ba;

Tài khoản  62415 - Chi xử lý hàng bồi thường 100%;

Tài khoản  62416 - Chi đánh giá rủi ro của đối tượng bảo hiểm;

Tài khoản  62417 - Chi đề phòng hạn chế rủi ro tổn thất;

Tài khoản  62418 - Dự phòng nghiệp vụ;

Tài khoản  62419 - Chi khác.

- Tài khoản 6243 - Chi phí trực tiếp kinh doanh nhận tái bảo hiểm : Dùng để phản ánh chi phí trực tiếp của hoạt động kinh doanh nhận tái bảo hiểm và tính giá thành dịch vụ của hoạt động này.

Tài khoản này có 5 tài khoản cấp 3:

Tài khoản  62431 - Chi bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm;

Tài khoản  62432 - Chi hoa hồng;

Tài khoản  62433 - Chi đánh giá rủi ro của đối tượng bảo hiểm;

Tài khoản  62434 - Dự phòng nghiệp vụ;

Tài khoản  62438 - Chi khác.

- Tài khoản 6244 - Chi phí trực tiếp kinh doanh nhượng tái bảo hiểm: Dùng để phản ánh chi phí trực tiếp của hoạt động kinh doanh nhượng tái bảo hiểm và tính giá thành dịch vụ của hoạt động này.

- Tài khoản 6245 - Chi phí trực tiếp kinh doanh môi giới bảo hiểm: Dùng để phản ánh chi phí trực tiếp của hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm và tính giá thành dịch vụ của hoạt động này.

Tài khoản này có 3 tài khoản cấp 3:

Tài khoản 62451 - Chi môi giới bảo hiểm;

Tài khoản 62452 - Chi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

Tài khoản 62458 - Chi khác.

- Tài khoản 6248 - Chi phí trực tiếp kinh doanh hoạt động khác: Dùng để phản ánh chi phí trực tiếp của hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc, nhận tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và tính giá thành dịch vụ của hoạt động này.

18- Tài khoản 711 - Thu nhập hoạt động tài chính:

Sửa đổi về kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 711 như sau:

Bên Nợ: Kết chuyển toàn bộ các khoản thu nhập hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

Bên Có: Các khoản thu nhập hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ.

Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ.

19- Đổi tên Tài khoản 721 - Các khoản thu nhập bất thường” thành “Các khoản thu nhập khác

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 721:

Bên Nợ: Kết chuyển toàn bộ các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

Bên Có: Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ.

Tài khoản 721 không có số dư cuối kỳ.

20- Tài khoản 811 - Chi phí hoạt động tài chính:

Sửa đổi về kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 811 như sau:

Bên Nợ:

- Các khoản chi phí hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ;

- Các khoản lỗ về hoạt động tài chính;

- Các khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh thực tế trong kỳ hạch toán và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ của các  khoản phải thu dài hạn và phải trả dài hạn có gốc ngoại tệ.

Bên Có:

Kết chuyển toàn bộ chi phí và các khoản lỗ phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ.

21- Đổi tên Tài khoản 821 - Chi phí bất thường” thành “Các khoản chi phí khác

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 821:

Bên Nợ: Các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ.

Bên Có: Kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

Tài khoản 821 không có số dư cuối kỳ.

22- Bổ sung thêm Tài khoản 005 - Hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm: Dùng để phản ánh doanh thu phát sinh liên quan đến các hợp đồng bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã ký với khách hàng nhưng chưa phát sinh trách nhiệm.

 

Tài khoản 005 mở tuỳ theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 005:

Bên Nợ: Doanh thu phát sinh của hợp đồng bảo hiểm gốc và hợp đồng nhận tái bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm.

Bên Có: Kết chuyển doanh thu phát sinh sang Tài khoản 511 - “Doanh thu bán hàng” khi doanh nghiệp bảo hiểm nhận trách nhiệm đối với các hợp đồng bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm.

Số dư bên Nợ: Doanh thu phát sinh của hợp đồng bảo hiểm gốc và hợp đồng nhận tái bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm hiện có của doanh nghiệp.

Tài khoản 005 có 2 Tài khoản cấp 2:

Tài khoản 0051 - Hợp đồng bảo hiểm gốc chưa phát sinh trách nhiệm: Dùng để phản ánh doanh thu phát sinh liên quan đến các hợp đồng bảo hiểm gốc mà doanh nghiệp bảo hiểm đã ký với khách hàng nhưng chưa phát sinh trách nhiệm.

Tài khoản 0052 - Hợp đồng nhận tái bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu phát sinh liên quan đến các hợp đồng nhận tái bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã ký với khách hàng nhưng chưa phát sinh trách nhiệm.

23- Bổ sung thêm Tài khoản 006 - Hợp đồng nhượng tái bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm: Dùng để phản ánh doanh thu phát sinh liên quan đến các hợp đồng bảo hiểm nhượng tái bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã ký với khách hàng nhưng chưa phát sinh trách nhiệm.

Tài khoản 006 được mở theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm.

Tài khoản 006 cần theo dõi chi tiết theo từng nghiệp vụ bảo hiểm, trong từng nghiệp vụ bảo hiểm chi tiết cho từng khách hàng.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 006:

Bên Nợ: Doanh thu phát sinh của hợp đồng nhượng tái bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm.

Bên Có: Kết chuyển doanh thu phát sinh sang Tài khoản 511 - “Doanh thu bán hàng” khi doanh nghiệp bảo hiểm nhận trách nhiệm đối với hợp đồng nhượng tái bảo hiểm.

Số dư bên Nợ: Doanh thu phát sinh của hợp đồng nhượng tái bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm hiện có của doanh nghiệp.

24- Bổ sung thêm Tài khoản 010- Cổ phiếu lưu hành.

Tài khoản này phản ánh giá trị theo mệnh giá của các loại cổ phiếu của doanh nghiệp cổ phần bảo hiểm đã phát hành và đang lưu hành.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 011- Cổ phiếu lưu hành:

Bên Nợ:

Giá trị theo mệnh giá của các loại cổ phiếu của doanh nghiệp cổ phần bảo hiểm đã phát hành hoặc tái phát hành số cổ phiếu doanh nghiệp đã mua lại.

Bên Có:

Giá trị theo mệnh giá của các loại cổ phiếu doanh nghiệp cổ phần bảo hiểm đã mua lại sau khi phát hành hoặc đã thu hồi về để huỷ bỏ.

Số dư Bên Nợ:

Giá trị theo mệnh giá của các loại cổ phiếu doanh nghiệp cổ phần bảo hiểm đã phát hành và đang lưu hành.

25- Bổ sung thêm Tài khoản 012- Cổ tức phải trả

Tài khoản này phản ánh số cổ tức hàng năm phải trả cho cổ đông, phải chia cho người góp vốn theo quyết định của HĐQT nhưng chưa trả tiền.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 012- Cổ tức phải trả:

Bên Nợ:

Số cổ tức phải trả hoặc lợi nhuận phải chia cho cổ đông, người góp vốn theo quyết định của HĐQT.

