Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 10/2018/TT-BGTVT nhân viên hàng không huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Số hiệu: 10/2018/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 14/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2018/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG; ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VÀ SÁT HẠCH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 66/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định về Nhà chức trách hàng không;

Căn cứ Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với nhân viên hàng không, các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không.

Điều 3. Quy ước viết tắt

Trong Thông tư này, các chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast): giám sát phụ thuộc tự động - chế độ phát quảng bá.

2. AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network): mạng viễn thông cố định hàng không.

3. AIP (Aeronautical Information Publication): tập thông báo tin tức hàng không.

4. AIS (Aeronautical Information Service): dịch vụ thông báo tin tức hàng không.

5. AMHS (Air Traffic Service Message Handling System): hệ thống xử lý điện văn dịch vụ không lưu.

6. ATFM (Air Traffic Flow Management): quản lý luồng không lưu.

7. CNS (Communication, Navigation, Surveillance): thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không.

8. DME (Distance Measuring Equipment): thiết bị đo cự ly.

9. FDP (Flight Plan Data Processing): xử lý hệ thống dữ liệu bay.

10. GBAS (Ground Based Augmentation System): hệ thống tăng cường độ chính xác của tín hiệu vệ tinh dẫn đường đặt trên mặt đất.

11. HF A/G (High Frequency Air/Ground): thông tin sóng ngắn không - địa.

12. IATA (International Air Transport Association): hiệp hội vận tải hàng không quốc tế.

13. ICAO (International Civil Aviation Organization): tổ chức hàng không dân dụng quốc tế.

14. ILS (Instrument Landing System): hệ thống hạ cánh bằng thiết bị.

15. ILS/DME/Marker (Instrument Landing System/Distance Measuring Equipment/Marker): hệ thống hạ cánh bằng thiết bị/thiết bị đo cự ly/đài chỉ mốc vô tuyến.

16. NDB (Non Directional Radio Beacon): đài dẫn đường vô hướng.

17. NOTAM (Notice to Airmen): điện văn thông báo hàng không.

18. OJT (On-Job-Training): thực tập tại vị trí làm việc.

19. PSR (Primary Surveillance Radar): ra đa giám sát sơ cấp.

20. RDP (Radar Data Processing): xử lý dữ liệu ra đa.

21. SSR (Secondary Surveillance Radar): ra đa giám sát thứ cấp.

22. VHF A/G (Very High Frequency Air/Ground): thông tin sóng cực ngắn không - địa.

23. VOR (Very High Frequency Omnidirectional Radio Range): đài vô tuyến đa hướng sóng cực ngắn.

24. VCCS (Voice Communication Control System): hệ thống chuyển mạch thoại.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Năng định là chứng nhận về năng lực chuyên môn của nhân viên hàng không đáp ứng đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo chức danh ghi trong giấy phép nhân viên hàng không.

2. Chương trình đào tạo, huấn luyện ban đầu là chương trình đào tạo, huấn luyện bao gồm 02 (hai) phần: kiến thức chung về hàng không dân dụng và nghiệp vụ nhân viên hàng không. Sau khi hoàn thành chương trình này, học viên được cấp chứng chỉ chuyên môn.

3. Chương trình huấn luyện năng định là chương trình huấn luyện dành cho nhân viên hàng không đã được cấp chứng chỉ chuyên môn để tham dự kỳ sát hạch cấp năng định theo quy định trong lĩnh vực chuyên ngành.

4. Chương trình huấn luyện định kỳ là chương trình huấn luyện nhắc lại các kiến thức đã được học và bổ sung cập nhật kiến thức mới chuyên ngành hàng không để nhân viên hàng không duy trì khả năng làm việc ở vị trí năng định đã được cấp.

5. Chương trình huấn luyện phục hồi là chương trình huấn luyện cho nhân viên hàng không có thời gian nghỉ giãn cách quá thời gian quy định để phục hồi khả năng đáp ứng công việc chuyên môn.

6. Chương trình huấn luyện chuyển loại là chương trình huấn luyện cho nhân viên hàng không khi chuyển đổi vị trí chuyên môn hoặc chuyển đổi vị trí năng định.

7. Chương trình huấn luyện bay làm quen là chương trình huấn luyện cho nhân viên không lưu tìm hiểu hoạt động của tổ lái trên buồng lái trong chuyến bay thương mại.

8. Cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không (gọi tắt là cơ sở đào tạo) là cơ sở có đủ điều kiện hoạt động đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không theo quy định của pháp luật về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

9. Sát hạch nhân viên hàng không là việc kiểm tra để cấp giấy phép, năng định chuyên môn hoặc đánh giá để cấp chứng nhận trình độ tiếng Anh cho nhân viên hàng không.

Điều 5. Thời gian giảng dạy, quy đổi thời gian giảng dạy

1. Thời gian giảng dạy trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện được tính bằng giờ.

2. Quy đổi thời gian giảng dạy: 01 (một) giờ lý thuyết là 45 phút; 01 (một) giờ thực hành là 60 phút.

Chương II

NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

Điều 6. Chức danh nhân viên hàng không

1. Thành viên tổ lái.

2. Giáo viên huấn luyện bay.

3. Tiếp viên hàng không.

4. Nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay.

5. Nhân viên điều độ, khai thác bay.

6. Nhân viên không lưu.

7. Nhân viên thông báo tin tức hàng không.

8. Nhân viên bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng không.

9. Nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không.

10. Nhân viên khí tượng hàng không.

11. Nhân viên thiết kế phương thức bay.

12. Nhân viên tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng.

13. Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không.

14. Nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.

15. Nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay.

16. Nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay.

Điều 7. Nhiệm vụ theo chức danh của nhân viên hàng không

1. Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, soi chiếu, giám sát an ninh, duy trì trật tự, tuần tra, canh gác bảo vệ tại cảng hàng không, sân bay và các cơ sở khác theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về an ninh hàng không.

2. Nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay thực hiện nhiệm vụ điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

3. Nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay thực hiện nhiệm vụ giám sát dịch vụ mặt đất phục vụ chuyến bay; kiểm tra, làm thủ tục vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa tại cảng hàng không, sân bay; cân bằng trọng tải tàu bay; kiểm tra hàng nguy hiểm trước khi đưa lên tàu bay; vệ sinh tàu bay; hướng dẫn chất xếp; xếp, dỡ hành lý, hàng hóa lên, xuống tàu bay.

4. Nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, chữa cháy trong trường hợp xảy ra sự cố, tai nạn tại cảng hàng không, sân bay.

