Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 20/2022/TT-BGTVT biểu mẫu giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu biển giàn di động

Số hiệu: 20/2022/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Xuân Sang
Ngày ban hành: 29/07/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Biểu mẫu GCN, sổ an toàn kỹ thuật và BVMT cấp cho tàu biển

Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa.

Theo đó, các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 20/2022/TT-BGTVT (29 biểu mẫu).

So với hiện hành, không còn quy định các biểu mẫu như:

- GCN phù hợp quản ký nước dằn;

- GCn phù hợp về danh mục các vật liệu nguy hiểm;

- GCN phù hợp đủ điều kiện tái chế tàu biển;

- GCN phê duyệt kế hoạch chở xô hàng hạt.

(Hiện hành, có 32 biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển).

Luu ý: Các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển theo quy định tại Thông tư 25/2017/TT-BGTVT và Thông tư 41/2019/TT-BGTVT thì:

Tiếp tục có hiệu lực đến ngày hết hiệu lực của các giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đó.

Thông tư 20/2022/TT-BGTVT  có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và thay thế Thông tư 25/2017/TT-BGTVT , Thông tư 41/2019/TT-BGTVT .

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2022/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ CÁC BIỂU MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN, SỔ AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP CHO TÀU BIỂN, Ụ NỔI, KHO CHỨA NỔI, GIÀN DI ĐỘNG, PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VÀ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.

2. Thông tư này không điều chỉnh đối với tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thiết kế, chế tạo, đóng mới, sửa chữa, hoán cải, nhập khẩu, sử dụng và thực hiện công tác đăng kiểm về chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, an toàn lao động đối với tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.

Điều 3. Áp dụng pháp luật

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tương ứng.

Chương II

CÁC BIỂU MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN, SỔ AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Điều 4. Các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các quy định của pháp luật Việt Nam

1. Các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho phương tiện thủy nội địa quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Các biểu mẫu giấy chứng nhận cấp cho sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Các biểu mẫu giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, kho chứa nổi, giàn di động theo các công ước quốc tế của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)

1. Các giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được cấp theo các công ước quốc tế của IMO và ILO mà Việt Nam là thành viên thì áp dụng các biểu mẫu theo quy định của các công ước quốc tế.

2. Các giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được cấp theo các công ước quốc tế của IMO và ILO mà Việt Nam chưa là thành viên hoặc công ước không quy định cụ thể mẫu giấy chứng nhận, theo yêu cầu của chủ tàu biển, kho chứa nổi, giàn di động để cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan biết tàu biển, kho chứa nổi, giàn di động đã phù hợp thì áp dụng các biểu mẫu giấy chứng nhận quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Các biểu mẫu giấy chứng nhận tạm thời hoặc giấy chứng nhận có điều kiện

Các giấy chứng nhận tạm thời hoặc giấy chứng nhận có điều kiện cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động thì áp dụng các biểu mẫu tương ứng được nêu tại Thông tư này và bổ sung thêm chữ "Tạm thời" hoặc "Có điều kiện" vào giấy chứng nhận.

Điều 7. Các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do tổ chức đăng kiểm nước ngoài được ủy quyền cấp cho tàu biển, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam

Trường hợp tổ chức đăng kiểm nước ngoài được ủy quyền cấp giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tàu biển, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam thì áp dụng biểu mẫu do tổ chức đăng kiểm nước ngoài biên soạn theo quy định của các công ước quốc tế của IMO và ILO mà Việt Nam là thành viên hoặc áp dụng biểu mẫu quy định tại Thông tư này.

Điều 8. Các giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được cấp theo phương thức điện tử

Các giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được cấp theo phương thức điện tử thì thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và hướng dẫn của IMO và ILO.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

2. Bãi bỏ Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa và Thông tư số 41/2019/TT-BGTVT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.

