Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 04/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:               /2020/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày         tháng       năm 2020

DỰ THẢO

 

 

THÔNG TƯ

CÔNG BỐ DANH MỤC KHU VỰC HÀNG HẢI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư công bố danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định, về Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hi.

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chc, cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến hoạt động ca tàu thuyền trong khu vực ng hải thuộc phạm vi quản ca Cảng vụ hàng hải.

Điều 2. Danh mục khu vực hàng hải 

Công bDanh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi qun lý ca Cng vụ hàng hải tại Phụ lục ban hành m theo Thông tư này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020.

2. Bãi bỏ Thông tư số 32/2019/TT-BGTVT ngày 04/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hi Vit Nam, Cục trưng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Th trưng các cơ quan, tổ chc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Văn phòng Chính ph;
- Các Bộ, c
ơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph;
- UBND các tnh, thành phtrực thuộc TW;
- Các Th
ứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kim tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp:
- Công báo;
- C
ng thông tin điện tử Chính ph;
- C
ng thông tin điện tBộ GTVT;
- Báo Giao th
ông, Tạp chí GTVT;
- L
ưu: VT, PC  

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC KHU VỰC HÀNG HẢI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI
(Ban hành kèm theo Thông tư số           /2020/TT-BGTVT ngày     /    /2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên cảng vụ

Khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của cảng vụ hàng hải

1.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Gm 06 khu vực hàng hi: khu vực hàng hi Vạn Gia - Hải Hà, khu vực hàng hi Mũi Chùa, khu vực hàng hi Cô Tô, khu vc hàng hi Cm Phả - Cửa Đối, khu vực hàng hi Hòn Gai và khu vực hàng hi Quảng Yên

2.

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng

Gm 01 khu vực: khu vực hàng hải Hải Phòng

3.

Cảng vụ Hàng hải Thái Bình

Gồm 02 khu vực hàng hải: khu vực hàng hải Diêm Điền - Trà Lý và khu vực hàng hải Ninh Cơ

4.

Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa

Gồm 02 khu vực hàng hải: khu vực hàng hi Lệ Môn và khu vực hàng hải Nghi Sơn

5.

Cảng vụ Hàng hải Nghệ An

Gồm 02 khu vực hàng hi: khu vực hàng hải Đông Hồi và khu vực hàng hải Cửa Lò - Bến Thủy

6.

Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

Gồm 02 khu vực hàng hi: khu vực hàng hải Vũng Áng - Sơn Dương và khu vực hàng hi Nghi Xuân

7.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình

Gồm 02 khu vực hàng hải: khu vc hàng hải Hòn La và khu vực hàng hải Cửa Gianh

8.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị

Gồm 01 khu vực hàng hải: khu vực hàng hi Quảng Trị

9.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế

Gồm 02 khu vực hàng hi: khu vực hàng hải Thuận An và khu vực hàng hi Chân Mây

10.

Cảng vụ Hàng hải Đà Nng

Gồm 01 khu vực hàng hải: khu vực hàng hải Đà Nng - M Khê

11.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam

Gồm 01 khu vực hàng hải: khu vực hàng hi Kỳ Hà - Cù Lao Chàm

12.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi

Gồm 03 khu vực hàng hải: khu vực hàng hi đo Lý Sơn, khu vực hàng hải Sa K và khu vực hàng hải Dung Qut

13.

Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn

Gm 03 khu vực hàng hi: khu vc hàng hi Quy Nhơn, khu vực hàng hải Vũng Rô và khu vực hàng hải vịnh Xuân Đài

14.

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

Gồm 05 khu vực hàng hải: khu vực hàng hải Nha Trang, khu vực hàng hải Vịnh Vân Phong, khu vực hàng hải Cam Ranh, khu vực hàng hải Trường Sa, khu vực hàng hi vnh Phan Rang

15.

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

 

Gồm 05 khu vực hàng hải: khu vực hàng hải Vĩnh Tân - Cà Ná, khu vực hàng hải Hòa Phú, khu vực hàng hải Phan Thiết, khu vực hàng hải Phú Quý, khu vực hàng hải cng du khí ngoài khơi (bao gồm các mHồng Ngọc, mSư Tử Đen, mỏ Sư Tử Vàng, mỏ Thăng Long - Đông Đô)

16.

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

Gồm 03 khu vực hàng hi: khu vực hàng hải Vũng Tàu (gồm khu vực sông Thị Vi, sông Cái Mép, sông Dinh và vịnh Gành Rái-khu neo đậu Vũng Tàu), khu vực hàng hải Côn Đảo và khu vực hàng hi dầu khí ngoài khơi (bao gồm các mỏ Bạch H, mỏ Rồng, mỏ Đại Hùng, mỏ Rạng Đông, mRồng Đôi - Rồng Đôi y, mỏ Tê Giác Trắng, mChim Sáo, mỏ Lan Tây, mỏ Biển Đông)

17.

Cảng vụ Hàng hải Đng Nai

Gồm 02 khu vực hàng hải: khu vực hàng hải Thị Vải và khu vực hàng hải Lòng Tàu - Nhà Bè - Đồng Nai (do Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai quản lý)

18.

Cảng vụ Hàng hải Thành phố H Chí Minh

Gồm 01 khu vực hàng hải: Khu vực hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh - Long An.

19.

Cảng vụ Hàng hải Đng Tháp

Gồm 04 khu vực hàng hải: Khu vực hàng hải Đồng Tháp, khu vực hàng hải Tiền Giang, khu vực hàng hải Bến Tre khu vực hàng hải Vĩnh Long.

20.

Cảng vụ Hàng hải An Giang

Gồm 01 Khu vực hàng hải: Khu vực hàng hải An Giang.

21.

Cảng vụ Hàng hải Cn Thơ

Gồm 03 khu vực hàng hải: Khu vc hàng hải Cần Thơ, khu vực hàng hải Trà Vinh và khu vực hàng hải Sóc Trăng

22.

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang

Gồm 06 khu vực hàng hi: khu vực hàng hi Hòn Chông - Bình Trị, khu vực hàng hải Hà Tiên, khu vực hàng hi Phú Quốc, khu vực hàng hải Rạch Giá; Khu vực hàng hải Năm Căn và khu vực hàng hải dầu khí ngoài khơi mỏ Sông Đốc.

Ghi chú: đi với khu vực Bch Long Vỹ (Hi Phòng), khu vực Cồn Cỏ (Qung Trị), khu vực Hòn Nội (Khánh Hòa), khu vực Nam Du (Kiên Giang) thực hiện theo quy định của pháp luật về tuyến vận tải thy từ bờ ra đo trong vùng biển Việt Nam.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Dự thảo Thông tư công bố danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.177

DMCA.com Protection Status
IP: