Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1220/QĐ-KTNN năm 2008 về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1220/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 26/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1220/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC VIII

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết số 1123/NQ-UBTVQH11 ngày 28/5/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thêm 4 đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-KTNN ngày 12/12/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII;
Căn cứ Quyết định số 1425/QĐ-KTNN ngày 12/12/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII;
Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-KTNN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước;
Xét đề nghị của Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

quyết định:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Kiểm toán trưởng; cán bộ, công chức, người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Đảng uỷ cơ quan KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Công đoàn cơ quan KTNN;
- Đoàn TNCS HCM KTNN;
- Lưu: VT, PC, KTNN KV VIII.

Tổng kiểm toán Nhà nước
Vương Đình Huệ

 

QUY CHẾ

(Ban hành theo Quyết định số 1220/QĐ-KTNN ngày9 8

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

II .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Nguyên tắc làm việc

1. ủ quy định củđịnh của Kiểước. Cán b, công chức và phải xử lý và giải quyếệc đệm và thẩm quyền.

.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 4. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Kiểm toán trưởng

1. Trách nhiệm giải quyết công việc

a) Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIIIlãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt;

; ,

;

y

g) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Kiểm toán Nhà nước về những vi phạm của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên và cán bộ, công chức thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII khi thực hiện nhiệm vụ;

h) Duy trì, kiểm tra kỷ luật lao động, đề xuất việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức trong Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII;

i) Chủ động đề xuất hoặc thực hiện những nhiệm vụ khác có liên quan đến hoạt động chung của ngành do Tổng Kiểm toán Nhà nước giao.

K

v

VIII;

yTbáo cáo kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII thực hiện;

VIII

b

g) chủ tài khoản, quản lý và điều hành toàn bộ phần kinh phí Ngân sách nhà nước cấp; quản lý toàn bộ tài sản của đơn vị được trang cấp, mua sắm và chịu trách nhiệm quyết toán với ngân sách nhà nước theo quy định; được uỷ quyền cho Phó Kiểm toán trưởng khi cần thiết.

VIII

Điều 5. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Phó Kiểm toán trưởng

1. Trách nhiệm giải quyết công việc

VIII

c) Trường hợp Phó Kiểm toán trưởng được Kiểm toán trưởng uỷ quyền điều hành giải quyết công việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII trong thời gian Kiểm toán trưởng đi vắng, sau khi Kiểm toán trưởng trở lại làm việc phải báo cáo tình hình, kết quả giải quyết công việc với Kiểm toán trưởng và chịu trách nhiệm về những việc mà mình đã giải quyết;

Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

1. Chánh Văn phòng và các Trưởng phòng (gọi chung là các Trưởng phòng) chịu trách nhiệm trước Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII về toàn bộ hoạt động của văn phòng, , công chức trong Văn phòng và

2. Các Phó Văn phòng, các Phó trưởng phòng (gọi chung là các Phó trưởng phòng) là người giúp việc và chịu trách nhiệm trước các Trưởng phòng về những việc được phân công phụ trách.

Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Trưởng Đoàn kiểm toán, Phó trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên

ban hành kèm theo Quyết định số 556/QĐ-KTNN ngày 11/7/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII

VIII giao .

VIII.

, L,VIII.

CIII.

CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 9. Chế độ lập và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác

VIII

,VIII giao nhiệm vụ cho các Phó Kiểm toán trưởng phụ trách trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Trưởng phòng giải quyết các mặt công tác của phòng;

Điều 10. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán

a) Kế hoạch kiểm toán năm được xây dựng vào tháng 8 hàng năm, tháng 9 trình Tổng Kiểm toán Nhà nước. Kế hoạch kiểm toán năm được xây dựng trên cơ sở tổng hợp kế hoạch kiểm toán của các phòng chuyên môn nghiệp vụ xây dựng theo định hướng chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

b) Phòng Tổng hợp giúp Kiểm toán trưởng lập kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIIIVIII

c) Hàng năm, Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII

a) Căn cứ vào kế hoạch kiểm toán năm được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII giao nhiệm vụ cho các phòng nghiệp vụ và chỉ đạo thu thập thông tin, tài liệu về các đơn vị được kiểm toán, đề xuất Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và thành viên Đoàn kiểm toán để trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ra quyết định kiểm toán.

b) Các Đoàn kiểm toán tiến hành khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán báo cáo Kiểm toán trưởng thông qua để trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt.

c) Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII chỉ đạo các Đoàn kiểm toán xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán theo quy định của Luật kiểm toán nhà nước và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước.

