Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1220/QĐ-KTNN năm 2008 về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1220/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 26/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1220/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC VIII

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết số 1123/NQ-UBTVQH11 ngày 28/5/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thêm 4 đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-KTNN ngày 12/12/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII;
Căn cứ Quyết định số 1425/QĐ-KTNN ngày 12/12/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII;
Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-KTNN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước;
Xét đề nghị của Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Kiểm toán trưởng; cán bộ, công chức, người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Đảng uỷ cơ quan KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Công đoàn cơ quan KTNN;
- Đoàn TNCS HCM KTNN;
- Lưu: VT, PC, KTNN KV VIII.

Tổng kiểm toán Nhà nước
Vương Đình Huệ

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC VIII TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ LÀM CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Ban hành theo Quyết định số 1220/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 9 năm 2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

Chương I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc, trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc, chế độ công tác, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và mối quan hệ công tác của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII.

2. Tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc

1. Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII làm việc theo chế độ thủ trưởng và bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ quy định của pháp lut và các quy định của Kiểm toán Nhà nước. Cán b, công chức và người lao động Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII phải xử lý và giải quyết công việc đúng phm vi trách nhiệm và thẩm quyền.

2. Trong phân công công việc, mỗi việc chỉ được giao cho một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính hoặc giao cho một số người cùng thực hiện, trong đó phân công rõ người chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

3. Bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và quy chế làm việc, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của cơ quan cấp trên.

4. Bảo đảm phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

5. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng minh bạch và hiệu quả trong hoạt động.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 4. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Kiểm toán trưởng

1. Trách nhiệm giải quyết công việc

a) Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII và chương trình, kế hoạch công tác đã được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt;

b) Tổ chức xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII; chỉ đạo và kiểm soát hoạt động kiểm toán của Đoàn kiểm toán, chỉ đạo tổng kết công tác kiểm toán khi Đoàn kiểm toán kết thúc kiểm toán;

c) Nghiên cứu, đề xuất hướng cải tiến để nâng cao hiệu quả công tác của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII; quản lý cán bộ, trang thiết bị làm việc, tài liệu công tác theo quy định của Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước;

d) Thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp của Tổng Kiểm toán Nhà nước; thông tin đến cán bộ, công chức về những vấn đề chuyên môn có liên quan đến hoạt động của đơn vị, các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức; thực hiện quy chế dân chủ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị;

e) Quyết định các nội dung trong báo cáo kết quả kiểm toán của đơn vị trình Tổng Kiểm toán Nhà nước; quyết định nội dung trong báo cáo sơ kết, tổng kết công tác và các ý kiến đề xuất kiến nghị trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; thông qua kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán, báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán do đơn vị thực hiện trước khi trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xem xét, phê duyệt;

f) Tổng hợp báo cáo tình hình kết quả công tác tháng, quý, 6 tháng, năm và những chuyên đề công tác đột xuất do Tổng Kiểm toán Nhà nước giao;

g) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Kiểm toán Nhà nước về những vi phạm của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên và cán bộ, công chức thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII khi thực hiện nhiệm vụ;

h) Duy trì, kiểm tra kỷ luật lao động, đề xuất việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức trong Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII;

i) Chủ động đề xuất hoặc thực hiện những nhiệm vụ khác có liên quan đến hoạt động chung của ngành do Tổng Kiểm toán Nhà nước giao.

2. Phạm vi giải quyết công việc

a) Giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này, theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và các quy định khác có liên quan;

b) Trực tiếp giải quyết một số công việc đã giao cho Phó Kiểm toán trưởng nhưng do thấy cần thiết vì nội dung vấn đề cấp bách, quan trọng hoặc trong trường hợp các Phó Kiểm toán trưởng đi vắng hoặc các công việc khác có liên quan đến từ hai Phó Kiểm toán trưởng trở lên nhưng các Phó Kiểm toán trưởng có ý kiến khác nhau;

c) Chủ động phối hợp với các đơn vị khác trong ngành để giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII;

d) Xem xét giải quyết ý kiến bảo lưu của Trưởng Đoàn kiểm toán, Kiểm toán viên đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của Kiểm toán Nhà nước; chịu trách nhiệm cùng với Trưởng đoàn kiểm toán xem xét giải quyết và trả lời các ý kiến khiếu nại hoặc ý kiến giải trình của đơn vị được kiểm toán về báo cáo kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII thực hiện;