5. Các chức danh nhân viên hàng không quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 6 của Thông tư này thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành hàng không về lĩnh vực tàu bay, khai thác tàu bay, quản lý và bảo đảm hoạt động bay.

Điều 8. Tiêu chuẩn nhân viên hàng không

1. Nhân viên hàng không quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 6 của Thông tư này đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành hàng không về lĩnh vực tàu bay, khai thác tàu bay, quản lý và bảo đảm hoạt động bay.

2. Nhân viên hàng không quy định tại khoản 13 Điều 6 của Thông tư này đáp ứng các tiêu chuẩn như sau:

a) Là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

b) Không có tiền án, tiền sự theo quy định của pháp luật; không sử dụng ma túy, chất kích thích;

c) Được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép nhân viên kiểm soát an ninh hàng không.

3. Nhân viên hàng không quy định tại khoản 14, 15 và 16 Điều 6 của Thông tư này đáp ứng các tiêu chuẩn như sau:

a) Là công dân Việt Nam hoặc nước ngoài đủ 18 tuổi trở lên có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

b) Không có tiền án, tiền sự theo quy định của pháp luật; không sử dụng ma túy, chất kích thích;

c) Đối với nhân viên hàng không quy định tại khoản 14 Điều 6 của Thông tư này phải được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay;

d) Đối với nhân viên hàng không quy định tại khoản 15 và 16 Điều 6 của Thông tư này phải có chứng chỉ chuyên môn chuyên ngành hàng không quy định tại khoản 1 Điều 9 của Thông tư này.

Điều 9. Chứng chỉ chuyên môn và Giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh

1. Chứng chỉ chuyên môn quy định tại Thông tư này, bao gồm một trong các loại sau:

a) Chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, huấn luyện ban đầu chuyên ngành hàng không của cơ sở đào tạo được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép theo mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm Thông tư này;

b) Chứng nhận của cơ sở đào tạo được ICAO, IATA công nhận; cơ sở đào tạo của nước ngoài đã được Cục Hàng không Việt Nam công nhận theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này;

c) Chứng nhận điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị chuyên ngành hàng không của cơ sở sản xuất, chế tạo phương tiện, thiết bị;

d) Văn bằng, chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản chuyên ngành hàng không của cơ sở đào tạo tại Việt Nam theo pháp luật về giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

2. Chứng chỉ chuyên môn quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều này chỉ được công nhận tại Việt Nam với điều kiện người có văn bằng, chứng chỉ được đào tạo bổ sung các nội dung chưa được đào tạo theo chương trình đào tạo, huấn luyện ban đầu nghiệp vụ nhân viên hàng không tại cơ sở đào tạo được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép.

3. Giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh cho nhân viên hàng không quy định tại Thông tư này được cấp bởi Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam theo mẫu tại Phụ lục 02 ban hành kèm Thông tư này.

Điều 10. Giấy phép nhân viên hàng không

1. Điều kiện được cấp giấy phép nhân viên hàng không:

a) Đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 của Thông tư này;

b) Tham dự và đạt yêu cầu của kỳ sát hạch cấp giấy phép, năng định nhân viên hàng không của Cục Hàng không Việt Nam.

2. Giấy phép nhân viên hàng không bao gồm các nội dung sau đây:

a) Quốc hiệu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Cơ quan cấp giấy phép;

c) Tên giấy phép;

d) Số giấy phép;

đ) Ngày cấp, thời hạn của giấy phép (nếu có);

e) Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ, quốc tịch của người được cấp giấy phép;

g) Năng định;

h) Chữ ký của người được cấp giấy phép và dấu của cơ quan cấp giấy phép;

i) Anh của người được cấp giấy phép được đóng dấu giáp lai;

k) Yêu cầu khác theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành hàng không.

3. Các chức danh nhân viên hàng không quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 Điều 6 của Thông tư này khi thực hiện nhiệm vụ phải mang theo giấy phép nhân viên hàng không còn hiệu lực.

4. Nhân viên hàng không không thuộc đối tượng được quy định tại khoản 3 Điều này khi thực hiện nhiệm vụ phải có chứng chỉ chuyên môn phù hợp.

Điều 11. Danh mục và thời hạn hiệu lực của giấy phép và năng định nhân viên hàng không

1. Danh mục giấy phép, năng định nhân viên hàng không được quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Giấy phép nhân viên hàng không chỉ có hiệu lực khi năng định còn hiệu lực, riêng đối với giấy phép nhân viên hàng không quy định tại khoản 14 Điều 6 Thông tư này có hiệu lực là 07 (bảy) năm.

Chương lII

ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

Điều 12. Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

1. Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không bao gồm:

a) Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ ban đầu để cấp chứng chỉ chuyên môn;

b) Chương trình huấn luyện năng định nhân viên hàng không;

c) Chương trình huấn luyện phục hồi nhân viên hàng không;

d) Chương trình huấn luyện chuyển loại nhân viên hàng không;

đ) Chương trình huấn luyện định kỳ nhân viên hàng không;

e) Chương trình huấn luyện bay làm quen đối với kiểm soát viên không lưu.

2. Chương trình đào tạo, huấn luyện đối với các chức danh nhân viên hàng không tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 13 Điều 6 thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành hàng không. Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không đối với các chức danh còn lại thực hiện theo quy định tại Phụ lục 04, Phụ lục 05 ban hành kèm Thông tư này.

Điều 13. Giáo trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Giáo trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không do cơ sở đào tạo ban hành và phải phù hợp với chương trình đào tạo, huấn luyện quy định tại khoản 2 Điều 12 và khoản 1 Điều 21 Thông tư này.

Điều 14. Công nhận cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không ở nước ngoài

Cục Hàng không Việt Nam căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành hàng không, các điều ước quốc tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để công nhận cơ sở ở nước ngoài đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không của Việt Nam.

Điều 15. Đào tạo, huấn luyện trực tuyến nghiệp vụ nhân viên hàng không

Cơ sở đào tạo được phép đào tạo, huấn luyện trực tuyến nội dung lý thuyết khi đảm bảo các yêu cầu sau đây:

1. Giáo viên giảng dạy phải có khả năng tổ chức, quản lý lớp học, kỹ năng dạy học trực tuyến.

2. Giáo trình, tài liệu điện tử phải có nội dung phù hợp với chương trình đào tạo, huấn luyện được quy định tại khoản 2 Điều 12 và khoản 1 Điều 21 của Thông tư này.

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ phải đáp ứng yêu cầu dạy học trực tuyến gồm cổng thông tin điện tử đào tạo qua mạng, hệ thống máy chủ và hạ tầng kết nối mạng internet.

