Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 43/2017/TT-BGTVT đào tạo nghiệp vụ huấn luyện an ninh hàng không

Số hiệu: 43/2017/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 16/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tăng thời gian đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không

Đây là nội dung mới nổi bật tại Thông tư 43/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Theo đó, thời gian khoá học của một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng kiểm soát an ninh hàng không được tăng lên, đơn cử như sau:

- Đào tạo nghiệp vụ an ninh soi chiếu là 516 giờ, tăng 184 giờ so với quy định hiện hành.
 
- Đào tạo nghiệp vụ an ninh kiểm soát là 432 giờ, tăng 102 giờ so với quy định hiện hành.

- Đào tạo nghiệp vụ an ninh cơ động là 456 giờ, tăng 41 giờ so với quy định hiện hành.

- Chương trình huấn luyện định kỳ nghiệp vụ an ninh soi chiếu là 32 giờ, tăng 8 giờ so với quy định hiện hành.

- Chương trình huấn luyện định kỳ nghiệp vụ an ninh cơ động là 62 giờ, tăng 6 giờ so với quy định hiện hành.

Thông tư 43/2017/TT-BGTVT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2018 và thay thế Thông tư 29/2014/TT-BGTVT ngày 29/7/2014.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2017/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, HUẤN LUYỆN AN NINH HÀNG KHÔNG

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam s 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam s 61/2014/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về an ninh hàng không;

Căn cứ Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không trong hoạt động hàng không dân dụng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không trong hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam.

Điều 3. Thời gian giảng dạy, quy đổi thời gian giảng dạy

1. Thời gian giảng dạy trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện được tính bằng giờ.

2. Quy đổi thời gian giảng dạy: 01 (một) giờ lý thuyết là 45 phút; 01 (một) giờ thực hành là 60 phút.

Chương II

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, HUẤN LUYỆN LỰC LƯỢNG KIỂM SOÁT AN NINH HÀNG KHÔNG

Mục 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 4. Chương trình đào tạo nghiệp vụ an ninh soi chiếu

1. Mục tiêu: trang bị cho học viên kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng và thái độ ứng xử trong kiểm tra, soi chiếu an ninh hàng không đối với hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi và các đ vật đưa lên tàu bay.

2. Đối tượng tham dự khóa học: là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

3. Thời gian khóa học: 516 giờ. Trong đó, lý thuyết: 306 giờ; thực hành: 210 giờ.

4. Phân b thời gian các môn học:

STT

TÊN MÔN HỌC

THỜI GIAN

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

THUYẾT

THỰC HÀNH

I

Các môn học chung

96

96

0

1

Khái quát chung về ngành hàng không dân dụng

8

8

0

2

Vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa

8

8

0

3

Pháp luật về hàng không dân dụng; pháp luật về an ninh hàng không

20

20

0

4

Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành hàng không

60

60

0

II

Các môn học chung về an ninh hàng không

188

140

48

1

An ninh hàng không; an ninh cảng hàng không, sân bay

20

20

0

2

Tâm lý học tội phạm, tâm lý hành khách

24

24

0

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

8

8

0

4

Xử lý thông tin đe dọa bom

4

4

0

5

Các cơ quan thực thi pháp luật tại cảng hàng không, sân bay

4

4

0

6

Trách nhiệm bảo đm an ninh hàng không của người khai thác cảng hàng không, người khai thác tàu bay

4

4

0

7

Kiểm tra, giám sát an ninh hàng không

20

20

0

8

Giới thiệu về thiết bị an ninh hàng không

12

12

0

9

Xử lý vụ việc vi phạm an ninh hàng không

16

12

4

10

Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị thông tin liên lạc

8

8

0

11

Kiểm tra, lục soát người, tàu bay, phương tiện, nhà ga, đồ vật không xác nhận được chủ

20

8

12

12

Bảo vệ hiện trường

8

8

0

13

Lễ tiết, tác phong an ninh hàng không

16

8

8

14

Kỹ năng tự vệ

24

0

24

III

Các môn học nghiệp vụ chuyên ngành an ninh soi chiếu

232

70

162

1

Quy trình kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không đối với người, hành lý, hàng hóa, bưu gửi

8

8

0

2

Các thủ đoạn che giấu vật phẩm nguy hiểm

10

4

6

3

Kiểm tra trực quan người

20

4

16

4

Kiểm tra trực quan hành lý, hàng hóa

20

4

16

5

Kiểm tra giấy tờ hành khách sử dụng để làm thủ tục đi tàu bay

20

4

16

6

Kiểm tra, nhận biết vũ khí, chất nổ, vật phẩm nguy hiểm khác bằng máy soi tia X

40

10

30

7

Kiểm tra, nhận biết vũ khí, chất nổ, vật phẩm nguy hiểm khác bằng cổng từ và thiết bị phát hiện kim loại cm tay

20

4

16

8

Xử lý vật nghi ngờ là chất nổ, thiết bị nổ; vũ khí, vật phẩm nguy him

16

8

8

9

Kiểm tra hành khách đặc biệt

8

4

4

10

Kiểm tra hành khách là bệnh nhân, người khuyết tật

8

4

4

11

Kiểm tra bằng thiết bị phát hiện chất nổ

4

0

4

12

Xử lý trường hợp từ chối kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không

4

4

0

13

Đồng bộ hành khách, hành lý

10

10

0

14

Thực tập có hướng dẫn, giám sát của cán bộ thuộc đơn vị an ninh hàng không

40

0

40

Kiểm tra cuối khóa

4

2

2

Tổng cộng

516

306

210

Điều 5. Chương trình đào tạo nghiệp vụ an ninh kiểm soát

1. Mục tiêu: trang bị cho học viên kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng và thái độ ứng xử trong kiểm tra, giám sát an ninh hàng không tại nhà ga, khu vực công cộng, sân bay, canh gác tại các khu vực hạn chế.

2. Đối tượng tham dự khóa học: là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

3. Thời gian khóa học: 432 giờ. Trong đó, lý thuyết: 282 giờ; thực hành: 150 giờ.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

TÊN MÔN HỌC

THỜI GIAN

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

THUYẾT

THỰC HÀNH

I

Các môn học chung

96

96

0

1

Khái quát chung về ngành hàng không dân dụng

8

8

0

2

Vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa

8

8

0

3

Pháp luật về hàng không dân dụng; pháp luật về an ninh hàng không

20

20

0

4

Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành hàng không

60

60

0

II

Các môn học chung về an ninh hàng không

188

140

48

1

An ninh hàng không; an ninh cảng hàng không, sân bay

20

20

0

2

Tâm lý học tội phạm, tâm lý hành khách

24

24

0

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

8

8

0

4

Xử lý thông tin đe dọa bom

4

4

0

5

Các cơ quan thực thi pháp luật tại cảng hàng không, sân bay

4

4

0

6

Trách nhiệm bảo đảm an ninh hàng không của người khai thác cảng hàng không, người khai thác tàu bay

4

4

0

7

Kiểm tra, giám sát an ninh hàng không

20

20

0

8

Giới thiệu về thiết bị an ninh hàng không

12

12

0

9

Xử lý vụ việc vi phạm an ninh hàng không

16

12

4

10

Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị thông tin liên lạc

8

8

0

11

Kiểm tra, lục soát người, tàu bay, phương tiện, nhà ga, đồ vật không xác nhận được chủ

20

8

12

12

Bảo vệ hiện trường

8

8

0

13

Lễ tiết, tác phong an ninh hàng không

16

8

8

14

Kỹ năng tự vệ

24

0

24

III

Các môn học nghiệp vụ chuyên ngành an ninh kiểm soát

148

46

102

1

Tuần tra và canh gác

20

4

16

2

Bảo vệ tàu bay

12

4

8

3

Kiểm tra, giám sát an ninh khu vực hạn chế

24

8

16

4

Nhận biết vũ khí, chất nổ, vật phẩm nguy hiểm; nguyên tắc xử lý

16

16

0

5

Kiểm tra bằng cổng từ và thiết bị phát hiện kim loại cầm tay

12

4

8

6

Kiểm tra bằng thiết bị phát hiện chất nổ

12

4

8

7

Giám sát bằng hệ thống camera

4

0

4

8

Kiểm tra trực quan người, phương tiện, đồ vật

12

4

8

9

Thực tập có hướng dẫn, giám sát của cán bộ thuộc đơn vị an ninh hàng không

32

0

32

Kiểm tra cuối khóa

4

2

2

Tổng cộng

432

282

150

Điều 6. Chương trình đào tạo nghiệp vụ an ninh cơ động

1. Mục tiêu: trang bị cho học viên kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng và thái độ ứng xử trong tuần tra, canh gác, hộ tống, kiểm soát đám đông, kiểm tra, lục soát tàu bay, phương tiện.

