Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 54/2015/TT-BCA bổ sung điều 25a Thông tư 15/2014/TT-BCA đăng ký xe

Số hiệu: 54/2015/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 22/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 54/2015/TT-BCA bổ sung Điều 25a vào Thông tư 15/2014/TT-BCA về đăng ký xe đối với xe mô tô điện, xe đạp điện với các quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện và trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe được ban hành ngày 22/10/2015.

 

Theo Thông tư 54, Điều 25a quy định việc giải quyết đăng ký xe đối với xe mô tô điện, xe máy điện. Theo đó, từ ngày 06/12/2015 đến ngày 30/6/2016, việc giải quyết đăng ký, cấp biển số xe đối với xe mô tô điện, xe máy điện thực hiện như sau:

- Hồ sơ, thủ tục đăng ký xe máy điện, xe mô tô điện, gồm:

+ Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện (theo mẫu tại Thông tư số 54/2015/BCA);

+ Bản photocopy Sổ hộ khẩu nếu chủ xe mô tô điện, xe máy điện là cá nhân; giấy giới thiệu nếu chủ xe điện là cơ quan, tổ chức;

+ Xuất trình CMND hoặc thẻ Căn cước công dân của người đến đăng ký xe máy điện, đăng ký xe mô tô điện và xuất trình bản chính Sổ hộ khẩu để đối chiếu nếu chủ xe điện là cá nhân.

- Trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện theo quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BCA

+ Kiểm tra hồ sơ đăng ký xe điện đúng quy định tại Khoản 1 Điều 25a Thông tư, kiểm tra thực tế xe mô tô điện, xe máy điện:

Nếu xe có đủ số máy, số khung và phù hợp với hồ sơ đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện thì cấp ngay biển số xe máy điện, xe mô tô điện và viết giấy hẹn; Theo Thông tư số 54/2015 của Bộ Công an nếu xe không có đủ số máy và số khung thì cơ quan đăng ký xe cấp biển số xe và đóng số máy, số khung, viết giấy hẹn. Không thu lệ phí đóng số máy, số khung.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe máy điện và xe mô tô điện cấp GCN đăng ký xe cho chủ xe. Đối với xe không có số máy mà cơ quan đăng ký xe không đóng được số máy thì trong giấy chứng nhận đăng ký xe ghi từ “không có” vào mục “số máy”.

Thông tư 54 bổ sung quy định giải quyết đăng ký xe đối với xe mô tô điện, xe máy điện có hiệu lực từ ngày 06/12/2015.

BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 54/2015/TT-BCA

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG ĐIỀU 25A VÀO THÔNG TƯ SỐ 15/2014/TT-BCA NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE

Căn cLuật giao thông đường b năm 2008;

Căn cứ Nghị định s 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức ca B Công an.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư b sung Điều 25a vào Thông tư s 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của B Công an quy định về đăng ký xe.

Điều 1. Bổ sung Điều 25a vào Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe

Bsung Điều 25a vào sau Điều 25 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe như sau:

“Điều 25a. Gii quyết đăng ký xe đối vi xe mô tô điện, xe máy điện

Từ ngày 06 tháng 12 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, việc giải quyết đăng ký, cp bin s xe đi với xe mô tô điện, xe máy điện thực hiện như sau:

1. Hồ sơ, thủ tục đăng ký xe, gồm:

a) Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện (theo mu ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Bn photocopy Shộ khu (đối với trường hp ch xe là cá nhân); giy giới thiệu của cơ quan, tổ chức (đối với trường hợp ch xe là cơ quan, tổ chức);

c) Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thCăn cước công dân của người đến đăng ký xe; trường hợp chủ xe là cá nhân xuất trình thêm bn chính Shộ khu để đối chiếu.

2. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe

a) Kiểm tra hồ sơ đăng ký xe đúng quy định tại Khoản 1 Điều này, kiểm tra thực tế xe:

- Nếu xe có đsố máy, số khung và phù hp với hồ sơ đăng ký xe thì cấp ngay biển số xe và viết giấy hẹn cho chủ xe;

- Nếu xe ch có smáy hoặc chcó số khung; xe không có s máy và skhung; xe có số máy, skhung nhưng số máy, số khung bị mờ, hoen g thì cơ quan đăng ký xe cấp biển số xe và tổ chức đóng số máy (nếu đóng được), skhung theo số bin số xe, viết giấy hẹn cho ch xe. Không thu l phí đóng số máy, số khung.

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, ktừ ngày nhn đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho ch xe. Đối với xe không có số máy mà cơ quan đăng ký xe không đóng được số máy thì trong giấy chứng nhận đăng ký xe cấp cho chủ xe ghi từ “không có” vào mục “s máy.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06 tháng 12 năm 2015.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Cnh sát giao thông chịu trách nhiệm chđạo, kiểm tra,  hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện Thông tư này.

