Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1422/QĐ-KTNN năm 2015 về Kế hoạch hành động thực hiện vai trò Chủ tịch và thành viên Ban điều hành ASOSAI giai đoạn 2015-2024 của Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1422/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Nguyễn Hữu Vạn
Ngày ban hành: 06/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1422/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN VAI TRÒ CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH ASOSAI GIAI ĐOẠN 2015-2024 CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 927/2010/UBTVQH12 ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 8307-CV/VPTW ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho phép Kiểm toán Nhà nước đăng cai tổ chức Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện vai trò Chủ tịch và thành viên Ban điều hành ASOSAI giai đoạn 2015-2024 của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Đối ngoại Trung ương;
- Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội;
- Bộ Ngoại giao;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, HTQT (05).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN VAI TRÒ CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH ASOSAI GIAI ĐOẠN 2015-2024
(Ban hành theo Quyết định số 1422/QĐ-KTNN ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước (KTNN) đến năm 2020 đề ra mục tiêu hội nhập và hợp tác quốc tế về kiểm toán nhà nước đến năm 2020 là '...Phát huy hiệu quả vai trò thành viên Ban điều hành ASOSAI 12 và tổ chức đăng cai thành công các hội nghị Ban điều hành ASOSAI, tiến tới đăng cai Đại hội ASOSAI giai đoạn 2015-2020...'. Từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chiến lược này đến nay, KTNN đã tích cực, chủ động tham gia và có nhiều đóng góp quan trọng vào các hoạt động chung của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược hội nhập và hợp tác quốc tế về kiểm toán nhà nước.

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương cho phép KTNN đăng cai tổ chức Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018, KTNN đã tích cực vận động Ban điều hành (BĐH) và các Cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên ASOSAI. Kết quả là, Đại hội ASOSAI lần thứ 13 (tháng 02/2015) đã chính thức thông qua việc KTNN đăng cai tổ chức Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018. Theo Quy chế hiện hành của ASOSAI, KTNN sẽ là thành viên BĐH ASOSAI trong ba nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2015-2024, trong đó, KTNN là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021.

Để chuẩn bị và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch và thành viên BĐH ASOSAI trong 09 năm từ 2015-2024, KTNN xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện vai trò Chủ tịch và thành viên Ban điều hành ASOSAI giai đoạn 2015-2024 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch hành động ASOSAI).

I. MỤC TIÊU

Tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của KTNN trong khuôn khổ ASOSAI và các tổ chức quốc tế mà KTNN là thành viên; nâng cao năng lực chuyên môn và thể chế của KTNN theo thông lệ quốc tế; góp phần thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tăng cường năng lực cán bộ thực hiện hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế của Kiểm toán nhà nước

- Tổ chức đào tạo về chuyên môn kiểm toán, ngoại ngữ, kỹ năng tổ chức sự kiện quốc tế, lễ tân ngoại giao và một số kiến thức chung khác (văn hóa, lịch sử, địa lý,...);

- Học hỏi và trao đổi kinh nghiệm tổ chức Đại hội của một số SAI trong ASOSAI và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế của các Bộ, ban ngành trong nước.

2. Thực hiện nhiệm vụ là Chủ tịch và thành viên Ban điều hành ASOSAI

- Thành lập các nhóm công tác của KTNN tham gia xuyên suốt các hoạt động của ASOSAI với vai trò là Chủ tịch và thành viên Ban điều hành ASOSAI;

- Tham dự các sự kiện thường kỳ của ASOSAI (Đại hội, Kỳ họp BĐH, Hội nghị chuyên đề của ASOSAI,...);

- Tham gia các nhóm công tác chuyên môn của ASOSAI (Đề án nghiên cứu, kiểm toán hợp tác, các chương trình, hoạt động chung của ASOSAI,...);

- Đăng cai tổ chức và chủ trì một số hội thảo, đào tạo của ASOSAI;

- Tham gia xây dựng các văn bản, chế độ của ASOSAI.

3. Tuyên truyền, phổ biến về ASOSAI và Kế hoạch hành động ASOSAI

- Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của ASOSAI;

- Phổ biến về mục tiêu, nhiệm vụ, ý nghĩa của Kế hoạch hành động ASOSAI và vai trò, trách nhiệm khi KTNN là Chủ tịch và thành viên Ban điều hành ASOSAI;

- Tuyên truyền rộng rãi việc KTNN đăng cai tổ chức Đại hội ASOSAI 14.

4. Tổ chức Đại hội ASOSAI 14 năm 2018 tại Việt Nam

- Xây dựng Đề án tổ chức Đại hội ASOSAI 14;

- Báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về Đề án tổ chức Đại hội ASOSAI 14;

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức Đại hội ASOSAI 14;

- Tiến hành tổ chức Đại hội theo chương trình, đề án đã được phê duyệt;

- Thực hiện tổng kết công tác tổ chức và kết quả Đại hội.