2. Đối tượng tham dự khóa học: là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

3. Thời gian: 456 giờ. Trong đó, lý thuyết: 278 giờ; thực hành: 178 giờ.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

TÊN MÔN HỌC

THỜI GIAN

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

THUYẾT

THỰC HÀNH

I

Các môn học chung

96

96

0

1

Khái quát chung về ngành hàng không dân dụng

8

8

0

2

Vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa

8

8

0

3

Pháp luật về hàng không dân dụng; pháp luật về an ninh hàng không

20

20

0

4

Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành hàng không

60

60

0

II

Các môn học chung về an ninh hàng không

188

140

48

1

An ninh hàng không, an ninh cảng hàng không, sân bay

20

20

0

2

Tâm lý học tội phạm, tâm lý hành khách

24

24

0

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

8

8

0

4

Xử lý thông tin đe dọa bom

4

4

0

5

Các cơ quan thực thi pháp luật tại cảng hàng không, sân bay

4

4

0

6

Trách nhiệm bảo đảm an ninh hàng không của người khai thác cảng hàng không, người khai thác tàu bay

4

4

0

7

Kiểm tra, giám sát an ninh hàng không

20

20

0

8

Giới thiệu về thiết bị an ninh hàng không

12

12

0

9

Xử lý vụ việc vi phạm an ninh hàng không

16

12

4

10

Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị thông tin liên lạc

8

8

0

11

Kiểm tra, lục soát người, tàu bay, phương tiện, nhà ga, đồ vật không xác nhận được chủ

20

8

12

12

Bảo vệ hiện trường

8

8

0

13

Lễ tiết, tác phong an ninh hàng không

16

8

8

14

Kỹ năng tự vệ

24

0

24

III

Các môn học nghiệp vụ chuyên ngành an ninh cơ động

172

42

130

1

Tuần tra và canh gác

12

4

8

2

Hộ tng người và hàng hóa

12

4

8

3

Kiểm tra bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay

12

4

8

4

Kiểm tra bằng thiết bị phát hiện chất nổ

12

4

8

5

Kiểm soát đám đông gây rối

8

8

0

6

Nhận biết vũ khí, chất nổ, vật phẩm nguy hiểm; nguyên tắc xử lý

12

12

0

7

Xử lý bom, mìn, chất nổ, vật liệu nổ

12

4

8

8

Võ thuật nâng cao

56

0

56

9

Thực tập có hướng dẫn, giám sát của cán bộ thuộc đơn vị an ninh hàng không

32

0

32

Kiểm tra cuối khóa

4

2

2

Tổng cộng

456

278

178

Điều 7. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý an ninh hàng không

1. Mục tiêu: trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về quản lý an ninh hàng không.

2. Đối tượng: cán bộ quản lý các cấp trong lực lượng kiểm soát an ninh hàng không của doanh nghiệp cảng hàng không, hãng hàng không Việt Nam, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, thiết bị tàu bay, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động hàng không chung được xác định trong chương trình an ninh hàng không và quy chế an ninh hàng không.

3. Thời gian: 40 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

4

2

An ninh cảng hàng không, sân bay

4

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

4

4

Môi trường an ninh hàng không toàn cầu

4

5

Vai trò và hoạt động của các tổ chức trong khu vực và quốc tế

2

6

Các quy định về an ninh hàng không của quốc gia và quốc tế

4

7

Các cơ quan quốc gia và nhà chức trách hàng không dân dụng

4

8

Công nghệ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị an ninh hàng không

4

9

Nguồn lực bảo đảm an ninh hàng không

4

10

Chương trình kiểm soát chất lượng nội bộ

2

11

Kế hoạch khẩn nguy

2

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

40

Điều 8. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khủng hoảng an ninh hàng không

1. Mục tiêu: trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng kế hoạch khn nguy về an ninh hàng không, biện pháp đi phó với các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

2. Đối tượng: cán bộ quản lý các cấp trong lực lượng kiểm soát an ninh hàng không của doanh nghiệp cảng hàng không, hãng hàng không Việt Nam, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay được xác định trong Chương trình an ninh hàng không và Quy chế an ninh hàng không; cán bộ quản lý các đơn vị tham gia thực hiện phương án đối phó với hành vi can thiệp bất hp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

3. Thời gian: 24 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

4

2

An ninh cảng hàng không, sân bay

4

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

2

4

Những mối đe dọa đến an ninh hàng không dân dụng

2

5

Đặc điểm chung của các loại tội phạm; đặc điểm của tội phạm tấn công vào hàng không dân dụng

2

6

Nguyên tắc của quản lý khủng hoảng; kế hoạch quản lý khủng hoảng

4

7

Yêu cầu đối với trung tâm chỉ huy và kiểm soát khủng hoảng

2

8

Thực hành quản lý khủng hoảng

2

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

24

Điều 9. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy an ninh hàng không

1. Mục tiêu: trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng chuẩn bị, sử dụng tài liệu, trang thiết bị giảng dạy, tổ chức lớp, phương pháp giảng dạy về an ninh hàng không.

2. Đối tượng: người được lựa chọn làm giáo viên giảng dạy lực lượng kiểm soát an ninh hàng không hoặc giáo viên giảng dạy kiến thức an ninh hàng không.

3. Thời gian: 56 giờ. Trong đó, lý thuyết: 38 giờ; thực hành: 18 giờ.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

a) Bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy lực lượng kiểm soát an ninh hàng không:

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

TNG S

THUYẾT

THỰC HÀNH

1

Vai trò của giáo viên an ninh hàng không

4

4

0

2

Giới thiệu về chương trình đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không quốc gia

4

4

0

3

Nguyên tắc học tập và giảng dạy

4

4

0

4

Tổ chức khóa học

8

8

0

5

Chuẩn bị, sử dụng trang, thiết bị giảng dạy an ninh hàng không

8

4

4

6

Quá trình kiểm tra và cấp chứng nhận

4

4

0

7

Kỹ năng trình bày giáo trình, tài liệu an ninh hàng không

16

4

12

8

Đánh giá kết quả

4

4

0

Kiểm tra cuối khóa

4

2

2

Tổng cộng

56

38

18

b) Bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy kiến thức an ninh hàng không:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

4

2

An ninh cảng hàng không, sân bay

4

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

2

4

Xử lý thông tin đe dọa bom

4

5

Các cơ quan thực thi pháp luật

4

6

Người khai thác cảng hàng không, người khai thác tàu bay

4

7

Kiểm tra, giám sát an ninh hàng không

8

8

Thiết bị an ninh hàng không

2

9

Vũ khí, chất nổ vật phẩm nguy hiểm; nguyên tắc xử lý

4

10

Xử lý vụ việc vi phạm an ninh hàng không

4

11

Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị thông tin liên lạc

4

12

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

4

13

Văn hóa an ninh hàng không

4

14

Vai trò của cán bộ giảng dạy về an ninh hàng không

2

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

56

Điều 10. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát viên an ninh hàng không

1. Mục tiêu: trang bị cho học viên kiến thức an ninh hàng không, phương pháp và kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát an ninh hàng không.

2. Đối tượng: người được lựa chọn làm giám sát viên an ninh hàng không, giám sát viên an ninh nội bộ; có thời gian làm việc trong lĩnh vực an ninh hàng không ít nhất là 01 (một) năm.

3. Thời gian: 56 giờ. Trong đó, lý thuyết: 40 giờ; thực hành: 16 giờ.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

TNG SỐ

THUYẾT

THC HÀNH

1

Nội dung chương trình an ninh hàng không quốc gia

8

8

0

2

Khái niệm về kiểm tra, giám sát an ninh hàng không

4

4

0

3

Công tác chuẩn bị tiến hành kiểm tra, giám sát

4

4

0

4

Phương pháp thực hiện kiểm tra, giám sát

4

4

0

5

Nhiệm vụ, kỹ năng của giám sát viên an ninh hàng không, giám sát viên an ninh nội bộ

4

4

0

6

Trang thiết bị hỗ trợ kiểm tra, giám sát an ninh hàng không

4

4

0

7

Quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát

6

6

0

8

Thực tập, viết báo cáo

20

4

16

Kiểm tra cuối khóa

2

2

0

Tổng cộng

56

40

16

Mục 2. CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ

Điều 11. Chương trình huấn luyện định kỳ nghiệp vụ an ninh soi chiếu

1. Mục tiêu: cập nhật cho học viên kiến thức, quy định mới và thực hành nâng cao kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, soi chiếu an ninh.

2. Đối tượng: nhân viên an ninh soi chiếu.

3. Thời gian: 32 giờ. Trong đó, lý thuyết: 6 giờ; thực hành: 26 giờ.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

TỔNG S

TRONG ĐÓ

THUYẾT

THỰC HÀNH

1

Cập nhật các văn bản pháp luật, quy định liên quan đến công tác đảm bảo an ninh hàng không; tình hình an ninh hàng không trong nước và thế giới

2

2

0

2

Âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố

2

2

0

3

Kiểm tra trực quan người

2

0

2

4

Kiểm tra trực quan hành lý, hàng hóa

2

0

2

5

Kiểm tra giấy tờ hành khách sử dụng để làm thủ tục đi tàu bay

2

0

2

6

Kiểm tra, nhận biết vũ khí, chất nổ, vật phẩm nguy hiểm bằng máy soi tia X

4

0

4

7

Kiểm tra, nhận biết vũ khí, chất nổ, vật phẩm nguy hiểm bằng cổng từ và thiết bị phát hiện kim loại cm tay

2

0

2

8

Kiểm tra bằng thiết bị phát hiện chất nổ

4

0

4

9

Xử lý vật nghi ngờ là chất nổ, vũ khí, vật phẩm nguy hiểm

4

0

4

10

Kiểm tra các loại hành khách đặc biệt

2

0

2

11

Kiểm tra hành khách là bệnh nhân, người khuyết tật

2

0

2

Kiểm tra cuối khóa

4

2

2

Tổng cộng

32

6

26

Điều 12. Chương trình huấn luyện định kỳ nghiệp vụ an ninh kiểm soát

1. Mục tiêu: cập nhật cho học viên kiến thức, quy định mới và thực hành nâng cao kỹ năng nghiệp vụ kiểm soát, giám sát an ninh hàng không.

2. Đối tượng: nhân viên an ninh kiểm soát.