Bên Có:

Số cổ tức đã trả cho cổ đông, người góp vốn.

Số dư bên Nợ:

Số cổ tức còn phải trả cho cổ đông, người góp vốn.

II- Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến những sửa đổi, bổ sung tài khoản kế toán:

1- Kế toán tạm ứng từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ:

- Khi tạm ứng tiền ngắn hạn hoặc dài hạn cho khách hàng theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, ghi:

Nợ các TK 128 (1282), 228 (2282)

Có các TK 111, 112, 131,...

- Khi được khách hàng thanh toán khoản tạm ứng, ghi:

Nợ TK 111, 112, 331, ...

Có các TK 128 (1282), 228 (2282)

2- Kế toán trích lập và sử dụng các quỹ dự trữ bắt buộc và dự trữ tự nguyện:

- Cuối năm, xác định số quỹ dự trữ bắt buộc, quỹ dự trữ tự nguyện (nếu có) phải trích lập từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, kế toán ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

Có các TK 417, 418

Khi chi sử dụng quỹ dự trữ bắt buộc, quỹ dự trữ tự nguyện, kế toán ghi:

Nợ các TK 417, 418

Có các TK 111, 112 và các TK liên quan

3- Kế toán trích lập và sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi đưa đi đầu tư:

- Khi thực hiện đầu tư bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi, kế toán ghi:

 

Nợ các 121, 128, 221, 228,...

Có các TK 111, 112, 241, 331,...

Đồng thời ghi giảm quỹ khen thưởng, phúc lợi; tăng quỹ khen thưởng, phúc lợi đưa đi đầu tư:

Nợ các TK 4311, 4312

Có TK 4314 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi đưa đi đầu tư

4- Kế toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ:

- Đối với các khoản chi bồi thường phải chi trả thuộc phần trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm liên quan đến dịch vụ bảo hiểm chịu thuế GTGT, khi xảy ra tai nạn, tổn thất, căn cứ vào thông báo giải quyết bồi thường và các chứng từ liên quan, kế toán xác định và phản ánh số chi bồi thường bảo hiểm gốc phải trả và số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo chế độ quy định, ghi:

Nợ TK 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm (6241)  (Số chi bồi thường không có thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (Số thuế GTGT được khấu trừ)

Có TK 331 - Phải trả cho người bán (tổng số tiền chi bồi thường)

- Đối với vật tư, hàng hoá, dịch vụ, TSCĐ mua vào dùng đồng thời cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT  và không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nếu không hạch toán riêng được thì được khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của doanh nghiệp. Cuối kỳ, căn cứ vào số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 33311)

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Đồng thời căn cứ vào số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

5- Kế toán chi phí và thu nhập hoạt động tài chính:

- Khi phát sinh thu nhập hoạt động tài chính, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,...

Có TK 711 - Thu nhập hoạt động tài chính

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 33311)(nếu có)

- Khi phát sinh chi phí hoặc các khoản lỗ về hoạt động tài chính, ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí hoạt động tài chính

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112,...

- Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản thu nhập hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ sang TK 911, ghi:

Nợ TK 711 - Thu nhập hoạt động tài chính

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Đồng thời, kết chuyển toàn bộ chi phí hoặc các khoản lỗ về hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ sang TK 911, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811 - Chi phí hoạt động tài chính

6- Kế toán các khoản chi phí và thu nhập khác:

- Khi phát sinh các khoản thu nhập khác, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,...

Có TK 721 - Các khoản thu nhập khác

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

(TK 33311 (nếu có)

- Khi phát sinh các khoản chi phí khác, ghi:

Nợ TK 821 - Các khoản chi phí khác

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141, 331...

- Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang TK 911, ghi:

Nợ TK 711 - Các khoản thu nhập khác

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Đồng thời, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ sang TK 911, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 821 - Các khoản chi phí khác

7- Kế toán chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm:

- Khi phát sinh các khoản phải trả về chi bồi thường bảo hiểm gốc đối với bảo hiểm phi nhân thọ và trả tiền bảo hiểm đối với bảo hiểm nhân thọ, ghi:

Nợ TK 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm (62411)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331, ...

- Khi phát sinh các khoản phải trả về chi bồi thường nhận tái bảo hiểm cho nhà nhượng tái bảo hiểm, ghi:

Nợ TK 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm (62431)

Có các TK 111, 112, 331, ...

- Khi phát sinh chi hoa hồng và  các khoản chi phí trực tiếp khác như: Chi giám định tổn thất, chi đòi người thứ ba, chi xử lý hàng bồi thường 100%, chi đánh giá rủi ro của đối tượng bảo hiểm, chi đề phòng hạn chế rủi ro tổn thất,... liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm, ghi:

Nợ TK 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm (Chi tiết TK liên quan)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)

Có các TK 111, 112, 331, ...

- Căn cứ vào chế độ tài chính, chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ được chi từ dự phòng dao động lớn, ghi:

Nợ TK  335 - Dự phòng nghiệp vụ (33514)

Có TK 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm (6241, 6243)

- Khi phát sinh các khoản phải thu để giảm chi, bao gồm: Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm, thu đòi người thứ ba bồi hoàn, ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết các TK liên quan)

Có TK 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm (TK6241)

- Cuối kỳ, kế toán kết chuyển doanh thu thuần do bán hàng đã xử lý, bồi thường 100% thực hiện trong kỳ để ghi giảm chi phí, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng

Có TK 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm (6241)

- Đầu kỳ kế toán, kết chuyển chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm dở dang đầu kỳ, ghi:

Nợ TK 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm (Chi tiết các TK liên quan)

Có TK 154 - Chi phí kinh doanh dở dang (chi tiết các TK liên quan)

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm dở dang cuối kỳ, ghi:

Nợ TK 154 - Chi phí kinh doanh dở dang (chi tiết các TK liên quan)

Có TK 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm (Chi tiết các TK liên quan)

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển giá thành dịch vụ kinh doanh bảo hiểm đã hoàn thành và được xác định là tiêu thụ trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm (Chi tiết các TK liên quan)

8- Kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm:

- Khi phát sinh doanh thu của hợp đồng bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã ký với khách hàng nhưng chưa phát sinh trách nhiệm, ghi:

Nợ TK 005 - Hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm (Chi tiết theo từng nghiệp vụ và khách hàng)

- Khi phát sinh doanh thu của hợp đồng nhượng tái bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã ký với khách hàng nhưng chưa phát sinh trách nhiệm, ghi:

Nợ TK 006 - Hợp đồng nhượng tái bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm (Chi tiết theo từng nghiệp vụ và khách hàng)

