Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 50/2013/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển Hải Phòng khu vực quản lý Cảng vụ Hàng hải

Số hiệu: 50/2013/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 06/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2013/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 CỦA THÔNG TƯ SỐ 31/2010/TT-BGTVT NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CÔNG BỐ VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VÀ KHU VỰC QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cNghị định s 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Công văn s 7258/UBND-GT ngày 26 tháng 10 năm 2012;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bvùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hi Phòng và khu vực quản của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng

1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Ranh giới về phía đất liền được giới hạn như sau:

- Từ điểm HP14 chạy dọc theo bờ bên phải luồng Lạch Huyện nối bằng các đoạn thẳng tới các điểm HP15, HP16, có tọa độ sau đây:

HP15: 20o50’01”N, 106o54’17”E;

HP16; 20°50’11”N, 106°52’21”E (mép bờ phải kênh Cái Tráp phía Lạch Huyện);

- Từ điểm HP16 chạy dọc theo bờ phải kênh Cái Tráp đến điểm HP17 có tọa độ: 20°49'10”N, 106o50’17”E (điểm cuối bờ phải kênh Cái Tráp, tiếp giáp với sông Bạch Đằng);

- Từ điểm HP17 chạy dọc theo bờ phải sông Bạch Đằng đến điểm HP18 có tọa độ: 20°56'46"N, 106o46'18"E;

- Từ điểm HP18 chạy cắt ngang sông Giá đến điểm HP19 có tọa độ: 20°56'46"N, 106°45'51"E;

- Từ điểm HP19 chạy dọc theo bờ phải sông Giá đến điểm HP20 có tọa độ: 20°57'08"N, 106°44'33"E;

- Từ điểm HP20 chạy dọc theo đường thẳng cắt ngang sông Giá cách tim đập Minh Đức 200 mét vphía hạ lưu đến điểm HP21 tại bờ trái sông Giá có tọa độ: 20°56’54" N, 106°44'33" E;

- Từ điểm HP21 chạy dọc theo bờ trái sông Giá, bờ trái sông Bạch Đng đến điểm HP1;

- Từ cửa kênh đào Đình Vũ chạy dọc hai bờ sông Cấm đến đường thng cắt ngang sông cách chân cu Kiên 200 mét vphía hạ lưu.

2. Bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 2 như sau:

“3. Tọa độ các điểm HP16, HP17, HP18, HP19, HP20 HP21 áp dụng theo hệ tọa đVN - 2000 và được chuyển đổi sang các hệ tọa độ tương ứng như sau:

Vị trí

Hệ tọa độ VN - 2000

Hê tọa độ sử dụng tại Hải đồ IA-100-03

Hệ tọa độ WGS-84

 

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

HP16

20°50’11"

106°52'21"

20°50’09”

106°52’10"

20o50’08"

106o52’27”

HP17

20°49’10"

106°50'17"

20°49’08”

106°50’06"

20o49’07"

106°50’23”

HP18

20°56'46"

106°46’18"

20°56’43"

106°46'07"

20°56’42"

106o46’24"

HP19

20°56’46"

106°45'51”

20°56’43"

106°45’40”

20o56'42"

106°45’57”

HP20

20°57'08"

106°44’33”

20°57’05"

106°44’22"

20o57'04"

106o44’40"

HP21

20°56'54"

106°44’33"

20°56'51"

106°44'22"

20°56’50"

106o44'40"

Điều 2. Hiệu lực thi nh

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2014.