3. Thời gian: 24 giờ. Trong đó, lý thuyết: 12 giờ; thực hành: 12 giờ.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

TỔNG S

TRONG ĐÓ

THUYẾT

THỰC HÀNH

1

Cập nhật các văn bản pháp luật, quy định liên quan đến công tác đảm bảo an ninh hàng không; tình hình an ninh hàng không trong nước và thế giới

2

2

0

2

Âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố

2

2

0

3

Tuần tra và canh gác

2

2

0

4

Bảo vệ tàu bay

2

2

0

5

Kiểm soát an ninh khu vực hạn chế

2

2

0

6

Kiểm tra bằng cổng từ và thiết bị phát hiện kim loại cầm tay

2

0

2

7

Kiểm tra bằng thiết bị phát hiện chất nổ

2

0

2

8

Kiểm tra trực quan người, phương tiện, đồ vật

2

0

2

9

Kiểm tra, lục soát người, tàu bay, phương tiện, nhà ga, đồ vật không xác nhận được chủ

2

0

2

10

Giám sát bằng hệ thống camera

2

0

2

Kiểm tra cuối khóa

4

2

2

Tổng cộng

24

12

12

Điều 13. Chương trình huấn luyện định kỳ nghiệp vụ an ninh cơ động

1. Mục tiêu: cập nhật cho học viên kiến thức, quy định mới và thực hành nâng cao kỹ năng nghiệp vụ an ninh cơ động.

2. Đối tượng: nhân viên an ninh cơ động.

3. Thời gian: 62 giờ. Trong đó, lý thuyết: 12 giờ; thực hành: 50 giờ.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

TNG SỐ

TRONG ĐÓ

THUYẾT

THỰC HÀNH

1

Cập nhật các văn bản pháp luật, quy định liên quan đến an ninh hàng không; tình hình an ninh hàng không trong nước và thế giới

2

2

0

2

Âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố

2

2

0

3

Tuần tra và canh gác

2

0

2

4

Hộ tống người và hàng hóa

2

0

2

5

Kiểm tra, lục soát người, tàu bay, phương tiện, nhà ga, đồ vật không xác nhận được chủ

4

0

4

6

Kiểm soát đám đông gây rối

2

2

0

7

Kiểm tra bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay

2

0

2

8

Kiểm tra bằng thiết bị phát hiện chất nổ

2

0

2

9

Nhận biết, xử lý vũ khí, vật phẩm nguy hiểm; bom, mìn, vật liệu nổ

4

0

4

10

Bảo vệ hiện trường

2

2

0

11

Xử lý vụ việc vi phạm an ninh hàng không tại khu vực hạn chế cảng hàng không

4

2

2

12

Võ thuật

30

0

30

Kiểm tra cuối khóa

4

2

2

Tổng cộng

62

12

50

Điều 14. Chương trình huấn luyện định kỳ nghiệp vụ quản lý an ninh hàng không

1. Mục tiêu: cập nhật cho học viên kiến thức, quy định mới về quản lý an ninh hàng không.

2. Đối tượng: cán bộ quản lý các cấp trong lực lượng kiểm soát an ninh hàng không của doanh nghiệp cảng hàng không, hãng hàng không Việt Nam, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, thiết bị tàu bay, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động hàng không chung được xác định trong Chương trình an ninh hàng không và Quy chế an ninh hàng không đã có chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý an ninh hàng không.

3. Thời gian: 16 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

Môi trường an ninh hàng không toàn cầu; âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố

2

2

Vai trò và hoạt động của các tổ chức khu vực, quốc tế

1

3

Các quy định về an ninh hàng không của quốc gia, khu vực và quốc tế

2

4

Các cơ quan quốc gia và nhà chức trách hàng không dân dụng

1

5

Công nghệ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị an ninh hàng không

2

6

Nguồn lực bảo đảm an ninh hàng không

2

7

Quản lý dự án

1

8

Chương trình kiểm soát chất lượng nội bộ

2

9

Kế hoạch khẩn nguy

1

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

16

Điều 15. Chương trình huấn luyện định kỳ nghiệp vụ giảng dạy an ninh hàng không

1. Mục tiêu: cập nhật cho học viên kiến thức, kỹ năng chuẩn bị, sử dụng tài liệu, trang thiết bị giảng dạy, tổ chức lớp, phương pháp giảng dạy về an ninh hàng không.

2. Đối tượng: giáo viên giảng dạy lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, giáo viên giảng dạy kiến thức an ninh hàng không.

3. Thời gian:

a) Huấn luyện định kỳ nghiệp vụ giảng dạy lực lượng kiểm soát an ninh hàng không: 16 giờ lý thuyết;

b) Huấn luyện định kỳ nghiệp vụ giảng dạy kiến thức an ninh hàng không: 8 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

a) Huấn luyện định kỳ nghiệp vụ giảng dạy lực lượng kiểm soát an ninh hàng không:

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

Vai trò của giáo viên an ninh hàng không và giới thiệu về một chương trình an ninh hàng không

2

2

Nguyên tắc học tập và giảng dạy

2

3

Tổ chức khóa học

4

4

Chuẩn bị trang, thiết bị giảng dạy an ninh hàng không

2

5

Quá trình kiểm tra và cấp chứng chỉ, chứng nhận

2

6

Cách trình bày tài liệu

1

7

Đánh giá kết quả

1

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

16

b) Huấn luyện định kỳ nghiệp vụ giảng dạy kiến thức an ninh hàng không:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh cảng hàng không, sân bay

1

2

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

1

3

Xử lý thông tin đe dọa bom

1

4

Vũ khí, chất nổ, vật phẩm nguy hiểm, nguyên tắc xử lý

1

5

Xử lý vụ việc vi phạm an ninh hàng không

1

6

Vai trò của giáo viên giảng dạy về kiến thức an ninh hàng không

1

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

8

Điều 16. Chương trình huấn luyện định kỳ nghiệp vụ giám sát viên an ninh hàng không

1. Mục tiêu: cập nhật cho học viên kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát an ninh hàng không.

2. Đối tượng: giám sát viên an ninh hàng không, giám sát viên an ninh nội bộ.

3. Thời gian: 16 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

Công tác chuẩn bị kiểm tra, giám sát

2

2

Âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố

2

3

Phương pháp kiểm tra, giám sát

2

4

Nhiệm vụ và kỹ năng của giám sát viên an ninh hàng không, giám sát viên nội bộ

4

5

Trang thiết bị hỗ trợ kiểm tra, giám sát

2

6

Thực hành, viết báo cáo kiểm tra, giám sát

2

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

16

Điều 17. Thời gian huấn luyện định kỳ

1. Nhân viên an ninh soi chiếu, nhân viên an ninh kiểm soát, nhân viên an ninh cơ động phải được huấn luyện định kỳ 01 (một) năm một lần.

2. Nhân viên an ninh soi chiếu để lọt vật phẩm nguy hiểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không không làm nhiệm vụ trong thời gian 06 (sáu) tháng liên tục phải được huấn luyện định kỳ trước khi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

3. Cán bộ quản lý các cấp trong lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, giáo viên an ninh hàng không, giám sát viên an ninh hàng không, giám sát viên an ninh nội bộ phải được huấn luyện định kỳ 02 (hai) năm một lần.

Mục 3. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, HUẤN LUYỆN LỰC LƯỢNG KIỂM SOÁT AN NINH HÀNG KHÔNG

Điều 18. Giáo trình, tài liệu

1. Cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên kiểm soát an ninh hàng không tổ chức biên soạn, thẩm định và ban hành giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng kiểm soát an ninh hàng không.

2. Nội dung giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng kiểm soát an ninh hàng không phải đảm bảo quy định tại Thông tư này và tiêu chuẩn, khuyến nghị thực hành của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế.

3. Giáo trình, tài liệu giảng dạy của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng kiểm soát an ninh hàng không phải được quản lý như tài liệu an ninh hạn chế.

Điều 19. Giáo viên giảng dạy lực lượng kiểm soát an ninh hàng không

1. Giáo viên giảng dạy nhân viên kiểm soát an ninh hàng không phải đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

2. Giáo viên giảng dạy các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ: quản lý an ninh hàng không, giảng dạy an ninh hàng không, giám sát viên an ninh hàng không, quản lý khủng hoảng phải đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tương ứng với chương trình giảng dạy.

3. Giáo viên giảng dạy các chương trình huấn luyện đnh kỳ nghiệp vụ: quản lý an ninh hàng không, giảng dạy an ninh hàng không, giám sát viên an ninh hàng không được cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên kiểm soát an ninh hàng không lựa chọn từ những giáo viên, chuyên gia có kinh nghiệm, kiến thức sâu rộng về an ninh hàng không.

4. Giáo viên giảng dạy các môn tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành hàng không, võ thuật, vũ khí và chất nổ phải có chứng chỉ, chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp.

5. Căn cứ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này, các cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên kiểm soát an ninh hàng không lập danh sách giáo viên giảng dạy lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, báo cáo Cục Hàng không Việt Nam để thực hiện việc kiểm tra, giám sát.

Điều 20. Cơ sở vật chất, thiết bị huấn luyện thực hành

1. Cơ sở vật chất, thiết bị huấn luyện thực hành của các chương trình đào tạo nghiệp vụ nhân viên kiểm soát an ninh hàng không phải đáp ứng quy định tại Điều 25 Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

2. Thiết bị thực hành đối với các chương trình đào tạo nghiệp vụ nhân viên kiểm soát an ninh hàng không gồm:

a) Phần mềm giảng dạy an ninh soi chiếu;

b) Máy soi chiếu tia X;

c) Cổng từ;

d) Máy phát hiện kim loại cầm tay;

đ) Thiết bị phát hiện chất nổ;

e) Gương soi gầm ô tô;

g) Mu, mô hình vũ khí, chất nổ, vật phẩm nguy hiểm;

h) Hệ thống camera giám sát;

i) Các thiết bị liên quan đến nội dung giảng dạy, học tập.

3. Thiết bị thực hành đối với chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy an ninh hàng không, giám sát viên an ninh hàng không phải phù hợp với nội dung thực hành.