- Khi doanh nghiệp nhận trách nhiệm đối với hợp đồng bảo hiểm gốc, nhận tái và nhượng tái đã ký với khách hàng, kế toán ghi doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm là số tiền phải thu của khách hàng theo hợp đồng, ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (nếu có)

 

Đối với hoạt động bảo hiểm nhân thọ, kết chuyển số phí bảo hiểm tạm thu của khách hàng, ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (TK 3385 - Phí bảo hiểm tạm thu)

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng

Đồng thời, ghi:

Có TK 005 (đối với hợp đồng bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm)

Có TK 006 (đối với hợp đồng nhượng tái bảo hiểm)

- Khi phát sinh doanh thu về phí phải thu của các dịch vụ, đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, đại lý yêu cầu người thứ ba bồi hoàn và đại lý xử lý hàng bồi hoàn 100% và khi phát sinh doanh thu của các hoạt động kinh doanh khác, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33311)

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản phải chi để giảm doanh thu phát sinh trong kỳ, ghi:

+ Kết chuyển các khoản hoàn phí bảo hiểm gốc, hoàn phí nhận tái bảo hiểm, hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng

Có TK 531 - Hàng bán bị trả lại (Chi tiết TK liên quan)

+ Kết chuyển các khoản giảm phí bảo hiểm gốc, giảm phí nhận tái bảo hiểm, giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng

Có TK 532 - Giảm giá hàng bán (Chi tiết TK liên quan)

+ Kết chuyển các khoản phí nhượng tái bảo hiểm phải trả cho nhà nhượng tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng (5111)

Có TK 533 - Phí nhượng tái bảo hiểm

+ Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hàng bán bị trả lại và hàng giảm giá để xác định doanh thu thuần của các hoạt động kinh doanh khác, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng

Có các TK 531, 532

+ Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu thuần sang TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Đồng thời kết chuyển doanh thu thuần do bán hàng đã xử lý, bồi thường 100% thực hiện trong kỳ để thực hiện ghi giảm chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm gốc, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng

Có TK 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm gốc

9- Kế toán chi phí trực tiếp, doanh thu hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm:

- Khi phát sinh các khoản chi phí trực tiếp của hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm, gồm: Chi môi giới bảo hiểm, chi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, chi khác, ghi:

Nợ TK 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm (TK 6245 - Chi phí trực tiếp kinh doanh môi giới bảo hiểm) ( TK 62451, 62452, 62458)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,...

- Khi phát sinh doanh thu của hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm, gồm: Thu hoa hồng và thu khác, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,...

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng (TK 5115 - Doanh thu môi giới bảo  hiểm) (TK 51151, 51158)

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 33311) (nếu có)

- Đầu kỳ kế toán, kết chuyển chi phí trực tiếp kinh doanh môi giới bảo hiểm dở dang đầu kỳ, ghi:

Nợ TK 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm (TK 6245)

Có TK 154 - Chi phí kinh doanh dở dang (TK 1545)

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí trực tiếp kinh doanh môi giới bảo hiểm dở dang cuối kỳ, ghi:

Nợ TK 154 - Chi phí kinh doanh dở dang (TK 1545)

Có TK 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm (TK 6245)

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển giá thành dịch vụ kinh doanh môi giới bảo hiểm đã hoàn thành được xác định là tiêu thụ trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm (6245)

10- Kế toán trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm:

- Cuối niên độ kế toán, Căn cứ vào số dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm đã lập năm trước, số đã sử dụng từ dự phòng nghiệp  vụ và tình hình hoạt động kinh doanh  bảo hiểm năm nay để xác định số dự phòng nghiệp vụ cần phải lập cho năm sau theo quy định của chế độ tài chính, ghi:

+ Trường hợp số dự phòng cần phải lập cho năm sau thấp hơn số dự phòng trích lập của năm trước, thì số chênh lệch lớn hơn được ghi giảm chi phí, ghi:

Nợ TK  335 - Dự phòng nghiệp vụ (Chi tiết TK 33511, 33512, 33513, 33514 đối với dự phòng phí, dự phòng toán học được tính vào chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm, dự phòng bồi thường, dự phòng dao động lớn) (Chi tiết TK 33515, 33516 đối với dự phòng chia lãi, dự phòng bảo đảm cân đối)

Có TK 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm (đối với dự phòng phí, dự phòng toán học được tính vào chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm, dự phòng bồi thường, dự phòng dao động lớn)

Có TK 811- Chi phí hoạt động tài chính (Đối với dự phòng chia lãi, dự phòng toán học được tính vào chi phí hoạt động tài chính)

Có TK 421- Lợi nhuận chưa phân phối (Đối với dự phòng bảo đảm cân đối)

+ Trường hợp số dự phòng cần lập cho năm sau cao hơn số dự phòng đã lập của năm trước, thì phải trích bổ sung thêm số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm (đối với dự phòng phí, dự phòng toán học được tính vào chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm, dự phòng bồi thường, dự phòng dao động lớn)

Nợ TK 811- Chi phí hoạt động tài chính (Đối với dự phòng chia lãi, dự phòng toán học được tính vào chi phí hoạt động tài chính)

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (đối với dự phòng bảo đảm cân đối)

Có TK 335 - Dự phòng nghiệp vụ (chi tiết TK liên quan)

- Căn cứ vào chế độ tài chính, chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ được chi từ dự phòng dao động lớn, ghi:

Nợ TK  335 - Dự phòng nghiệp vụ (33514)

Có TK 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm (6241, 6243)

- Các doanh nghiệp bảo hiểm mới thành lập, cuối niên độ kế toán khi trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm, ghi:

Nợ TK 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm (đối với dự phòng phí, dự phòng toán học được tính vào chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm, dự phòng bồi thường, dự phòng dao động lớn)

Nợ TK 811- Chi phí hoạt động tài chính (Đối với dự phòng chia lãi, dự phòng toán học được tính vào chi phí hoạt động tài chính)

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (đối với dự phòng bảo đảm cân đối)

Có TK 335 - Dự phòng nghiệp vụ (chi tiết TK liên quan)


DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

(Sau khi sửa đổi, bổ sung)

Số hiệu

tài khoản

Tên tài khoản

Ghi chú

Cấp I

Cấp I

Cấp II

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Loại TK 1

Tài sản lưu động

 

 

 

 

 

 

111

 

 

Tiền mặt

 

 

 

 

 

 

 

1111

 

Tiền Việt Nam

 

 

1112

 

Ngoại tệ

 

 

1113

 

Vàng bạc, kim khí quý, đá quý

 

 

 

 

 

 

112

 

 

Tiền gửi Ngân hàng

 

 

 

 

 

 

 

1121

 

Tiền Việt Nam

 

 

1122

 

Ngoại tệ

 

 

1123

 

Vàng bạc, kim khí quý, đá quý

 

 

 

 

 

 

113

 

 

Tiền đang chuyển

 