e) Các vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII, Kiểm toán trưởng phải trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước trực tiếp phụ trách, khi trình phải có đủ căn cứ, tài liệu liên quan để lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định;

f) Ký báo cáo kiểm toán do đơn vị thực hiện; ký một số văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước uỷ quyền;

g) Là chủ tài khoản, quản lý và điều hành toàn bộ phần kinh phí Ngân sách nhà nước cấp; quản lý toàn bộ tài sản của đơn vị được trang cấp, mua sắm và chịu trách nhiệm quyết toán với ngân sách nhà nước theo quy định; được uỷ quyền cho Phó Kiểm toán trưởng khi cần thiết.

3. Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII ngoài các trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này còn có các trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc khác theo quy định tại Điều 6 Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 5. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Phó Kiểm toán trưởng

1. Trách nhiệm giải quyết công việc

a) Các Phó Kiểm toán trưởng giúp Kiểm toán trưởng trực tiếp phụ trách một số mặt công tác và một số phòng của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII do Kiểm toán trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Kiểm toán trưởng về kết quả và chất lượng của những mặt công tác đó;

b) Khi Kiểm toán trưởng điều chỉnh sự phân công công việc giữa các Phó Kiểm toán trưởng, các Phó Kiểm toán trưởng phải bàn giao nội dung công việc, tài liệu liên quan cho nhau và báo cáo Kiểm toán trưởng.

2. Phạm vi giải quyết công việc

a) Chủ động giải quyết công việc được phân công theo chương trình, kế hoạch đã đề ra và báo cáo kết quả thực hiện với Kiểm toán trưởng;

b) Trong khi thực hiện nhiệm vụ, trường hợp phải vận dụng hoặc vượt quá thẩm quyền quy định phải báo cáo xin ý kiến Kiểm toán trưởng, nếu có ý kiến khác nhau thì Kiểm toán trưởng quyết định theo thẩm quyền;

c) Trường hợp Phó Kiểm toán trưởng được Kiểm toán trưởng uỷ quyền điều hành giải quyết công việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII trong thời gian Kiểm toán trưởng đi vắng, sau khi Kiểm toán trưởng trở lại làm việc phải báo cáo tình hình, kết quả giải quyết công việc với Kiểm toán trưởng và chịu trách nhiệm về những việc mà mình đã giải quyết;

d) Trường hợp Phó Kiểm toán trưởng đi vắng, Kiểm toán trưởng chỉ định một Phó Kiểm toán trưởng khác thay thế để giải quyết các công việc và thông báo lại những phần việc đã, đang giải quyết cho Phó Kiểm toán trưởng đó biết khi trở lại làm việc.

Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

1. Chánh Văn phòng và các Trưởng phòng (gọi chung là các Trưởng phòng) chịu trách nhiệm trước Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII về toàn bộ hoạt động của văn phòng, các phòng và quản lý điều hành chung mọi việc của Văn phòng và các phòng. Tổ chức, phân công công việc và đôn đốc thực hiện tới từng cán bộ, công chức trong Văn phòng và các phòng.

2. Các Phó Văn phòng, các Phó trưởng phòng (gọi chung là các Phó trưởng phòng) là người giúp việc và chịu trách nhiệm trước các Trưởng phòng về những việc được phân công phụ trách.

Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Trưởng Đoàn kiểm toán, Phó trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên

Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Trưởng Đoàn kiểm toán, Phó trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên được thực hiện theo Luật kiểm toán nhà nước, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 556/QĐ-KTNN ngày 11/7/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII

1. Chủ động nghiên cứu tham mưu về lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi được phân công, thực hiện công việc được lãnh đạo phòng hoặc lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII giao bảo đảm thời gian và chất lượng.

2. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng phòng, trước lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII và trước pháp luật về ý kiến đề xuất, tiến độ chất lượng, hiệu quả của từng công việc được giao; về hình thức, thể thức, trình tự và thủ tục ban hành văn bản và quy trình giải quyết công việc được phân công thực hiện.

3. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, Luật Kiểm toán nhà nước, các quy định của Kiểm toán Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII.

Chương III.

CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 9. Chế độ lập và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác

1. Lập chương trình, kế hoạch công tác

Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác của Kiểm toán Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ được phân công, Kiểm toán trưởng cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt.

2. Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác

a) Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tạo điều kiện để đơn vị mình hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt. Trường hợp do những khó khăn chủ quan hoặc khách quan không hoàn thành được công việc theo tiến độ, kế hoạch đã định, phải kịp thời báo cáo lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phụ trách lĩnh vực và thông báo cho Văn phòng Kiểm toán Nhà nước biết để điều chỉnh chương trình chung và tìm giải pháp khắc phục;

b) Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII giao nhiệm vụ cho các Phó Kiểm toán trưởng phụ trách trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Trưởng phòng giải quyết các mặt công tác của phòng;

c) Kiểm toán trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán Nhà nước về toàn bộ các mặt công tác của đơn vị, báo cáo kịp thời với Tổng Kiểm toán Nhà nước về tiến độ triển khai nhiệm vụ và kết quả thực hiện kế hoạch được giao.

Điều 10. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán

1. Xây dựng kế hoạch kiểm toán năm

a) Kế hoạch kiểm toán năm được xây dựng vào tháng 8 hàng năm, tháng 9 trình Tổng Kiểm toán Nhà nước. Kế hoạch kiểm toán năm được xây dựng trên cơ sở tổng hợp kế hoạch kiểm toán của các phòng chuyên môn nghiệp vụ xây dựng theo định hướng chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

b) Phòng Tổng hợp giúp Kiểm toán trưởng lập kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII. Kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII được Kiểm toán trưởng cùng các Phó Kiểm toán trưởng và các Trưởng phòng bàn bạc, thống nhất trước khi trình Tổng Kiểm toán Nhà nước.

c) Hàng năm, Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán năm trước.

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm

a) Căn cứ vào kế hoạch kiểm toán năm được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII giao nhiệm vụ cho các phòng nghiệp vụ và chỉ đạo thu thập thông tin, tài liệu về các đơn vị được kiểm toán, đề xuất Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và thành viên Đoàn kiểm toán để trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ra quyết định kiểm toán.

b) Các Đoàn kiểm toán tiến hành khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán báo cáo Kiểm toán trưởng thông qua để trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt.

c) Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII chỉ đạo các Đoàn kiểm toán xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán theo quy định của Luật kiểm toán nhà nước và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước.

Điều 11. Chế độ kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm toán

1. Trách nhiệm của Kiểm toán trưởng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, Kiểm toán trưởng thực hiện việc kiểm tra, soát xét chất lượng kiểm toán đối với Trưởng Đoàn kiểm toán và các thành viên trong Đoàn kiểm toán.

2. Trách nhiệm của Trưởng Đoàn kiểm toán

Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kiểm toán, Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm toán, hệ thống chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán, ghi chép và lưu trữ, bảo quản hồ sơ kiểm toán và việc thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết đối với Tổ kiểm toán.

3. Trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán

Chỉ đạo, giám sát các thành viên trong Tổ kiểm toán thực hiện Kế hoạch kiểm toán chi tiết đã được Trưởng Đoàn kiểm toán phê duyệt; tuân thủ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán, hệ thống Chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán, ghi chép và lưu trữ, bảo quản hồ sơ kiểm toán theo quy định của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 12. Chế độ hội họp và học tập

1. Chế độ hội họp

a) Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII mỗi quý họp một lần để sơ kết công tác quý và kế hoạch công tác quý sau; cuối năm họp toàn đơn vị để tổng kết năm. Ngoài họp định kỳ, khi cần thiết có thể họp đột xuất.

b) Thời gian tập trung về cơ quan, lãnh đạo các phòng mỗi tháng họp một lần để sơ kết công tác tháng trước và triển khai công tác tháng sau theo kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII. Cuối năm họp phòng để đánh giá công chức, bình xét thi đua khen thưởng.

c) Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII hội ý công việc hàng tuần và giao ban hàng tháng hoặc đột xuất (nếu thấy cần thiết), nội dung và thành phần họp do Kiểm toán trưởng quyết định.

d) Đoàn kiểm toán được thành lập theo Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước phải tổ chức họp để quán triệt và nghiên cứu triển khai kế hoạch kiểm toán, tổng kết khi kết thúc cuộc kiểm toán. Ngoài ra, trong quá trình triển khai kiểm toán tại đơn vị, tuỳ theo tình hình cụ thể, Trưởng Đoàn kiểm toán hoặc Kiểm toán trưởng có thể triệu tập họp Đoàn kiểm toán khi xét thấy cần thiết.