Điều 21. Kiểm tra, cấp chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành khóa học

1. Kiểm tra:

a) Kiểm tra lý thuyết được thực hiện bằng một trong các hình thức trắc nghiệm, viết hoặc vấn đáp. Kiểm tra thực hành được thực hiện bằng các phương tiện, trang thiết bị, cơ sở sẵn có hoặc các phần mềm mô phỏng, giả định. Học viên tham dự chương trình đào tạo nghiệp vụ an ninh soi chiếu, an ninh kiểm soát, an ninh cơ động phải làm bài kiểm tra khi kết thúc từng môn học, thời gian kiểm tra tối thiểu 15 phút;

b) Điểm kiểm tra lý thuyết, điểm kim tra thực hành được tính theo thang điểm 100. Học viên đạt kết quả kiểm tra kết thúc khóa học từ 80 điểm trở lên cho mỗi phần kiểm tra lý thuyết và thực hành được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

2. Cấp chứng chỉ:

a) Học viên hoàn thành các khóa đào tạo nghiệp vụ nhân viên kiểm soát an ninh hàng không được cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên kiểm soát an ninh hàng không cấp chứng chỉ chuyên môn theo mẫu quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không;

b) Học viên hoàn thành các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý an ninh hàng không, quản lý khủng hoảng, giảng dạy an ninh hàng không, giám sát viên an ninh hàng không được cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên kiểm soát an ninh hàng không cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Học viên hoàn thành các khóa huấn luyện định kỳ nghiệp vụ an ninh hàng không quy định từ Điều 11 đến Điều 16 Thông tư này được công nhận bằng văn bản của thủ trưởng cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên kiểm soát an ninh hàng không.

3. Học viên tham dự chương trình đào tạo nghiệp vụ để cấp chứng chỉ chuyên môn thứ hai trở lên được miễn các môn học chung và các môn học chung về an ninh hàng không trong chương trình đào tạo.

4. Chứng chỉ, chứng nhận của cơ sở đào tạo thuộc Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế cấp cho người hoàn thành các chương trình đào tạo giáo viên an ninh hàng không (Aviation Security Instructor), giám sát viên an ninh hàng không (Aviation Security Inspector), Quản lý an ninh hàng không (Aviation Security Management), Quản lý khủng hoảng (Crisis Management) có giá trị tương đương với chứng chỉ quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Điều 22. Hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng kiểm soát an ninh hàng không

1. Thành phần hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng lực lượng kiểm soát an ninh hàng không bao gồm:

a) Kết quả kiểm tra kết thúc khóa học;

b) Quyết định của thủ trưởng cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên kiểm soát an ninh hàng không công nhận học viên hoàn thành khóa học;

c) Chứng chỉ hoàn thành khóa học (bản sao).

2. Thành phần hồ sơ huấn luyện định kỳ lực lượng kiểm soát an ninh hàng không bao gồm:

a) Kết quả kiểm tra kết thúc khóa học;

b) Quyết định của thủ trưởng cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên kiểm soát an ninh hàng không công nhận học viên hoàn thành khóa học.

Chương III

HUẤN LUYỆN KIẾN THỨC AN NINH HÀNG KHÔNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THUỘC LỰC LƯỢNG KIỂM SOÁT AN NINH HÀNG KHÔNG

Mục 1. CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN KIẾN THỨC AN NINH HÀNG KHÔNG

Điều 23. Chương trình huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho tổ bay

1. Mục tiêu: trang bị cho tổ bay kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ.

2. Đối tượng: thành viên tổ bay.

3. Thời gian:

a) Huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho tổ lái, tiếp viên hàng không: 32 giờ lý thuyết, trừ đối tượng quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

b) Huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho tiếp viên trưởng: 42 giờ lý thuyết; trường hợp đã có chứng nhận hoàn thành chương trình quy định tại điểm a khoản 3 Điều này thì được miễn các môn học tương ứng.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

a) Huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho đối tượng quy định tai điểm a khoản 3 Điều này:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

2

2

An ninh cảng hàng không, sân bay; an ninh hãng hàng không

2

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

2

4

Bảo vệ tàu bay

2

5

Kiểm tra an ninh, lục soát tàu bay

4

6

Xử lý vật nghi ngờ phát hiện trên tàu bay

2

7

Đối phó với đe dọa bom khi tàu bay đang bay và tàu bay tại mặt đất

2

8

Xử lý hành khách gây rối

2

9

Đối phó với tình huống chiếm giữ bất hp pháp tàu bay, bắt cóc con tin

2

10

Kỹ năng tự vệ

8

11

Vật phẩm nguy hiểm

2

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

32

b) Huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho tiếp viên trưởng:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

2

2

An ninh cảng hàng không, sân bay; an ninh hãng hàng không

2

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

2

4

Bảo vệ tàu bay

2

5

Kiểm tra an ninh, lục soát tàu bay

4

6

Xử lý vật nghi ngờ phát hiện trên tàu bay

2

7

Đối phó với đe dọa bom khi tàu bay đang bay và tàu bay tại mặt đất

4

8

Xử lý hành khách gây rối

2

9

Đối phó với tình huống chiếm giữ bất hp pháp tàu bay, bắt cóc con tin

2

10

Kỹ năng tự vệ

8

11

Vật phẩm nguy hiểm

2

12

Tổ chức họp tổ tiếp viên, triển khai thông tin an ninh trước chuyến bay

2

13

Xử lý ban đầu vi phạm hành chính về an ninh hàng không trên tàu bay

6

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

42

Điều 24. Chương trình huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho cán bộ quản lý của hãng hàng không

1. Mục tiêu: trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ quản lý.

2. Đối tượng: cán bộ quản lý của các hãng hàng không khai thác tại Việt Nam.

3. Thời gian: 16 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

2

2

An ninh cảng hàng không, sân bay

2

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

2

4

Pháp luật quốc gia và tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế về an ninh hàng không

2

5

Chương trình an ninh hàng không quốc gia; chương trình an ninh hãng hàng không, cảng hàng không; các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không của hãng hàng không

3

6

Xây dựng nhận thức an ninh hàng không cho nhân viên

1

7

Khẩn nguy an ninh và quản lý khủng hoảng

2

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

16

Điều 25. Chương trình huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho người giám sát, quản lý khai thác và trưởng đại diện của hãng hàng không

1. Mục tiêu: trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ quản lý, giám sát khai thác.

2. Đối tượng: cán bộ giám sát, quản lý khai thác và trưởng đại diện của các hãng hàng không khai thác tại Việt Nam.

3. Thời gian: 16 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

2

2

An ninh cảng hàng không, sân bay

2

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

2

4

Nội dung chương trình an ninh hàng không của hãng hàng không; kiểm soát chất lượng an ninh hàng không

2

5

Các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không của hãng hàng không

2

6

Kế hoạch khẩn nguy an ninh của hãng hàng không

2

7

Quản lý khủng hoảng, quản lý rủi ro

2

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

16

Điều 26. Chương trình huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho nhân viên điều hành mặt đất của hãng hàng không

1. Mục tiêu: trang bị cho học viên kiến thức cn thiết về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ điều hành mặt đất.

2. Đối tượng: nhân viên điều hành mặt đất của các các hãng hàng không khai thác tại Việt Nam.

3. Thời gian: 16 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

2

2

An ninh cảng hàng không, sân bay

2

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

2

4

Bảo vệ tàu bay

2

5

Kiểm tra an ninh tàu bay trước khi khai thác; những dấu hiệu và đồ vật khả nghi

4

6

Đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp

2

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

16

Điều 27. Chương trình huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay tại các cảng hàng không Việt Nam

1. Mục tiêu: trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ phục vụ chuyến bay.

2. Đối tượng: nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay tại các cảng hàng không Việt Nam.

3. Thời gian: 16 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

2

2

An ninh cảng hàng không, sân bay

2

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

2

4

Những dấu hiệu và đồ vật khả nghi

2

5

Bảo đảm an ninh trước chuyến bay

2

6

Kiểm soát an ninh hàng không đối với người, đồ vật lên tàu bay

2

7

Kiểm tra khoang hàng tàu bay

2

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

16

Điều 28. Chương trình huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho nhân viên sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay

1. Mục tiêu: trang bị cho học viên kiến thức cn thiết về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay.

2. Đối tượng: nhân viên sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay.

3. Thời gian: 16 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

2

2

An ninh cảng hàng không, sân bay

2

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

2

4

Kiểm soát ra vào cơ sở kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay

2

5

Bảo đảm an ninh đối với thiết bị, phương tiện, kho vật tư bảo dưỡng, phụ tùng

2

6

Thủ đoạn che giấu vật phẩm nguy hiểm

2

7

Những dấu hiệu, đồ vật khả nghi; quy trình xử lý khi phát hiện vật nghi ngờ, vật hạn chế

2

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

16

Điều 29. Chương trình huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho nhân viên bảo đảm hoạt động bay

1. Mục tiêu: trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ.

2. Đối tượng:

a) Nhân viên không lưu;

b) Nhân viên thông báo tin tức hàng không;

c) Nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không;

d) Nhân viên khí tượng hàng không;

đ) Nhân viên tìm kiếm cứu nạn hàng không;

e) Nhân viên điều độ, khai thác bay của hãng hàng không.

3. Thời gian: 16 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

2

2

An ninh cảng hàng không, sân bay, cơ sở bảo đảm hoạt động bay

2

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

2

4

Mục tiêu và tổ chức an ninh hàng không; an ninh nội bộ

2

5

Các công ước, quy định quốc tế và quy định quốc gia về an ninh hàng không

2

6

Đối phó với tình huống can thiệp bất hợp pháp vào tàu bay đang bay; đối phó với tình huống đe dọa bom

2

7

Quy trình báo động và khẩn nguy

2

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

16

Điều 30. Chương trình huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa

1. Mục tiêu: trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa.

2. Đối tượng: cán bộ quản lý, giám sát và nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa.