 

 

 

 

 

 

1131

 

Tiền Việt Nam

 

 

1132

 

Ngoại tệ

 

 

 

 

 

 

121

 

 

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

Chi tiết theo nguồn dự phòng, quỹ khen thưởng, phúc lợi và các nguồn hình thành khác theo yêu cầu quản lý của DN

 

 

 

 

 

 

1211

 

Cổ phiếu

 

 

1212

 

Trái phiếu

 

 

 

 

 

 

128

 

 

Đầu tư ngắn hạn khác

 

Chi tiết theo nguồn dự phòng, quỹ khen thưởng, phúc lợi và các nguồn hình thành khác theo yêu cầu quản lý của DN và cho từng loại

hoạt động đầu tư

 

1281

 

Cho vay ngắn hạn

 

 

1282

 

Tạm ứng từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

 

 

1288

 

Đầu tư ngắn hạn khác

 

 

 

 

 

 

129

 

 

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

 

 

 

 

 

 

131

 

 

Phải thu của khách hàng

 

 

 

1311

 

Phải thu về các khoản thu  hoạt động BH gốc

 

Chi tiết cho từng loại nghiệp vụ BH

 

 

 

 

 

 

 

13111

Phải thu phí bảo hiểm gốc

 

 

 

13112

Phải thu về đại lý giám định  tổn thất

 

 

 

13113

Phải thu về đại lý xét giải quyết bồi thường

 

 

 

13114

Phải thu về đại lý yêu cầu người thứ ba bồi hoàn

 

 

 

13115

Phải thu về đại lý xử lý hàng bồi thường 100%

 

 

 

13116

Thu phí giám định tổn thất

 

 

 

13118

Phải thu khác về hoạt động BH gốc

 

 

 

 

 

 

 

1312

 

Phải thu về các khoản giảm chi BH gốc

Chi tiết cho từng loại nghiệp vụ BH

 

 

 

 

 

 

 

13121

Phải thu đòi người thứ ba bồi hoàn

 

 

 

13122

Phải thu hàng đã xử lý, bồi thường 100%

 

 

 

 

 

 

 

1313

 

Phải thu về hoạt động nhận tái BH

Chi tiết cho từng loại nghiệp vụ BH và chi tiết cho trong nước, ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

13131

Phải thu phí nhận tái bảo hiểm

 

 

 

13138

Phải thu khác về hoạt động nhận tái BH

 

 

 

 

 

 

 

1314

 

Phải thu về hoạt động nhượng tái BH

Chi tiết cho từng loại nghiệp vụ BH và chi tiết cho trong nước, ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

13141

Phải thu bồi thường nhượng tái BH

 

 

 

13142

Phải thu hoa hồng

 

 

 

13143

Phải thu về hoàn phí nhượng tái bảo hiểm

 

 

 

13148

Phải thu khác về hoạt động nhượng tái BH

 

 

1315

 

Phải thu về hoạt động môi giới bảo hiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

13151

Phải thu hoa hồng môi giới bảo hiểm

 

 

 

13158

Phải thu khác về hoạt động môi giới BH

 

 

 

 

 

 

 

1316

 

Phải thu về hoạt động đầu tư tài chính

 

 

 

 

 

 

 

1318

 

Phải thu khác của khách hàng

 

 

 

 

 

 

133

 

 

Thuế GTGT được khấu trừ

 

 

 

 

 

 

 

1331

 

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ

 

 

1332

 

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

 

 

 

 

 

 

136

 

 

Phải thu nội bộ

 

 

 

 

 

 

 

1361

 

Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc

Đvị cấp trên

 

1368

 

Phải thu nội bộ khác

 

 

 

 

 

 

138

 

 

Phải thu khác

 

 

 

 

 

 

 

1381

 

Tài sản thiếu chờ xử lý

 

 

1388

 

Phải thu khác

 

139

 

 

Dự phòng phải thu khó đòi

 

 

 

 

 

 

141

 

 

Tạm ứng

 

 

 

 

 

 

142

 

 

Chi phí trả trước

 

 

 

 

 

 

144

 

 

Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

 

 

 

 

 

 

151

 

 

Hàng mua đang đi đường

 

 

 

 

 

 

152

 

 

Nguyên liệu, vật liệu

 

 

 

 

 

 

153

 

 

Công cụ, dụng cụ

 

 

 

 

 

 

154

 

 

Chi phí kinh doanh dở dang

 

 

 

 

 

 

 

1541

 

Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm gốc

 

 

1543

 

Chi phí trực tiếp KD nhận tái bảo hiểm

 

 

1544

 

Chi phí trực tiếp KD nhượng  tái bảo hiểm

 

 

1545

 

Chi phí trực tiếp KD môi giới bảo hiểm

 

 

1548

 

Chi phí hoạt động kinh doanh khác dở dang

 

 

 

 

 

 

156

 

 

Hàng hoá

 

 

 

 

 

 

 

1561

 

Giá mua hàng hoá

 

 

1562

 

Chi phí thu mua hàng hoá

 

 

 

 

 

 

157

 

 

Hàng gửi đi bán

 

 

 

 

 

 

159

 

 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

 

 

 

 

 

 

161

 

 

Chi sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

1611

 

Chi sự nghiệp năm trước

 

 

1612

 

Chi sự nghiệp năm nay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại TK 2

Tài sản cố định

 

 

 

 

 

 

211

 

 

Tài sản cố định hữu hình

 

 

 

 

 

 

 

2112

 

Nhà cửa, vật kiến trúc

 

 

2113

 

Máy móc, thiết bị

 

 

2114

 

Phương tiện vận tải truyền dẫn

 

 

2115

 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 

 

 

2118

 

Tài sản cố định khác

 

 

 

 

 

 

212

 

 

Tài sản cố định thuê tài chính

 

 

 

 

 

 

213

 

 

Tài sản cố định vô hình

 

 

2131

 

Quyền sử dụng đất

 

 

2132

 

Chi phí thành lập chuẩn bị sản xuất

 

 

2133

 

Bằng phát minh sáng chế

 

 

2134

 

Chi phí nghiên cứu phát triển

 

 

2135

 

Chi phí về lợi thế thương mại

 

 

2138

 

Tài sản cố định vô hình khác

 

 

 

 

 

 

214

 

 

Hao mòn tài sản cố định

 

 

 

 

 

 

 

2141

 

Hao mòn tài sản cố định hữu hình

 

 

2142

 

Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính

 

 

2143

 

Hao mòn tài sản cố định vô  hình

 

 

 

 

 

 

221

 

 

Đầu tư chứng khoán dài hạn

Chi tiết theo nguồn dự phòng, quỹ khen thưởng, phúc lợi và các nguồn hình thành khác theo yêu cầu quản lý của DN

 

 

 

 

 

 

2211

 

Cổ phiếu

 

 

2212

 

Trái phiếu

 

 

 

