Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1406/QĐ-KTNN năm 2015 về thành lập Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ Hợp tác quốc tế do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1406/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Nguyễn Hữu Vạn
Ngày ban hành: 02/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1406/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG THUỘC VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số ..... /QĐ-KTNN ngày ...../....../2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm toán môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ Hợp tác quốc tế.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ chính của Phòng Kiểm toán môi trường:

1. Chức năng

Phòng Kiểm toán môi trường có chức năng tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tham gia hội nhập quốc tế của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán môi trường; xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển, quy trình về kiểm toán môi trường; tổ chức triển khai và áp dụng kiểm toán môi trường trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế nghiên cứu, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các văn bản quy định cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách, cẩm nang hướng dẫn, quy trình về kiểm toán môi trường;

b) Tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị trong ngành đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước về mục tiêu, chiến lược, kế hoạch kiểm toán môi trường dài hạn, trung hạn và hàng năm;

c) Tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế trong việc chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành tham gia các Nhóm công tác, các Đề án nghiên cứu quốc tế, các cuộc kiểm toán song song, kiểm toán chung trong lĩnh vực kiểm toán môi trường với các cơ quan kiểm toán tối cao của ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI.

d) Tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình đào tạo về kiểm toán môi trường trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kiểm toán môi trường cho các đơn vị trong ngành;

đ) Tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kiểm toán môi trường;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế giao hoặc ủy quyền.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ chi tiết của Phòng Kiểm toán môi trường sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Biên chế và nhân sự

1. Biên chế: Tùy từng thời điểm cụ thể, Tổng Kiểm toán nhà nước sẽ quyết định biên chế và cơ cấu công chức của Phòng Kiểm toán môi trường cho phù hợp.

2. Phòng Kiểm toán môi trường có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức công chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý công chức của Kiểm toán nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (05).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1406/QĐ-KTNN năm 2015 về thành lập Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ Hợp tác quốc tế do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.108

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226