Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/2004/CT-UB về tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật Thống kê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 07/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 01/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2004/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THỐNG KÊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 17 tháng 6 năm 2003, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Thống kê, được Chủ tịch Nước ký Lệnh công bố số 13/2003/L/CTN ngày 26 tháng 6 năm 2003 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004, thay thế Pháp lệnh kế toán và thống kê ngày 10 tháng 5 năm 1988. Ngày 01 tháng 12 năm 2003 Tổng cục Thống kê có Công văn số 860/TCTK yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện Luật Thống kê.

Thống kê là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, có nhiệm vụ điều tra, báo cáo, phân tích và công bố các thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan Nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác. Vì vậy hoạt động thống kê có liên quan đến mọi hoạt động kinh tế-xã hội, mọi tổ chức và cá nhân.

Để triển khai thực hiện Luật Thống kê, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị :

1. Cục Thống kê thành phố có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Luật Thống kê cho các đối tượng áp dụng trên địa bàn thành phố. Cụ thể như sau :

+ Lập kế hoạch tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện Luật Thống kê đến các đối tượng áp dụng bao gồm : Cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, cá nhân và hộ gia đình.

+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Luật Thống kê đối với : Lãnh đạo sở, ban, ngành, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận-huyện và Trưởng Phó phòng thống kê quận-huyện, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã-phường, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty trực thuộc thành phố.

+ Giao Cục Thống kê tổ chức hội nghị phổ biến và triển khai thực hiện Luật Thống kê đối với : Giám đốc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố, các cán bộ thống kê sở-ngành, cán bộ thống kê (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) tại các phòng ban quận-huyện, cán bộ kế toán-thống kê của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố.

+ Sau khi kết thúc đợt phổ biến và triển khai thực hiện Luật Thống kê, Cục Thống kê tổng hợp tình hình và thống kê số liệu về tuyên truyền, tổ chức   hội nghị phổ biến Luật Thống kê tại thành phố báo cáo Tổng cục Thống kê và  Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Giám đốc các sở-ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm phối hợp với Cục Thống kê trong công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật Thống kê cho các doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp do mình quản lý.

3. Các cơ quan thông tin như Báo chí, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình thành phố tham gia tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung văn bản Luật Thống kê đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, các doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) và các tầng lớp nhân dân ; tạo điều kiện để các đối tượng áp dụng hiểu rõ những nội dung cơ bản của Luật Thống kê, chấp hành chế độ báo cáo và điều tra thống kê, sử dụng số liệu thống kê theo đúng quy định.

4. Cục Thống kê đề xuất dự toán kinh phí triển khai, tuyên truyền, phổ biến, tổ chức hội nghị về Luật Thống kê, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố để trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định trong tháng 03 năm 2004.-

 

 

Nơi nhận :
- Văn phòng Chính phủ
- VP2 Bộ Tư pháp
- TT/TU, TT.HĐND/TP, TT/UB
- Ủy ban MTTQ/TP và các Đoàn thể TP
- Các Sở, ban, ngành thành phố
- UBND các quận-huyện
- Tổng Công ty trực thuộc thành phố
- TAND/TP, Viện KSND/TP
- VPHĐ-UB : CPVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (TH-Tg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/2004/CT-UB về tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật Thống kê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.633
DMCA.com Protection Status