Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 101/2003/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Tổng cục Thống kê

Số hiệu: 101/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 101/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 101/2003/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Tổng cục Thống kê là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về thống kê; tổ chức thực hiện hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Tổng cục Thống kê quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác về thống kê theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về thống kê và các dự án quan trọng của Tổng cục Thống kê.

3. Trình Chính phủ quy định thẩm quyền ban hành các bảng phân loại thống kê (trừ bảng phân loại thống kê thuộc ngành Toà án và Kiểm sát).

4. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, chế độ báo cáo thống kê cơ sở, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, chương trình điều tra thống kê quốc gia dài hạn, hàng năm và các cuộc tổng điều tra thống kê theo quy định của pháp luật.

5. Trình Bộ trưởng được Thủ tướng Chính phủ phân công ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thống kê theo quy định của pháp luật.

6. Chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch về thống kê, hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia sau khi được phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về thống kê.

7. Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc báo cáo thống kê, điều tra thống kê và phân loại thống kê thuộc thẩm quyền.

8. Thẩm định về chuyên môn nghiệp vụ chế độ báo cáo, phương án điều tra thống kê của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

9. Tổ chức thu thập thông tin thống kê kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin thống kê kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật.

10. Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thống kê tổng hợp hàng tháng, quý, năm về tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước; các báo cáo phân tích và dự báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

11. Giúp Chính phủ thống nhất quản lý việc công bố thông tin thống kê kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật.

12. Công bố thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về độ tin cậy của số liệu thông tin công bố và cung cấp.

13. Biên soạn và xuất bản niên giám thống kê, các sản phẩm thống kê khác của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và số liệu thống kê của nước ngoài; thực hiện so sánh quốc tế về thống kê.

14. Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê theo quy định của pháp luật.

16. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học thống kê, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung.

17. Quyết định các chủ trương, biện pháp, chỉ đạo hoạt động dịch vụ công trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung theo quy định của pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê.

18. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Tổng cục Thống kê theo quy định của pháp luật.

19. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm về thống kê theo thẩm quyền.

20. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Tổng cục Thống kê theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

21. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thống kê; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về thống kê đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thống kê.

22. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hệ thống tổ chức của Tổng cục Thống kê

Tổng cục Thống kê được tổ chức theo ngành dọc, gồm có :

1. Ở Trung ương có cơ quan Tổng cục Thống kê;

2. Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Cục Thống kê trực thuộc Tổng cục Thống kê;

3. Ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có Phòng Thống kê trực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của cơ quan Tổng cục Thống kê

a) Các tổ chức giúp Tổng cục trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước :

1. Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia;

2. Vụ Phương pháp chế độ thống kê;

3. Vụ Thống kê tổng hợp;

4. Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng;

5. Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản;

6. Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả;

7. Vụ Thống kê Dân số và Lao động;

8. Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường;

9. Vụ Hợp tác quốc tế;

10. Vụ Tổ chức cán bộ;

11. Vụ Kế hoạch tài chính;

12. Thanh tra;

13. Văn phòng.

b) Các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê :

1. Viện Nghiên cứu khoa học thống kê;

2. Trung tâm Tin học thống kê;

3. Trung tâm Tư liệu thống kê;

4. Tạp chí Con số và Sự kiện.

Các đơn vị sự nghiệp khác hiện có giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tổ chức và sắp xếp theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 23/CP ngày 23 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
------------

No.101/2003/ND-CP

Hanoi, September 3, 2003

 

DECREE

PRESCRIBING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE GENERAL DEPARTMENT OF STATISTICS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;
Pursuant to Decree No. 30/2003/ND-CP dated April 1, 2003 of the Government prescribing the functions, tasks, powers and organizational structures of the Government-attached agencies;
At the proposals of the General Director of Statistics and the Minister of the Interior,

DECREES:

Article 1. Position and functions

The General Department of Statistics is a Government-attached agency, which performs several tasks and exercises several powers of State management over statistics; organizes statistical activities and provides socio-economic statistical information to agencies, organizations and individuals according to law provisions; performs the State management over public services and performs some specific tasks and exercises some specific powers in representing the owner of the State capital portions at State-invested enterprises under its management as prescribed by law.

