Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 16/2013/TT-BGTVT quản lý vận tải thủy từ bờ ra đảo vùng biển Việt Nam

Số hiệu: 16/2013/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 30/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thủ tục đăng ký chở khách từ đất liền ra đảo

Từ ngày 15/9/2013, tổ chức cá nhân cung ứng dịch vụ vận chuyển hành khách từ bờ ra đảo sẽ phải tiến hành đăng ký với cảng vụ hàng hải theo quy định mới tại Thông tư 16/2013/TT-BGTVT.

Hồ sơ đăng ký gồm có:

- Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách (mẫu kèm Thông tư);

- Hợp đồng cho phép phương tiện vào đón, trả khách với tổ chức quản lý cảng, hoặc  ý kiến thống nhất bằng văn bản;

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực.

Hồ sơ được gửi đến cảng vụ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, sau chậm nhất 10 ngày sẽ được chấp thuận đăng ký nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

Danh mục 23 tuyến vận tải từ đất liền ra đảo phải tiến hành đăng ký vận tải được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/2013/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TUYẾN VẬN TẢI THỦY TỪ BỜ RA ĐẢO TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo thuộc vùng biển Việt Nam, bao gồm các quy định về cảng, bến, phương tiện, thuyền viên và hoạt động vận tải thủy trên tuyến.

Tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo thuộc vùng biển Việt Nam bao gồm các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này và các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo được công bố theo quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

Điều 2. Trách nhiệm quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

1. Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức quản lý hoạt động vận tải thủy trên tuyến quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này theo quy định của pháp luật hàng hải và giao thông đường thủy nội địa.

2. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức quản lý hoặc kiểm tra, hướng dẫn các Sở Giao thông vận tải tổ chức quản lý đối với các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo được công bố theo quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.

Điều 3. Thủ tục đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

Thủ tục đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này được thực hiện như sau:

1. Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến cảng vụ hàng hải khu vực hồ sơ đăng ký vận tải hành khách cố định, hồ sơ gồm:

a) Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

b) Ý kiến thống nhất bằng văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức quản lý cảng, bến cho phương tiện vào đón, trả hành khách.

c) Các bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu), bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có nội dung ngành nghề vận tải hành khách đường thủy;

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện;

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện còn hiệu lực và phù hợp với tuyến hoạt động.

2. Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, cảng vụ hàng hải khu vực gửi xin ý kiến bằng văn bản của Sở Giao thông vận tải nơi có cảng, bến đón trả khách do địa phương quản lý. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày làm việc.

3. Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc sau khi nhận được đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, cảng vụ hàng hải khu vực xem xét, nếu hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì có văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân vận tải khách cố định trên tuyến. Trường hợp không thỏa mãn các điều kiện quy định thì trả lại hồ sơ và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Điều 4. Điều kiện, thẩm quyền, thủ tục công bố mở, đóng cảng, bến thuộc tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

Điều kiện, thẩm quyền, thủ tục công bố đóng, mở cảng, bến thuộc tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo được thực hiện theo quy định pháp luật hàng hải đối với cầu, bến, cảng biển và theo quy định pháp luật đường thủy nội địa đối với cảng, bến thủy nội địa.

Điều 5. Thủ tục phương tiện vào, rời cảng, bến

1. Thủ tục phương tiện vào, rời cảng biển được thực hiện theo quy định của pháp luật hàng hải.

2. Thủ tục phương tiện vào, rời cảng, bến thủy nội địa được thực hiện theo quy định của pháp luật giao thông đường thủy nội địa.

Điều 6. Quy định chuyển tiếp

Cảng, bến hiện hành, phương tiện và thuyền viên đang hoạt động trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này phải đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành chậm nhất là 3 năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2013 và thay thế Quyết định số 1818/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử của Chính phủ;
- Trang thông tin điện tử của Bộ GTVT;
- Công báo;
- Báo GTVT; Tạp chí GTVT;
- Luu: VT, Vtải.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