3. Thời gian:

a) Huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa: 16 giờ lý thuyết;

b) Huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa: 20 giờ lý thuyết. Trường hợp đã có chứng nhận hoàn thành chương trình quy định tại điểm a khoản này thì được miễn các môn học tương ứng.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

a) Huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa:

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

2

2

An ninh cảng hàng không, sân bay

2

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

2

4

Nguyên tắc và biện pháp bảo đảm an ninh hàng không đối với hàng hóa

4

5

Trách nhiệm bảo đảm an ninh hàng không của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hóa hàng không

2

6

Những dấu hiệu khả nghi; những đồ vật khả nghi và đồ vật hạn chế vận chuyn

2

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

16

b) Huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa:

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

2

2

An ninh cảng hàng không, sân bay

2

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

2

4

Nguyên tắc và biện pháp bảo đảm an ninh hàng không đối với hàng hóa

4

5

Trách nhiệm bảo đảm an ninh hàng không của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hóa hàng không

2

6

Những dấu hiệu khả nghi; những đồ vật khả nghi và hạn chế vận chuyển

2

7

Nhiệm vụ quản lý, giám sát an ninh hàng không đối với hàng hóa

2

8

Quản lý rủi ro an ninh hàng không

2

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

20

Điều 31. Chương trình huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho doanh nghiệp cung cấp suất ăn hàng không

1. Mục tiêu: trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không.

2. Đối tượng: cán bộ quản lý, giám sát và nhân viên doanh nghiệp cung cấp suất ăn hàng không.

3. Thời gian:

a) Huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho nhân viên doanh nghiệp cung cấp suất ăn hàng không làm việc thường xuyên trong khu vực hạn chế theo quy chế an ninh hàng không của doanh nghiệp: 14 giờ lý thuyết;

b) Huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp suất ăn hàng không: 20 giờ lý thuyết. Trường hợp đã có chứng nhận hoàn thành chương trình quy định tại điểm a khoản này thì được miễn các môn học tương ứng.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

a) Chương trình dành cho nhân viên doanh nghiệp cung cấp suất ăn hàng không:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

2

2

An ninh cảng hàng không, sân bay

2

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

1

4

Nguyên tắc và biện pháp bảo đảm an ninh hàng không đối với suất ăn

1

5

Tổ chức quốc tế chịu trách nhiệm thiết lập tiêu chuẩn an ninh hàng không

1

6

Trách nhiệm của nhà chức trách liên quan

1

7

Trách nhiệm, nghĩa vụ bảo đảm an ninh hàng không của doanh nghiệp cung cấp suất ăn

1

8

Lý do hàng không dân dụng là mục tiêu của tội phạm khủng bố, can thiệp bất hợp pháp; lý do hoạt động cung cấp suất ăn là mục tiêu tấn công

2

9

Những dấu hiệu và đồ vật khả nghi

1

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

14

b) Chương trình dành cho cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

2

2

An ninh cảng hàng không, sân bay

2

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

1

5

Nguyên tắc và biện pháp bảo đảm an ninh hàng không đối với suất ăn

1

6

Tổ chức quốc tế chịu trách nhiệm thiết lập tiêu chuẩn an ninh hàng không

1

7

Trách nhiệm của nhà chức trách liên quan

1

8

Trách nhiệm, nghĩa vụ bảo đảm an ninh hàng không của doanh nghiệp cung cấp suất ăn

1

9

Lý do hàng không dân dụng là mục tiêu của tội phạm khủng bố, can thiệp bất hợp pháp; lý do hoạt động cung cấp suất ăn là mục tiêu tn công

2

10

Những dấu hiệu và đồ vật khả nghi

1

11

Xử lý đe dọa bom nhận được qua điện thoại

2

12

Nhiệm vụ quản lý và giám sát an ninh hàng không đối với suất ăn

2

13

Quản lý rủi ro an ninh hàng không

2

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

20

Điều 32. Chương trình huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ sinh tàu bay

1. Mục tiêu: trang bị cho học viên kiến thức cn thiết về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ cung cấp dịch vụ vệ sinh tàu bay.

2. Đối tượng:

a) Nhân viên vệ sinh tàu bay của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ sinh tàu bay;

b) Cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ sinh tàu bay.

3. Thời gian:

a) Huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho nhân viên vệ sinh tàu bay: 14 giờ lý thuyết;

b) Huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho cán bộ quản lý, giám sát: 18 giờ lý thuyết. Trường hợp đã có chứng nhận hoàn thành chương trình quy định tại điểm a khoản này thì được miễn các môn học tương ứng.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

a) Chương trình dành cho nhân viên vệ sinh tàu bay:

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

2

2

An ninh cảng hàng không, sân bay

2

3

Đối phó với sự c an ninh hàng không

1

4

Những dấu hiệu và đồ vật khả nghi, đồ vật hạn chế; xử lý khi phát hiện

1

5

Nguyên tắc và các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không đối với dịch vụ vệ sinh

1

6

Tổ chức quốc tế chịu trách nhiệm thiết lập tiêu chuẩn an ninh hàng không

1

7

Trách nhiệm của nhà chức trách liên quan

1

8

Trách nhiệm, nghĩa vụ bảo đảm an ninh hàng không của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ sinh tàu bay

1

9

Lý do hàng không dân dụng là mục tiêu của tội phạm khủng bố, can thiệp bất hợp pháp; lý do hoạt động cung cấp dịch vụ vệ sinh tàu bay là mục tiêu tn công

2

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

14

b) Chương trình dành cho cán bộ quản lý, giám sát:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

2

2

An ninh cảng hàng không, sân bay

2

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

1

4

Quy trình xử lý khi phát hiện dấu hiệu khả nghi

1

5

Những dấu hiệu và đồ vật khả nghi, đồ vật hạn chế; xử lý khi phát hiện

1

6

Tổ chức quốc tế chịu trách nhiệm thiết lập tiêu chuẩn an ninh hàng không

1

7

Trách nhiệm của nhà chức trách liên quan

1

8

Trách nhiệm, nghĩa vụ bảo đảm an ninh hàng không của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ sinh tàu bay

1

9

Lý do hàng không dân dụng là mục tiêu của tội phạm khủng bố, can thiệp bất hợp pháp; lý do hoạt động cung cấp dịch vụ vệ sinh tàu bay là mục tiêu tấn công

1

10

Đối phó với đe dọa bom qua điện thoại

2

11

Nhiệm vụ quản lý và giám sát an ninh hàng không liên quan đến dịch vụ vệ sinh tàu bay

1

12

Quản lý rủi ro an ninh hàng không

2

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

18

Điều 33. Chương trình huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính

1. Mục tiêu: trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ cung cấp dịch vụ bưu chính qua đường hàng không.

2. Đối tượng: cán bộ quản lý, giám sát và nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính qua đường hàng không.

3. Thời gian:

a) Huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính qua đường hàng không: 8 giờ lý thuyết;

b) Huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính qua đường hàng không: 12 giờ lý thuyết. Trường hợp đã có chứng nhận hoàn thành chương trình quy định tại điểm a khoản này thì được miễn các môn học tương ứng.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

a) Chương trình dành cho nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính qua đường hàng không:

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

2

2

An ninh cảng hàng không, sân bay

1

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

1

4

Những biện pháp bảo đảm an ninh hàng không đối với dịch vụ bưu chính

1

5

Những dấu hiệu và đồ vật khả nghi, đồ vật hạn chế; thủ đoạn che giấu

2

Kiểm tra cuối khóa

1

Tổng cộng

8

b) Chương trình dành cho cán bộ quản lý, giám sát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính qua đường hàng không:

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

2

2

An ninh cảng hàng không, sân bay

1

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

1

4

Những biện pháp bảo đảm an ninh hàng không đối với dịch vụ bưu chính

1

5

Những dấu hiệu và đồ vật khả nghi, đồ vật hạn chế; thủ đoạn che giấu

2

6

Nhiệm vụ quản lý và giám sát an ninh hàng không đối với dịch vụ

2

7

Quản lý rủi ro an ninh hàng không

1

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

12

Điều 34. Chương trình huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho nhân viên bảo vệ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không

1. Mục tiêu: trang bị cho nhân viên bảo vệ kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ.

2. Đối tượng: nhân viên bảo vệ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa; cung cấp suất ăn hàng không; cung cấp xăng dầu hàng không; cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, thiết bị tàu bay; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

3. Thời gian: 16 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

2

2

An ninh cảng hàng không, sân bay; cơ sở bảo đảm hoạt động bay

2

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

1

4

Các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không tại khu vực hạn chế

2

5

Kỹ năng tuần tra, canh gác, kiểm tra, giám sát

1

6

Quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ

1

7

Những dấu hiệu và đồ vật khả nghi, đồ vật hạn chế

2

8

Xử lý ban đầu đối với hành vi vi phạm về an ninh hàng không

2

9

Lập hồ sơ, báo cáo vụ việc

1

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

16

Điều 35. Chương trình huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho người làm việc thường xuyên trong khu vực hạn chế

1. Mục tiêu: trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan trong khu vực hạn chế.

2. Đối tượng:

a) Nhân viên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phi hàng không làm việc trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay;

b) Nhân viên của doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật hàng không; sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị hàng không làm việc trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay;

c) Nhân viên điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị hàng không hoạt động thường xuyên tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay;

d) Nhân viên lái xe, tra nạp nhiên liệu cho tàu bay;

đ) Nhân viên của doanh nghiệp dịch vụ vệ sinh môi trường làm việc trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.

3. Thời gian: 8 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

1

2

An ninh cảng hàng không, sân bay

2

3

Những dấu hiệu và đồ vật khả nghi, đồ vật hạn chế

2

4

Trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến xử lý sự cố an ninh hàng không

1

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

8

Điều 36. Thời gian huấn luyện kiến thức

Đối tượng của các chương trình huấn luyện kiến thức an ninh hàng không quy định tại Thông tư này phải được huấn luyện kiến thức an ninh hàng không trong vòng 03 (ba) tháng sau khi được ký hợp đồng làm việc.