4. Có quy trình tổ chức và đào tạo, huấn luyện trực tuyến.

Chương IV

SÁT HẠCH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

Điều 16. Hội đồng sát hạch

1. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam thành lập Hội đồng sát hạch để tổ chức sát hạch theo từng lĩnh vực chuyên môn và trình độ tiếng Anh để cấp giấy phép, năng định cho nhân viên hàng không.

2. Cục Hàng không Việt Nam được phép sử dụng cơ sở vật chất, chuyên gia của các tổ chức trong và ngoài nước để tổ chức sát hạch nhân viên hàng không.

3. Hội đồng làm việc phải có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự, quyết định theo đa số; trường hợp các thành viên trong Hội đồng có ý kiến ngang nhau thì thực hiện theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng.

Điều 17. Nhiệm vụ của Hội đồng sát hạch

1. Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng sát hạch.

2. Thành lập Tổ sát hạch theo từng lĩnh vực chuyên môn và trình độ tiếng Anh.

3. Tổ chức xây dựng kế hoạch sát hạch, quy trình sát hạch, nội dung sát hạch, đề và đáp án sát hạch trình Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành.

4. Tổ chức sát hạch và báo cáo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam kết quả sát hạch để cấp giấy phép, năng định chuyên môn, chứng nhận trình độ tiếng Anh cho nhân viên hàng không.

5. Chủ tịch Hội đồng sát hạch chịu trách nhiệm về việc lựa chọn sát hạch viên và kết quả sát hạch trước Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

Điều 18. Nhiệm vụ của Tổ sát hạch

1. Biên soạn đề sát hạch, đáp án và thang điểm phù hợp, báo cáo Hội đồng sát hạch.

2. Thực hiện việc sát hạch chuyên môn, trình độ tiếng Anh, chấm phúc khảo bài sát hạch (nếu có).

3. Tổng hợp kết quả sát hạch, báo cáo Hội đồng sát hạch.

4. Tổ trưởng Tổ sát hạch chịu trách nhiệm về kết quả sát hạch trước Hội đồng sát hạch.

Điều 19. Tiêu chuẩn sát hạch viên

1. Sát hạch viên chuyên môn có các tiêu chuẩn như sau:

a) Có tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tốt, không vi phạm kỷ luật trong 03 (ba) năm gần nhất;

b) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực tham gia sát hạch;

c) Có kinh nghiệm ít nhất 03 (ba) năm làm việc ở vị trí chuyên môn phù hợp với lĩnh vực tham gia sát hạch.

2. Sát hạch viên tiếng Anh đáp ứng một trong các tiêu chuẩn như sau:

a) Là chuyên gia khai thác trong lĩnh vực chuyên ngành hàng không tương ứng, có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm, có trình độ cử nhân Anh ngữ hoặc tương đương, có chứng chỉ đánh giá tiếng Anh hàng không do cơ sở đào tạo được ICAO hoặc Cục Hàng không Việt Nam công nhận;

b) Là giáo viên tiếng Anh có ít nhất 05 (năm) năm giảng dạy liên tục tại các trường đại học, có chứng nhận đánh giá tiếng Anh hàng không do cơ sở đào tạo được ICAO hoặc Cục Hàng không Việt Nam công nhận.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

1. Báo cáo Cục Hàng không Việt Nam khi có sự thay đổi về các nội dung theo hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không theo quy định của pháp luật chuyên ngành hàng không.

2. Tổ chức biên soạn và ban hành giáo trình đào tạo, huấn luyện phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 12 và khoản 1 Điều 21 của Thông tư này.

3. Tổ chức thực hiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định tại Thông tư này.

4. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không.

5. Báo cáo Cục Hàng không Việt Nam kết quả thực hiện hoạt động đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không; kế hoạch, giải pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

6. Lưu giữ hồ sơ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

7. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

Điều 21. Trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam

1. Ban hành chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không chi tiết.

2. Kiểm tra, giám sát việc sát hạch, cấp giấy phép, năng định chuyên môn, chứng nhận trình độ tiếng Anh cho nhân viên hàng không.

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu và đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, áp dụng công nghệ thông tin để quản lý nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, sát hạch nhân viên hàng không.

Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp

Các cơ sở đào tạo đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ chương trình, giáo trình đào tạo, huấn luyện quy định tại Thông tư này trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2018 và thay thế Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không.

Điều 24. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ GTVT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (L-02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

PHỤ LỤC 01

MẪU CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN
TRAINING ORGANIZATION
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Biểu trưng của cơ sở đào tạo, huấn luyện

Ảnh màu
(Color photo)

3 x 4 cm

CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN
PROFESSIONAL CERTIFICATE
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN
HEAD OF TRANING ORGANIZATION
CHỨNG NHẬN
CERTIFIES THAT

Ông/Bà (Mr/Ms): ................................................................................................................................

Ngày sinh (Date of birth):
............................................................................................................................................................

Nơi sinh (Place of birth):
............................................................................................................................................................

Đã hoàn thành khóa học ………………………………..Has successfully completed the course of: ....................................................................
(Tên khóa học/Name of the course)

Thời gian khóa học từ ngày (from): ……………………………..đến ngày (to): ..................................

Tốt nghiệp loại (Grade): .....................................................................................................................

Số QĐ/Decision No:
Số vào sổ/Manual No: /CCCM

………,day (ngày)... month (tháng)... year (năm)...
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN
HEAD OF TRAINING ORGANIZATION

(Ký tên, đóng dấu/Sign and Stamp)

PHỤ LỤC 02

MẪU CHỨNG NHẬN TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
MINISTRY OF TRANSPORT
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
CIVIL AVIATION AUTHORITY OF VIET NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Ảnh màu
(Color
photo)

3cm x 4cm

CHỨNG NHẬN TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH
CERTIFICATE OF ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY
CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION AUTHORITY OF VIETNAM
CHỨNG NHẬN
CERTIFIES THAT

Ông/Bà (Mr/Ms): .............................................................................................................................

Ngày sinh (Date of birth):.................................................................................................................

Quốc tịch/Nationality:.......................................................................................................................

Đạt trình độ tiếng Anh mức/Has achieved English language proficiency level: ..............................

Dành cho/For: .................................................................................................................................

Có giá trị từ/Validity from:………………………………………đến/until: ..........................................

Số QĐ/Decision No:
Số vào sổ/Manual No:

………, ngày…..tháng….năm….
…….., day…..month…..year…..