DANH MỤC CÁC TUYẾN VẬN TẢI THỦY TỪ BỜ RA ĐẢO

TT

TÊN TUYẾN

THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH, THÀNH PHỐ

GHI CHÚ

1

Đầm Hà - Đảo Trần

Quảng Ninh

2

Hải Phòng - Bạch Long Vĩ

Hải Phòng

3

Cửa Việt - Cồn Cỏ

Quảng Trị

4

Đà Nẵng - Hoàng Sa

Đà Nẵng

5

Sa Kỳ - Lý Sơn

Quảng Ngãi

6

Khánh Hòa - Trường Sa

Khánh Hòa

7

Nha Trang - Hòn Nội

Khánh Hòa

8

Phan Thiết - Phú Quý

Bình Thuận

9

Vũng Tàu - Côn Đảo

Bà Rịa - Vũng Tàu

10

Trần Văn Thời - Hòn Chuối

Cà Mau

11

An Biên - Thổ Châu

Kiên Giang

Từ các cầu, bến cảng trên sông Cái Lớn thuộc huyện An Biên và Châu Thành ra đảo

12

An Biên - Nam Du

Kiên Giang

Từ các cầu, bến cảng trên sông Cái Lớn thuộc huyện An Biên và Châu Thành ra đảo

13

An Biên - Phú Quốc

Kiên Giang

Từ các cầu, bến cảng trên sông Cái Lớn thuộc huyện An Biên và Châu Thành ra đảo

14

Rạch Giá - Thổ Châu

Kiên Giang

15

Rạch Giá - Nam Du

Kiên Giang

16

Rạch Giá - Phú Quốc

Kiên Giang

Gồm 3 tuyến từ Rạch Giá đến Hàm Ninh, An Thới, Bãi Vòng (Phú Quốc).

17

Kiên Lương - Phú Quốc

Kiên Giang

Hòn Chông - Phú Quốc bao gồm 3 tuyến từ Hòn Chông đến Hàm Ninh, An Thới, Bãi Vòng (Phú Quốc).

18

Hà Tiên - Phú Quốc

Kiên Giang

Gồm 5 tuyến từ Hà Tiên đến Hàm Ninh, Gành Dầu, An Thới, Bãi Vòng, Thổ Châu (Phú Quốc).

19

Phú Quốc - Thổ Châu

Kiên Giang

20

Phú Quốc - Nam Du

Kiên Giang

21

Nam Du - Thổ Châu

Kiên Giang

22

Lại Sơn - Thổ Châu

Kiên Giang

23

Lại Sơn - Phú Quốc

Kiên Giang

PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày…..tháng…….năm 20…..

BẢN ĐĂNG KÝ

Hoạt động vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

Kính gửi: ………………………………………

- Tên doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh):.................................................

- Địa chỉ giao dịch:....................................................................................................

- Số điện thoại: …………………….; Fax/email:........................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………….ngày..................................

- Cơ quan cấp:.........................................................................................................

Đăng ký hoạt động vận tải khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo với các nội dung sau:

1. Các tuyến hoạt động:

- Tuyến 1: từ …………………..đến...........................................................................

(Các tuyến khác ghi tương tự)

2. Số lượng phương tiện hoạt động trên mỗi tuyến vận tải:

- Tuyến 1: Phương tiện 1 (tên phương tiện, số đăng ký)……., trọng tải: …..(ghế)

(Các phương tiện khác ghi tương tự)

3. Lịch chạy tàu trên mỗi tuyến vận tải:

- Tuyến 1: + Có ……… chuyến/ngày (tuần); xuất phát tại: ………………………… vào các giờ (hoặc vào ngày nào trong tuần): ..................................................................................................................................

+ Các cảng, bến đón, trả hành khách trên tuyến:.....................................................

(Các tuyến khác ghi tương tự)

4. Giá vé hành khách trên mỗi tuyến vận tải:

..................................................................................................................................

5. Thời hạn hoạt động:

..................................................................................................................................

6. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật.

Đại diện doanh nghiệp
(hộ hoặc cá nhân kinh doanh)
Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu có)

MINISTRY OF TRANSPORT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 16/2013/TT-BGTVT

Hanoi, July 30, 2013

 

CIRCULAR

PRESCRIBING ON MANAGEMENT OF WATERWAY TRANSPORT ROUTES FROM SHORE TO ISLANDS IN SEA AREAS OF VIETNAM

Pursuant to the Vietnam Maritime Code dated June 14, 2005;

Pursuant to the Law on inland waterway navigation dated June 15, 2004;

Pursuant to the Government’s Decree No. 107/2012/ND-CP, dated December 20, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Transport;

At the proposal of Director of Transport Department, Director of Vietnam Maritime Administration and Director of Vietnam inland waterway Department;

The Minister of Transport promulgated the Circular prescribing on management of waterway transport routes from shore to islands in sea areas of Vietnam,

Article 1. Scope of adjustment and subjects of application

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The waterway transport routes from shore to islands in sea areas of Vietnam include waterway transport routes from shore to islands specified in Annex I enclosed with this Circular and waterway transport routes from shore to islands announced as prescribed by law on inland waterway transport.

2. This Circular applies to organizations and individuals related to waterway transport activities from shore to islands in sea areas of Vietnam.

Article 2. Responsibility for managing waterway transport routes from shore to islands

1. Vietnam Maritime Administration shall organize the waterway transport activities on routes specified in Annex I enclosed with this Circular as prescribed by law on maritime and inland waterway transport.

2. The Vietnam inland waterway Department shall organize management or examine, guide the provincial Departments of Transport in managing the waterway transport routes from shore to islands announced as prescribed by law on inland waterway transport.