Mục 2. CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ

Điều 37. Chương trình huấn luyện định kỳ về an ninh hàng không cho tổ bay

1. Mục tiêu: cập nhật kiến thức cho học viên về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ.

2. Đối tượng: thành viên tổ bay.

3. Thời gian: 8 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

Bảo vệ tàu bay

1

2

Âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố

1

3

Kiểm tra an ninh, lục soát tàu bay; vật phẩm nguy hiểm

1

4

Đối phó với đe dọa bom trong khi bay; xử lý hành khách gây rối

1

5

Đối phó với tình huống chiếm giữ bất hợp pháp tàu bay, bắt cóc con tin

1

6

Xử lý ban đầu vi phạm hành chính về an ninh hàng không trên tàu bay

1

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

8

Điều 38. Chương trình huấn luyện định kỳ về an ninh hàng không cho cán bộ quản lý của hãng hàng không

1. Mục tiêu: cập nhật cho học viên kiến thức về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ.

2. Đối tưng: cán bộ được các hãng hàng không khai thác tại Việt Nam xác định là cán bộ quản lý đã có chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện kiến thức an ninh hàng không.

3. Thời gian: 8 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

Pháp luật quốc gia và tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế về an ninh hàng không

1

2

Âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố

1

3

Chương trình an ninh hàng không quốc gia và chương trình an ninh hãng hàng không, cảng hàng không

2

4

Xây dựng nhận thức an ninh hàng không cho nhân viên

1

5

Khẩn nguy an ninh và quản lý khủng hoảng

1

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

8

Điều 39. Chương trình huấn luyện định kỳ về an ninh hàng không cho người giám sát, quản lý khai thác và trưởng đại diện của hãng hàng không

1. Mục tiêu: cập nhật cho học viên kiến thức về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ.

2. Đối tượng: cán bộ giám sát, quản lý khai thác và trưởng đại diện của hãng hàng không khai thác tại Việt Nam đã có chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện kiến thức an ninh hàng không.

3. Thời gian: 8 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

Nội dung chương trình an ninh hàng không của hãng hàng không

2

2

Âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố

1

3

Các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không của hãng hàng không

1

4

Kế hoạch khẩn nguy an ninh của hãng hàng không

1

5

Quản lý khủng hoảng

1

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

8

Điều 40. Chương trình huấn luyện định kỳ về an ninh hàng không cho nhân viên điều hành mặt đất của hãng hàng không

1. Mục tiêu: cập nhật cho học viên kiến thức cn thiết về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ.

2. Đối tượng: nhân viên điều hành mặt đất của hãng hàng không khai thác tại Việt Nam đã có chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện kiến thức an ninh hàng không.

3. Thời gian: 8 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

Trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến xử lý sự cố an ninh hàng không

2

2

Âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố

2

3

Bảo vệ tàu bay

1

4

Kiểm tra an ninh tàu bay trước khi tiếp tục khai thác

1

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

8

Điều 41. Chương trình huấn luyện định kỳ về an ninh hàng không cho nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay

1. Mục tiêu: cập nhật cho học viên kiến thức về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ.

2. Đối tượng: nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay tại các cảng hàng không Việt Nam.

3. Thời gian: 8 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

Bảo đảm an ninh trước chuyến bay

2

2

Âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố

2

3

Kiểm soát an ninh hàng không đối với người, đồ vật lên tàu bay

1

4

Kiểm tra khoang hàng tàu bay

1

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

8

Điều 42. Chương trình huấn luyện định kỳ về an ninh hàng không cho nhân viên sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay

1. Mục tiêu: cập nhật cho học viên kiến thức về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ.

2. Đối tượng: nhân viên sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay và thiết bị tàu bay.

3. Thời gian: 8 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

Bảo đảm an ninh đối với thiết bị, phương tiện, kho vật tư bảo dưỡng, phụ tùng

2

2

Âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng b

2

3

Quy trình đối phó với đe dọa bom tàu bay ở mặt đất

2

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

8

Điều 43. Chương trình huấn luyện định kỳ về an ninh hàng không cho nhân viên bảo đảm hoạt động bay

1. Mục tiêu: cập nhật cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ.

2. Đối tượng:

a) Nhân viên không lưu;

b) Nhân viên thông báo tin tức hàng không;

c) Nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không;

d) Nhân viên khí tượng hàng không;

đ) Nhân viên tìm kiếm cứu nạn hàng không;

e) Nhân viên điều độ, khai thác bay của hãng hàng không.

3. Thời gian: 8 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

2

2

Âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố

1

3

Đối phó với tình huống can thiệp bất hợp pháp vào tàu bay đang bay

1

4

Đối phó với tình huống đe dọa bom

1

5

Quy trình báo động và khẩn nguy

1

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

8

Điều 44. Chương trình huấn luyện định kỳ về an ninh hàng không cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa

1. Mục tiêu: cập nhật cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ.

2. Đối tượng: cán bộ quản lý, giám sát và nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa.

3. Thời gian: 8 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

Âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố

1

2

Những dấu hiệu khả nghi; những đồ vật khả nghi và hạn chế

1

3

Các biện pháp bảo đảm an ninh hàng hóa

2

4

Quản lý rủi ro an ninh hàng không

1

5

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

1

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

8

Điều 45. Chương trình huấn luyện định kỳ về an ninh hàng không cho doanh nghiệp cung cấp suất ăn hàng không

1. Mục tiêu: cập nhật cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ.

2. Đối tượng: cán bộ quản lý, giám sát và nhân viên doanh nghiệp cung cấp suất ăn hàng không.

3. Thời gian: 8 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

Âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố

1

2

Biện pháp bảo đảm an ninh hàng không đối với suất ăn

1

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

1

4

Đồ vật khả nghi và hạn chế

1

5

Xử lý đe dọa bom nhận được qua điện thoại

1

6

Quản lý rủi ro an ninh hàng không

1

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

8

Điều 46. Chương trình huấn luyện định kỳ về an ninh hàng không cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ sinh tàu bay

1. Mục tiêu: cập nhật cho học viên kiến thức về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ.

2. Đối tượng: cán bộ quản lý, giám sát và nhân viên vệ sinh tàu bay của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ sinh tàu bay.

3. Thời gian: 8 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

Âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố

1

2

Trách nhiệm, nghĩa vụ bảo đảm an ninh hàng không của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ sinh tàu bay

1

3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

1

4

Đồ vật khả nghi và hạn chế

1

5

Xử lý đe dọa bom nhận được qua điện thoại

1

6

Quản lý rủi ro an ninh hàng không

1

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

8

Điều 47. Chương trình huấn luyện định kỳ về an ninh hàng không cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính

1. Mục tiêu: cập nhật cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ.

2. Đối tượng: cán bộ quản lý, giám sát và nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính qua đường hàng không.

3. Thời gian: 8 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

Âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố

1

2

Biện pháp bảo đảm an ninh hàng không đối với dịch vụ bưu chính

1

3

Đồ vật khả nghi và hạn chế, thủ đoạn che giấu

1

4

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

1

5

Xử lý đe dọa bom nhận được qua điện thoại

1

6

Quản lý rủi ro an ninh hàng không

1

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

8

Điều 48. Chương trình huấn luyện định kỳ về an ninh hàng không cho nhân viên bảo vệ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không

1. Mục tiêu: cập nhật cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ.

2. Đối tượng: nhân viên bảo vệ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa; cung cấp suất ăn hàng không; cung cấp xăng dầu hàng không; cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, thiết bị tàu bay; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

3. Thời gian: 8 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

Các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không tại khu vực hạn chế

1

2

Âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố

1

3

Kỹ năng tuần tra, canh gác, kiểm tra, giám sát

1

4

Quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ

1

5

Xử lý ban đầu đối với hành vi vi phạm về an ninh hàng không

1

6

Lập hồ sơ, báo cáo vụ việc

1

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

8

Điều 49. Chương trình huấn luyện định kỳ về an ninh hàng không cho người làm việc thường xuyên trong khu vực hạn chế

1. Mục tiêu: cập nhật cho học viên kiến thức cần thiết về an ninh hàng không và cách thức xử lý tình huống về an ninh hàng không có liên quan đến nhiệm vụ.

2. Đối tượng:

a) Nhân viên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phi hàng không làm việc trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay;

b) Nhân viên của doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật hàng không; sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị hàng không làm việc trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay;

c) Nhân viên điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị hàng không hoạt động thường xuyên tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay;

d) Nhân viên lái xe, tra nạp nhiên liệu cho tàu bay;

đ) Nhân viên của doanh nghiệp dịch vụ vệ sinh môi trường làm việc trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.

3. Thời gian: 8 giờ lý thuyết.

4. Phân bổ thời gian các môn học:

SỐ TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

An ninh hàng không

2

2

Âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố

2

3

An ninh cảng hàng không, sân bay

1

4

Trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến xử lý sự cố an ninh hàng không

1

Kiểm tra cuối khóa

2

Tổng cộng

8

Điều 50. Thời gian huấn luyện định kỳ

1. Thành viên tổ bay phải được huấn luyện định kỳ 01 (một) năm một ln.

2. Các đối tượng quy định từ Điều 38 đến Điều 49 của Thông tư này phải được huấn luyện định kỳ 03 (ba) năm một lần.

Mục 3. TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN KIẾN THỨC AN NINH HÀNG KHÔNG

Điều 51. Giáo trình, tài liệu

1. Giáo trình, tài liệu huấn luyện kiến thức an ninh hàng không phải đảm bảo nội dung quy định tại Thông tư này và tiêu chuẩn, khuyến nghị thực hành của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế.