5. Chuẩn bị cơ sở vật chất cho các hoạt động trong khuôn khổ ASOSAI

- Chuẩn bị đầy đủ, kịp thời, đúng yêu cầu về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14;

- Vận động tài trợ, tư vấn về tài chính, chuyên môn, kinh nghiệm từ các đối tác bên ngoài.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đơn vị chủ trì thực hiện

1.1. Vụ Hợp tác quốc tế

+ Là đơn vị thường trực, tham mưu, giúp Tổng KTNN tổ chức, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động ASOSAI;

+ Chủ trì tổ chức thực hiện Nhiệm vụ số 2, 3;

+ Phối hợp thực hiện các Nhiệm vụ số 1,4 và 5.

1.2. Vụ Tổ chức cán bộ

+ Chủ trì tổ chức thực hiện Nhiệm vụ số 1;

+ Phối hợp thực hiện các Nhiệm vụ số 2,3,4 và 5.

1.3. Văn phòng KTNN

+ Chủ trì tổ chức thực hiện Nhiệm vụ số 5;

+ Phối hợp thực hiện các Nhiệm vụ số 1,2,3 và 4.

1.4. Ban Tổ chức Đại hội

Chủ trì tổ chức thực hiện Nhiệm vụ số 4.

1.5. Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ

Chủ trì và phối hợp thực hiện một số hoạt động liên quan đến chức năng nhiệm vụ thuộc các Nhiệm vụ số 1 đến Nhiệm vụ số 5 theo chi tiết tại Phụ lục.

1.6. Báo Kiểm toán

Chủ trì và phối hợp thực hiện một số hoạt động liên quan đến chức năng nhiệm vụ thuộc Nhiệm vụ số 3 và các Nhiệm vụ khác theo chi tiết tại Phụ lục.

2. Các đơn vị phối hợp thực hiện

Các đơn vị trực thuộc KTNN, theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chủ trì và các đơn vị khác thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động ASOSAI đúng tiến độ, chất lượng, đạt hiệu quả cao; bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn và ngoại ngữ tham gia các hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế nói chung và hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch hành động ASOSAI nói riêng của KTNN.

3. Biện pháp tổ chức thực hiện

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ASOSAI

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

+ Định hướng, chỉ đạo và phân công các đơn vị trong ngành tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động ASOSAI;

+ Chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, cụ thể hóa các hoạt động của Kế hoạch hành động ASOSAI trong kế hoạch công tác hàng năm của toàn ngành và của từng đơn vị;

+ Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, định kỳ đánh giá kết quả và chất lượng thực hiện Kế hoạch hành động ASOSAI;

+ Điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong Kế hoạch hành động ASOSAI phù hợp với tình hình thực tế theo từng thời kỳ.

- Các đơn vị chủ trì có nhiệm vụ:

+ Nắm rõ mục tiêu, nội dung, kết quả, phương pháp, tiến độ thực hiện các hoạt động; chủ động trong phân công, tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ;

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm thực hiện Kế hoạch hành động ASOSAI, trình Ban Chỉ đạo phê duyệt;

+ Đề xuất Ban Chỉ đạo việc thành lập các Ban, nhóm công tác (nếu cần thiết);

+ Xây dựng dự toán kinh phí, nhu cầu về các nguồn lực khác để thực hiện nhiệm vụ;

+ Báo cáo định kỳ 06 tháng, báo cáo năm cho Ban Chỉ đạo về tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động ASOSAI được phân công, dự kiến kế hoạch kỳ tới;

+ Kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động ASOSAI để điều chỉnh cho phù hợp nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện các hoạt động.

- Các đơn vị phối hợp có nhiệm vụ:

+ Tổ chức phổ biến và quán triệt Kế hoạch hành động ASOSAI tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và cam kết thực hiện của toàn đơn vị đối với Kế hoạch hành động ASOSAI;

+ Cụ thể hóa các hoạt động được phân công theo Kế hoạch hành động ASOSAI vào chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm thường xuyên theo dõi và thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các hoạt động trong Kế hoạch;

+ Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN được giao nhiệm vụ phối hợp có trách nhiệm phối hợp, bố trí cán bộ, thời gian, cung cấp thông tin, tài liệu, tham gia với đơn vị chủ trì khi thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động ASOSAI được phân công, cũng như những nhiệm vụ khác được Ban Chỉ đạo giao.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các hoạt động của Kế hoạch hành động ASOSAI được bố trí từ các nguồn Ngân sách Nhà nước và các nguồn huy động khác.