CỤC TRƯỞNG
DIRECTOR GENERAL
(Ký tên, đóng dấu/Sign and Stamp)

PHỤ LỤC 03

DANH MỤC GIẤY PHÉP, NĂNG ĐỊNH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

I. Giấy phép, năng định nhân viên hàng không nhóm khai thác, bảo dưỡng tàu bay và thiết bị tàu bay

1. Thành viên tổ lái:

a) Năng định loại và năng định bay bằng thiết bị đối với lái chính tàu bay;

b) Năng định loại và năng định bay bằng thiết bị đối với lái phụ tàu bay;

c) Năng định cơ giới trên không theo loại tàu bay;

d) Năng định dẫn đường trên không theo loại tàu bay.

2. Giáo viên huấn luyện bay:

Năng định giáo viên huấn luyện bay.

3. Nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay:

a) Năng định bảo dưỡng, sửa chữa theo loại tàu bay;

b) Năng định bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tàu bay.

4. Nhân viên điều độ, khai thác bay.

II. Giấy phép, năng định nhân viên hàng không nhóm bảo đảm hoạt động bay

1. Giấy phép nhân viên không lưu với các năng định sau:

a) Thủ tục bay;

b) Kiểm soát tại sân bay;

c) Kiểm soát tiếp cận không ra đa;

d) Kiểm soát tiếp cận ra đa;

đ) Kiểm soát đường dài không ra đa;

e) Kiểm soát đường dài ra đa;

g) Thông báo, hiệp đồng bay;

h) Quản lý luồng không lưu;

i) Kíp trưởng không lưu ở các vị trí: thủ tục bay; kiểm soát tại sân bay; kiểm soát tiếp cận, kiểm soát đường dài; thông báo, hiệp đồng bay; quản lý luồng không lưu;

k) Huấn luyện viên không lưu;

l) Đánh tín hiệu;

m) Xử lý hệ thống dữ liệu bay;

n) Khai thác liên lạc sóng ngắn không - địa.

2. Giấy phép nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không với các năng định sau:

a) Khai thác mạng viễn thông cố định hàng không/hệ thống xử lý điện văn dịch vụ không lưu;

b) Khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng ngắn không - địa;

c) Khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng cực ngắn không - địa;

d) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống chuyển mạch thoại;

đ) Khai thác, bảo dưỡng thiết bị ghi âm;

e) Khai thác, bảo dưỡng đài vô tuyến đa hướng sóng VHF;

g) Khai thác, bảo dưỡng thiết bị đo cự ly;

h) Khai thác, bảo dưỡng đài dẫn đường vô hướng;

i) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống hạ cánh bằng thiết bị (hệ thống hạ cánh bằng thiết bị/thiết bị đo cự ly/đài chỉ mốc vô tuyến);

k) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống ra đa giám sát sơ cấp;

l) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống ra đa giám sát thứ cấp;

m) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống giám sát phụ thuộc tự động - chế độ phát quảng bá;

n) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống xử lý dữ liệu bay;

o) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống xử lý dữ liệu ra đa, hệ thống giám sát phụ thuộc tự động - chế độ phát quảng bá;

p) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu và biển báo tại sân bay;

q) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống tăng cường độ chính xác của tín hiệu vệ tinh dẫn đường đặt trên mặt đất;

r) Bay kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không; bay đánh giá phương thức bay.

3. Giấy phép nhân viên khí tượng hàng không với các năng định sau:

a) Dự báo khí tượng hàng không;

b) Quan trắc khí tượng hàng không;

c) Kíp trưởng khí tượng hàng không.

4. Giấy phép nhân viên thông báo tin tức hàng không với các năng định sau:

a) Dịch vụ thông báo tin tức hàng không tại cảng hàng không, sân bay;

b) Điện văn thông báo hàng không;

c) Tập thông báo tin tức hàng không;

d) Kíp trưởng thông báo tin tức hàng không tại cảng hàng không, sân bay; kíp trưởng điện văn thông báo hàng không.

5. Giấy phép nhân viên bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng không.

6. Giấy phép nhân viên thiết kế phương thức bay.

7. Giấy phép nhân viên hiệp đồng tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng.

III. Giấy phép, năng định nhân viên hàng không nhóm điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay

Giấy phép nhân viên hàng không nhóm điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay với các năng định sau:

1. Điều khiển xe/moóc băng chuyền.

2. Điều khiển xe ô tô thông thường (xe tải, xe bán tải, xe chở khách trên khu bay từ 4 đến dưới 30 chỗ, xe cứu thương, xe dẫn tàu bay).

3. Điều khiển xe chở khách trên khu bay từ 30 chỗ trở lên.

4. Điều khiển xe suất ăn.

5. Điều khiển xe cấp nước sạch.

6. Điều khiển xe chữa cháy.

7. Điều khiển xe đầu kéo.

8. Điều khiển xe kéo đẩy tàu bay.

9. Điều khiển xe nâng hàng.

10. Điều khiển xe xúc nâng.

11. Điều khiển xe phục vụ hành khách hạn chế khả năng di chuyển.

12. Điều khiển xe/moóc phun sơn.

13. Điều khiển xe thang.

14. Điều khiển xe trung chuyển thùng hàng.

15. Điều khiển xe hút vệ sinh.

16. Điều khiển xe tra nạp nhiên liệu cho các phương tiện hoạt động trên khu bay.

17. Điều khiển xe tra nạp nhiên liệu tàu bay.

18. Điều khiển xe truyền tiếp nhiên liệu.

19. Điều khiển xe cần cẩu.

20. Điều khiển xe cắt cỏ.

21. Điều khiển xe tẩy vệt cao su.

22. Điều khiển xe/moóc nâng phục vụ kỹ thuật tàu bay.

23. Vận hành thiết bị thùng nâng xe suất ăn.

24. Vận hành thang kéo đẩy tay.

25. Vận hành cầu hành khách.

26. Vận hành thiết bị cấp điện.

27. Vận hành thiết bị cấp khí khởi động tàu bay.

28. Vận hành thiết bị tra nạp nhiên liệu.

29. Vận hành thiết bị thủy lực phục vụ công tác kỹ thuật tàu bay.

30. Vận hành thiết bị điều hòa không khí.

31. Vận hành thiết bị chiếu sáng di động.

32. Vận hành thiết bị cấp khí nén, khí ô xy, khí ni tơ.

33. Điều khiển/vận hành các loại phương tiện, thiết bị khác hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.

IV. Giấy phép, năng định nhân viên hàng không nhóm kiểm soát an ninh hàng không

1. An ninh soi chiếu.

2. An ninh kiểm soát.

3. An ninh cơ động.

PHỤ LỤC 04

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG NHÓM KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
(Quy định tại khoản 14,15,16 Điều 6 của Thông tư này)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN BAN ĐẦU ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN

I. Kiến thức chung về hàng không dân dụng: đào tạo, huấn luyện ban đầu để cấp chứng nhận hoàn thành chương trình “Kiến thức chung về hàng không dân dụng” đối với nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay; nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay.

1. Mục tiêu: cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hàng không dân dụng, pháp luật về hàng không dân dụng, an ninh hàng không, an toàn hàng không, khẩn nguy và phòng, chống cháy nổ tại cảng hàng không, sân bay, các quy định và cách thức hoạt động trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay để làm cơ sở tiếp thu tốt nội dung chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn.

2. Đối tượng: dành cho nhân viên hàng không được chỉ định tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện ban đầu để cấp chứng chỉ chuyên môn đối với nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay; nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay.

3. Nội dung, thời lượng:

Số TT

Nội dung

Thời lượng tối thiểu (giờ)

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

1

Khái quát chung

08

08

2

Pháp luật về hàng không dân dụng

08

08

3

An ninh hàng không (theo quy định của pháp luật về an ninh hàng không)

4

An toàn hàng không

24

24

5

An toàn, vệ sinh lao động

04

04

6

Công tác khẩn nguy và phòng chống cháy nổ tại khu vực hạn chế cảng hàng không, sân bay

08

08

7

Hàng nguy hiểm

08

08

8

Văn hóa doanh nghiệp

08

08

9

Làm việc nhóm

04

04

10

Ôn tập

04

04

11

Kiểm tra

04

04

II. Nghiệp vụ nhân viên hàng không: đào tạo, huấn luyện ban đầu để cấp chứng chỉ chuyên môn đối với nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay; nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay. Nhân viên được đào tạo, huấn luyện để cấp chứng chỉ chuyên môn cho từng loại năng định, nghiệp vụ căn cứ vào vị trí việc làm.

1. Mục tiêu: trang bị cho người học những kiến thức nghiệp vụ nhân viên hàng không; kỹ năng điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; kỹ năng làm việc của nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay; kỹ năng làm việc của nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay.

2. Đối tượng: dành cho những người được bố trí làm việc tại vị trí nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay; nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay nhưng chưa có chứng chỉ chuyên môn.

3. Nội dung, thời lượng: đối với nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.

Số TT

Nội dung

Thời lượng tối thiểu (giờ)

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

I

Kiến thức chung về phương tiện, thiết bị chuyên ngành hàng không

12

12

II

Chuyên môn nghiệp vụ

1

Điều khiển xe/moóc băng chuyền

32

16

16

2

Điều khiển xe ô tô thông thường (xe tải, xe bán tải, xe chở khách trên khu bay từ 4 đến dưới 30 chỗ, xe cứu thương, xe dẫn tàu bay)

16

08

08

3

Điều khiển xe chở khách trên khu bay từ 30 chỗ trở lên

16

08

08

4

Điều khiển xe suất ăn

48

16

32

5

Điều khiển xe cấp nước sạch

20

08

12

6

Điều khiển xe chữa cháy

64

32

32

7

Điều khiển xe đầu kéo

68

12

56

8

Điều khiển xe kéo đẩy tàu bay

166

16

150

9

Điều khiển xe nâng hàng

72

16

56

10

Điều khiển xe xúc nâng

24

08

16

11

Điều khiển xe phục vụ hành khách hạn chế khả năng di chuyển

48

16

32

12

Điều khiển xe/moóc phun sơn

36

12

24

13

Điều khiển xe thang

56

16

40

14

Điều khiển xe trung chuyển thùng hàng

20

04

16

15

Điều khiển xe hút vệ sinh

20

08

12

16

Điều khiển xe tra nạp nhiên liệu cho các phương tiện hoạt động trên khu bay

24

08

16

17

Điều khiển xe tra nạp nhiên liệu tàu bay

64

30

34

18

Điều khiển xe truyền tiếp nhiên liệu

40

16

24

19

Điều khiển xe cần cẩu

50

17

33

20

Điều khiển xe cắt cỏ

32

12

20

21

Điều khiển xe tẩy vệt cao su

36

12

24

22

Điều khiển xe/moóc nâng phục vụ kỹ thuật tàu bay

50

17

33

23

Vận hành thiết bị thùng nâng xe suất ăn

24

08

16

24

Vận hành thang kéo đẩy tay

24

08

16

25

Vận hành cầu hành khách

116

68

48

26

Vận hành thiết bị cấp điện

32

16

16

27

Vận hành thiết bị cấp khí khởi động tàu bay

32

16

16

28

Vận hành thiết bị tra nạp nhiên liệu

68

34

34

29

Vận hành thiết bị thủy lực phục vụ công tác kỹ thuật tàu bay

56

17

39

30

Vận hành thiết bị điều hòa không khí

32

16

16

31

Vận hành thiết bị chiếu sáng di động

24

06

18

32

Vận hành thiết bị cấp khí nén, khí ô xy, khí ni tơ

51

16

35

33

Điều khiển/vận hành các loại phương tiện, thiết bị khác hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay (*)

III

Ôn tập (áp dụng cho từng loại phương tiện, thiết bị)

04

04

IV

Kiểm tra (áp dụng cho từng loại phương tiện, thiết bị)

04

02

02

(*) Thời lượng được quy định theo từng loại phương tiện, trang thiết bị cụ thể.

4. Nội dung, thời lượng: đối với nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay.

Số TT

Nội dung

Thời lượng tối thiểu (giờ)

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

1

Nghiệp vụ giám sát dịch vụ phục vụ chuyến bay

224

200

24

2

Nghiệp vụ phục vụ hành khách

631

304

327

3

Cân bằng trọng tải tàu bay

92

84

8

4

Nghiệp vụ quản lý khai thác thùng mâm hành lý và hàng hóa

88

44

40

5

Nghiệp vụ chất xếp hàng hóa, hành lý lên, xuống tàu bay

72

40

32

6

Nghiệp vụ tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa ra tàu bay

80

80

7

Nghiệp vụ vệ sinh tàu bay

48

16

32

8

Nghiệp vụ giám sát hoạt động phục vụ chuyến bay trên sân đỗ tàu bay và hướng dẫn chất xếp hành lý hàng hóa lên xuống tàu bay

80

72

08

9

Nghiệp vụ điều phối chuyến bay

88

64

24

10

Nghiệp vụ bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện hoạt động trên khu bay

24

16

08

11

Nghiệp vụ khác (**)

12

Ôn tập (áp dụng cho từng loại nghiệp vụ)

04

04

13

Kiểm tra (áp dụng cho từng loại nghiệp vụ)

04

02

02

(**) Thời lượng quy định theo từng loại nghiệp vụ cụ thể.

