Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/QĐ-KTNN năm 2014 thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động trực thuộc Vụ Tổng hợp do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 06/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Nguyễn Hữu Vạn
Ngày ban hành: 06/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TRỰC THUỘC VỤ TỔNG HỢP

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;

 Căn cứ Quyết định số /QĐ-KTNN ngày /01/2014 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm toán hoạt động;

 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động trực thuộc Vụ Tổng hợp.

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Phòng Kiểm toán hoạt động được quy định cụ thể như sau:

1. Chức năng

Phòng Kiểm toán hoạt động có chức năng giúp Vụ trưởng Vụ Tổng hợp tham mưu Tổng Kiểm toán Nhà nước xây dựng chính sách, phát triển hệ thống và hoàn thiện cơ sở pháp lý, văn bản hướng dẫn kiểm toán hoạt động; xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm toán hoạt động; giám sát, kiểm soát quá trình thực hiện kiểm toán hoạt động và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán hoạt động trong ngành.

2. Nhiệm vụ

1. Tham mưu giúp Vụ trưởng nghiên cứu, đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ sung và cụ thể hóa nội dung của Luật Kiểm toán Nhà nước có liên quan đến kiểm toán hoạt động làm cơ sở pháp lý cho kiểm toán hoạt động;

2. Tham mưu giúp Vụ trưởng phối hợp với các đơn vị trong ngành xây dựng và trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành các văn bản quy định cơ sở pháp lý cho kiểm toán hoạt động;

3. Tham mưu giúp Vụ trưởng phối hợp với các đơn vị trong ngành nghiên cứu, xây dựng, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành các văn bản về chuẩn mực; quy trình; sổ tay kiểm toán; Mẫu biểu, Hồ sơ và Quy chế kiểm soát về kiểm toán hoạt động;

4. Tham mưu giúp Vụ trưởng đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước mục tiêu, chiến lược kế hoạch kiểm toán hoạt động dài hạn, trung hạn và hàng năm;

5. Tham mưu giúp Vụ trưởng xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết đối với các cuộc kiểm toán do đơn vị thực hiện trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt và triển khai thực hiện;

6. Tham mưu giúp Vụ trưởng triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán hoạt động được giao;

7. Tham mưu giúp Vụ trưởng lập báo cáo kiểm toán các cuộc kiểm toán do đơn vị thực hiện trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt;

8. Tham mưu giúp Vụ trưởng tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán hoạt động do đơn vị thực hiện theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

9. Tham mưu giúp Vụ trưởng kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện các kiến nghị kiểm toán hoạt động đối với các cuộc kiểm toán do đơn vị thực hiện;

10. Tham mưu giúp Vụ trưởng đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước các giải pháp đảm bảo cho các kiến nghị kiểm toán hoạt động được thực thi có hiệu quả;

11. Tham mưu giúp Vụ trưởng đề xuất trình Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao phương pháp chuyên môn nghiệp vụ về kiểm toán hoạt động trong toàn ngành;

12. Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Vụ trưởng giao hoặc ủy quyền.

Vụ trưởng vụ Tổng hợp có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ chi tiết của Phòng Kiểm toán hoạt động sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 3. Biên chế và nhân sự

1. Phòng kiểm toán hoạt động có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức công chức lãnh đạo cấp phòng được thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước.

2. Biên chế: Tuỳ từng thời điểm cụ thể, Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ quyết định biên chế và cơ cấu công chức của Phòng cho phù hợp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (08).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/QĐ-KTNN năm 2014 thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động trực thuộc Vụ Tổng hợp do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.961

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228