Điều 11. Chế độ kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm toán

hi

Điều 12. Chế độ hội họp và học tập

a) Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII

b) Thời gian tập trung về cơ quan, lãnh đạo các phòng mỗi tháng họp một lần để sơ kết công tác tháng trước và triển khai công tác tháng sau theo kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII. Cuối năm họp phòng để đánh giá công chức, bình xét thi đua khen thưởng.

c) Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII

d) Đoàn kiểm toán được thành lập theo Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước phải tổ chức họp để quán triệt và nghiên cứu triển khai kế hoạch kiểm toán, tổng kết khi kết thúc cuộc kiểm toán. Ngoài ra, trong quá trình triển khai kiểm toán tại đơn vị, tuỳ theo tình hình cụ thể, Trưởng Đoàn kiểm toán hoặc Kiểm toán trưởng có thể triệu tập họp Đoàn kiểm toán khi xét thấy cần thiết.

a) Cán bộ, công chức có nguyện vọng hoặc được cử đi học ở trong và ngoài Kiểm toán Nhà nước phải được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII chấp thuận và trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước quyết định.

b) Cán bộ công chức, Kiểm toán viên phải có kế hoạch học tập thường xuyên để cập nhập kiến thức nâng cao trình độ, chủ động tìm các hình thức học tập cho phù hợp với nhiệm vụ, công việc được giao và tình hình thực tế của bản thân.

Điều 13. Chế độ báo cáo, thông tin

VIII

VIII tình hình thực hiện kế hoạch, tiến độ, kết quả kiểm toán và những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp xử lý, chỉ đạo kịp thời;

Sau khi ho

VIII có trách nhiệm thông báo bằng những hình thức thích hợp, thuận tiện để các cán bộ, công chức và người lao động nắm bắt được những thông tin sau đây:

việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII

VIII;

Điều 14. Chế độ quản lý cán bộ, kỷ luật lao động

Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII

1. Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động, có tác phong và thái độ làm việc nghiêm túc. Thực hiện đầy đủ thời gian làm việc và nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước;

2. Trường hợp Kiểm toán trưởng đi công tác từ một tuần trở lên phải giao nhiệm vụ cho một Phó Kiểm toán trưởng phụ trách đơn vị trong thời gian đi vắng. Hết thời hạn, Phó Kiểm toán trưởng được giao phụ trách phải báo cáo lại toàn bộ công việc đã giải quyết với Kiểm toán trưởng và chịu trách nhiệm những việc đã giải quyết. Các Phó Kiểm toán trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các cán bộ, công chức; người lao động đi công tác, nghỉ phép, nghỉ việc riêng thực hiện theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước và phải được sự đồng ý của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII;

3. CácVIII;

4. Hàng năm, cán bộ, công chức, viên chức có bản kiểm điểm công tác theo quy định. Lãnh đạo Kiểm Nhà nước khu vực VIII cuối mỗi năm có nhận xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các phòng, các cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị;

5. Mọi cán bộ, công chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII .

Điều 15. Chế độ quản lý sử dụng kinh phí, bảo vệ tài sản

1. Mọi tài sản, trang thiết bị làm việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII đều phải mở sổ theo dõi. Hàng năm,

2. Tập thể cá nhân thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc đúng mục đích, đúng định mức, có hiệu quả. Tập thể, cá nhân nào sử dụng lãng phí, làm hư hỏng, mất mát tài sản công thì tuỳ theo tính chất, mức độ phải chịu trách nhiệm kỷ luật, bồi hoàn vật chất theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước.

VIII

Điều 16. Chế độ quản lý, sử dụng tài liệu

,

1. Các Đoàn Kiểm toán và Kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán không được tiết lộ và cung cấp tài liệu, số liệu của đơn vị được kiểm toán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị, khi chưa được sự đồng ý của Tổng Kiểm toán Nhà nước hoặc Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII;

2. Trưởng Đoàn kiểm toán, Phó trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và các Kiểm toán viên tuân thủ ghi chép các giấy tờ, tài liệu theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Kiểm toán viên phải bảo quản và giao nộp đầy đủ các tài liệu, hồ sơ kiểm toán cho Tổ trưởng; Tổ trưởng tập hợp tài liệu, hồ sơ của cả Tổ giao nộp cho Trưởng Đoàn kiểm toán. Kết thúc cuộc kiểm toán, Trưởng Đoàn Kiểm toán phải giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu của Đoàn kiểm toán cho phòng Tổng hợp thuộcVIII;

3. Hồ sơ tài liệu của phòng do Trưởng phòng quản lý; hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc của Kiểm toán viên do Kiểm toán viên quản lý;

4. Những giấy tờ ghi ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII

5. Các tài liệu, công văn phải gửi qua Văn phòng để tổng hợp, kiểm tra trình Kiểm toán trưởng hoặc Phó Kiểm toán trưởng phê duyệt.

Điều 17. Chế độ tiếp dân

1. Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước.

VIII

Điều 18. Chế độ quản lý văn bản đến, văn bản đi

1. Quản lý văn bản đến

VIII qua đường văn thư, bưu điện, ... đều phải đăng ký vào Sổ công văn đến của đơn vị để theo dõi, quản lý;

sVIII

VIIIQuy chế này.

a) Các đơn vị soạn thảo văn bản theo chức năng, nhiệm vụ đã đ­ược lãnh đạo đơn vị giao;

b) Các đơn vị chuyển đến Văn phòng để xem xét về thể thức và tính pháp lý của văn bản;

c) Văn phòngVIII hoặc ng

d) Sau khi có ý kiến chỉnh sửa của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII, Văn phòng chuyển trả lại văn bản cho đơn vị soạn thảo;

e) Đơn vị soạn thảo hoàn chỉnh lại văn bản trình lãnh đạo KTNN khu vực VIII h

Văn phòng chuyển công văn đi kịp thời, đầy đủ và đúng địa chỉ nơi nhận

Điều 19. Trình tự giải quyết công việc

1. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt, Kiểm toán trưởng giao nhiệm vụ cho các Phó Kiểm toán trưởng trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Trưởng phòng giải quyết các mặt công tác của phòng. Trong thời gian Trưởng phòng đi vắng thì P

VIII giao nhiệm vụ cho phòng đó thực hiện.

2. Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ có trách nhiệm nghiên cứu vấn đề một cách toàn diện, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và các nội dung cần giải quyết; trên cơ sở đó dự thảo văn bản giải quyết công việc (hoặc đề xuất ý kiến giải quyết) báo cáo lãnh đạo phòng cho ý kiến, hoàn thành dự thảo trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII

3. Hồ sơ giải quyết công việc gồm:

a) Tờ trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII do Trưởng phòng ký;

b) Văn bản hoặc ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII;

c) Các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở cho việc giải quyết công việc;

d) Dự thảo văn bản giải quyết công việc;

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 20. Quan hệ giữa lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII với lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước

1. Kiểm toán trưởng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước giao; thực hiện báo cáo kết quả công tác với lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước theo quy định.

2. Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIIIVIII

Điều 21. Quan hệ giữa Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước

1. Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII

2. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán (nếu được giao).

3. Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác theo sự phân công của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

Điều 22. Quan hệ giữa lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII với cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị

1. Kiểm toán trưởng tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức và người lao động làm việc, học tập và nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong đơn vị; bảo đảm thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, xây dựng nền nếp văn hoá công sở và kỷ luật,

2. Cán bộ, công chức và người lao động gương mẫu hoàn thành tốt công việc được giao theo đúng quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; nghiêm chỉnh th; giải quyết công việc đúng thủ tục thời gian; chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị về kết quả thực hiện công việc được giao.

Điều 23. Quan hệ giữa lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị

1. Kiểm toán trưởng phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể, quần chúng trong đơn vị, động viên cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII

 2. Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII thường xuyên giữ mối liên hệ với Bí thư Đảng bộ bộ phận Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII, VIII.

Điều 24. Quan hệ công tác khác

1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các phòng, cán bộ, công chức trong đơn vị có trách nhiệm hợp tác, phối hợp giúp đỡ lẫn nhau, tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời hạn, chất lượng và hiệu quả. Nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền giải quyết phải kịp thời báo cáo, đề xuất với lãnh đạo trực tiếp phụ trách. Lãnh đạo trực tiếp phụ trách phải tạo điều kiện và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc khi cấp dưới đề xuất, báo cáo.

2. Quan hệ công tác giữa các đơn vị trong và ngoài ngành với Kiểm toán Nhà nước khu vực VIIIVIII.

C

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Hiệu lực thi hành

.

Điều 26. Trách nhiệm thi hành

VIII, cán bộ, công chức, người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII và các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII

VIII

VIII

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1220/QĐ-KTNN năm 2008 về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.121
DMCA.com Protection Status