 

 

 

222

 

 

Góp vốn liên doanh

Chi tiết theo nguồn dự phòng, quỹ khen thưởng, phúc lợi và các nguồn hình thành khác theo yêu cầu quản lý của DN

 

 

 

 

 

228

 

 

Đầu tư dài hạn khác

Chi tiết theo nguồn dự phòng, quỹ khen thưởng, phúc lợi và các nguồn hình thành khác theo yêu cầu quản lý của DN và cho từng loại

hoạt động đầu tư

 

 

 

 

 

 

2281

 

Cho vay dài hạn

 

 

2282

 

Tạm ứng từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

 

 

2288

 

Đầu tư dài hạn khác

 

 

 

 

 

 

229

 

 

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

 

 

 

 

 

 

241

 

 

Xây dựng cơ bản dở dang

 

 

 

 

 

 

 

2411

 

Mua sắm tài sản cố định

 

 

2412

 

Xây dựng cơ bản

 

 

2413

 

Sửa chữa lớn tài sản cố định

 

 

 

 

 

 

244

 

 

Cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn

 

 

 

 

 

 

 

2441

 

Ký quỹ bảo hiểm

 

 

2442

 

Cầm cố, ký quỹ, ký cược khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại TK 3

Nợ phải trả

 

 

 

 

 

 

311

 

 

Vay ngắn hạn

 

 

 

 

 

 

315

 

 

Nợ dài hạn đến hạn trả

 

 

 

 

 

 

331

 

 

Phải trả cho người bán

 

 

 

 

 

 

 

3311

 

Phải trả các khoản chi phí bảo hiểm gốc

Chi tiết cho từng loại nghiệp vụ BH

 

 

 

 

 

 

 

33111

Phải trả về chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm

 

 

 

33112

Phải trả về hoa hồng

 

 

 

33113

Phải trả về phí giám định tổn thất

 

 

 

33114

Phải trả về chi đòi người thứ 3

 

 

 

33115

Phải trả về chi phí xử lý hàng đã bồi thường 100%

 

 

 

33116

Phải trả về chi đánh giá rủi ro của đối tượng BH

 

 

 

33117

Phải trả về chi đề phòng hạn chế rủi ro, tổn thất

 

 

 

33118

Phải trả khác

 

 

 

 

 

 

 

3312

 

Phải trả các khoản giảm thu bảo hiểm gốc

Chi tiết cho từng loại nghiệp vụ BH

 

 

 

 

 

 

 

33121

Phải trả về hoàn phí bảo hiểm

 

 

 

33128

Phải trả về giảm phí bảo hiểm

 

 

 

 

 

 

 

3313

 

Phải trả về hoạt động nhận tái bảo hiểm

Chi tiết cho từng loại nghiệp vụ BH và chi tiết cho trong nước, ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

33131

Phải trả về chi bồi thường

 

 

 

33132

Phải trả về chi hoa hồng

 

 

 

33133

Phải trả về chi đánh giá rủi ro của đối tượng BH

 

 

 

33134

Phải trả về hoàn phí bảo hiểm

 

 

 

33135

Phải trả về giảm phí bảo hiểm

 

 

 

33138

Phải trả khác

 

 

 

 

 

 

 

3314

 

Phải trả về hoạt động nhượng tái bảo hiểm

Chi tiết cho từng loại nghiệp vụ BH và chi tiết cho trong nước, ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

33141

Phải trả về phí nhượng tái bảo hiểm

 

 

 

33142

Phải trả về hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm

 

 

 

33143

Phải trả về giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm

 

 

 

33148

Phải trả khác

 

 

 

 

 

 

 

3315

 

Phải trả về hoạt động môi giới bảo hiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

33151

Phải trả về chi môi giới bảo hiểm

 

 

 

33152

Phải trả về chi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

 

 

 

33153

Phải trả về hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm

 

 

 

33154

Phải trả về giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm

 

 

 

33158

Phải trả khác

 

 

 

 

 

 

 

3316

 

Phải trả về hoạt động đầu tư tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

33161

Phải trả lãi cho chủ hợp đồng

DN kinh doanh BH nhân thọ

 

 

33168

Phải trả khác

 

 

 

 

 

 

 

3318

 

Phải trả khác cho người bán

 

 

 

 

 

 

333

 

 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

3331

 

Thuế GTGT phải nộp

 

 

 

33311

Thuế GTGT đầu ra

 

 

 

33312

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

 

 

3332

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

 

3333

 

Thuế xuất, nhập khẩu

 

 

3334

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 

3335

 

Thu trên vốn

 

 

3337

 

Thuế nhà đất, tiền thuê đất

 

 

3338

 

Các loại thuế khác

 

 

3339

 

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

 

 

 

 

 

 

334

 

 

Phải trả công nhân viên

 

 

 

 

 

 

335

 

 

Dự phòng nghiệp vụ

Chi tiết cho bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

 

 

 

 

 

 

3351

 

Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

33511

Dự phòng phí

 

 

 

33512

Dự phòng toán học

 

 

 

33513

Dự phòng bồi thường

 

 

 

33514

Dự phòng dao động lớn

 

 

 

33515

Dự phòng chia lãi

 

 

 

33516

Dự phòng bảo đảm cân đối

 

 

 

 

 

 

 

3352

 

Chi phí phải trả

 

 

 

 

 

 

336

 

 

Phải trả nội bộ

 

 

 

 

 

 

338

 

 

Phải trả, phải nộp khác

 

 

 

 

 

 

 

3381

 

Tài sản thừa chờ giải quyết

 

 

3382

 

Kinh phí công đoàn

 

 

3383

 

Bảo hiểm xã hội

 

 

3384

 

Bảo hiểm y tế

 

 

3385

 

Phí bảo hiểm tạm thu

Cho DN KD BH nhân thọ

 

3387

 

Doanh thu nhận trước

 

 

3388

 

Phải trả, phải nộp khác

 

 

 

 

 

 

341

 

 

Vay dài hạn

 

 

 

 

 

 

342

 

 

Nợ dài hạn

 

 

 

 

 

 

343

 

 

Phát hành trái phiếu

 

 

 

 

 

 

344

 

 

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại TK 4

Nguồn vốn chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

411

 

 

Nguồn vốn kinh doanh

Chi tiết nguồn hình thành theo loại hình doanh nghiệp

 

 

 

 

 

412

 

 

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

 

 

 

 

 

 

413

 

 

Chênh lệch tỷ giá

 

 

 

 

 

 

414

 

 

Quỹ đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

415

 

 

Quỹ dự phòng tài chính

 

 

 

 

 

 

416

 

 

Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm

 

 

 

 

 

 

417

 

 

Quỹ dự trữ bắt buộc

 

 

 

 

 

 

418

 

 

Quỹ dự trữ tự nguyện

 

 

 

 

 

 

421

 

 