Chi tiết các hoạt động, nhiệm vụ, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, kết quả dự kiến và thời gian hoàn thành được nêu tại Phụ lục Kế hoạch hành động thực hiện vai trò Chủ tịch và thành viên Ban điều hành ASOSAI giai đoạn 2015-2024 kèm theo./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN VAI TRÒ CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH ASOSAI GIAI ĐOẠN 2015-2024

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN VAI TRÒ CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH ASOSAI GIAI ĐOẠN 2015-2024

Stt

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kết quả dự kiến

Thời gian thực hiện/ hoàn thành

I

Tăng cường năng lực cán bộ thực hiện các hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế của Kiểm toán Nhà nước

Vụ TCCB

Vụ HTQT

TTKH&BDCB

Các đơn vị có liên quan

 

2015-2024

1

Tổ chức đào tạo về chuyên môn kiểm toán, ngoại ngữ, kỹ năng tổ chức, chủ trì sự kiện quốc tế

Vụ TCCB

Vụ HTQT

TTKH&BDCB

Các đơn vị có liên quan

Khoảng 40 công chức được đào tạo

2015-2024

1.1

Xác định các tiêu chí về trình độ kiểm toán và ngoại ngữ mà nhóm công chức nòng cốt cần có

Vụ HTQT

Vụ TCCB

TT.KH&BDCB

Báo cáo rà soát, đánh giá và hệ thống các tiêu chí

10/2015

1.2

Rà soát, đánh giá, lập danh sách 40 công chức nòng cốt

Vụ TCCB

Vụ HTQT

10/2015

1.3

Xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực cho nhóm công chức nòng cốt, gồm cả đào tạo tại nước ngoài thông qua việc tham gia đào tạo/hội thảo của các tổ chức quốc tế và khu vực về lĩnh vực kiểm toán công

- Đào tạo về chuyên môn kiểm toán;

- Đào tạo tiếng Anh chuyên ngành nâng cao.

Vụ TCCB

TT.KH&BDCB

Vụ HTQT

Kế hoạch đào tạo được phê duyệt

10/2015

1.4

Tổ chức đào tạo theo kế hoạch

Vụ TCCB

TT.KH&BDCB

Vụ HTQT

Kế hoạch đào tạo được thực hiện

11/2015-2024

1.5

Cử nhóm công chức nòng cốt tham gia các hoạt động của ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI,…

Vụ HTQT

Vụ TCCB

TT.KH&BDCB

 

Từ 11/2015-2024

2

Tổ chức đào tạo kiến thức cơ bản về chuyên môn kiểm toán và ngoại ngữ

Vụ TCCB

Vụ HTQT

TT.KH&BDCB

Khoảng 20 công chức được đào tạo

2015-2017

2.1

Xác định các tiêu chí về chuyên môn kiểm toán và ngoại ngữ mà nhóm công chức cần có

Vụ HTQT

Vụ TCCB

TT.KH&BDCB

Báo cáo rà soát, đánh giá và hệ thống các tiêu chí

10/2015

2.2

Rà soát, đánh giá, lập danh sách 20 công chức

Vụ TCCB

Vụ HTQT

10/2015

2.3

Xây dựng kế hoạch đào tạo cho nhóm công chức, gồm:

- Đào tạo về chuyên môn kiểm toán cơ bản;

- Đào tạo về ngoại ngữ nâng cao.

Vụ TCCB

TT.KH&BDCB

Vụ HTQT

Kế hoạch đào tạo được phê duyệt

10/2015

2.4

Tổ chức đào tạo theo kế hoạch

Vụ TCCB

TT.KH&BDCB

Vụ HTQT

Kế hoạch đào tạo được thực hiện

11/2015-2017

3

Tổ chức đào tạo về lễ tân ngoại giao và một số kiến thức chung khác (văn hóa, lịch sử, địa lý,...)

 

Vụ TCCB

TT. KH&BDCB

Vụ HTQT

Khoảng 60 công chức được đào tạo (gồm cả nhóm nòng cốt ở Mục 1 và nhóm công chức ở Mục 2)

2017-2018

3.1

Xác định các tiêu chí về lễ tân ngoại giao, kiến thức chung mà công chức cần có

Vụ HTQT

Vụ TCCB

TT.KH&BDCB

Báo cáo rà soát, đánh giá và hệ thống các tiêu chí

10/2017

3.2

Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn về lễ tân ngoại giao, kiến thức chung và thông lệ tổ chức Đại hội ASOSAI.

Vụ TCCB

TT. KH&BDCB

Vụ HTQT

Kế hoạch đào tạo được phê duyệt

11/2017

 

3.3

Tổ chức đào tạo theo kế hoạch

Vụ TCCB

TT.KH&BDCB

Vụ HTQT

Kế hoạch đào tạo được thực hiện

2018

4

Học hỏi và trao đổi kinh nghiệm thực tế về tổ chức Đại hội ASOSAI và các sự kiện quốc tế

Vụ HTQT

 

Vụ TCCB

TT. KH&BDCB

Các nội dung học tập, chuyên môn được trao đổi, học tập

Hàng năm từ 2015-2024

4.1

Học hỏi và trao đổi kinh nghiệm thực tế về tổ chức Đại hội ASOSAI của một số SAI trong ASOSAI