3. Các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa đã được cấp theo quy định tại Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT và Thông tư số 41/2019/TT-BGTVT tiếp tục có hiệu lực đến ngày hết hiệu lực của các giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đó.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 10;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễ
n Xuân Sang

PHỤ LỤC I

CÁC BIỂU MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN, SỔ AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP CHO TÀU BIỂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên giấy tờ

Ký hiệu

Căn cứ cấp giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

1

Giấy chứng nhận phân cấp

Mẫu số I.01

QCVN 21: 2015/BGTVT, QCVN 54: 2015/BGTVT, QCVN 56: 2013/BGTVT, QCVN 81: 2014/BGTVT.

2

Giấy chứng nhận phù hợp đi một chuyến

Mẫu số I.02

QCVN 21: 2015/BGTVT, QCVN 54: 2015/BGTVT, QCVN 56: 2013/BGTVT.

3

Giấy chứng nhận hoãn bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra

Mẫu số I.03

QCVN 21: 2015/BGTVT, QCVN 23: 2016/BGTVT, QCVN 42: 2015/BGTVT.

4

Giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị

Mẫu số I.04

QCVN 42: 2015/BGTVT, QCVN 21: 2015/BTGVT

5

Giấy chứng nhận mạn khô

Mẫu số I.05

QCVN 21: 2015/BGTVT, QCVN 54: 2015/BGTVT.

6

Giấy chứng nhận dung tích (cấp cho tàu có chiều dài nhỏ hơn 24 m)

Mẫu số I.06

QCVN 63: 2013/BGTVT.

7

Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm dầu

Mẫu số I.07

QCVN 26: 2018/BGTVT.

8

Giấy chứng nhận thử và tổng kiểm tra cần trục dây giằng, tời và các chi tiết

Mẫu số I.08

QCVN 23: 2016/BGTVT.

9

Giấy chứng nhận thử và tổng kiểm tra cần trục dây giằng, tời và các chi tiết, làm việc ghép đôi

Mẫu số I.09

QCVN 23: 2016/BGTVT.

10

Giấy chứng nhận thử và tổng kiểm tra cần trục trụ xoay hoặc máy nâng và các chi tiết

Mẫu số I.10

QCVN 23: 2016/BGTVT.

11

Giấy chứng nhận thử và tổng kiểm tra thang máy/cầu xe và các chi tiết

Mẫu số I.11

QCVN 23: 2016/BGTVT.

12

Giấy chứng nhận thử và tổng kiểm tra các chi tiết tháo được

Mẫu số I.12

QCVN 23: 2016/BGTVT.

13

Giấy chứng nhận thử và tổng kiểm tra dây cáp thép

Mẫu số I.13

QCVN 23: 2016/BGTVT.

14

Sổ đăng ký thiết bị nâng và chi tiết tháo được của tàu biển

Mẫu số I.14

QCVN 23: 2016/BGTVT.

15

Giấy chứng nhận an toàn tàu khách

Mẫu số I.15

QCVN 21:2015/BGTVT.

16

Giấy chứng nhận an toàn tàu cao tốc

Mẫu số I.16

QCVN 54: 2015/BGTVT.

17

Giấy chứng nhận duy trì cấp tàu

Mẫu số I.17

QCVN 21: 2015/BGTVT.

18

Giấy chứng nhận thay đổi thông số

Mẫu số I.18

QCVN 21: 2015/BGTVT.

19

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu biển

Mẫu số I.19

QCVN 21: 2015/BGTVT, QCVN 54: 2015/BGTVT, QCVN 56: 2013/BGTVT, QCVN 03: 2016/BGTVT, QCVN 81: 2014/BGTVT, QCVN 92: 2015/BGTVT.

20

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế sửa đổi

Mẫu số I.20

QCVN 21: 2015/BGTVT, QCVN 54: 2015/BGTVT, QCVN 56: 2013/BGTVT, QCVN 03: 2016/BGTVT, QCVN 81: 2014/BGTVT, QCVN 92: 2015/BGTVT.

