Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 01/2012/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 28/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Ban hành hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN về hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, chính thức áp dụng vào ngày 12/5/2012 sắp tới.


Theo đó, có 39 mẫu biểu hồ sơ kiểm toán mới được ban hành như: Báo cáo kiểm toán dự án; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm; Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, Kế hoạch kiểm toán chi tiết, Nhật ký làm việc của Kiểm toán viên… Trong số 39 mẫu biểu đó có 08 mẫu biểu dùng trong lĩnh vực kiểm toán Ngân sách Nhà nước; 03 mẫu biểu dùng trong lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng; 03 mẫu biểu dùng trong lĩnh vực kiểm toán chương trình mục tiêu; 03 mẫu biểu dùng trong kiểm toán doanh nghiệp; 03 mẫu biểu dùng trong kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng; 03 mẫu biểu dùng trong lĩnh vực kiểm toán quốc phòng, an ninh, tài chính Đảng và 16 biểu mẫu dùng cho hồ sơ chung.

Việc ban hành hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán hi vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán Nhà nước trong thời gian tới.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/5/2012; thay thế Quyết định 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/6/2007 và Quyết định 01/2011/QĐ-KTNN ngày 21/6/2011.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN ngày 02/8/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN ngày 09/11/2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán để áp dụng thống nhất trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/6/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, Quyết định số 01/2011/QĐ-KTNN ngày 21/6/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/6/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 3. Vụ trưởng: Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Đoàn kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VKSND tối cao, TAND tối cao;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng; Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lãnh đạo KTNN; các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, Vụ CĐ&KSCLKT (3).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Đinh Tiến Dũng

 

DANH MỤC

HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

KÝ HIỆU

TÊN MẪU BIỂU

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. NGÂN SÁCH BỘ, NGÀNH

Mẫu số 01/KHKT-NSBN

Kế hoạch kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm … của Bộ (ngành)…

(Áp dụng cho kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các Bộ, ngành)

Mẫu số 01/BCKT-NSBN

Báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm … của Bộ (ngành)…

(Áp dụng cho kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các Bộ, ngành)

II. NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Mẫu số 01/KHKT-NSĐP

Kế hoạch kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm … của tỉnh (TP)…

(Áp dụng cho kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các tỉnh, thành phố)

Mẫu số 01/BCKT-TKT-NSĐP

Báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm… của …

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố)

Mẫu số 01/BBXN-TKT-NSĐP

Biên bản xác nhận kết quả kiểm toán tại xã, phường….

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố)

Mẫu số 01/BCKT-NSĐP

Báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm... của .......

(Áp dụng cho kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các tỉnh, thành phố)

III. CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, BQLDA TRỰC THUỘC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Mẫu số 01/BCKT-TKT-NS

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính của các đơn vị dự toán thuộc Bộ, ngành, tỉnh, thành phố)

Mẫu số 02/BCKT-TKT-NS

Báo cáo kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư XDCB năm… của Ban quản lý dự án…

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các Ban quản lý dự án thuộc Bộ, ngành, tỉnh, thành phố)

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Mẫu số 01/KHKT-DAĐT

Kế hoạch kiểm toán Dự án…

(Áp dụng cho kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình)

Mẫu số 01/BCKT-TKT-DAĐT

Báo cáo kiểm toán Dự án…

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình)

Mẫu số 01/BCKT-DAĐT

Báo cáo kiểm toán Dự án …

(Áp dụng cho kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình)

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

Mẫu số 01/KHKT-CTMT

Kế hoạch kiểm toán Chương trình…

(Áp dụng cho kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia)

Mẫu số 01/BCKT-TKT-CTMT

Báo cáo kiểm toán Chương trình… tại tỉnh (bộ)…

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia)

Mẫu số 01/BCKT-CTMT

Báo cáo kiểm toán Chương trình…

(Áp dụng cho kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia)

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP

Mẫu số 01/KHKT-DN

Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…

(Áp dụng cho kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp)

Mẫu số 01/BCKT-TKT-DN

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp)

Mẫu số 01/BCKT-DN

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…

(Áp dụng cho kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp)

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG

Mẫu số 01/KHKT-TCNH

Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính năm … của…

(Áp dụng cho kiểm toán Báo cáo tài chính các tổ chức tài chính, ngân hàng)

Mẫu số 01/BCKT-TKT-TCNH

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính các tổ chức tài chính, ngân hàng)

Mẫu số 01/BCKT-TCNH

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…

(Áp dụng cho kiểm toán Báo cáo tài chính các tổ chức tài chính, ngân hàng)

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN QUỐC PHÒNG, AN NINH, TÀI CHÍNH ĐẢNG

Mẫu số 01/KHKT-ĐB

Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính năm … của…

(Áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính các đơn vị khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

Mẫu số 01/BCKT-TKT-ĐB

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính các đơn vị dự toán thuộc khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

Mẫu số 01/BCKT-ĐB

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…

(Áp dụng cho kiểm toán Báo cáo tài chính các đơn vị khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

HỒ SƠ CHUNG

Mẫu số 01/HSKT-KTNN

Kế hoạch kiểm toán chi tiết

Mẫu số 02/HSKT-KTNN

Nhật ký làm việc của Kiểm toán viên

Mẫu số 03/HSKT-KTNN

Nhật ký công tác

Mẫu số 04/HSKT-KTNN

Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của kiểm toán viên

Mẫu số 05/HSKT-KTNN

Biên bản kiểm toán

Mẫu số 06/HSKT-KTNN

Biên bản họp Tổ kiểm toán

Mẫu số 07/HSKT-KTNN

Biên bản họp thông báo Dự thảo Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán

Mẫu số 08/HSKT-KTNN

Biên bản họp Đoàn kiểm toán

Mẫu số 09/HSKT-KTNN

Tờ trình xin ý kiến về hoạt động kiểm toán

Mẫu số 10/HSKT-KTNN

Tờ trình về việc phát hành Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán

Mẫu số 11/HSKT-KTNN

Biên bản họp xét duyệt Dự thảo Báo cáo kiểm toán

Mẫu số 12/HSKT-KTNN

Báo cáo bảo lưu ý kiến của thành viên Đoàn kiểm toán

Mẫu số 13/HSKT-KTNN

Công văn gửi Dự thảo Báo cáo kiểm toán

Mẫu số 14/HSKT-KTNN

Biên bản họp thông báo Dự thảo Báo cáo kiểm toán với đơn vị được kiểm toán

Mẫu số 15/HSKT-KTNN

Tờ trình về việc phát hành Báo cáo kiểm toán

Mẫu số 16/HSKT-KTNN

Công văn gửi Báo cáo kiểm toán

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.147

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125