 

Vụ HTQT

Vụ TCCB

TT. KH&BDCB

Các nội dung học tập, kinh nghiệm, nhân sự được trao đổi, hợp tác

2016-2017

4.1.1

Xây dựng kế hoạch và làm việc với Ban Thư ký và Chủ tịch ASOSAI về việc hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và các thông lệ tốt tổ chức Đại hội

 

Vụ HTQT

Các đơn vị có liên quan

Kế hoạch được phê duyệt; KTNN làm việc hằng năm với đại diện của Ban Thư ký ASOSAI (2016-2018)

11/2015

4.1.2

Tổ chức trao đổi và học hỏi kinh nghiệm tổ chức Đại hội và các thông lệ tốt từ các SAI (SAI Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Ấn Độ, Pakistan,…):

- Chuẩn bị, biên tập thành tài liệu trên cơ sở kinh nghiệm của các SAI về công tác tổ chức Đại hội ASOSAI;

- Tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm về tổ chức Đại hội ASOSAI;

- Tập huấn, phổ biến kinh nghiệm tổ chức Đại hội ASOSAI của các SAI cho công chức KTNN.

Vụ HTQT

Vụ TCCB

TT.KH&BDCB

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo kinh nghiệm từ các SAI bạn để nghiên cứu, học hỏi phục vụ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội tại Việt Nam

2016-2017

4.2

Học hỏi và trao đổi kinh nghiệm thực tế của các Bộ, ban ngành về tổ chức sự kiện quốc tế

Vụ HTQT

Vụ TCCB

TT.KH&BDCB

Các nội dung học tập, kinh nghiệm, nhân sự được trao đổi, hợp tác

2016-2017

4.2.1

Liên hệ, học hỏi tài liệu tổ chức sự kiện của các Bộ, ban ngành: Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Ngoại giao,...

Vụ HTQT

Vụ TCCB

TT.KH&BDCB

2016-2017

4.2.2

Tổ chức các buổi tọa đàm với đại diện các Bộ, ban ngành để trao đổi kinh nghiệm tổ chức sự kiện

Vụ HTQT

Vụ TCCB

TT.KH&BDCB

2016-2017

4.2.3

Mời đại diện từ các Bộ, ban ngành đào tạo, tập huấn về tổ chức Đại hội

Vụ HTQT

Vụ TCCB

TT.KH&BDCB

2016-2017

II

Thực hiện nhiệm vụ là Chủ tịch và thành viên Ban điều hành ASOSAI

Ban Chỉ đạo

Vụ HTQT

Các nhóm công tác

Các đơn vị có liên quan

 

2015-2024

1

Thành lập các nhóm công tác tham gia xuyên suốt các hoạt động của ASOSAI

- Nhóm công tác tham dự các sự kiện thường kỳ của ASOSAI với vai trò là Chủ tịch và thành viên Ban điều hành ASOSAI;

- Nhóm công tác của KTNN tham gia các nhóm công tác chuyên môn, đề án nghiên cứu, đào tạo, hội thảo của ASOSAI.

Ban Chỉ đạo

Vụ HTQT

Vụ TCCB

Các đơn vị có liên quan

Quyết định thành lập các nhóm công tác

 

12/2015

2.

Tham dự các sự kiện thường kỳ của ASOSAI

Nhóm công tác

Vụ HTQT

Các đơn vị có liên quan

 

2015-2024

2.1

Tham dự 11 Kỳ họp Ban điều hành ASOSAI:

- Tham dự Kỳ họp BĐH ASOSAI lần thứ 50 năm 2016 tại Thái Lan và lần thứ 51 năm 2017 tại In-đô-nê-xi-a;

- Tham dự các Kỳ họp BĐH ASOSAI kế tiếp (lần thứ 54 năm 2019 đến lần thứ 60 năm 2024).

Lãnh đạo KTNN

Nhóm công tác

Vụ HTQT

Các đơn vị

có liên quan

Tham dự thành công các Kỳ họp Ban điều hành ASOSAI

Hàng năm; Trước và sau Đại hội 14

2.2

Tham dự 02 Đại hội ASOSAI và 02 Đại hội INTOSAI:

- Tham dự tích cực và chủ động Đại hội INTOSAI lần thứ 22 năm 2016;

- Tham dự Đại hội INTOSAI lần thứ 23 năm 2019 và trình bày báo cáo về hoạt động của ASOSAI với tư cách là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021;

- Tham dự Đại hội ASOSAI lần thứ 15 năm 2021;

- Tham dự Đại hội ASOSAI lần thứ 16 năm 2024.

