Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 40/2012/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 26/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2012/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2012

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 12/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam, bao gồm:

1. Cục trưởng, Phó Cục trưởng.

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra và các chức danh tương đương.

3. Cán bộ, công chức, viên chức còn lại thuộc các Phòng, Văn phòng, Thanh tra hàng không.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam khi làm nhiệm vụ phải sử dụng đúng trang phục quy định tại Thông tư này.

2. Cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản trang phục được cấp. Trong trường hợp trang phục bị mất hoặc hư hỏng phải báo cáo ngay thủ trưởng đơn vị bằng văn bản.

3. Trường hợp còn trong niên hạn sử dụng mà trang phục bị mất, hư hỏng, rách nát trong khi thực hiện nhiệm vụ hoặc vì lý do bất khả kháng thì được xem xét cấp bổ sung.

4. Khi thuyên chuyển công tác hoặc thôi việc phải nộp lại toàn bộ trang phục còn niên hạn sử dụng đã được cấp.

5. Nghiêm cấm việc cho mượn hoặc sử dụng trang phục đã được cấp vào mục đích khác.

Chương II

TRANG PHỤC

Điều 4. Quy định chung về trang phục

1. Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam bao gồm: áo sơ mi, áo veston, quần tây, váy nữ, cà vạt, giày, bít tất, thắt lưng. Trang phục phải có chất lượng tốt, bền, đẹp.

2. Màu sắc trang phục

a) Áo sơ mi: màu trắng;

b) Quần tây, váy nữ, áo veston, cà vạt, bít tất: màu xanh đen;

c) Giày da, thắt lưng bằng da: màu đen;

Điều 5. Quy định chi tiết về trang phục

1. Trang phục nam

a) Áo veston: bên trong có vải lót, cổ thông thường 2 nút cài, 2 túi áo dưới có nắp (nắp túi cao 4,5 cm), 4 nút tay áo, xẻ phía sau hai bên, 01 túi áo ngực bên trái, có móc bên ngực trái để cài thẻ công chức;

b) Quần tây: dài ống, ống đứng rộng vừa phải, túi trước hai bên chéo, có một ly gấp, có 01 túi sau có khuy cài, nút chìm, có đỉa, lưng quần 4 cm;

c) Áo sơ mi dài tay: cổ đứng, 01 khuy ở tay áo, 01 túi áo ngực bên trái, sau lưng có 2 nếp gấp 1 cm;

d) Áo sơ mi ngắn tay: cổ đứng, 1 túi áo ngực bên trái, chiều dài tay áo cách khuỷu tay 3 cm, sau lưng có 2 nếp gấp 1 cm.

2. Trang phục nữ

a) Áo veston: bên trong có vải lót, cổ thông thường 2 nút cài, 2 túi áo dưới có nắp (nắp túi cao 3 cm), 3 nút tay áo, không xẻ hông, có móc bên ngực trái để cài thẻ công chức;

b) Quần tây: dài ống, ống đứng rộng vừa phải, túi trước 2 bên ngang chìm, có đỉa, không túi sau, lưng quần 3 cm, không ly trước;

c) Váy nữ: chiều dài váy chấm đầu gối hoặc ngay dưới đầu gối, có vải lót, túi hai bên chìm, có đỉa, lưng váy 3 cm;

d) Áo sơ mi dài tay: cổ đứng, 1 khuy ở tay áo, không túi áo, có gân ở 2 ngực áo;

đ) Áo sơ mi ngắn tay: cổ đứng, không túi áo, tay có nẹp, chiều dài tay áo cách khuỷu tay 2 cm.

3. Phụ kiện nam, nữ

a) Giày da: kín mũi, không quá nhọn, có dây hoặc không dây;

b) Thắt lưng bằng da màu đen, khóa bằng kim loại màu trắng.

4. Mẫu trang phục được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Chế độ cấp phát, thời hạn sử dụng và kinh phí trang phục

1. Chế độ cấp phát và thời hạn sử dụng trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam như sau:

a) Đối với loại sử dụng 02 năm

- Áo Veston                  : 01 chiếc/02 năm (năm đầu cấp 02 chiếc);

b) Đối với loại sử dụng 01 năm

- Cà vạt                         : 01 chiếc/01 năm;

- Áo sơ mi ngắn tay       : 01 chiếc/01 năm (năm đầu cấp 02 chiếc);

- Áo sơ mi dài tay         : 02 chiếc/01 năm;

- Quần tây/váy (nữ)        : 02 chiếc/01 năm;

- Bít tất                         : 02 đôi/01 năm;

- Giày da                       : 01 đôi/01 năm (năm đầu cấp 02 đôi);

- Thắt lưng bằng da       : 01 chiếc/01 năm.

2. Mức chi, hình thức cấp phát và nguồn kinh phí thực hiện

a) Mức chi, hình thức cấp phát trang phục được áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành;

b) Nguồn kinh phí cho trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam thực hiện theo Quyết định số 12/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2012.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo về Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định.

3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 1 Điều 8;
- Các Thứ trưởng;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư Pháp);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Trang TTĐT Bộ GTVT;
- Báo GTVT; Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 


PHỤ LỤC

TRANG PHỤC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 40/2012/TT-BGTVT ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. ÁO SƠ MI NGẮN TAY – QUẦN TÂY NAM

 

 
7. CÀ VẠT

 

 


8. GIẦY NỮ

 

 

 Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 40/2012/TT-BGTVT ngày 26/09/2012 quy định về trang phục của cán bộ, công, viên chức Cục Hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.442

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.244.12