21

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế hoán cải tàu biển

Mẫu số I.21

QCVN 21: 2015/BGTVT, QCVN 54: 2015/BGTVT, QCVN 56: 2013/BGTVT, QCVN 03: 2016/BGTVT, QCVN 81: 2014/BGTVT, QCVN 92: 2015/BGTVT.

22

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế

Mẫu số I.22

QCVN 21: 2015/BGTVT, QCVN 54: 2015/BGTVT, QCVN 56: 2013/BGTVT, QCVN 03: 2016/BGTVT; QCVN 72: 2014/BGTVT, QCVN 23: 2016/BGTVT.

23

Giấy chứng nhận phù hợp vận chuyển xô hàng rời rắn bằng đường biển

Mẫu số I.23

QCVN 21: 2015/BGTVT,
Bộ luật quốc tế về vận chuyển xô hàng rời rắn bằng đường biển (Bộ luật IMSBC).

24

Giấy chứng nhận phù hợp vận chuyển hàng nguy hiểm ở dạng đóng gói hoặc dạng rắn chở xô

Mẫu số I.24

QCVN 21: 2015/BGTVT, Chương II-2 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS 74).

25

Giấy chứng nhận phù hợp cho hoạt động kéo

Mẫu số I.25

QCVN 73: 2019/BGTVT.

26

Giấy chứng nhận thử lực kéo tại móc

Mẫu số I.26

QCVN 73: 2019/BGTVT.

27

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu lặn

Mẫu số I.27

MSC/Circular.981 của IMO.

28

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường du thuyền

Mẫu số I.28

QCVN 81: 2014/BGTVT và Sửa đổi 1 - 2017

QCVN 81: 2014/BGTVT.

29

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tàu biển cỡ nhỏ

Mẫu số I.29

QCVN 03: 2016/BGTVT.

PHỤ LỤC II

CÁC BIỂU MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN, SỔ AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP CHO Ụ NỔI, KHO CHỨA NỔI, GIÀN DI ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên giấy tờ

Ký hiệu

Căn cứ cấp giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

1

Giấy chứng nhận phân cấp ụ nổi

Mẫu số II.01

QCVN 55: 2013/BGTVT.

2

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật ụ nổi

Mẫu số II.02

QCVN 55: 2013/BGTVT.

3

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế ụ nổi

Mẫu số II.03

QCVN 55: 2013/BGTVT.

4

Sổ đăng ký thiết bị nâng trên công trình biển

Mẫu số II.04

QCVN 97: 2016/BGTVT.

PHỤ LỤC III

CÁC BIỂU MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN, SỔ AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên giấy tờ

Ký hiệu

Căn cứ cấp giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

1

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa

Mẫu số III.01

Sửa đổi 1: 2015 QCVN 72: 2013/BGTVT, QCVN 95: 2016/BGTVT.

2

Giấy chứng nhận đi một chuyến

Mẫu số III.02

Sửa đổi 1: 2015 QCVN 72: 2013/BGTVT, QCVN 25: 2015/BGTVT, QCVN 95: 2016/BGTVT .

3

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa

Mẫu số III.03

Sửa đổi 1: 2015 QCVN 72: 2013/BGTVT, QCVN 25: 2015/BGTVT, QCVN 95: 2016/BGTVT.

4

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa

Mẫu số III.04

Sửa đổi 1: 2015 QCVN 72: 2013/BGTVT, QCVN 25: 2015/BGTVT, QCVN 95: 2016/BGTVT.

5

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế sửa đổi phương tiện thủy nội địa

Mẫu số III.05

Sửa đổi 1: 2015 QCVN 72: 2013/BGTVT, QCVN 25: 2015/BGTVT, QCVN 95: 2016/BGTVT.

6

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế hoán cải phương tiện thủy nội địa

Mẫu số III.06

Sửa đổi 1: 2015 QCVN 72: 2013/BGTVT, QCVN 25: 2015/BGTVT, QCVN 95: 2016/BGTVT.