Lợi nhuận chưa phân phối

 

 

 

 

 

 

 

4211

 

Lợi nhuận năm trước

 

 

4212

 

Lợi nhuận năm nay

 

 

 

 

 

 

431

 

 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

 

 

 

 

 

 

 

4311

 

Quỹ khen thưởng

 

 

4312

 

Quỹ phúc lợi

 

 

4313

 

Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

 

 

4314

 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi đưa đi đầu tư

 

 

 

 

 

 

441

 

 

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

 

451

 

 

Quỹ quản lý của cấp trên

(Đ.vị cấp trên)

 

 

 

 

 

461

 

 

Nguồn kinh phí sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

4611

 

Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước

 

 

4612

 

Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay

 

 

 

 

 

 

466

 

 

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại TK 5

Doanh thu

 

 

 

 

 

 

511

 

 

Doanh thu bán hàng

 

 

 

 

 

 

 

5111

 

Doanh thu bảo hiểm gốc

Chi tiết cho từng loại nghiệp vụ BH

 

 

 

 

 

 

 

51111

Thu phí bảo hiểm gốc

 

 

 

51112

Thu phí đại lý giám định tổn thất

 

 

 

51113

Thu phí đại lý xét giải quyết bồi thường

 

 

 

51114

Thu phí đại lý yêu cầu người thứ ba bồi hoàn

 

 

 

51115

Thu phí đại lý xử lý hàng bồi thường 100%

 

 

 

51116

Thu phí giám định tổn thất

 

 

 

51118

Thu khác

 

 

 

 

 

 

 

5113

 

Doanh thu nhận tái bảo hiểm

Chi tiết cho từng loại nghiệp vụ BH và chi tiết cho trong nước, ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

51131

Thu phí nhận tái bảo hiểm

 

 

 

51138

Thu khác

 

 

 

 

 

 

 

5114

 

Doanh thu nhượng tái bảo hiểm

Chi tiết cho từng loại nghiệp vụ BH và chi tiết cho trong nước, ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

51141

Thu hoa hồng

 

 

 

51148

Thu khác

 

 

 

 

 

 

 

5115

 

Doanh thu môi giới bảo hiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

51151

Thu hoa hồng

 

 

 

51158

Thu khác

 

 

 

 

 

 

 

5118

 

Doanh thu các hoạt động khác

 

 

 

 

 

 

531

 

 

Hàng bán bị trả lại

 

 

 

 

 

 

 

5311

 

Hoàn phí bảo hiểm gốc

Chi tiết cho từng loại nghiệp vụ BH

 

5313

 

Hoàn phí nhận tái bảo hiểm

Chi tiết cho từng loại nghiệp vụ BH và chi tiết cho trong nước, ngoài nước

 

5314

 

Hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm

Chi tiết cho từng loại nghiệp vụ BH và chi tiết cho trong nước, ngoài nước

 

5315

 

Hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm

 

 

5318

 

Hoàn khác

 

 

 

 

 

 

532

 

 

Giảm giá hàng bán

 

 

 

 

 

 

 

5321

 

Giảm phí bảo hiểm gốc

Chi tiết cho từng loại nghiệp vụ BH

 

5323

 

Giảm phí nhận tái bảo hiểm

Chi tiết cho từng loại nghiệp vụ BH và chi tiết cho trong nước, ngoài nước

 

5324

 

Giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm

Chi tiết cho từng loại nghiệp vụ BH và chi tiết cho trong nước, ngoài nước

 

5325

 

Giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm

 

 

5328

 

Giảm khác

 

 

 

 

 

 

533

 

 

Phí nhượng tái bảo hiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại TK 6

Chi phí sản xuất, kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

624

 

 

Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm

 

 

 

 

 

 

 

6241

 

Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm gốc

Chi tiết cho từng loại nghiệp vụ BH

 

 

 

 

 

 

 

62411

Chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm

 

 

 

62412

Chi hoa hồng

 

 

 

62413

Chi giám định tổn thất

 

 

 

62414

Chi đòi người thứ 3

 

 

 

62415

Chi xử lý hàng bồi thường 100%

 

 

 

62416

Chi đánh giá rủi ro của đối tượng bảo hiểm

 

 

 

62417

Chi đề phòng hạn chế rủi ro, tổn thất

 

 

 

62418

Dự phòng nghiệp vụ

 

 

 

62419

Chi khác

 

 

 

 

 

 

 

6243

 

Chi phí trực tiếp kinh doanh nhận tái bảo hiểm

Chi tiết cho từng loại nghiệp vụ BH và chi tiết cho trong nước, ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

62431

Chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm

 

 

 

62432

Chi hoa hồng

 

 

 

62433

Chi đánh giá rủi ro của đối tượng bảo hiểm

 

 

 

62434

Dự phòng nghiệp vụ

 

 

 

62438

Chi khác

 

 

 

 

 

 

 

6244

 

Chi phí trực tiếp kinh doanh nhượng tái bảo hiểm

Chi tiết cho từng loại nghiệp vụ BH và chi tiết cho trong nước, ngoài nước

 

 

 

 

 

 

6245

 

Chi phí trực tiếp kinh doanh môi giới bảo hiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

62451

Chi môi giới bảo hiểm

 

 

 

62452

Chi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

 

 

 

62458

Chi khác

 

 

 

 

 

 

 

6248

 

Chi phí trực tiếp kinh doanh hoạt động khác

 

 

 

 

 

 

641

 

 

Chi phí bán hàng

 

 

 

 

 

 

642

 

 

Chi phí quản lý doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại TK 7

Thu nhập hoạt động khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

711

 

 

Thu nhập hoạt động tài chính

Chi tiết cho từng hoạt động

 

 

 

 

 

721

 

 

Các khoản thu nhập khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại TK 8

Chi phí hoạt động khác

 

 

 

 

 

 

811

 

 

Chi phí hoạt động tài chính

Chi tiết cho từng hoạt động

 

 

 

 

 

821

 

 

Các khoản chi phí khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại TK 9

Xác định kết quả kinh doanh

 

 

 

 

 

 

911

 

 

Xác định kết quả kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại TK 0

Tài khoản ngoài bảng

 

 

 

 

 

 

001

 

 

Tài sản thuê ngoài

 

 

 

 

 

 

002

 

 

Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

 

 

 

 

 

 

003

 

 

Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi

 

 

 

 

 

 

004

 

 

Nợ khó đòi đã xử lý

 

 

 

 

 

 

005

 

 

Hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm

Mở theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

0051

 

Hợp đồng bảo hiểm gốc chưa phát sinh trách nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

0052

 

Hợp đồng nhận tái bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm

 

 

 

 

 

 

006

 

 

Hợp đồng nhượng tái bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm

Mở theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp

 

 

 

 

 

007

 

 

Ngoại tệ các loại

 

 

 

 

 

 

008

 

 