2. Chế độ học tập

a) Cán bộ, công chức có nguyện vọng hoặc được cử đi học ở trong và ngoài Kiểm toán Nhà nước phải được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII chấp thuận và trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước quyết định.

b) Cán bộ công chức, Kiểm toán viên phải có kế hoạch học tập thường xuyên để cập nhập kiến thức nâng cao trình độ, chủ động tìm các hình thức học tập cho phù hợp với nhiệm vụ, công việc được giao và tình hình thực tế của bản thân.

Điều 13. Chế độ báo cáo, thông tin

1. Chế độ báo cáo

a) Báo cáo kết quả công tác tháng, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

b) Tổng hợp kết quả kiểm toán năm thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước;

c) Vào ngày 22 hàng tháng, các phòng phải báo cáo bằng văn bản kết quả công tác trong kỳ, chương trình công tác kỳ sau về phòng Tổng hợp. Phòng Tổng hợp chịu trách nhiệm tổng hợp các kết quả công tác trong kỳ để trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII và gửi báo cáo về Văn phòng Kiểm toán Nhà nước trước ngày 25 hàng tháng;

d) Trong thời gian thực hiện kiểm toán: vào các ngày 10, 20, 30 của tháng các Tổ kiểm toán và Trưởng Đoàn kiểm toán phải báo cáo về lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII tình hình thực hiện kế hoạch, tiến độ, kết quả kiểm toán và những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp xử lý, chỉ đạo kịp thời;

đ) Sau khi hoàn thành các cuộc kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán gửi cho Kiểm toán trưởng và Phó Kiểm toán trưởng phụ trách trực tiếp các báo cáo:

- Tóm tắt kết quả kiểm toán, những vi phạm, sai sót chủ yếu trong công tác quản lý kinh tế - tài chính- kế toán đã được phát hiện và những đề xuất đổi mới cơ chế quản lý kinh tế- tài chính- kế toán với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

- Biên bản họp Đoàn kiểm toán về nhận xét đánh giá Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn, Tổ trưởng, Kiểm toán viên khi thực thi nhiệm vụ bao gồm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ và những sáng kiến cải tiến hoặc những khuyết, nhược điểm của từng người, những ý kiến còn bảo lưu của Kiểm toán viên (nếu có) và những đề nghị với Kiểm toán trưởng và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

2. Chế độ thông tin

Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII có trách nhiệm thông báo bằng những hình thức thích hợp, thuận tiện để các cán bộ, công chức và người lao động nắm bắt được những thông tin sau đây:

a) Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến công việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII và của ngành;

b) Chương trình công tác của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII;

c) Tuyển dụng, đi học, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch lương và việc bổ nhiệm cán bộ, công chức;

d) Văn bản kết luận về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đơn vị;

đ) Các vấn đề khác theo quy định.

Điều 14. Chế độ quản lý cán bộ, kỷ luật lao động

Thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Để thực hiện tốt việc đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức và người lao động hợp đồng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII cần thực hiện theo quy định sau:

1. Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động, có tác phong và thái độ làm việc nghiêm túc. Thực hiện đầy đủ thời gian làm việc và nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước;

2. Trường hợp Kiểm toán trưởng đi công tác từ một tuần trở lên phải giao nhiệm vụ cho một Phó Kiểm toán trưởng phụ trách đơn vị trong thời gian đi vắng. Hết thời hạn, Phó Kiểm toán trưởng được giao phụ trách phải báo cáo lại toàn bộ công việc đã giải quyết với Kiểm toán trưởng và chịu trách nhiệm những việc đã giải quyết. Các Phó Kiểm toán trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các cán bộ, công chức; người lao động đi công tác, nghỉ phép, nghỉ việc riêng thực hiện theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước và phải được sự đồng ý của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII;

3. Các Trưởng phòng quản lý cán bộ công chức thuộc phòng mình; Trưởng đoàn Kiểm toán quản lý Kiểm toán viên trong đoàn Kiểm toán khi phân công nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác và các vấn đề có liên quan. Nếu phát hiện sai sót phải uốn nắn kịp thời và phản ánh cho lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII về các biểu hiện không lành mạnh của cán bộ, Kiểm toán viên do mình phụ trách;

4. Hàng năm, cán bộ, công chức, viên chức có bản kiểm điểm công tác theo quy định. Lãnh đạo Kiểm Nhà nước khu vực VIII cuối mỗi năm có nhận xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các phòng, các cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị;

5. Mọi cán bộ, công chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, kỷ luật lao động, vệ sinh, trật tự an ninh và bảo vệ tài sản công theo quy định hiện hành.