Lãnh đạo KTNN

Nhóm công tác

Vụ HTQT

Các đơn vị

có liên quan

Tham dự thành công các Đại hội ASOSAI và INTOSAI

Ba năm một lần

2.3

Tham dự Hội nghị chung giữa ASOSAI và EUROSAI trên cương vị Chủ tịch ASOSAI

Lãnh đạo KTNN

Nhóm công tác

Vụ HTQT

Các đơn vị

có liên quan

Báo cáo kết quả

Hai năm một lần, từ 2017-2023

2.4

Tham dự các sự kiện thường kỳ khác trong khuôn khổ ASOSAI

Nhóm công tác

Vụ HTQT

Các đơn vị

có liên quan

Báo cáo kết quả

Hàng năm

3

Tham gia các nhóm công tác chuyên môn, các đề án nghiên cứu, đào tạo/hội thảo của ASOSAI

Nhóm công tác

Vụ HTQT

Các đơn vị có liên quan

 

2015-2024

3.1

Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường của ASOSAI:

- Tham dự các Hội thảo và Cuộc họp nhóm tổ chức hai năm một lần;

- Thực hiện vai trò thành viên tích cực thông qua việc đóng góp vào các cuộc họp nhóm, các cuộc kiểm toán hợp tác về môi trường, trả lời khảo sát, chuẩn bị bài tham luận, …

Nhóm công tác

Vụ HTQT

Các đơn vị

có liên quan

- Báo cáo tham dự Hội thảo và đề xuất các nội dung áp dụng (nếu có)

- Hai năm một lần;

-Hàng năm

3.2

Tham gia Đề án nghiên cứu của ASOSAI thứ 11 (2015-2018), thứ 12 (2018-2021) và thứ 13 (2021-2024)

Nhóm công tác

Vụ HTQT

Các đơn vị

có liên quan

Nhóm công tác của KTNN tham gia các hoạt động của Đề án

2015-2024

3.3

Đăng ký trở thành thành viên của 1 hoặc 2 Nhóm công tác khác của ASOSAI/INTOSAI

Vụ HTQT

Vụ TCCB

TTKH&BDCB

Các đơn vị có liên quan

KTNN được công nhận là thành viên chính thức;

KTNN thành lập các nhóm công tác để tham gia

2015-2024

3.4

Tham dự Hội thảo chia sẻ kiến thức của ASOSAI, Hội thảo do ASOSAI tài trợ, Chương trình hợp tác IDI-ASOSAI và các hoạt động chuyên môn khác trong khuôn khổ ASOSAI

Nhóm công tác

Vụ HTQT

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo kết quả tham dự hoạt động chuyên môn và và đề xuất các nội dung áp dụng (nếu có)

Hàng năm

3.5

Trả lời các bản câu hỏi, bản khảo sát liên quan đến chuyên môn do ASOSAI cung cấp

Nhóm công tác

 

Vụ HTQT

Các đơn vị có liên quan

Các bản khảo sát được hoàn thiện và gửi cho phía bạn

Hàng năm

4

Đăng cai tổ chức và chủ trì một số hội thảo, đào tạo của ASOSAI

Ban Chỉ đạo

Vụ HTQT

Nhóm công tác

Các đơn vị có liên quan

 

2015-2024

4.1

Hàng năm, đăng cai tổ chức ít nhất 01 cuộc họp, hội thảo hay khóa đào tạo của ASOSAI

Vụ HTQT

Nhóm công tác

Các đơn vị có liên quan

 

Sự kiện được tổ chức thành công

Hàng năm

4.2

Đề xuất nội dung chuyên môn trao đổi và hợp tác tại các cuộc họp, hội nghị quốc tế và các cuộc hội thảo khoa học quốc tế do KTNN chủ trì.

Nhóm công tác

Vụ HTQT

TTKH&BDCB

Vụ TCCB

Các nội dung chuyên môn được phê duyệt

 

2015-2024

4.3

Chủ trì ít nhất 02 hội thảo, đào tạo chuyên môn của ASOSAI

Nhóm công tác

Vụ HTQT

Các đơn vị có liên quan

 

Hội thảo, đào tạo chuyên môn có hiệu quả, chất lượng

2017-2024

4.4

Đăng cai tổ chức Kỳ họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 59 (năm 2023)

Ban Chỉ đạo

Vụ HTQT

Các đơn vị có liên quan

Kỳ họp được tổ chức thành công

 

2023

5

Tham gia xây dựng các văn bản, chế độ của ASOSAI

Vụ HTQT

 

Nhóm công tác

Các đơn vị có liên quan

 

2015-2024

5.1

Góp ý và phổ biến về Kế hoạch chiến lược của ASOSAI qua từng giai đoạn 2016-2021, 2022-2027

Vụ HTQT

Nhóm công tác

Các đơn vị có liên quan

Văn bản góp ý được gửi ASOSAI

2015-2024

5.2

Góp ý và thông qua các văn bản, chế độ, chính sách của ASOSAI với vai trò là thành viên BĐH và Chủ tịch ASOSAI

