Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 35/2009/TTLT-BTC-BCA Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà, Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 25/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH- BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 35/2009/TTLT-BTC- BCA

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2008 VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Căn cứ Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;
Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an và Bộ Tài chính trong việc kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiên bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, các chủ xe cơ giới đường bộ (sau đây rút gọn là chủ xe cơ giới) khi làm thủ tục đăng ký xe; phát hiện, xử lý vi phạm các trường hợp không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn giao thông.

2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát điều tra và các lực lượng Cảnh sát khác có liên quan trong việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thuộc Công an các đơn vị, địa phương; cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính; doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được phép kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương

1.1. Phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Tài chính tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

1.2. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt; Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khi làm thủ tục cấp đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây viết gọn là xe cơ giới) phải yêu cầu chủ xe cơ giới xuất trình Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

1.3. Lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát khác có liên quan, khi tuần tra, kiểm soát, nếu phát hiện người điều khiển phương tiện hoặc chủ xe cơ giới không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, thì phải lập biên bản và xử lý kịp thời theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008, Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, mức tiền phạt cụ thể như sau:

a) Phạt tiền 100.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe mô tô ba bánh và các loại xe cơ giới tương tự không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực.

b) Phạt tiền 500.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe cơ giới tương tự không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực.

1.4. Tuỳ từng vụ tai nạn giao thông cụ thể và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra có trách nhiệm thông báo, cung cấp một hoặc các tài liệu dưới đây có liên quan đến vụ tai nạn giao thông đó cho doanh nghiệp bảo hiểm để giải quyết việc bồi thường bảo hiểm :

- Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông;

- Sơ đồ hiện trường, bản ảnh (nếu có);

- Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông;

- Thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông;

- Các tài liệu khác có liên quan đến vụ tai nạn giao thông (nếu có).

1.5. Sau khi kết thúc việc xử lý vi phạm, điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra có trách nhiệm cung cấp Biên bản giải quyết tai nạn giao thông, trong đó ghi rõ lỗi gây ra vụ tai nạn giao thông, các tài liệu khác có liên quan (nếu có) cho doanh nghiệp bảo hiểm để có căn cứ giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

1.6. Đối với những vụ tai nạn giao thông không có dấu hiệu tội phạm mà người điều khiển xe cơ giới không có lỗi, sau khi khám nghiệm phương tiện xong phải trả ngay phương tiện giao thông đó cho người điều khiển hoặc chủ sở hữu.

1.7. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát khác có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Tài chính trong việc kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi và gian lận bảo hiểm.

1.8. Định kỳ 6 tháng 1 lần, chậm nhất là ngày 30 tháng 7 và ngày 31 tháng 1 năm sau (báo cáo số liệu năm trước), Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập báo cáo gửi về Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tổng hợp, cung cấp bằng văn bản cho Bộ Tài chính tài liệu sau:

- Tổng số lượng xe ô tô, xe mô tô, xe máy đã được cấp đăng ký xe;

- Tổng số vụ tai nạn giao thông và thiệt hại (về người, tài sản);

- Tổng số vụ vi phạm và tiền xử phạt hành vi không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

2.1. Trách nhiệm của Cục quản lý, giám sát bảo hiểm

a) Phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt và các đơn vị có liên quan khác của Bộ Công an trong việc tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

b) Hướng dẫn và chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm quán triệt và nghiêm túc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

c) Thường xuyên kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Công an trong việc kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi và gian lận bảo hiểm.

d) Cung cấp thông tin, tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt để phối hợp thực hiện.

2.2. Trách nhiệm của các doanh nghiệp bảo hiểm

a) Phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giải thích đầy đủ về nội dung, ý nghĩa, mục đích của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để các chủ xe hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của họ khi tham gia bảo hiểm.

b) Phát triển các kênh phân phối, hệ thống đại lý cung cấp bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới. Xây dựng quy trình bán bảo hiểm, giải quyết quyền lợi bảo hiểm rõ ràng, đơn giản để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong quá trình tham gia và giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

c) Thanh toán cho Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra, Cảnh sát khác có liên quan chi phí sao chụp hồ sơ, biên bản, tài liệu khác có liên quan và giữ bí mật các thông tin, tài liệu này trong quá trình điều tra.

d) Đóng góp kinh phí vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới để hỗ trợ hoạt động phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra và Cảnh sát khác có liên quan (áp dụng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới).