7

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế mẫu phương tiện thủy nội địa

Mẫu số III.07

Sửa đổi 1: 2015 QCVN 72: 2013/BGTVT, QCVN 25: 2015/BGTVT.

8

Giấy chứng nhận sao và thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa theo mẫu

Mẫu số III.08

Sửa đổi 1: 2015 QCVN 72: 2013/BGTVT, QCVN 25: 2015/BGTVT.

9

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa

Mẫu số III.09

QCVN 25: 2015/BGTVT.

10

Sổ kiểm tra thiết bị nâng hàng phương tiện thủy nội địa

Mẫu số III.10

Sửa đổi 1: 2015 QCVN 72: 2013/BGTVT, QCVN 96: 2016/BGTVT.

PHỤ LỤC IV

CÁC BIỂU MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CẤP CHO SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên giấy tờ

Ký hiệu

Căn cứ cấp giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

1

Giấy chứng nhận kiểu sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Mẫu số IV.01

Sửa đổi 1: 2015 QCVN 72: 2013/BGTVT, QCVN 95: 2016/BGTVT

2

Giấy chứng nhận Thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Mẫu số IV.02

Sửa đổi 1: 2015 QCVN 72: 2013/BGTVT, QCVN 95: 2016/BGTVT

3

Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Mẫu số IV.03

Sửa đổi 1: 2015 QCVN 72: 2013/BGTVT, QCVN 95: 2016/BGTVT

4

Giấy chứng nhận thử sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Mẫu số IV.04

Sửa đổi 1: 2015 QCVN 72: 2013/BGTVT, QCVN 95: 2016/BGTVT

PHỤ LỤC V

CÁC BIỂU MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC CẤP THEO CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ CỦA IMO VÀ ILO MÀ VIỆT NAM CHƯA LÀ THÀNH VIÊN HOẶC CÔNG ƯỚC KHÔNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên giấy tờ

Ký hiệu

Căn cứ cấp giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

1

Giấy chứng nhận phù hợp quản lý nước dằn

Mẫu số V.01

Công ước quốc tế về quản lý nước dằn và cặn nước dằn (Công ước BWM 2004).

2

Giấy chứng nhận phù hợp về danh mục các vật liệu nguy hiểm

Mẫu số V.02

Công ước quốc tế về tái chế tàu biển (Công ước Hồng Kông 2010).

3

Giấy chứng nhận phù hợp đủ điều kiện tái chế tàu biển

Mẫu số V.03

Công ước quốc tế về tái chế tàu biển (Công ước Hồng Kông 2010).

4

Giấy chứng nhận phê duyệt kế hoạch chở xô hàng hạt

Mẫu số V.04

Chương VI của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS 74).

5

Bản công bố nhật ký điện tử theo MARPOL

Mẫu số V.05

Nghị quyết MEPC.312(74) và Nghị quyết MEPC.314(74) của IMO.

MINISTRY OF TRANSPORT OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 20/2022/TT-BGTVT

Hanoi, July 29, 2022

 

CIRCULAR

FORMS OF CERTIFICATES AND RECORDS OF TECHNICAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ISSUED TO VESSELS, FLOATING DOCKS, FLOATING STORAGE UNITS, MOBILE UNITS, INLAND WATERCRAFTS, AND INDUSTRIAL PRODUCTS FOR USE BY INLAND WATERCRAFTS

Pursuant to Vietnam Maritime Code dated November 25, 2015;

Pursuant to Law on Inland Waterway Transport dated June 15, 2004; Law on amendments to Law on Inland Waterway Transport dated June 15, 2014;

Pursuant to Decree No. 12/2017/ND-CP dated February 10, 2017 of Government on functions, tasks, powers, and organizational structure of Ministry of Transport;

At request of Director of Legal Department and Director of Vietnam Register;

The Minister of Transport promulgates Circular pertaining to forms of certificates and records of technical safety and environmental protection issued to vessels, floating docks, floating storage units, mobile units, inland watercrafts, and industrial products for use by inland watercrafts.