Hạn mức kinh phí

 

 

 

 

 

 

009

 

 

Nguồn vốn khấu hao

 

 

 

 

 

 

011

 

 

Cổ phiếu lưu hành

 

 

 

 

 

 

012

 

 

Cổ tức phải trả

 

PHẦN I- BÁO CÁO TÀI CHÍNH

A- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

I- Danh mục báo cáo:

1- Bảng Cân đối kế toán: Mẫu số B01 - DNBH

2- Kết quả hoạt động kinh doanh:Mẫu số B02 a - DNBH

3- Kết quả hoạt động kinh doanh:Mẫu số B02 b - DNBH

4- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03 - DNBH

(Mẫu số B03-DNBH: Không bắt buộc nhưng khuyến khích doanh nghiệp lập)

5- Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09 - DNBH

I- Thời hạn gửi báo cáo:

- Các doanh nghiệp hạch toán độc lập và các doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc tổng công ty thì thời hạn gửi báo cáo:

+ Quý: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

+ Năm: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm. Riêng đối với công ty cổ phần, công ty TNH, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chậm nhất là 90 ngày).  

- Tổng công ty:

+ Quý: Chậm nhất là 45 ngày

+ Năm: Chậm nhất là 90 ngày

II- Thời hạn lập và nơi nhận báo cáo tài chính:

 

 

Thời hạn lập báo cáo

Nơi nhận báo cáo

Danh mục báo cáo

 

Cơ quan tài chính

Cơ quan Thuế

Cơ quan thống kê

Doanh nghiệp  cấp trên

1- Bảng cân đối kế toán

Năm

x

x

x

x

2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Năm

x

x

x

x

3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (nếu lập)

Năm

x

x

 

x

4- Thuyết minh báo cáo tài chính

Năm

x

x

x

x

5- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSN (Phần I của Báo cáo kết quả kinh doanh)

Quý

x

x

 

x

4- Ngoài những báo cáo tài chính trên, doanh nghiệp bảo hiểm còn phải lập các báo cáo nghiệp vụ chi tiết khác để phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước (Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính). Các doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hiện chế độ lập và gửi báo cáo tài chính và báo cáo nghiệp vụ, thống kê theo yêu cầu quy định của cơ chế tài chính.

B- MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

TỔNG CÔNG TY:..........

ĐƠN VỊ:..................

MẪU SỐ B 01 - DNBH

Ban hành theo QĐ số 150/ 2001/QĐ - BTC
ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

tại ngày ... tháng ... năm 200...

Đơn vị tính:.............

 

Tài sản

Mã số

Số

đầu năm

Số

cuối

kỳ

1

2

3

4

A - TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160)

100

 

 

 

 

 

 

I. Tiền

110

 

 

1. Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)

111

 

 

2. Tiền gửi Ngân hàng

112

 

 

3. Tiền đang chuyển

113

 

 

 

 

 

 

I. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

120

 

 

1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

121

 

 

2. Đầu tư ngắn hạn khác

128

 

 

3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)

129

(...)

(...)

 

 

 

 

II. Các khoản phải thu

130

 

 

1. Phải thu của khách hàng

131

 

 

2. Trả trước cho người bán

132

 

 

3. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

133

 

 

4. Phải thu nội bộ

134

 

 

    - Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc

135

 

 

    - Phải thu nội bộ khác

136

 

 

5. Các khoản phải thu khác

138

 

 

6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)

139

(...)

(...)

 

 

 

 

IV. Hàng tồn kho

140

 

 

1. Hàng mua đang đi đường

141

 

 

2. Nguyên liệu, vật liệu

142

 

 

3. Công cụ, dụng cụ

143

 

 

4. Chi phí kinh doanh dở dang

144

 

 

5. Hàng hoá

145

 

 

6. Hàng gửi đi bán

146

 

 

7. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

 

149

(...)

(...)

V. Tài sản lưu động khác

150

 

 

1. Tạm ứng

151

 

 

2. Chi phí trả trước

152

 

 

3. Tài sản thiếu chờ xử lý

153

 

 

4. Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

154

 

 

 

 

 

 

VI. Chi sự nghiệp

160

 

 

1. Chi sự nghiệp năm trước

161

 

 

2. Chi sự nghiệp năm nay

162

 

 

 

 

 

 

B - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, ĐẦU TƯ DÀI HẠN

(200 = 210 + 220 + 230 + 240)

200

 

 

 

 

 

 

I. Tài sản cố định

210

 

 

1. Tài sản cố định hữu hình

211

 

 

    - Nguyên giá

212

 

 

    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

213

(...)

(...)

2. Tài sản  cố định thuê tài chính

214

 

 

    - Nguyên giá

215

 

 

    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

216

(...)

(...)

3. Tài sản cố định vô hình

217

 

 

    - Nguyên giá

218

 

 

    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

219

(...)

(...)

 

 

 

 

I. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

220

 

 

1. Đầu tư chứng khoán dài hạn

221

 

 

2. Góp vốn liên doanh

222

 

 

3. Đầu tư dài hạn khác

228

 

 

4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư  dài hạn (*)

229

(...)

(...)

 

 

 

 

II. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

230

 

 

 

 

 

 

IV. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn

240

 

 

1- Ký quỹ bảo hiểm

241

 

 

2- Cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn khác

242

 

 

 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 100 + 200)

250

 

 

NGUỒN VỐN

 

 

 

A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320 + 330 + 340)

300

 

 

 

 

 

 

I. Nợ ngắn hạn

310

 

 

1. Vay ngắn hạn

311

 

 

2. Nợ dài hạn đến hạn trả

312

 

 

3. Phải trả cho người bán

313

 

 

4. Người mua trả tiền trước

314

 

 

5. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

315

 

 

6. Phải trả công nhân viên

316

 

 

7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ

317

 

 

8. Các khoản phải trả, phải nộp khác

318

 

 

 

 

 

 

I. Nợ dài hạn

320

 

 

1. Vay dài hạn

321

 

 

2. Nợ dài hạn

322

 

 

3. Phát hành trái phiếu

323

 

 

 

 

 

 

II- Dự phòng nghiệp vụ

330

 

 

1- Dự phòng phí

331

 

 

2- Dự phòng toán học

332

 

 

3- Dự phòng bồi thường

333

 

 

4- Dự phòng dao động lớn

334

 

 

5- Dự phòng chia lãi

335

 

 

6- Dự phòng bảo đảm cân đối

336

 

 

 

 

 

 

IV. Nợ khác

340

 

 

1. Chi phí phải trả

341

 

 

2. Tài sản thừa chờ xử lý

342

 

 

3. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

343

 

 

 

 

 

 

B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)

400

 

 

I. Nguồn vốn, quỹ

410

 

 

1. Nguồn vốn kinh doanh

411

 

 

2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

412

 

 

3. Chênh lệch tỷ giá

413

 

 

4. Quỹ đầu tư phát triển

414

 

 

5. Quỹ dự phòng tài chính

415

 

 

6. Quỹ dự trữ bắt buộc

416

 

 

7. Quỹ dự trữ tự nguyện

417

 

 

8. Lợi nhuận chưa phân phối

418

 

 

9. Nguồn vốn đầu tư XDCB

419

 

 

I. Nguồn kinh phí, quỹ khác

420

 

 

1. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm

421

 

 

2. Quỹ khen thưởng và phúc lợi

422

 

 

3. Quỹ khen thưởng và phúc lợi đưa đi đầu tư

423

 

 

4. Quỹ quản lý của cấp trên

424

 

 

5. Nguồn kinh phí sự nghiệp

425

 

 

    - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước

426

 

 

    - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay

427

 

 

6. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

428

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)

430

 

 

Ghi chú: - Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình

thức ghi trong ngoặc đơn ( ).