5. Nội dung, thời lượng: đối với nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay.

Số TT

Nội dung

Thời lượng tối thiểu (giờ)

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

1

Kiến thức chung về chuyên môn nghiệp vụ

08

08

2

Nghiệp vụ cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay

72

40

32

3

Ôn tập

04

02

02

4

Kiểm tra

04

02

02

B. CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

I. Kiến thức chung về hàng không dân dụng: huấn luyện định kỳ để cấp chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện định kỳ “Kiến thức chung về hàng không dân dụng” đối với nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay; nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay.

1. Mục tiêu: huấn luyện nhắc lại các kiến thức và kỹ năng đã được học, cập nhật, bổ sung những kiến thức mới, các quy chế, quy định có liên quan cho nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay; nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay để duy trì khả năng làm việc của nhân viên hàng không.

2. Đối tượng: dành cho nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay; nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay đã có chứng chỉ chuyên môn, có giấy phép và năng định còn hiệu lực, có thời gian làm việc liên tục không quá 36 tháng ở vị trí phù hợp.

3. Nội dung, thời lượng:

Số TT

Nội dung

Thời lượng tối thiểu (giờ)

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

1

Pháp luật về hàng không dân dụng

02

02

2

An ninh hàng không (theo quy định của pháp luật về an ninh hàng không)

3

An toàn hàng không

04

04

4

An toàn, vệ sinh lao động

02

02

5

Công tác khẩn nguy và phòng, chống cháy nổ tại cảng hàng không, sân bay

04

04

6

Hàng nguy hiểm

08

08

7

Ôn tập

02

02

8

Kiểm tra

02

02

II. Nghiệp vụ nhân viên hàng không: huấn luyện định kỳ để cấp chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện định kỳ về chuyên môn nghiệp vụ nhân viên hàng không đối với nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay; nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay.

1. Mục tiêu: huấn luyện nhắc lại kỹ năng điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay, kỹ năng làm việc của nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay, kỹ năng làm việc của nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay, cập nhật, bổ sung những kiến thức về nghiệp vụ nhân viên hàng không để duy trì khả năng làm việc ở vị trí năng định đã được cấp.

2. Đối tượng: dành cho những người được bố trí làm việc tại vị trí nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay, nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay đã có chứng chỉ chuyên môn, có giấy phép và năng định còn hiệu lực, có thời gian làm việc liên tục không quá 36 tháng ở vị trí phù hợp.

3. Nội dung, thời lượng: đối với nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.

Số TT

Nội dung

Thời lượng tối thiểu (giờ)

Trong đó

Lý, thuyết

Thực hành

I

Chuyên môn nghiệp vụ

1

Điều khiển xe/moóc băng chuyền

05

04

01

2

Điều khiển xe ô tô thông thường (xe tải, xe bán tải, xe chở khách trên khu bay từ 4 đến dưới 30 chỗ, xe cứu thương, xe dẫn tàu bay)

05

04

01

3

Điều khiển xe chở khách trên khu bay từ 30 chỗ trở lên

05

04

01

4

Điều khiển xe suất ăn

05

04

01

5

Điều khiển xe cấp nước sạch

05

04

01

6

Điều khiển xe chữa cháy

05

04

01

7

Điều khiển xe đầu kéo

05

04

01

8

Điều khiển xe kéo đẩy tàu bay

05

04

01

9

Điều khiển xe nâng hàng

05

04

01

10

Điều khiển xe xúc nâng

05

04

01

11

Điều khiển xe phục vụ hành khách hạn chế khả năng di chuyển

05

04

01

12

Điều khiển xe/moóc phun sơn

05

04

01

13

Điều khiển xe thang

05

04

01

14

Điều khiển xe trung chuyển thùng hàng

05

04

01

15

Điều khiển xe hút vệ sinh

05

04

01

16

Điều khiển xe tra nạp nhiên liệu cho các phương tiện hoạt động trên khu bay

05

04

01

17

Điều khiển xe tra nạp nhiên liệu tàu bay

12

06

06

18

Điều khiển xe truyền tiếp nhiên liệu

05

04

01

19

Điều khiển xe cần cẩu

14

12

02

20

Điều khiển xe cắt cỏ

05

04

01

21

Điều khiển xe tẩy vệt cao su

05

04

01

22

Điều khiển xe/moóc nâng phục vụ kỹ thuật tàu bay

05

04

01

23

Vận hành thiết bị thùng nâng xe suất ăn

05

04

01

24

Vận hành thang kéo đẩy tay

05

04

01

25

Vận hành cầu hành khách

05

04

01

26

Vận hành thiết bị cấp điện

05

04

01

27

Vận hành thiết bị cấp khí khởi động tàu bay

05

04

01

28

Vận hành thiết bị tra nạp nhiên liệu

12

06

06

29

Vận hành thiết bị thủy lực phục vụ công tác kỹ thuật tàu bay

14

12

02

30

Vận hành thiết bị điều hòa không khí

05

04

01

31

Vận hành thiết bị chiếu sáng di động

05

04

01

32

Vận hành thiết bị cấp khí nén, khí ô xy, khí ni tơ

14

12

02

33

Điều khiển/vận hành các loại phương tiện, thiết bị khác hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay (*)

II

Ôn tập (áp dụng cho từng loại phương tiện, thiết bị)

02

02

III

Kiểm tra (áp dụng cho từng loại phương tiện, thiết bị)

03

01

02

(*) Thời lượng được quy định theo từng loại phương tiện, trang thiết bị cụ thể.

4. Nội dung, thời lượng: đối với nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay.

Số TT

Nội dung

Thời lượng tối thiểu (giờ)

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

1

Nghiệp vụ giám sát dịch vụ phục vụ chuyến bay

28

28

2

Nghiệp vụ phục vụ hành khách

04

04

3

Cân bằng trọng tải tàu bay (áp dụng cho từng loại tàu bay)

04

04

4

Nghiệp vụ quản lý khai thác thùng mâm hành lý và hàng hóa

04

04

5

Nghiệp vụ chất xếp hàng hóa, hành lý lên, xuống tàu bay

04

04

6

Nghiệp vụ tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa ra tàu bay

04

04

7

Nghiệp vụ vệ sinh tàu bay

04

04

8

Nghiệp vụ giám sát hoạt động phục vụ chuyến bay trên sân đỗ tàu bay và hướng dẫn chất xếp hành lý hàng hóa lên xuống tàu bay (áp dụng cho từng loại tàu bay)

04

04

9

Nghiệp vụ điều phối chuyến bay

04

04

10

Nghiệp vụ bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện hoạt động trên khu bay

04

04

11

Nghiệp vụ khác (**)

12

Ôn tập (áp dụng cho từng loại nghiệp vụ)

01

01

13

Kiểm tra (áp dụng cho từng loại nghiệp vụ)

02

01

01

(**) Thời lượng quy định theo từng loại nghiệp vụ cụ thể.

5. Nội dung, thời lượng: đối với nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay.

Số TT

Nội dung

Thời lượng tối thiểu (giờ)

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

1

Kiến thức chung về chuyên môn nghiệp vụ

04

04

2

Nghiệp vụ cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay

20

08

12

3

Ôn tập

02

01

01

4

Kiểm tra

02

01

01

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN PHỤC HỒI NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

I. Kiến thức chung về hàng không dân dụng: đào tạo, huấn luyện phục hồi để cấp chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện phục hồi “Kiến thức chung về hàng không dân dụng” đối với nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay; nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay.

1. Mục tiêu: đào tạo, huấn luyện phục hồi các kiến thức và kỹ năng đã được học; cập nhật, bổ sung những kiến thức mới, các quy chế, quy định có liên quan cho nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay; nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay để phục hồi khả năng đáp ứng công việc chuyên môn.

2. Đối tượng: dành cho nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay; nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay đã có chứng chỉ chuyên môn, có giấy phép và năng định còn hiệu lực, có thời gian nghỉ giãn cách quá thời gian quy định.

3. Nội dung, thời lượng:

Số TT

Nội dung

Thời lượng tối thiểu (giờ)

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

1

Pháp luật về hàng không dân dụng

02

02

2

An ninh hàng không (theo quy định của pháp luật về an ninh hàng không)

3

An toàn hàng không

04

04

4

Hàng nguy hiểm

04

04

5

Ôn tập

02

02

6

Kiểm tra

02

02

II. Nghiệp vụ nhân viên hàng không: đào tạo, huấn luyện phục hồi để cấp chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo, huấn luyện phục hồi về chuyên môn nghiệp vụ nhân viên hàng không đối với nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay; nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay.

1. Mục tiêu: đào tạo, huấn luyện phục hồi kỹ năng điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay, kỹ năng làm việc của nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay, kỹ năng làm việc của nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay, cập nhật, bổ sung những kiến thức về nghiệp vụ nhân viên hàng không để phục hồi khả năng đáp ứng công việc chuyên môn.

2. Đối tượng: dành cho nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay; nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay đã có chứng chỉ chuyên môn, có giấy phép và năng định còn hiệu lực, có thời gian nghỉ giãn cách quá thời gian quy định.

3. Nội dung, thời lượng: đối với nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.

Số TT

Nội dung

Thời lượng tối thiểu (giờ)

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

I

Chuyên môn nghiệp vụ

1

Điều khiển xe/moóc băng chuyền

08

04

04

2

Điều khiển xe ô tô thông thường (xe tải, xe bán tải, xe chở khách trên khu bay từ 4 đến dưới 30 chỗ, xe cứu thương, xe dẫn tàu bay)

08

04

04

3

Điều khiển xe chở khách trên khu bay từ 30 chỗ trở lên

08

04

04

4

Điều khiển xe suất ăn

24

08

16

5

Điều khiển xe cấp nước sạch

08

04

04

6

Điều khiển xe chữa cháy

40

08

32

7

Điều khiển xe đầu kéo

24

08

16

8

Điều khiển xe kéo đẩy tàu bay

24

08

16

9

Điều khiển xe nâng hàng

24

08

16

10

Điều khiển xe xúc nâng

08

04

04

11

Điều khiển xe phục vụ hành khách hạn chế khả năng di chuyển

24

08

16

12

Điều khiển xe/moóc phun sơn

16

08

08

13

Điều khiển xe thang

24

08

16

14

Điều khiển xe trung chuyển thùng hàng

08

04

04

15

Điều khiển xe hút vệ sinh

08

04

04

16

Điều khiển xe tra nạp nhiên liệu cho các phương tiện hoạt động trên khu bay

08

04

04

17

Điều khiển xe tra nạp nhiên liệu tàu bay

16

10

06

18

Điều khiển xe truyền tiếp nhiên liệu

18

12

06

19

Điều khiển xe cần cẩu

28

12

16

20

Điều khiển xe cắt cỏ

16

08

08

21

Điều khiển xe tẩy vệt cao su

16

08

08

22

Điều khiển xe/moóc nâng phục vụ kỹ thuật tàu bay

28

12

16

23

Vận hành thiết bị thùng nâng xe suất ăn

24

08

16

24

Vận hành thang kéo đẩy tay

05

04

01

25

Vận hành cầu hành khách

24

08

16

26

Vận hành thiết bị cấp điện

16

08

08

27

Vận hành thiết bị cấp khí khởi động tàu bay

16

08

08

28

Vận hành thiết bị tra nạp nhiên liệu

16

10

06

29

Vận hành thiết bị thủy lực phục vụ công tác kỹ thuật tàu bay

28

12

16

30

Vận hành thiết bị điều hòa không khí

16

08

08

31

Vận hành thiết bị chiếu sáng di động

28

12

16

32

Vận hành thiết bị cấp khí nén, khí ô xy, khí ni tơ

28

12

16

33

Điều khiển/vận hành các loại phương tiện, thiết bị khác hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay (*)

II

Ôn tập (áp dụng cho từng loại phương tiện, thiết bị)

02

02

III

Kiểm tra (áp dụng cho từng loại phương tiện, thiết bị)

04

02

02

(*) Thời lượng quy định theo từng loại nghiệp vụ cụ thể.

4. Nội dung, thời lượng: đối với nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay.

Số TT

Nội dung

Thời lượng tối thiểu (giờ)

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

1

Nghiệp vụ giám sát dịch vụ phục vụ chuyến bay

02

02

2

Nghiệp vụ phục vụ hành khách

02

02

3

Cân bằng trọng tải tàu bay

12

12

4

Nghiệp vụ quản lý khai thác thùng mâm hành lý và hàng hóa

02

02

5

Nghiệp vụ chất xếp hàng hóa, hành lý lên, xuống tàu bay

02

02

6

Nghiệp vụ tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa ra tàu bay

02

02

7

Nghiệp vụ vệ sinh tàu bay

02

02

8

Nghiệp vụ giám sát hoạt động phục vụ chuyến bay trên sân đỗ tàu bay và hướng dẫn chất xếp hành lý hàng hóa lên xuống tàu bay

12

12

9

Nghiệp vụ điều phối chuyến bay

02

02

10

Nghiệp vụ bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện hoạt động trên khu bay

02

02

11

Nghiệp vụ khác (**)

12

Ôn tập

01

01

13

Kiểm tra

02

01

01

(**) Thời lượng quy định theo từng loại nghiệp vụ cụ thể.