Điều 15. Chế độ quản lý sử dụng kinh phí, bảo vệ tài sản

1. Mọi tài sản, trang thiết bị làm việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII đều phải mở sổ theo dõi. Hàng năm, phải tiến hành kiểm kê tài sản theo định kỳ để đánh giá, phân loại, trên cơ sở đó đề nghị mua sắm, trang bị bổ sung.

2. Tập thể cá nhân thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc đúng mục đích, đúng định mức, có hiệu quả. Tập thể, cá nhân nào sử dụng lãng phí, làm hư hỏng, mất mát tài sản công thì tuỳ theo tính chất, mức độ phải chịu trách nhiệm kỷ luật, bồi hoàn vật chất theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước.

3. Cán bộ, công chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động của Kiểm toán Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ban hành kèm theo Quyết định số 531/QĐ-KTNN ngày 06/7/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các quy định khác có liên quan.

Điều 16. Chế độ quản lý, sử dụng tài liệu

Hồ sơ, tài liệu kiểm toán bảo quản theo chế độ quy định của Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước, cụ thể:

1. Các Đoàn Kiểm toán và Kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán không được tiết lộ và cung cấp tài liệu, số liệu của đơn vị được kiểm toán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị, khi chưa được sự đồng ý của Tổng Kiểm toán Nhà nước hoặc Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII;

2. Trưởng Đoàn kiểm toán, Phó trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và các Kiểm toán viên tuân thủ ghi chép các giấy tờ, tài liệu theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Kiểm toán viên phải bảo quản và giao nộp đầy đủ các tài liệu, hồ sơ kiểm toán cho Tổ trưởng; Tổ trưởng tập hợp tài liệu, hồ sơ của cả Tổ giao nộp cho Trưởng Đoàn kiểm toán. Kết thúc cuộc kiểm toán, Trưởng Đoàn Kiểm toán phải giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu của Đoàn kiểm toán cho phòng Tổng hợp thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII;

3. Hồ sơ tài liệu của phòng do Trưởng phòng quản lý; hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc của Kiểm toán viên do Kiểm toán viên quản lý;

4. Những giấy tờ ghi ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII liên quan đến các nội dung công việc được lưu giữ vào hồ sơ tài liệu liên quan;

5. Các tài liệu, công văn phải gửi qua Văn phòng để tổng hợp, kiểm tra trình Kiểm toán trưởng hoặc Phó Kiểm toán trưởng phê duyệt.

Điều 17. Chế độ tiếp dân

1. Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước.

2. Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII có trách nhiệm cử cán bộ có chuyên môn theo yêu cầu của Vụ Pháp chế để phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc cụ thể theo chỉ đạo của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

Điều 18. Chế độ quản lý văn bản đến, văn bản đi

1. Quản lý văn bản đến

a) Đối với các văn bản chuyển đến Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII qua đường văn thư, bưu điện, ... đều phải đăng ký vào Sổ công văn đến của đơn vị để theo dõi, quản lý;

b) Sau khi vào sổ công văn, cán bộ văn thư có trách nhiệm trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII cho ý kiến xử lý để chuyển giao cho các bộ phận, cá nhân có liên quan;

c) Cán bộ, công chức tiếp nhận công văn theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII có trách nhiệm nghiên cứu, thực hiện công việc, lập và trình lãnh đạo đơn vị hồ sơ giải quyết công việc theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Quy chế này.

2. Quản lý văn bản đi

Văn bản gửi đi phải tập trung vào đầu mối là Văn phòng để làm thủ tục phát hành. Quy trình phát hành văn bản đi thực hiện theo các bư­ớc sau:

a) Các đơn vị soạn thảo văn bản theo chức năng, nhiệm vụ đã đ­ược lãnh đạo đơn vị giao;

b) Các đơn vị chuyển đến Văn phòng để xem xét về thể thức và tính pháp lý của văn bản;

c) Văn phòng trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII hoặc người được lãnh đạo uỷ quyền;

d) Sau khi có ý kiến chỉnh sửa của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII, Văn phòng chuyển trả lại văn bản cho đơn vị soạn thảo;

e) Đơn vị soạn thảo hoàn chỉnh lại văn bản trình lãnh đạo KTNN khu vực VIII hoặc ng­ười đ­ược lãnh đạo uỷ quyền ký, sau đó chuyển lại cho Văn phòng làm thủ tục phát hành;

f) Văn phòng chuyển công văn đi kịp thời, đầy đủ và đúng địa chỉ nơi nhận.