Article 2. Tasks and powers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To assume the prime responsibility or participate in the elaboration of bills, draft ordinances and other legal documents on statistics as assigned by the Government or the Prime Minister.

2. To submit to the Government or the Prime Minister strategies, plannings, long-term, five-year and annual plans on statistics as well as its important projects.

3. To submit to the Government for prescription the regulations on the competence to issue statistical classification indexes (except for statistical classification indexes of the court and procuracy sectors).

4. To submit to the Prime Minister for promulgation the system of national statistical norms, the basic statistical report regime and synthetic statistical report regime, long-term and annual programs on national statistical surveys and general statistical surveys as prescribed by law. .

5. To submit to the minister assigned by the Prime Minister to sign for promulgation legal documents on statistics according to law provisions.

6. To direct, inspect and be answerable for the implementation of legal documents, strategies, plannings, programs and plans on statistics as well as the system of national statistical norms after they are approved; to propagate, disseminate and educate statistical legislation and information.

7. To provide the ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the People's Supreme Court, the People's Supreme Procuracy and the provincial/municipal People's Committees with professional direction and guidance on statistical reports, statistical surveys and statistical classification, which falls under its competence.

8. To conduct professional expertise of the reporting regimes and methods of statistical surveys of the ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the People's Supreme Court, the People's Supreme Procuracy and the provincial/municipal People's Committees.

9. To collect socio-economic statistical information, build and manage the national database on socio-economic statistical information according to law provisions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.11. To assist the Government in performing the uniform management over the publicization of socio-economic statistical information according to law provisions.

12. To publicize statistical information belonging to the system of national statistical norms; to provide socio-economic statistical information to agencies, organizations and individuals according to law provisions; to be answerable for the reliability of the publicized and supplied data and information.

13. To compile and publish the statistical yearbooks and other statistical products of the Socialist Republic of Vietnam as well as foreign statistical data; to make the international comparison on statistics.

14. To manage construction and investment projects under its competence according to law provisions.

15. To enter into international cooperation in the field of statistics according to law provisions.

16. To organize and direct the implementation of plans on statistical research and the application of scientific and technological advances to the system of concentrated statistical organizations.

17. To decide on undertakings and measures and direct the operation of public services within the system of concentrated statistical organizations according to law provisions; to manage and direct the operation of non-business organizations under its management.

18. To perform some specific tasks and exercise some specific powers in representing the owner of the State capital portions at State-invested enterprises under its management as prescribed by law.

19. To inspect, examine and settle complaints and denunciations, to combat corruption and negative acts and handle violations on statistics according to its competence.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.21. To manage its organizational apparatus and payroll; to direct the implementation of wage regime as well as regimes and policies on preferential treatment, commendation, reward and disciplines toward the State officials and employees under its management; to provide professional training and fostering on statistics to officials and employees under its management.

22. To manage the assigned finance and properties and organize the implementation of allocated budget according to law provisions.

Article 3. Organizational system of the General Department of Statistics

The General Department of Statistics is organized according to hierarchical system, including:

1. At the central level, the General Department of Statistics;

2. In the provinces and centrally-run cities, there are the Statistics Departments under the General Department of Statistics;

3. In the rural and urban districts, provincial capitals and towns, there are the Statistics Bureaus under the provincial/municipal Statistics Departments.

Article 4. The organizational structure of the General Department of Statistics

a) Organizations assisting the General Director in performing the State management tasks and powers:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The Department for Statistical Regimes and Methodology;

3. The Department for Synthetic Statistics;

4. The Department for Industrial and Construction Statistics;

5. The Department for Agricultural, Forestry and Fishery Statistics;

6. The Department for Trade, Service and Price Statistics;

7. The Department for Population and Labor Statistics;

8. The Department for Social and Environmental Statistics;

9. The Department for International Cooperation;

10. The Department for Organization and Personnel;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.12. The Inspectorate;

13. The Office.

b) Non-business units under the General Department of Statistics:

1. The Institute for Statistical Research;

2. The Statistical Informatics Center;

3. The Statistical Data Center;

4. The Fact and Figure magazine.

The General Director of Statistics shall be assigned to organize and arrange other existing non-business units according to law provisions.

Article 5. Implementation effect

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 6. Implementation responsibility

The General Director of Statistics, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the provincial/municipal People's Committees shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 101/2003/NĐ-CP ngày 03/09/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.028

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196