Chapter I

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 1. Scope

1. This Circular prescribes forms of certificates and records of technical safety and environmental protection issued to vessels, floating docks, floating storage units, mobile units, inland watercrafts, and industrial products for use by inland watercrafts.

2. This Circular does not apply to vessels, floating docks, floating storage units, mobile units, inland watercrafts, and industrial products for use by inland watercrafts intended for national defense, security or fishing vessels.

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to organizations and individuals related to the designing, building, constructing, repairing, modifying, importing, using, and performing technical safety, environmental protection, and occupational safety inspection of vessels, floating docks, floating storage units, mobile units, inland watercrafts, and industrial products for use by inland watercrafts.

Article 3. Application of the laws

In case legislative documents referred to in this Circular are amended or replaced, the newer documents shall prevail.

Chapter II

FORMS OF CERTIFICATES AND RECORDS OF TECHNICAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Forms of certificates and records of technical safety and environmental protection for sea vessels are prescribed under Appendix I attached hereto.

2. Forms of certificates and records of technical safety and environmental protection for floating docks, floating storage units, mobile units are prescribed under Appendix II attached hereto.

3. Forms of certificates and records of technical safety and environmental protection for inland watercrafts are prescribed under Appendix III attached hereto.

4. Forms of certificates for industrial products for use by inland watercrafts are prescribed under Appendix IV attached hereto.

Article 5. Forms of certificates and records of technical safety and environmental protection issued to vessels, floating storage units, and mobile units as per international conventions of the International Maritime Organization (IMO) and International Labor Organization (ILO)

1. Certificates of technical safety and environmental protection issued under international conventions of the IMO and ILO to which Vietnam is a signatory shall prevail.

2. Certificates of technical safety and environmental protection issued under international conventions of the IMO and ILO to which Vietnam is not a signatory or certificates whose specific forms are not regulated in such conventions or certificates issued at request of owners of the vessels, floating storage units, mobile units to inform relevant authorities about conformity of such vessels, floating storage units, and mobile units shall conform to forms under Appendix V attached hereto.

Article 6. Forms of provisional or conditional certificates

Provisional or conditional certificates issued to vessels, floating docks, floating storage units, and mobile units shall be prepared using respective forms mentioned under this Circular and be accompanied by the phrase “Tạm thời” (Provisional) or “Có điều kiện” (Conditional).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.In case a foreign authorized registration authority issues certificates and records of technical safety and environmental protection to a Vietnamese vessel, floating storage unit, or mobile unit, certificates and records that are produced by the foreign registration authority in accordance with international conventions of IMO and ILO to which Vietnam is a signatory or prescribed under this Circular shall prevail.

Article 8. Electronically issued certificates and records of technical safety and environmental protection

Electronically issued certificates and records of technical safety and environmental protection shall conform to regulations and law on electronic transactions and guidance of IMO and ILO.

Chapter III

IMPLEMENTATION

Article 9. Entry into force

1. This Circular comes into force from January 01, 2023.

2. Circular No. 25/2017/TT-BGTVT dated July 28, 2017 of the Minister of Transport and Circular No. 41/2019/TT-BGTVT dated October 30, 2019 of the Minister of Transport are annulled.

3. Forms of certificates and records of technical safety and environmental protection issued to vessels, inland watercrafts, and industrial products for use by inland water crafts issued under Circular No. 25/2017/TT-BGTVT and Circular No. 41/2019/TT-BGTVT shall last for their entire effective period.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Chief of Ministry Office, Chief Ministry Inspectorates, Directors, Director of Vietnam Register, Director of Vietnam Maritime Administration, Director of Vietnam Inland Waterway Administration, heads of agencies and entities affiliated to the Ministry of Transport, relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Circular./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Xuan Sang

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/07/2022 quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.936

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!