Điều 19. Trình tự giải quyết công việc

1. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt, Kiểm toán trưởng giao nhiệm vụ cho các Phó Kiểm toán trưởng trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Trưởng phòng giải quyết các mặt công tác của phòng. Trong thời gian Trưởng phòng đi vắng thì Phó trưởng phòng được uỷ quyền chỉ đạo mọi hoạt động của phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc đã giải quyết.

Khi nhiệm vụ phát sinh thuộc lĩnh vực công tác đã phân công cho phòng nào phụ trách thì lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII giao nhiệm vụ cho phòng đó thực hiện.

2. Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ có trách nhiệm nghiên cứu vấn đề một cách toàn diện, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và các nội dung cần giải quyết; trên cơ sở đó dự thảo văn bản giải quyết công việc (hoặc đề xuất ý kiến giải quyết) báo cáo lãnh đạo phòng cho ý kiến, hoàn thành dự thảo trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII xem xét, giải quyết.

3. Hồ sơ giải quyết công việc gồm:

a) Tờ trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII do Trưởng phòng ký;

b) Văn bản hoặc ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII;

c) Các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở cho việc giải quyết công việc;

d) Dự thảo văn bản giải quyết công việc;

e) Các tài liệu khác (nếu có).

Chương IV.

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 20. Quan hệ giữa lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII với lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước

1. Kiểm toán trưởng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước giao; thực hiện báo cáo kết quả công tác với lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước theo quy định.

2. Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII tham dự các phiên họp của Kiểm toán Nhà nước có nội dung liên quan đến hoạt động của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII; có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung, chương trình, kế hoạch, đề án được phân công trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

Điều 21. Quan hệ giữa Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước

1. Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII có trách nhiệm tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chuẩn mực kiểm toán, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán và một số văn bản khác do các đơn vị trực thuộc soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán (nếu được giao).

3. Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác theo sự phân công của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

Điều 22. Quan hệ giữa lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII với cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị

1. Kiểm toán trưởng tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức và người lao động làm việc, học tập và nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong đơn vị; bảo đảm thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, xây dựng nền nếp văn hoá công sở và kỷ luật, kỷ cương hành chính.

2. Cán bộ, công chức và người lao động gương mẫu hoàn thành tốt công việc được giao theo đúng quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về nhiệm vụ của cán bộ, công chức; giải quyết công việc đúng thủ tục thời gian; chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị về kết quả thực hiện công việc được giao.

Điều 23. Quan hệ giữa lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị

1. Kiểm toán trưởng phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể, quần chúng trong đơn vị, động viên cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII; xây dựng tổ chức Đảng và đoàn thể vững mạnh; phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị.

 2. Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII thường xuyên giữ mối liên hệ với Bí thư Đảng bộ bộ phận Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Bí thư Chi đoàn, định kỳ trao đổi tình hình thực hiện các mặt công tác và các biện pháp triển khai kế hoạch công tác cũng như chủ trương nhiệm vụ sắp tới của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII.

Điều 24. Quan hệ công tác khác

1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các phòng, cán bộ, công chức trong đơn vị có trách nhiệm hợp tác, phối hợp giúp đỡ lẫn nhau, tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời hạn, chất lượng và hiệu quả. Nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền giải quyết phải kịp thời báo cáo, đề xuất với lãnh đạo trực tiếp phụ trách. Lãnh đạo trực tiếp phụ trách phải tạo điều kiện và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc khi cấp dưới đề xuất, báo cáo.

2. Quan hệ công tác giữa các đơn vị trong và ngoài ngành với Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII được thực hiện thông qua Kiểm toán trưởng. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Kiểm toán trưởng phân công cho Phó Kiểm toán trưởng hoặc các phòng thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII.

Chương V.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 26. Trách nhiệm thi hành

Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII, cán bộ, công chức, người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII và các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Căn cứ vào Quy chế này lãnh đạo các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII tổ chức xây dựng Quy chế làm việc của phòng mình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh hoặc có khó khăn vướng mắc, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII phải kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1220/QĐ-KTNN năm 2008 về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.260
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251