Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẩn số 17/HD-SNV về việc thực hiện Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND ngày 18/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Sở nội vụ tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 17/HD-SNV Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Hùng
Ngày ban hành: 21/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ NỘI VỤ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/HD-SNV

Mỹ Tho, ngày 21 tháng 02 năm 2006 

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2006/QĐ-UBND NGÀY 18/01/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BÃI MIỄN, THAY THẾ VÀ XẾP PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Thông tư số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 50/2005), Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND ngày 18/01/2006 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (sau đây gọi là Quyết định số 03/2006);

Để thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 50/2005 và Quyết định số 03/2006, đồng thời, thực hiện trách nhiệm, quyền lợi của công chức, viên chức làm công tác kế toán ở các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang (sau khi trao đổi thống nhất với Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang) hướng dẫn các sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công một số vấn đề sau:

1. Căn cứ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán trong các cơ quan, đơn vị và thẩm quyền bổ nhiệm (Phụ lục Danh sách các đơn vị được bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước tỉnh Tiền Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 03/2005), tiến hành xem xét lập thủ tục đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

2. Về trình tự, hồ sơ đề nghị và thời gian bổ nhiệm được tiến hành và thực hiện theo Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2005. Mẫu văn bản đề nghị bổ nhiệm và biên bản họp cơ quan lấy ý kiến tín nhiệm thực hiện theo mẫu kèm theo hướng dẫn này;

Để việc bổ nhiệm kế toán trưởng và phụ trách kế toán được tiến hành nhanh chóng và chính xác, Sở Nội vụ yêu cầu các sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công chỉ đạo các đơn vị tiến hành lập hồ sơ bổ nhiệm và gửi đề nghị về:

- Đối với cơ quan, đơn vị: sở, ngành tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định bổ nhiệm, đề nghị gửi về Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

- Đối với cơ quan, đơn vị khác tự lập hồ sơ và quyết định theo phân cấp;

- Đối với cơ quan, đơn vị cấp huyện, thành phố, thị xã và cấp xã, hồ sơ đề nghị gửi về Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội để thẩm định trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã quyết định theo phân cấp;

3. Về thời gian gửi hồ sơ về Sở Nội vụ (đối với cấp tỉnh), Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội (đối với cấp huyện, thành phố, thị xã và cấp xã): chậm nhất ngày: 10/3/2006;

Đề nghị các sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác này. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc xin trao đổi với Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang (Phòng cán bộ, công chức, viên chức - Điện thoại số: (073) 873175) để được thống nhất giải quyết./.

 

GIÁM ĐỐC 
Lê Hùng

 

Sở….

Tên đơn vị đề nghị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Về nhận xét, đánh giá công chức đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán)

Hôm nay, ngày…. tháng… năm… Tại đơn vị đã tiến hành họp về việc đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) cho Ông (bà, nêu rõ họ tên) thực hiện công tác kế toán tại đơn vị:

A/ Thành phần tham dự:

1/ Lãnh đạo sở (phòng… đơn vị…)

2/ Toàn thể cán bộ đơn vị

B/ Nội dung cuộc họp:

Cuộc họp đã bàn và thống nhất đánh giá Ông (bà) được đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) như sau:

1) Về các bằng cấp chuyên môn theo quy định:

- Bằng tốt nghiệp đại học TC KT (hoặc Trung cấp KT)

- Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

2/ Về thời gian thâm niên công tác:

- Ngày, tháng, năm, Quyết định tuyển dụng

- Thời gian công tác.

3/ Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

4/ Về ý thức tổ chức kỷ luật:

5/ Về ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật Nhà nước.

Căn cứ vào các nội dung đánh giá nêu trên, cuộc họp thống nhất đề nghị ông (bà) là kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) của đơn vị.

Cuộc họp kết thúc vào lúc… cùng ngày.

Đại diện LĐ đơn vị

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Sở…

Tên đơn vị đề nghị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số /….

...... Ngày….. tháng…..năm 200….

Về việc đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán)

Kính gởi: Sở Nội vụ hoặc Phòng Nội vụ…

- Căn cứ Thông tư số 50/2005/TTL/TBTC-BNV ngày 15/6/2005 của Liên tịch Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

- Căn cứ Quyết định - số ngày -/ /2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

Sở….. (hoặc phòng… đơn vị…) đề nghị Sở Nội vụ (hoặc Phòng Nội vụ… nếu là các đơn vị thuộc huyện đề nghị) xem xét xét bổ nhiệm kế toán trưởng (hoặc bổ nhiệm phụ trách kế toán) cho ông (bà, nêu rõ họ và tên) hiện đang công tác tại phòng… (nếu đơn vị đề nghị có tổ chức bộ máy theo phòng) hoặc tổ… của đơn vị…

(Đính kèm theo biên bản cuộc họp đánh giá, các bảng phô tô coppy bằng tốt nghiệp đại học TCKT, Trung học TCKT, chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng).

Đề nghị Sở Nội vụ (hoặc Phòng Nội vụ…) xem xét./.

                            

GIÁM ĐỐC (TRƯỞNG PHÒNG)

(Ký và ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẩn số 17/HD-SNV về việc thực hiện Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND ngày 18/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Sở nội vụ tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.016
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210