Vụ HTQT

Nhóm công tác

Các đơn vị có liên quan

Văn bản góp ý và phê duyệt được gửi ASOSAI

2015-2024

5.3

Tham gia ý kiến các văn bản, chế độ khác, đóng góp ý kiến chuyên môn theo yêu cầu của ASOSAI

Vụ HTQT

Nhóm công tác

Các đơn vị có liên quan

Văn bản góp ý được gửi ASOSAI

2015-2024

III

Tuyên truyền, phổ biến về ASOSAI và Kế hoạch hành động ASOSAI

Vụ HTQT

Báo Kiểm toán

VP KTNN

TTKH&BDCB

TT. Tin học

 

Hàng năm từ 2015-2024

1

Giới thiệu tổng quan về ASOSAI

Vụ HTQT

Báo Kiểm toán

VP KTNN

TTKH&BDCB

TT. Tin học

Công chức KTNN hiểu và nắm rõ chức năng nhiệm vụ của ASOSAI và cập nhật các hoạt động của ASOSAI

Hàng năm từ 2015-2024

1.1

Giới thiệu về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của ASOSAI

Vụ HTQT

Báo Kiểm toán

VP KTNN

TT.KH&BDCB

TT. Tin học

Từ 10/2015;

Hàng năm

1.2

Giới thiệu, cập nhật về các hoạt động của ASOSAI

Vụ HTQT

Báo Kiểm toán

VP KTNN

TT.KH&BDCB

TT. Tin học

Từ 10/2015;

Hàng năm

2.

Phổ biến về mục tiêu, nhiệm vụ, ý nghĩa của Kế hoạch hành động ASOSAI và vai trò, trách nhiệm khi KTNN là Chủ tịch và thành viên Ban điều hành ASOSAI

Vụ HTQT

Báo Kiểm toán

VP KTNN

TT. Tin học

 

Hàng năm từ 2015-2024

2.1

Xây dựng và định kỳ cập nhật trang thông tin điện tử của Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018

 

TT. Tin học

Vụ HTQT

VP KTNN

Vụ TCCB

Lập trang thông tin điện tử của Đại hội ASOSAI 14

Thông tin về Đại hội 14 được cập nhật định kỳ

4/2016

2016-2018

2.2

Tuyên truyền rộng rãi Kế hoạch hành động ASOSAI và phổ biến việc triển khai Kế hoạch hành động ASOSAI đến tất cả các đơn vị, công chức của KTNN

 

Vụ HTQT

Báo Kiểm toán

Văn phòng KTNN

TTKH&BDCB

TT. Tin học

Công chức KTNN hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa và đưa các nội dung nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động vào hoạt động của đơn vị để thực hiện

Từ 10/2015;

Hàng năm

2.3

Phổ biến về vai trò, trách nhiệm của KTNN là thành viên Ban điều hành và Chủ tịch ASOSAI

Vụ HTQT

Báo Kiểm toán

Văn phòng KTNN

TTKH&BDCB

TT. Tin học

Nâng cao nhận thức của công chức KTNN về tầm quan trọng, vai trò, trách nhiệm của KTNN khi đảm nhiệm cương vị thành viên BĐH và Chủ tịch ASOSAI

Từ 10/2015;

Hàng năm

3.

Tuyên truyền rộng rãi việc KTNN đăng cai tổ chức Đại hội ASOSAI 14

Báo Kiểm toán

Vụ HTQT

VP KTNN

TTTH

TTKH&BDCB

 

2015-2018

3.1

Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh hoạt động quảng bá về mục tiêu, ý nghĩa việc đăng cai tổ chức Đại hội ASOSAI 14 và tiến trình hội nhập quốc tế của KTNN

 

Báo Kiểm toán

VP KTNN

Vụ HTQT

TTKH&BDCB

 

Đại hội ASOSAI 14 và tiến trình hội nhập quốc tế của KTNN được quảng bá trên phương tiện truyền thông

2015-2018

 

3.2

Cập nhật, đăng bài thường xuyên về thông tin hoạt động chuyên môn, hoạt động hợp tác quốc tế, các sự kiện nổi bật của KTNN:

-Trên Tạp chí, website của ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI;

- Trên website KTNN, Báo Kiểm toán, Tạp chí thông tin nghiên cứu khoa học kiểm toán.