2. Giáo trình, tài liệu huấn luyện kiến thức an ninh hàng không phải được quản lý như tài liệu an ninh hạn chế.

Điều 52. Giáo viên giảng dạy kiến thức an ninh hàng không

1. Tiêu chuẩn của giáo viên giảng dạy kiến thức an ninh hàng không:

a) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm hoặc chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo giáo viên an ninh hàng không của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên giảng dạy kiến thức an ninh hàng không quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Thông tư này và kinh nghiệm 05 (năm) năm làm việc trong ngành hàng không.

2. Căn cứ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, các đơn vị lập danh sách giáo viên giảng dạy kiến thức an ninh hàng không báo cáo Cục Hàng không Việt Nam để thực hiện kiểm tra, giám sát

Điều 53. Kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện kiến thức an ninh hàng không

1. Kiểm tra cấp chứng nhận huấn luyện kiến thức an ninh hàng không được thực hiện bằng một trong các hình thức trắc nghiệm, viết hoặc vấn đáp. Điểm kiểm tra được tính theo thang điểm 100.

2. Học viên đạt kết quả kiểm tra từ 80 điểm trở lên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Thành phần hồ sơ huấn luyện kiến thức an ninh hàng không bao gồm:

a) Kết quả kiểm tra kết thúc khóa học;

b) Quyết định của thủ trưởng đơn vị huấn luyện công nhận học viên hoàn thành khóa học;

c) Chứng nhận hoàn thành khóa học (bản sao).

4. Thành phần hồ sơ huấn luyện định kỳ kiến thức an ninh hàng không bao gồm:

a) Kết quả kiểm tra kết thúc khóa học;

b) Quyết định của thủ trưởng đơn vị huấn luyện công nhận học viên hoàn thành khóa học.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG VIỆC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, HUẤN LUYỆN AN NINH HÀNG KHÔNG

Điều 54. Trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam

1. Hướng dẫn, giám sát các cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ lực lượng kiểm soát an ninh hàng không và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện Thông tư này.

2. Tổ chức kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không, huấn luyện kiến thức an ninh hàng không của cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên kiểm soát an ninh hàng không, các doanh nghiệp, đơn vị trong ngành hàng không.

3. Hợp tác quốc tế về đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không tại Việt Nam.

Điều 55. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên kiểm soát an ninh hàng không

1. Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, huấn luyện kiến thức an ninh hàng không theo quy định tại Thông tư này.

2. Lập danh sách giáo viên giảng dạy lực lượng kiểm soát an ninh hàng không báo cáo Cục Hàng không Việt Nam.

3. Xây dựng, cập nhật, ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, huấn luyện kiến thức an ninh hàng không theo quy định tại Thông tư này báo cáo Cục Hàng không Việt Nam.

4. Tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, huấn luyện kiến thức an ninh hàng không theo quy định tại Thông tư này.

5. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức an ninh hàng không, kiến thức pháp luật, kỹ năng giảng dạy cho giáo viên giảng dạy an ninh hàng không.

6. Tổng hợp kết quả thực hiện hoạt động đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không, báo cáo Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

7. Lưu giữ hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

8. Chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

Điều 56. Trách nhiệm của các doanh nghiệp, đơn vị trong việc đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không

1. Các doanh nghiệp, đơn vị trong ngành hàng không có trách nhiệm:

a) Lập danh sách giáo viên giảng dạy kiến thức an ninh hàng không và xây dựng giáo trình huấn luyện kiến thức an ninh hàng không báo cáo Cục Hàng không Việt Nam;

b) Triển khai huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho nội bộ đơn vị;

c) Bố trí cho các đối tượng được quy định tại Thông tư này tham dự các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không theo quy định;

d) Lưu giữ h huấn luyện kiến thức an ninh hàng không theo quy định của pháp luật về lưu trữ;

đ) Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức an ninh hàng không, kiến thức pháp luật, kỹ năng giảng dạy cho giáo viên giảng dạy an ninh hàng không;

e) Định kỳ hàng năm, báo cáo Cục Hàng không Việt Nam kết quả công tác huấn luyện kiến thức an ninh hàng không trước ngày 15 tháng 12;

g) Chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

2. Doanh nghiệp, đơn vị có nhân viên kiểm soát an ninh hàng không liên quan đến việc vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không phải triển khai huấn luyện hàng nguy hiểm theo quy định của pháp luật về an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

3. Doanh nghiệp, đơn vị không có giáo viên, giáo trình huấn luyện kiến thức an ninh hàng không phải phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị đáp ứng các quy định về giáo viên, giáo trình tổ chức các khóa huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho doanh nghiệp, đơn vị mình.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 57. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2018 và thay thế Thông tư số 29/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không.

Điều 58. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 58;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTB&XH, QP, CA;
- Các Thứ trư
ng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Trang Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (L-02b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

PHỤ LỤC 1

MẪU CHỨNG CHỈ
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ AN NINH HÀNG KHÔNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2017/TT-BGTVT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TÊN ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG CHỈ
(Tiếng Anh & Tiếng Việt)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Ảnh màu 3x4 cm (đóng dấu nổi)

CHỨNG CHỈ

CERTIFICATE

Chứng nhận ông (Bà): ........................................................
(This is to certify that Mr/Ms)

Ngày sinh (Birthday) ..........................................................

Nơi sinh (Birthplace): .........................................................

Đã hoàn thành khóa học (Has passed the course of):

.........................................................................................

Từ ngày (from)…………… đến ngày (to) .............................

Kết qu (result): .................................................................

……….., ngày (day)…. tháng …..(month) năm (year) 20..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG CHỈ
(DIRECTOR/ HEAD OF CERTIFYING AGENCY)

S đăng ký:
Registration No:

1. Mặt ngoài màu trắng.

2. Mặt trong:

a) Phôi chứng chỉ làm bằng giấy cứng nền trắng. Kích thước khung là 21,5cm x 15,5cm, khung có màu xanh nước biển;

b) Dòng chữ CHỨNG CHỈ màu đỏ, các nội dung còn lại màu đen;

c) Giữa chứng ch: in chìm biểu tượng của cơ sở đào tạo, hun luyện/doanh nghiệp cảng hàng không/hãng hàng không... (nếu có).

PHỤ LỤC 2

MẪU CHỨNG NHẬN
HUẤN LUYỆN KIẾN THỨC AN NINH HÀNG KHÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2017/TT-BGTVT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Chứng nhận được đóng thành quyển, kích thước mỗi trang là 8,5cm x 12,5cm.

2. Trang bìa: Chất liệu giả da.

a) Mặt ngoài: Nền màu xanh lá cây (hệ màu C:100; M:0; Y:100; K:0), các chữ in nhũ màu vàng;

b) Mặt trong: Nền màu trắng, các chữ màu đen.

3. Các trang chứng nhận: nền trắng, làm bằng giy cứng

a) Trang 1: Dòng chữ CHỨNG NHẬN HUN LUYỆN KIẾN THỨC AN NINH HÀNG KHÔNG bằng tiếng Việt và tiếng Anh màu đỏ, các chữ còn lại màu đen;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN
KIẾN THỨC AN NINH HÀNG KHÔNG

AVIATION SECURITY AWARENESS CERTIFICATE

Số/No:…………..

Họ tên/Full name: …………………………..

Ngày sinh/Date of birth: ……………………

Chức vụ / Designation:. …………………..

Tổ chức/Organization:……………………..

…………………………………………………

TH TRƯỞNG
ĐƠN V CP CHỨNG NHẬN
DIRECTOR OF…………….

Ngày cấp: ……………………………….
Date of issue

Chữ ký và đóng dấu:
Signature and stamp

Chứng nhận này gồm 8 trang

This certificate contains 8 pages

1

8

b) Trang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: Các chữ màu đen.

CÁC KHÓA HUN LUYỆN KIẾN THỨC:

AWARNESS TRAINING COURSES

CÁC KHÓA HUN LUYỆN KIẾN THỨC:

AWARNESS TRAINING COURSES

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

COURSE TITLE

THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

PERIOD

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN KÝ, ĐÓNG DẤU

SIGNATURE OF DIRCTOR and stamp

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

COURSE TITLE

THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

PERIOD

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN KÝ, ĐÓNG DẤU

SIGNATURE OF DIRCTOR and stamp

2

7

CÁC KHÓA HUN LUYỆN KIẾN THỨC:

AWARNESS TRAINING COURSES

CÁC KHÓA HUN LUYỆN KIẾN THỨC:

AWARNESS TRAINING COURSES

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

COURSE TITLE

THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

PERIOD

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN KÝ, ĐÓNG DẤU

SIGNATURE OF DIRCTOR and stamp

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

COURSE TITLE

THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

PERIOD

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN KÝ, ĐÓNG DẤU

SIGNATURE OF DIRCTOR and stamp

3

6

CÁC KHÓA HUN LUYỆN KIẾN THỨC:

AWARNESS TRAINING COURSES

CÁC KHÓA HUN LUYỆN KIẾN THỨC:

AWARNESS TRAINING COURSES

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

COURSE TITLE

THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

PERIOD

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN KÝ, ĐÓNG DẤU

SIGNATURE OF DIRCTOR and stamp

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

COURSE TITLE

THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

PERIOD

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN KÝ, ĐÓNG DẤU

SIGNATURE OF DIRCTOR and stamp

4

5

MINISTRY OF TRANSPORT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 43/2017/TT-BGTVT

Hanoi, November 16, 2017

 

CIRCULAR

ON AVIATION SECURITY TRAINING

Pursuant to the Law on Vietnam Civil Aviation Law No. 66/2006/QH11 dated June 29, 2006; Law on amendments to some Articles of the Law on Vietnam Civil Aviation Law No. 66/2006/QH11 dated November 21, 2014;

Pursuant to Government's Decree No. 92/2015/ND-CP dated October 13, 2015 on aviation security;

Pursuant to the Government’s Decree No. 92/2016/ND-CP dated July 01, 2016 providing for conditional business sectors or activities in the civil aviation industry;

Pursuant to the Government’s Decree No. 12/2017/ND-CP dated February 10, 2017 defining functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Transport;

At the request of Director of Department of Personnel and Organization and Director of Civil Aviation Authority of Vietnam;

The Minister of Transport hereby promulgates a Circular on aviation security training.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Circular provides for the training in civil aviation security.