2. Ranh giới vùng nước cảng biển quy định tại Thông tư này được xác định trên Hi đsố IA-100-03 của Hải quân nhân dân Việt Nam tái bản ln thứ 2 năm 2009.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hi Phòng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Trang thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Công báo;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu VT. PC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

THE MINISTRY OF TRANSPORT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 50/2013/TT-BGTVT

Hanoi, December 06, 2013

 

CIRCULAR

PROVIDING AMENDMENTS TO ARTICLE 2 OF THE CIRCULAR No. 31/2010/TT-BGTVT DATED OCTOBER 01, 2010 BY THE MINISTER OF TRANSPORT ANNOUCING THE PORT WATERS WITHIN HAI PHONG TERRITORY AND UNDER THE MANAGEMENT OF MARITIME ADMINISTRATION OF HAI PHONG

Pursuant to the Vietnam Maritime Code dated June 14, 2005;

Pursuant to the Decree No. 107/2012/NĐ-CP dated December 20, 2012 by the Government defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Transport;

Pursuant to the Decree No. 21/2012/NĐ-CP dated March 21, 2012 by the Government on the management of ports and navigable channels;

On the basis of the opinions of the People’s Committee of Hai Phong City in the Official Dispatch No. 7258/UBND-GT dated October 26, 2012;

At the request of the Head of the Legal Department and the Director of Vietnam Maritime Administration;

The Minister of Transport promulgates the Circular providing amendments to Article 2 of the Circular No. 31/2010/TT-BGTVT dated October 01, 2010 by the Minister of Transport annoucing the port waters within Hai Phong territory and under the management of Maritime Administration of Hai Phong,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Clause 2 Article 2 is amended as follows:

"2. Geographical limitation to the territory is determined as follows:

- From the point HP14 running along the right bank of Lạch Huyện channel, connected by lines with the points HP15, HP16 with the coordinates:

HP15: 20o50’01”N, 106o54’17”E;

HP16; 20°50’11”N, 106°52’21”E (the right edge of Cái Tráp channel to Lạch Huyện);

- From the point HP16 running along the right bank of Cái Tráp channel to the point HP17, located at 20°49'10”N, 106°50’17”E (the end of the right bank of Cái Tráp channel, contiguous to Bạch Đằng river);

- From the point HP17 running along the right bank of Bạch Đằng river to the point HP18, located at 20°56'46"N, 106o46'18"E;

- From the point HP18 running along the right bank of Giá river to the point HP19, located at 20°56'46"N, 106°45'51"E;

- From the point HP19 running along the right bank of Giá river to the point HP20, located at 20°57'08"N, 106°44'33"E;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- From the point HP21 running along the left bank of Giá river to the point HP1;

- From the outfall of Đình Vũ canal running along Cấm river to the line crossing the river, 200 m distance from Kiên bridge pier toward the lower section.”

2. Clause 3 is added to 2 Article 2 as follows:

“3. Position of the points HP16, HP17, HP18, HP19, HP20 and HP21 are determined according to the VN - 2000 coordinate system  and are transferred in to other coordinate systems as follows:

Position

VN – 2000 coordinate system

Coordinate system used for IA-100-03 nautical chart

WGS-84 coordinate system

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Longitude (E)

Latitude (N)

Longitude (E)

Latitude (N)

Longitude (E)

HP16

20°50'11"

106°52'21"

20°50'09"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20o50'08"

106o52'27"

HP17

20°49'10"

106°50'17"

20°49'08"

106°50'06"

20o49'07"

106°50'23"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20°56'46"

106°46'18"

20°56'43"

106°46'07"

20°56'42"

106o46'24"

HP19

20°56'46"

106°45'51"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

106°45'40"

20o56'42"

106°45'57"

HP20

20°57'08"

106°44'33"

20°57'05"

106°44'22"

20o57'04"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HP21

20°56'54"

106°44'33"

20°56'51"

106°44'22"

20°56'50"

106o44'40"

Article 2. Effect

1. This Circular comes into effect from February 01, 2014.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Implementation

the Chief of the Ministry Office, the Chief Inspector of the Ministry, Heads of Departments affiliated to the Ministry, Director of Vietnam Maritime Administration, Director of Vietnam Inland Waterway Administration, Director of the Services of Transport of Hai Phong City, Director of Maritime Administration of Quang Ninh, Heads of relevant agencies and organizations and relevant individuals are responsible for implementing this Circular./.

 

 

 

THE MINISTER
Dinh La Thang

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 50/2013/TT-BGTVT ngày 06/12/2013 sửa đổi Điều 2 Thông tư 31/2010/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải phòng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.529

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.70.232
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!