Vụ HTQT

 

Báo Kiểm toán

TTKH&BDCB

TT. Tin học

Các tin, bài đăng (tiếng Anh, tiếng Việt)

2015-2018

 

IV

Tổ chức Đại hội ASOSAI 14 năm 2018 tại Việt Nam

Ban Chỉ đạo

Ban Tổ chức

Các Tiểu ban

 

 

Tháng 10/2018 tại Hà Nội

1

Thành lập Ban Tổ chức Đại hội ASOSAI 14, các Tiểu ban

Ban Chỉ đạo

Vụ HTQT

Các đơn vị có liên quan

Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban

4/2016

2

Xây dựng Đề án tổ chức Đại hội ASOSAI 14

Ban Tổ chức

Các Tiểu ban

Đề án được thông qua

4-6/2016

2.1

Xây dựng Chương trình, nội dung (bao gồm chủ đề của Hội nghị chuyên đề lần thứ 7 và các tài liệu chuyên môn) và các hoạt động của Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018, có tham vấn ý kiến của Ban Thư ký ASOSAI

 

Ban Tổ chức

Các Tiểu ban

Vụ HTQT

Hoàn thiện chương trình, nội dung và các hoạt động Đại hội

4/2016

2.2

Xây dựng Dự trù kinh phí tổ chức Đại hội ASOSAI 14 và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14

Ban Tổ chức

 

Các Tiểu ban

VP KTNN

Các đơn vị có liên quan

Kinh phí và các điều kiên cơ sở vật chất được chuẩn bị phục vụ Đại hội

4/2016

2.3

Hoàn thiện Dự thảo Đề án tổ chức Đại hội ASOSAI 14

Ban Tổ chức

Các Tiểu ban

Vụ HTQT

Các đơn vị có liên quan

Dự thảo Đề án tổ chức Đại hội ASOSAI 14 được hoàn thiện

4/2016

2.4

Tham vấn ý kiến của các Bộ, ban ngành trong nước và Chủ tịch, Tổng Thư ký ASOSAI về Dự thảo Đề án

Ban Tổ chức

Các Tiểu ban

Vụ HTQT

Các đơn vị có liên quan

Ý kiến được tổng hợp

5/2016

2.5

Hoàn thiện Đề án tổ chức Đại hội ASOSAI 14

Ban Tổ chức

Các Tiểu ban

Vụ HTQT

Các đơn vị có liên quan

Đề án được Tổng KTNN phê duyệt

 

6/2016

2.6

Báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về Đề án tổ chức Đại hội ASOSAI 14

Ban Tổ chức

Các Tiểu ban

Vụ HTQT

Đề án tổ chức Đại hội ASOSAI 14 được Ủy ban thường vụ Quốc hội phê duyệt

7-8/2016

3

Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức Đại hội ASOSAI 14

Ban Tổ chức

Các Tiểu ban

Kế hoạch được Trưởng Ban tổ chức phê duyệt

9-11/2016

3.1

Xây dựng các kế hoạch, kịch bản chi tiết thực hiện hoạt động của từng Tiểu ban

Ban Tổ chức

Các Tiểu ban

Kế hoạch, kịch bản được phê duyệt và ban hành

9/2016

3.2

Thành lập các nhóm công tác để tham gia, chủ trì các hoạt động chuyên môn diễn ra trong Đại hội, bao gồm:

- Tham gia Kỳ họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 52 và tham dự phiên họp thứ nhất của Đại hội 14;

- Chủ trì Kỳ họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 53, Hội nghị chuyên đề lần thứ 7, phiên họp thứ hai của Đại hội 14, Kỳ họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 53;

- Tổ thư ký cho tất cả các cuộc họp, hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Đại hội ASOSAI 14

Ban Chỉ đạo

 

Vụ HTQT

Vụ TCCB

Các đơn vị có liên quan

Quyết định thành lập các nhóm công tác

9/2016

3.3

Thành lập nhóm tình nguyện viên phục vụ tổ chức Đại hội từ các Bộ, ban ngành, trường Đại học,… (khoảng 30 người)

Ban Tổ chức

Vụ HTQT

Các Tiểu ban

Các đơn vị có liên quan

Danh sách triệu tập nhóm tình nguyện viên được thông qua

01/2018

3.4

Tổ chức thực hiện các kế hoạch, kịch bản chi tiết, gồm cả việc viết bài tham luận và chuẩn bị tài liệu chuyên môn của Đại hội

Các Tiểu ban

Các đơn vị có liên quan trong và ngoài ngành

Các kế hoạch, kịch bản chi tiết được triển khai thực hiện đúng tiến độ, đạt kết quả

10/2016 – 9/2018

3.5

Tổ chức đào tạo, tập huấn tổ chức Đại hội theo kế hoạch, kịch bản chi tiết của từng Tiểu ban, từng nhóm công tác

Các Tiểu ban

Các đơn vị có liên quan trong và ngoài ngành

Nhân sự tham gia tổ chức Đại hội được tập huấn về yêu cầu, nhiệm vụ đảm nhiệm và các nội dung liên quan

Từ tháng 10/2016- tháng 9/2018

3.6

Tổ chức diễn tập, tổng duyệt theo kế hoạch, kịch bản chi tiết của từng Tiểu ban, các nhóm công tác theo các đợt

Các Tiểu ban

Các đơn vị có liên quan trong và ngoài ngành

Nhân sự tham gia nắm vững yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao

Từ tháng 8/2017 - tháng 9/2018

3.7

Theo dõi, giám sát và báo cáo định kỳ kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức và các Tiểu ban, các nhóm công tác