2. Các Tng cục trưởng, th trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an, Cnh sát phòng cháy và cha cháy tnh, thành phtrực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát giao thông) đcó hướng dẫn kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
Văn phòng Chtịch nước:
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
UBND tnh, thành phtrực thuộc Trung ương;
-
Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
-
Các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
-
Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;
- Công báo, Cng TTĐT Chính phủ, Cng TTĐT Bộ Công an;
-
Lưu: VT,C67, V19. 300b.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quang

 

 

Mẫu

Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2015/TT-BCA ngày 22/10/2015 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ ĐIỆN, XE MÁY ĐIỆN

A. PHN KÊ KHAI, CAM KẾT CỦA CHỦ XE

1. Htên chủ xe: ...........................................................................................................

2. S CMND/CCCD:....................cấp ngày     /     /      tại .............................................

3. Nơi thường trú:..........................................................................................................

.......................................................................................................................................

4. Chỗ ở hiện nay: .........................................................................................................

.......................................................................................................................................

5. Số điện thoại:.............................................................................................................

4. Có chiếc xe với đặc điểm sau:

Xe:........................................................................Công suất:.........................................

Nhãn hiệu:............................................................Số loại:...............................................

Loại xe: ................................................................Màu sơn: ...........................................

Số máy: ...............................................................Số khung: ..........................................

5. Trình y nguồn gc xe: (1)........................................................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

6. Kèm theo:.....................................................................................................................

.........................................................................................................................................

7. Đnghị: (2) ...........................................................làm thtục đăng ký, cp biển sxe.

8. Tôi xin cam đoan nhng nội dung khai trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật vcam đoan của mình.

 

 

.......... ngày.... tháng.....năm......
CH XE
(Ký, ghi rõ họ n; đóng du nếu là cơ quan, tổ chức)

 

B. PHN KIM TRA XÁC ĐỊNH CỦA QUAN ĐĂNG KÝ XE

BIN S:

DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG

Nơi dán bản cà số máy

..............................................

 

Nơi dán bản cà số khung

 

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký và ghi rõ họ tên)

(3)
(Ký và ghi rõ họ tên)

(4)
(Ký tên và đóng dấu)

 

(1) Trình bày nguồn gc xe (xe do mua, cho, tặng, thừa kế...).

(2) Ở Bghi Cục CSGT; tnh, tp ghi Phòng CSGT...; ở huyn, qun, thị xã, tp thuộc tỉnh ghi Công an huyn

(3) Ở B ghi Trưởng phòng; tnh, tp, ở huyện, quận, th, tp thuộc tnh ghi Đội trưởng.

(4) Bghi Cục trưởng; ở tnh, tp ghi Trưởng phòng, huyện, quận, thị xã, tp thuộc tnh ghi Trưởng Công an huyn.

THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

--------------------

No.: 54/2015/TT-BCA

Hanoi, October 22, 2015

 

CIRCULAR

ADDITION OF ARTICLE 25A TO CIRCULAR No. 15/2014/TT-BCA DATED APRIL 04, 2014 BY THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY PROVIDING FOR VEHICLE REGISTRATION

Pursuant to the Law on Road traffic 2008;

Pursuant to Decree No. 106/2014/ND-CP dated November 17, 2014 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Public Security.

At the request of Director of Department of Traffic police;

The Minister of Public Security promulgates the Circular providing for addition of Article 25a to Circular No. 15/2014/TT-BCA dated April 04, 2014 by the Ministry of Public Security providing for vehicle registration.

Article 1. Addition of Article 25a to Circular No. 15/2014/TT-BCA dated April 04, 2014 by the Ministry of Public Security providing for vehicle registration

Article 25a is added to Circular No. 15/2014/TT-BCA dated April 04, 2014 by the Ministry of Public Security as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

From December 06, 2015 to June 30, 2016, the process of registration and issuance of license plates applicable to electric motorbikes and electric bikes shall be carried out as follows:

1. An application for vehicle registration shall include:

a) A declaration of vehicle registration for electric motorbikes and electric bikes (using the form enclosed with this Circular);

b) A photocopy of Family register (applicable to vehicle’s owners being individuals); a letter of introduction from the agency/organization (applicable to vehicle's owners being agencies/organizations);

c) The ID card of the applicant, and the original copy of the Family register for comparison (applicable to individual applicants).

2. Responsibilities of the vehicle registry

a) Check the application for vehicle registration according to regulations in Clause 1 of this Article and conduct physical inspection of vehicles:

- If the vehicle has sufficient engine number and chassis number and is conformable to the information in the application, then the license plate shall be issued immediately and a slip of appointment shall be given to the applicant;

- If the vehicle has either engine number or chassis number; or has neither engine number nor chassis number; or has engine number and chassis number but the engine number/chassis number is unclear or stained, then the registry shall issue the license plate and stamp the engine number (if available) and chassis number according to the license plate and give the applicant a slip of appointment. No charge shall be collected for chassis number stamping.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Effect

This Circular comes into effect from December 06, 2015.

Article 3. Responsibilities

1. Departments of traffic police are responsible for directing, monitoring and guiding Police officers in units and local governments to implement this Circular.

2. General directors, heads of units affiliated to the Ministry of Public Security, Directors of Police Departments, Fire departments of central-affiliated cities and provinces are responsible for implementing this Circular.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Public Security (via Department of traffic police) for guidance./.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 54/2015/TT-BCA ngày 22/10/2015 bổ sung Điều 25a vào Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.463

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.86