Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 120/2008/QĐ-BTC về Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 120/2008/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 22/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 120/2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 235/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán và Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước”, gồm:

1. Quy định chung;

2. Hệ thống chứng từ kế toán;

3. Hệ thống tài khoản kế toán;

4. Hệ thống sổ kế toán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 06/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thi hành Quyết định này trong hệ thống Kho bạc Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan,
 KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, KBNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

DANH MỤC GIẢI THÍCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

- Theo tiếng Anh:

Tên đầy đủ

Viết tắt

Dịch ra tiếng Việt

Chart of Account

COA

Kế toán đồ

Tax Collection System

TCS

Dự án hiện đại hóa thu Ngân sách nhà nước

Treasury and budget management Information System

TABMIS

Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc

United States Dollar

USD

Đô la Mỹ

 

- Theo tiếng Việt:

Tên đầy đủ

Viết tắt

Kho bạc Nhà nước

KBNN

Kho bạc

KB

Ngân sách Nhà nước

NSNN

Ngân sách

NS

Uỷ  ban nhân dân

UBND

Trung ương

TW

Địa phương

ĐP

Thành phố

TP

Sở giao dịch

SGD

Ngân hàng Nhà nước

NHNN

Ngân hàng

NH

Đơn vị

ĐV

Ban quản lý

BQL

Liên đoàn lao động

LĐLĐ

Liên đoàn

Báo cáo tài chính

BCTC

Việt Nam đồng

VNĐ

Tài khoản

TK

Kinh phí uỷ quyền

KPUQ

Mục lục ngân sách nhà nước

MLNSNN

Mục lục ngân sách

MLNS

Nội dung kinh tế

NDKT

Đơn vị có quan hệ với ngân sách

ĐVQHNS

Sử dụng ngân sách

SDNS

Địa bàn hành chính

ĐBHC

Kinh tế

KT

Khoản

K

Tiểu mục

TM

Chương trình mục tiêu

CTMT

Dự án

DA

Tính chất nguồn kinh phí

TCNKP

Quyết toán

QT

Xây dựng cơ bản

XDCB

Kế hoạch

KH

Thanh toán vốn đầu tư

TTVĐT

Kinh phí công đoàn

KPCĐ

Trái phiếu Chính phủ

TPCP

Công trái

CT

Trái phiếu

TP

Phát hành

PH

Xây dựng Tổ quốc

XDTQ

Uỷ nhiệm chi

UNC

Đầu tư

ĐT

Kế toán trưởng

KTT

Kiểm soát thanh toán

KSTT

Thanh toán viên

TTV

Kế toán viên

KTV

Thanh toán bù trừ tập trung

TTBTTT

Thanh toán bù trừ

TTBT

Thanh toán điện tử

TTĐT

Thanh toán

TT

Liên kho bạc

LKB

Lệnh thanh toán

LTT

Lệnh chuyển Có

LCC

Lệnh chuyển Nợ

LCN

Tài khoản tiền gửi

TKTG

Xuất nhập khẩu

XNK

Chứng minh nhân dân

CMND

Hộ chiếu

HC

Số thứ tự

STT

Thu nhập cá nhân

TNCN

Giá trị gia tăng

GTGT

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 120/2008/QĐ-BTC về Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.972

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243