Ban tổ chức

Ban Tổ chức

Các Tiểu ban

Bản báo cáo tiến độ định kỳ

Định kỳ hàng tháng, 03 tháng, 06 tháng

 

4

Tiến hành tổ chức Đại hội theo chương trình, đề án đã được phê duyệt

Ban Tổ chức

Các Tiểu ban

 

Đại hội và các sự kiện liên quan được tổ chức thành công

10/2018

4.1

Tổ chức tiếp đón đại biểu

Ban Tổ chức

Các Tiểu ban

10/2018

4.2

Tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ và các hoạt động khác theo thông lệ

Ban Tổ chức

Các Tiểu ban

10/2018

4.3

Tham dự Kỳ họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 52

Tổng KTNN

Nhóm công tác

10/2018

4.4

Tham dự Phiên họp toàn thể lần thứ nhất và chủ trì Phiên họp toàn thể lần thứ hai của Đại hội ASOSAI 14

Tổng KTNN

Nhóm công tác

10/2018

4.5

Chủ trì Hội nghị chuyên đề lần thứ 07

Lãnh đạo KTNN

Vụ HTQT

Nhóm công tác

10/2018

4.6

Chủ trì Kỳ họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 53

Tổng KTNN

Nhóm công tác

10/2018

4.7

Tham dự các hoạt động bên lề Đại hội (các cuộc họp song phương, hội nghị của ASEANSAI,…)

Tổng KTNN

Nhóm công tác

10/2018

4.7

Tổ chức việc ghi chép, thư ký, rà soát, tổng hợp các văn bản, tài liệu trong suốt thời gian diễn ra Đại hội

Nhóm công tác

Vụ HTQT

10/2018

4.8

Tổ chức tiễn đại biểu

Ban Tổ chức

Các Tiểu ban

10/2018

5

Thực hiện tổng kết công tác tổ chức và kết quả Đại hội

Ban Tổ chức

Các Tiểu ban

Vụ HTQT

VP KTNN

Các đơn vị có liên quan

 

Tháng

11/2018

5.1

Các Tiểu ban báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tổ chức Đại hội được phân công

Các Tiểu ban

Các đơn vị có liên quan trong và ngoài ngành

Các Tiểu ban và Ban Tổ chức gửi báo cáo đến Ban Chỉ đạo

11/2018

5.2

Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội ASOSAI 14

Ban tổ chức

Các Tiểu ban

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội được ban hành

11/2018

5.3

Dự thảo Báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018

Ban tổ chức

Các Tiểu ban

Báo cáo được gửi

 

11/2018

V

Chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động hợp tác trong khuôn khổ ASOSAI

VPKTNN

Vụ HTQT

Các đơn vị có liên quan

 

2015-2024

1.

Xây dựng kinh phí và chuẩn bị các trang thiết bị kỹ thuật

VPKTNN

Ban Tổ chức

Các đơn vị có liên quan

Các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời phục vụ các hoạt động đề ra

2015-2018

1.1

Làm việc với các Bộ, ban ngành để bố trí kinh phí cho các hoạt động chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI

VPKTNN

Ban Tổ chức

Vụ HTQT

Các đơn vị có liên quan

Hàng năm, tập trung vào năm 2018 để tổ chức Đại hội ASOSAI 14

1.2

Chuẩn bị cơ sở vật chất

VPKTNN

Ban Tổ chức

Vụ HTQT

Các đơn vị có liên quan

1.3

Chuẩn bị thiết bị kỹ thuật

VPKTNN

Ban Tổ chức

Vụ HTQT

TT. Tin học

Các đơn vị có liên quan

2.

Vận động tài trợ từ bên ngoài

 

Vụ HTQT

Ban Tổ chức

Các đơn vị có liên quan

Khai thác và kêu gọi các chuyên gia, các SAI và các tổ chức quốc tế hỗ trợ KTNN thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch.

2015-2024

2.1

Hỗ trợ về tài chính:

- Kêu gọi tài trợ từ cộng đồng nhà tài trợ quốc tế thông qua Chương trình hợp tác giữa INTOSAI và các nhà tài trợ;

- Kêu gọi hỗ trợ từ các dự án, chương trình hợp tác song phương và các tổ chức đa phương khác

 

Vụ HTQT

Ban Tổ chức

Các đơn vị có liên quan

2015-2024

2.2

Tư vấn chuyên môn, kinh nghiệm: Xây dựng nhu cầu để đề xuất Chủ tịch, Tổng Thư ký ASOSAI, Cơ quan sáng kiến phát triển INTOSAI (IDI),… hỗ trợ

Vụ HTQT

Các đơn vị có liên quan

2015-2024

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1422/QĐ-KTNN năm 2015 về Kế hoạch hành động thực hiện vai trò Chủ tịch và thành viên Ban điều hành ASOSAI giai đoạn 2015-2024 của Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.002

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146