Article 3. Procedures for registering the fixed transport of passengers on waterway transport routes from shore to islands

Procedures for registering the fixed transport of passengers on waterway transport routes from shore to islands specified in Annex I enclosed with this Circular are performed as follows:

1. Organization or individual, directly or via post system, send dossier of registering the fixed transport of passengers, to the regional Maritime Port Authority, a dossier includes:

a) Register for operation of transporting passengers as prescribed in Annex II enclosed with this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Certified copies (or copies enclosed with originals for comparison), including:

- Certificate of business registration or certificate of enterprise registration or certificate of investment, of which content stated trade of transporting passengers by waterway;

- Certificate of means register;

- Certificate of technical safety and environmental protection of means remains effect and conforms to the operational routes.

2. Within 05 working days, after receiving full dossier as prescribed in Clause 1 this Article, the regional Maritime Port Authority consult in writing with the provincial Department of Transport where locate port, harbor embarking and disembarking passengers under management of locality. The provincial Department of Transport shall reply in writing within 05 working days. 

3. Within 05 working days, after receiving full dossier as prescribed in Clause 1, Clause 2 of this Article, the regional Maritime Port Authority shall consider, in case of sufficient dossier in accordance with regulation, it shall have written approval for organization or individual for the fixed transport of passengers on routes. In case of unsatisfactory of conditions as prescribed, it shall return dossier and have written reply, which clearly stating reason thereof.

Article 4. Conditions, competence of, and procedures for announcing the openness or closure of ports, harbors under waterway transport routes from shore to islands

Conditions, competence of, and procedures for announcing the openness or closure of ports, harbors under waterway transport routes from shore to islands shall comply with maritime law applicable to wharves, harbors, seaports and law on inland waterway applicable to inland waterway ports, harbors.

Article 5. Procedures for means to enter or leave ports, harbors

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Procedures for means to enter or leave inland waterway ports, harbors shall comply with law on inland waterway transport.

Article 6. Transitional provisions

The current ports, harbors, means and seafarers operating on waterway transport routes from shore to islands at Annex I enclosed with this Circular must meet provision of current law not later than 3 years after the effective date of this Circular. 

Article 7. Effect

This Circular takes effect on September 15, 2013 and replaces Decision No. 1818/QD-BGTVT dated June 23, 2009 of the Ministry of Transport, on management of waterway transport routes from shore to islands in sea areas of Vietnam.

Article 8. Organization of implementation

The Chief of Ministerial office, the Chief Inspector of Ministry, Directors of relevant departments under the Ministry of Transport, Director of Vietnam Maritime Administration, Director of Vietnam inland waterway Department, Directors of the provincial Departments of Transport and heads of agencies, organizations, and relevant individuals shall implement this Circular. 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ANNEX I

(Promulgated together with the Circular No. 16/2013/TT-BGTVT dated July 30, 2013 of the Minister of Transport)

LIST OF WATERWAY TRANSPORT ROUTES FROM SHORE TO ISLANDS

No.

NAME OF ROUTE

BELONGING TO AREA OF PROVINCE, CITY

NOTE

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quang Ninh

 

2

Hai Phong - Bach Long Vi

Hai Phong

 

3

Cua Viet - Con Co

Quang Tri

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Da Nang - Hoang Sa

Da Nang

 

5

Sa Ky - Ly Son

Quang Ngai

 

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khanh Hoa

 

7

Nha Trang - Hon Noi

Khanh Hoa

 

8

Phan Thiet - Phu Quy

Binh Thuan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Vung Tau - Con Dao

Ba Ria - Vung Tau

 

10

Tran Van Thoi - Hon Chuoi

Ca Mau

 

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kien Giang

From bridges, harbors on Cai Lon river of An Bien and Chau Thanh districts to islands

12

An Bien - Nam Du

Kien Giang

From bridges, harbors on Cai Lon river of An Bien and Chau Thanh districts to islands

13

An Bien - Phu Quoc

Kien Giang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

Rach Gia - Tho Chau

Kien Giang

 

15

Rach Gia - Nam Du

Kien Giang

 

16

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kien Giang

Including 3 routes: from Rach Gia to Ham Ninh, An Thoi, Bai Vong (Phu Quoc)

17

Kien Luong - Phu Quoc

Kien Giang

Hon Chong – Phu QUoc including 3 routes: from Hon Chong to Ham Ninh, An Thoi, Bai Vong (Phu Quoc)

18

Ha Tien - Phu Quoc

Kien Giang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19

Phu Quoc - Tho Chau

Kien Giang

 

20

Phu Quoc - Nam Du

Kien Giang

 

21

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kien Giang

 

22

Lai Son - Tho Chau

Kien Giang

 

23

Lai Son - Phu Quoc

Kien Giang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/07/2013 Quy định quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.751

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.31.134
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!