3. Kinh phí hỗ trợ cho hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an và Bộ Tài chính

3.1. Mức kinh phí hỗ trợ cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra và Cảnh sát khác có liên quan không vượt quá 20% tổng số tiền thực góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hàng năm của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

3.2. Kinh phí hỗ trợ trên được sử dụng như sau:

a) Hỗ trợ khen thưởng thành tích; mua sắm phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính các chủ xe cơ giới trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; điều tra các vụ tai nạn giao thông.

b) Hỗ trợ công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Hội nghị sơ kết, tổng kết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới và an toàn giao thông.

3.3. Chậm nhất là ngày 31 tháng 01 hàng năm, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới thông báo cho Bộ Công an (Tổng cục Cảnh sát) tổng số kinh phí dự kiến được trích từ Quỹ để hỗ trợ hoạt động phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra và Cảnh sát khác có liên quan và thực hiện các thủ tục chuyển kinh phí theo đúng quy định.

3.4. Tổng cục Cảnh sát tiếp nhận, quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí trên theo các nội dung quy định tại điểm 3.1, điểm 3.2 khoản 3 mục II của Thông tư này; đồng thời, có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính (Cục quản lý, giám sát bảo hiểm) việc sử dụng nguồn kinh phí đã được cấp trong năm chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 năm sau.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLT-BCA-BTC ngày 07 tháng 11 năm 2007 của liên Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Các đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát khác có liên quan và các doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới theo quy định của Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Bộ Tài chính, Bộ Công an tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp thực hiện các quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, tổ chức khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới và quy định của Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn đề nghị phản ánh kịp thời về Cục quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) và Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) để chỉ đạo kịp thời./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Trần Đại Quang

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam;
- Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ;
- Lưu VT, Bộ Tài chính, Bộ Công an.

THE MINISTRY OF FINANCE -
THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 35/2009/TTLT-BTC-BCA

Hanoi, February 25, 2009

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 103/2008/ND-CP OF SEPTEMBER 16, 2008, ON COMPULSORY INSURANCE FOR CIVIL LIABILITY OF MOTOR VEHICLE OWNERS

Pursuant to the Government’s Decree No. 103/ 2008/ND-CP of September 16, 2008, on compulsory- insurance for civil liability of motor vehicle owners;
The Ministry of Finance and the Ministry of Public Security jointly guide a number of articles of the Government’s Decree No. 103/2008/ND-CP of September 16, 2008, on compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners, as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. Scope of regulation

This Circular specifically guides responsibilities of agencies and units under the Ministry of Public Security and the Ministry of Finance in examining and supervising insurers in implementing compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners and owners of road motor vehicles (below referred to as motor vehicle owners) in registering vehicles; detecting and handling those failing to possess or bring along certificates of compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners; and supplying traffic accident-related information and documents.

2. Subjects of application

This Circular applies to Traffic Police, Investigative Police and other concerned police forces involved in the implementation of the law on compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners; agencies and units under the Ministry of Finance; non-life insurers licensed for compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners; and the Vietnam Insurance Association.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Responsibilities of police units and local police

1.1. To coordinate with functional agencies of the Ministry of Finance in propagating and disseminating the law on compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners.

1.2. The Road-Railroad Traffic Police Department; Traffic Police Sections of Police Departments of provinces and centrally run cities: Police of districts, towns and provincial cities shall request motor vehicle owners to present valid certificates of compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners when carrying out procedures for granting registration certificates of road motor vehicles (below referred to as motor vehicles).

1.3. When detecting motor vehicle drivers or owners failing to possess or bring along valid certificates of compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners, Traffic Police or other concerned police forces on patrol shall make records thereof and promptly fine these motor vehicle drivers or owners under the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations, which was amended and supplemented under the 2008 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations, and the Governments Decree No. 103/2008/ND-CP of September 16, 2008, on compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners, specifically as follows:

a/ VND 100,000 for drivers of motorcycles, mopeds, three-wheeled motor vehicles or similar motor vehicles who fail to possess or bring along valid certificates of compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners.

b/ VND 500,000 for drivers of automobiles, tractors or similar motor vehicles who fail to possess or bring along valid certificates of compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners.

1.4. Depending on each traffic accident and based on their assigned functions, tasks and powers, the Traffic Police and Investigative Police shall notify and supply insurers with one of the following documents related to the traffic-accident for payment of insurance indemnities:

- Record of the examination of the traffic accident scene;

- Plan of the accident scene, photos (if any);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Report on results of initial investigation of the accident;

- Other documents related to the accident (if any).