 - Các chỉ tiêu không có số liệu thì không phải báo cáo.

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu

Số đầu năm

Số cuối kỳ

 

 

 

1. Tài sản thuê ngoài

 

 

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

 

 

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi

 

 

4. Nợ khó đòi đã xử lý

 

 

5. Hợp đồng bảo hiểm gốc chưa phát sinh trách nhiệm

 

 

6. Hợp đồng nhận tái bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm

 

 

7. Hợp đồng nhượng tái bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm

 

 

8. Ngoại tệ các loại

 

 

9. Hạn mức kinh phí còn lại

 

 

10. Nguồn vốn khấu hao hiện có

 

 

11. Cổ phiếu lưu hành

 

 

12. Cổ tức phải trả

 

 

 

 

 

                       

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày ... tháng ... năm 200...

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)


 

 ĐƠN VỊ:..................

MẪU SỐ B 02a - DNBH

Ban hành theo QĐ số 150/ 2001/QĐ - BTC
ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

NĂM 200...

(Dùng cho doanh nghiệp bảo hiểm)

PHẦN I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính:............

Chỉ tiêu

Mã số

Năm

nay

Năm

trước

1

2

3

4

1- Thu phí bảo hiểm gốc

01

 

 

2- Thu phí nhận tái bảo hiểm

02

 

 

3- Các khoản giảm trừ

03

 

 

- Phí nhượng tái bảo hiểm

04

 

 

- Giảm phí bảo hiểm

05

 

 

- Hoàn phí bảo hiểm

06

 

 

- Các khoản giảm trừ khác

07

 

 

4. Tăng (giảm) dự phòng phí, dự phòng toán học

08

 

 

5. Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm

09

 

 

6. Thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm

10

 

 

- Thu nhận tái bảo hiểm

11

 

 

- Thu nhượng tái bảo hiểm

12

 

 

- Thu khác (Giám định, đại lý...)

13

 

 

7. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm

(14 = 01 + 02 - 03 +/- 08 + 09 + 10)

14

 

 

8. Chi bồi thường Bảo hiểm gốc, trả tiền bảo hiểm

15

 

 

9. Chi bồi thường nhận tái bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm

16

 

 

10. Các khoản giảm trừ

17

 

 

- Thu bồi thường nhượng Tái bảo hiểm

18

 

 

- Thu đòi người thứ ba bồi hoàn

19

 

 

- Thu hàng đã xử lý bồi thường 100%

20

 

 

11. Bồi thường thuộc phần trách nhiệm giữ lại

(21 = 15 + 16 - 17)

21

 

 

12. Chi bồi thường từ dự phòng dao động lớn

22

 

 

13. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường

23

 

 

14. Số trích dự phòng dao động lớn trong năm

24

 

 

15. Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm

25

 

 

 

 

 

 

- Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc

26

 

 

+ Chi hoa hồng

27

 

 

+ Chi giám định tổn thất

28

 

 

+ Chi đòi người thứ 3

29

 

 

+ Chi xử lý hàng bồi thường 100%

30

 

 

+ Chi đánh giá rủi ro của đối tượng bảo hiểm

31

 

 

+ Chi đề phòng hạn chế rủi ro, tổn thất

32

 

 

+ Chi khác

33

 

 

- Chi khác hoạt động kinh doanh nhận tái bảo hiểm

34

 

 

+ Chi hoa hồng

35

 

 

+ Chi đánh giá rủi ro của đối tượng bảo hiểm

36

 

 

+ Chi khác

38

 

 

- Chi hoạt động nhượng tái bảo hiểm

39

 

 

- Chi phí trực tiếp kinh doanh hoạt động khác

40

 

 

16- Tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm

(41 = 21 - 22 +/- 23 + 24 + 25)

41

 

 

17- Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm

(42 = 14 - 41)

42

 

 

18. Chi phí bán hàng

43

 

 

19. Chi phí quản lý doanh nghiệp

44

 

 

20. Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm

(45 = 42 - 43 - 44)

45

 

 

21. Doanh thu hoạt động tài chính

46

 

 

22. Chi hoạt động tài chính

47

 

 

- Dự phòng toán học trích từ lãi đầu tư

48

 

 

- Dự phòng chia lãi

49

 

 

- Chi khác hoạt động tài chính

50

 

 

23. Lợi nhuận hoạt động tài chính (51 = 46 - 47)

51

 

 

24. Thu nhập hoạt động khác

52

 

 

25. Chi phí hoạt động khác

53

 

 

26. Lợi nhuận hoạt động khác (54 = 52 - 53)

54

 

 

27. Tổng lợi nhuận kế toán (55 = 45 + 51 + 54)

55

 

 

28. Các khoản điều chỉnh tăng (+) hoặc giảm (-) lợi nhuận để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN

56

 

 

29. Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp

(57 = 55 +/- 56)

57

 

 

30. Dự phòng đảm bảo cân đối

58

 

 

31. Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

(59 = 57 - 58)

59

 

 

32. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

60

 

 

33. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

(61 = 55 - 58 - 60)

61

 

 


 PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Đơn vị tính........

 

Chỉ tiêu

Mã số

Số còn phải nộp đầu kỳ

Số phát sinh

trong kỳ

Luỹ kế 

từ đầu năm

Số còn phải nộp cuối kỳ

 

 

 

Số phải nộp

Số đã nộp

Số phải nộp

Số đã nộp

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3+4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Thuế (10 = 11 + 12 + 13 + 14 + 

15 + 16 + 17 + 18 + 19)

10

 

 

 

 

 

 

1. Thuế GTGT hàng hoá dịch vụ

11

 

 

 

 

 

 

2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu

12

 

 

 

 

 

 

3. Thuế Tiêu thụ đặc biệt

13

 

 

 

 

 

 

4. Thuế Xuất, Nhập khẩu

14

 

 

 

 

 

 

5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp

15

 

 

 

 

 

 

6. Thu trên vốn

16

 

 

 

 

 

 

7. Thuế Nhà đất