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to the organizations and individuals related to the training in civil aviation security in Vietnam.

Article 3. Teaching time and conversion of teaching time

1. Teaching time specified in the training program shall be expressed in hours.

2. Conversion of teaching time: 01 (one) hour of theoretical teaching shall be considered as 45 minutes; 01 (one) hour of practical teaching shall be considered as 60 minutes.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 1. TRAINING PROGRAMS

Article 4. Security screening training program

1. Objective: Equip learners with the occupational knowledge, skills and manners to conduct the aviation examination and security screening of passengers, baggage, cargo, mail and articles conveyed aboard the aircraft.

2. A person eligible to attend the training course must be a Vietnamese citizen aged 18 or older, have an explicit personal history, be physically fit and possess at least a high school diploma.

3. Program duration: 516 hours, including 306 hours of theory and 210 hours of practice.4. Duration distribution by subject:

No.

SUBJECT

DURATION

TOTAL

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THEORY

PRACTICE

I

General subjects

96

96

0

1

General knowledge of civil aviation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

0

2

Transportation of passengers, baggage and cargo

8

8

0

3

Law on Civil Aviation; law on aviation security

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20

0

4

English for Aeronautical Communication

60

60

0

II

General subjects on aviation security

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

140

48

1

Aviation security; airport and aerodrome security

20

20

0

2

Criminal psychology, passenger psychology

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

24

0

3

Response to aviation security issues

8

8

0

4

Bomb threat handling

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

0

5

Law enforcement agencies at airport and aerodrome

4

4

0

6

Responsibility of airport and aircraft operators for aviation security assurance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

0

7

Aviation security inspection

20

20

0

8

Introduction to aviation security equipment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

0

9

Settlement of aviation security breach

16

12

4

10

Use of weapons, combat gears and communication devices

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

0

11

Examination and search of passengers, aircrafts, vehicles, terminals and unclaimed articles

20

8

12

12

Site protection

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

0

13

Professionalism of aviation security officers

16

8

8

14

Self-defense skills

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

24

III

Specialization in security screening

232

70

162

1

Procedures for security screening of passengers, baggage, cargo and mail

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

0

2

Dangerous articles concealment artifices

10

4

6

3

Physical examination of people

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

16

4

Physical examination of baggage and cargo

20

4

16

5

Travel document examination

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

16

6

X-ray screening and identification of weapons, explosives and other dangerous articles

40

10

30

7

Screening and identification of weapons, explosives and other dangerous articles through door-frame and hand-held metal detectors

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

16

8

Handling of suspected explosives and suspected explosive devices; dangerous weapons and articles

16

8

8

9

Examination of special passengers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

4

10

Examination of passengers who are patients, disabled persons

8

4

4

11

Explosive detection devices

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

4

12

Handling of passengers who refuses to undergo aviation screening

4

4

0

13

Positive passenger-bag match

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

0

14

Internship under the guidance and supervision of the official of an aviation security unit

40

0

40

Final examination

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Total

516

306

210

Article 5. Security control training program

1. Objective: Equip learners with the occupational knowledge, skills and manners to stand guard over restricted areas, to inspect the security of terminals, public areas and aerodrome.

2. A person eligible to attend the training course must be a Vietnamese citizen aged 18 or older, have an explicit personal history, be physically fit and possess at least a high school diploma.

3. Program duration: 432 hours, including 282 hours of theory and 150 hours of practice.4. Duration distribution by subject:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SUBJECT

 DURATION

TOTAL

INCLUDING

THEORY

PRACTICE

I

General subjects

96

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

1

General knowledge of civil aviation

8

8

0

2

Transportation of passengers, baggage and cargo

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

3

Law on Civil Aviation; law on aviation security

20

20

0

4

English for Aeronautical Communication

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

II

General subjects on aviation security

188

140

48

1

Aviation security; airport and aerodrome security

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

2

Criminal psychology, passenger psychology

24

24

0

3

Response to aviation security issues

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

4

Bomb threat handling

4

4

0

5

Law enforcement agencies at airport and aerodrome

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

6

Responsibility of airport and aircraft operators for aviation security assurance

4

4

0

7

Aviation security inspection

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

8

Introduction to aviation security equipment

12

12

0

9

Settlement of aviation security breach

16

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

10

Use of weapons, combat gears and communication devices

8

8

0

11

Examination and search of passengers, aircrafts, vehicles, terminals and unclaimed articles

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

12

Site protection

8

8

0

13

Professionalism of aviation security officers

16

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

14

Self-defense skills

24

0

24

III

Specialization in security control

148

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

102

1

Patrol and guard

20

4

16

2

Aircraft protection

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

3

Inspection of restricted area security

24

8

16

4

Identification of weapons, explosives and dangerous articles; handling principles

16

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

5

Door-frame and hand-held metal detectors

12

4

8

6

Explosive detection devices

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

7

Camera supervision

4

0

4

8

Physical examination of people, vehicles and items

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

9

Internship under the guidance and supervision of the official of an aviation security unit

32

0

32

Final examination

4

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Total

432

282

150

Article 6. Mobile security training program

1. Objective: Equip learners with the occupational knowledge, skills and manners for patrol, guarding, escorting, crowd control, aircraft and vehicle inspection and search.

2. A person eligible to attend the training course must be a Vietnamese citizen aged 18 or older, have an explicit personal history, be physically fit and possess at least a high school diploma.

3. Program duration: 456 hours, including 278 hours of theory and 178 hours of practice.4. Duration distribution by subject:

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 DURATION

TOTAL

INCLUDING

THEORY

PRACTICE

I

General subjects

96

96

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

General knowledge of civil aviation

8

8

0

2

Transportation of passengers, baggage and cargo

8

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Law on Civil Aviation; law on aviation security

20

20

0

4

English for Aeronautical Communication

60

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II

General subjects on aviation security

188

140

48

1

Aviation security; airport and aerodrome security

20

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Criminal psychology, passenger psychology

24

24

0

3

Response to aviation security issues

8

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Bomb threat handling

4

4

0

5

Law enforcement agencies at airport and aerodrome

4

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

Responsibility of airport and aircraft operators for aviation security assurance

4

4

0

7

Aviation security inspection

20

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Introduction to aviation security equipment

12

12

0

9

Settlement of aviation security breach

16

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

Use of weapons, combat gears and communication devices

8

8

0

11

Examination and search of passengers, aircrafts, vehicles, terminals and unclaimed articles

20

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

Site protection

8

8

0

13

Professionalism of aviation security officers

16

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

Self-defense skills

24

0

24

III

Specialization in mobile security

172

42

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Patrol and guard

12

4

8

2

Escorting of people and cargo

12

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Hand-held metal detectors

12

4

8

4

Explosive detection devices

12

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Riot control

8

8

0

6

Identification of weapons, explosives and dangerous articles; handling principles

12

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

Handling of bombs, mines, explosives and explosive materials

12

4

8

8

Advanced martial arts

56

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Internship under the guidance and supervision of the official of an aviation security unit

32

0

32

Final examination

4

2

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

456

278

178

Article 7. Supplemental training program for aviation security management

1. Objective: Equip learners with the occupational knowledge and skills in aviation security management.

2. The course is open to managerial personnel in the aviation security force of airports companies, Vietnamese airlines, providers of air navigation services, providers of aircraft and aircraft equipment repair and maintenance services and providers of general aviation services defined in the aviations security program and aviation security regulation.

3. Program duration: 40 hours of theory.

4. Duration distribution by subject:

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 DURATION

1

Aviation security

4

2

Airport and aerodrome security

4

3

Response to aviation security issues

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Global aviation security environment

4

5

Roles and activities of regional and international organizations

2

6

National and international regulations on aviation security

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

National civil aviation bodies and authorities

4

8

Aviation security infrastructure and equipment technology

4

9

Resources for maintaining aviation security

4

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

11

Emergency plan

2

Final examination

2

Total

40

Article 8. Supplemental training program for aviation security crisis management

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The course is open to managerial personnel in the aviation security force of airports companies, Vietnamese airlines, providers of air navigation services, providers of aircraft and aircraft equipment repair and maintenance services and providers of general aviation services defined in the aviations security program and aviation security regulation; managerial personnel in the units that carry out measures against illegal interference in civil aviation activities.

3. Program duration: 24 hours of theory.

4. Duration distribution by subject:

No.

CONTENTS

 DURATION

1

Aviation security

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Airport and aerodrome security

4

3

Response to aviation security issues

2

4

Threats to civil aviation security

2

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

6

Principles of crisis management; crisis management plan

4

7

Requirements for a command and crisis control center

2

8

Practice of crisis management

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Final examination

2

Total

24

Article 9. Supplemental training program for aviation security instructorship

1. Objective: Equip learners with knowledge and skills in preparing and using educational texts and equipment, organizing classes and acquiring teaching methods for aviation security.

2. The course is open to persons selected as aviation security force instructors and aviation security awareness instructors.

3. Duration: 56 hours, including 38 hours of theory and 18 hours of practice.

4. Duration distribution by subject:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

CONTENTS

 DURATION

TOTAL

THEORY

PRACTICE

1

Aviation security instructor’s roles

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

2

Introduction to aviation security program

4

4

0

3

Principles of learning and teaching

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

4

Course organization

8

8

0

5

Preparation of teaching equipment in aviation security

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

6

Testing and certification

4