1.5. After handling violators and investigating a traffic accident, the Traffic Police and Investigative Police shall provide the record of settlement of that accident, which specifies the fault causing the accident, and other related documents (if any) for insurers to pay indemnities under the law on compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners.

1.6. For a traffic accident which involves no signs of crime for which the motor vehicle driver is not at fault, after being examined, the vehicle shall be immediately relumed to the driver or owner.

1.7. Traffic Police and other police forces shall coordinate with concerned units of the Ministry of Finance in examining, supervising and stopping organizations and individuals that commit acts of self-seeking or frauds related to insurance.

1.8. By the 30th every July and the 31st every January. Police of districts, towns and provincial cities; and Traffic Police Sections of Police Departments of provinces and centrally run cities shall submit biannual and annual reports (on statistics of the previous year) to the Road-Railroad Traffic Police Department, which shall sum up and report in writing to the Ministry of Finance on the following statistics:

- Total number of automobiles, motorcycles and mopeds having obtained registration certificates;

- Total number of traffic accidents and toll (human, property);

- Total number of cases of violation and total fines on acts of failing to possess or bring along certificates of compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.1. Responsibilities of the Insurance Management and Supervision Department

a/ To coordinate with the Road-Railroad Traffic Police Department and other concerned units of the Ministry of Public Security in propagating the law on compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners.

b/ To guide and direct insurers in thoroughly understanding and strictly implementing the law on compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners.

c/ To regularly examine and supervise insurers in implementing compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners; to assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned units of the Ministry of Public Security in, examining, supervising and stopping organizations and individuals that commit acts ol self-seeking or frauds related to insurance.

d/ To supply information and report on the implementation of the regime on compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners to the Road-Railroad Traffic Police Department for coordination in implementation.

2.2. Responsibilities of insurers

a/ To coordinate with the Vietnam Insurance Association in propagating, disseminating and fully explaining contents, significance and purposes of compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners to help motor vehicle owners clearly understand their rights and obligations when participating in compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners.

b/ To develop distribution networks and systems of agents selling compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners. To elaborate the insurance sale process and pay insurance indemnities in a transparent and simple manner to facilitate customers’ purchase of insurance and receipt of indemnities.

c/ To pay Traffic Police. Investigative Police and other concerned police forces expenses for copying dossiers, records and other related documents and keep confidential those information and documents in the course of investigation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Funds to support coordination activities of agencies and units under the Ministry of Public Security and the Ministry of Finance

3.1. The level of support for Traffic Police, Investigative Police and other concerned police forces will not exceed 20% of the actual amount annually contributed to the Motor Vehicle Insurance Fund by non-life insurers dealing in compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners.

3.2. The above funds shall be used to:

a/ Support commendation; procure equipment and devices in service of police forces’ patrol, examination, detection and administrative sanctioning of motor vehicle owners in implementing compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners; and investigate traffic accidents.

b/ Support the law propagation, guidance and dissemination: the elaboration of legal documents and the organization of review conferences on compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners and traffic safety.

3.3. By the 31st every January, the Motor Vehicle Insurance Fund shall notify the Ministry of Public Security (the General Department of Police) of the Fund’s total amount planned for coordination activities of Traffic Police, Investigative Police and other concerned police forces and transfer this amount according to regulations.

3.4. The General Department of Police shall receive, manage, allocate and use the above funds in accordance with Points 3.1 and 3.2. Clause 3, Section II of this Circular; and simultaneously report to the Ministry of Finance (the Insurance Management and Supervision Department) on the use of funds allocated for the previous year by January 31.

III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. This Circular takes effect 45 days after its publication in “CONG BAO” and replaces November 7, 2007 Joint Circular No. 16/2007/TTLT-BCA-BTC of the Ministry of Public Security and the Ministry of Finance, guiding the coordinated implementation of compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The Ministry of Finance and the Ministry of Public Security shall review and evaluate their coordinated implementation of this Circular and the law on compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners, commend organizations and individuals with outstanding achievements in implementing compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners and this Circular.

4. In the course of implementation, any arising problems should be promptly reported to the Insurance Management and Supervision Department (the Ministry of Finance) and the General Department of Police (the Ministry of Public Security) for timely guidance.

 

FOR THE MINISTER OF PUBLIC SECURITY
VICE MINISTER
LIEUTENANT-GENERALTran Dai Quang

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Tran Xuan Ha

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 35/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 25/02/2009 hướng dẫn Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.161

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!