5. Nội dung, thời lượng: đối với nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay.

Số TT

Nội dung

Thời lượng tối thiểu (giờ)

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

1

Kiến thức chung về chuyên môn nghiệp vụ

04

04

2

Nghiệp vụ cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay

48

16

32

3

Ôn tập

02

01

01

4

Kiểm tra

02

01

01

PHỤ LỤC 05

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG NHÓM BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY (QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ĐIỀU 6 CỦA THÔNG TƯ NÀY)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BAN ĐẦU ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN

1. Mục tiêu: trang bị cho người học những nội dung kiến thức chung về hàng không dân dụng, các kiến thức nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng cơ bản về lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay. Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn, được tham gia huấn luyện để kiểm tra cấp giấy phép và năng định tại các vị trí công việc chuyên môn phù hợp.

2. Đối tượng: học viên là người do doanh nghiệp bảo đảm hoạt động bay tuyển chọn thông qua thi tuyển để đào tạo, đáp ứng các yêu cầu về trình độ học vấn, tiếng Anh, độ tuổi, sức khỏe và các yêu cầu nghề nghiệp do doanh nghiệp quy định và trực tiếp đánh giá.

3. Nội dung:

- Phần I. Kiến thức cơ bản: trang bị cho học viên các kiến thức chung về hàng không dân dụng và kỹ năng cơ bản trước khi tham gia đào tạo kiến thức chuyên ngành.

- Phần II. Kiến thức chuyên ngành: trang bị cho học viên các kiến thức về chức trách, nhiệm vụ, phương thức và kỹ năng thực hành cơ bản để có thể áp dụng vào việc cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

- Phần III. Thực hành, tham quan.

- Phần IV. Ôn tập, kiểm tra.

4. Thời lượng: thời lượng được quy định cụ thể tại biểu dưới đây. Trong trường hợp người học đã có chứng chỉ chuyên môn của một chuyên ngành có nhiều nội dung liên quan đến chứng chỉ chuyên môn đề nghị cấp mới, áp dụng thời gian đào tạo tối thiểu đối với chứng chỉ chuyên môn mới đó (học viên không phải học lại những nội dung đã học mà chỉ cần học bổ sung những nội dung chưa được học).

Số TT

Nội dung

Thời lượng tối thiểu (giờ)

Lý thuyết

Thực hành, tham quan

Ôn tập, kiểm tra

Kiến thức chung về hàng không

Chuyên ngành

I

Nhân viên không lưu

1

Kiểm soát viên không lưu tại sân bay, tiếp cận, đường dài

1.597

80

1.067

400

50

2

Nhân viên thông báo, hiệp đồng bay

960

80

800

60

20

3

Nhân viên thông báo, hiệp đồng bay (đối tượng đang làm việc tại vị trí thông báo, hiệp đồng bay và xử lý số liệu điều hành bay đã có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí này)

480

80

320

60

20

4

Nhân viên đánh tín hiệu

448

80

262

96

10

II

Nhân viên AIS

798

80

539

159

20

III

Nhân viên CNS

1

Thông tin

246

80

111

45

10

2

Dẫn đường

398

80

229

79

10

3

Giám sát

343

80

185

68

10

4

Xử lý dữ liệu

299

80

163

46

10

5

Điện nguồn

246

80

111

45

10

IV

Nhân viên khí tượng hàng không

384

93

180

101

10

V

Nhân viên tìm kiếm cứu nạn hàng không dân dụng

745

80

549

96

20

VI

Nhân viên thiết kế phương thức bay

808

80

549

159

20

VII

Nhân viên bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng không

808

80

549

159

20

B. CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NĂNG ĐỊNH

1. Mục tiêu: trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng chuyên môn cần thiết và thực tập tại vị trí làm việc được phân công. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đủ điều kiện tham gia kỳ sát hạch để cấp giấy phép, năng định tại các vị trí công việc chuyên môn phù hợp như được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và bảo đảm hoạt động bay.

2. Đối tượng: học viên đã được cấp chứng chỉ chuyên môn phù hợp với vị trí năng định tại cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên Hàng không của Việt Nam hoặc nước ngoài được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép hoặc công nhận.

3. Nội dung:

Phần I. Lý thuyết

Phần II. Thực hành

Phần III. Thực tập tại vị trí làm việc (OJT)

Phần IV: Ôn tập, kiểm tra.

4. Thời lượng:

Số TT

Nội dung

Thời lượng tối thiểu (giờ)

Trong đó

Ôn tập, kiểm tra

Lý thuyết

Thực hành

OJT

I

Nhân viên không lưu

1

Kiểm soát tại sân bay

1.490

320

640

480

50

2

Kiểm soát đường dài

1.490

320

640

480

50

3

Kíp trưởng không lưu ở các vị trí kiểm soát tại sân bay, kiểm soát tiếp cận, kiểm soát đường dài

90

56

24

10

4

Thủ tục bay

534

174

160

190

10

5

Kíp trưởng Thủ tục bay

80

56

20

04

6

Thông báo, hiệp đồng bay

960

320

300

320

20

7

Kíp trưởng thông báo, hiệp đồng bay

90

56

24

10

8

ATFM

960

240

240

460

20

9

Kíp trưởng ATFM

90

56

24

10

10

Đánh tín hiệu

370

80

120

160

10

11

Khai thác liên lạc sóng ngắn không địa (HF A/G)

170

46

50

64

10

12

Xử lý hệ thống dữ liệu bay (FDP)

170

46

50

64

10

13

Huấn luyện viên không lưu

90

56

24

10

II

Nhân viên AIS

1

AIS tại cảng hàng không, sân bay

620

100

150

350

20

2

Kíp trưởng AIS tại cảng hàng không, sân bay

85

40

40

05

3

NOT AM

620

100

150

350

20

4

Kíp trưởng NOT AM

85

40

40

05

5

AIP

620

100

150

350

20

III

Nhân viên CNS

1

Khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng cực ngắn không - địa (VHF A/G)

142

32

24

80

06

2

Khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng ngắn không - địa (HF A/G)

126

24

16

80

06

3

Khai thác mạng AFTN

126

24

16

80

06

4

Khai thác AMHS

142

32

24

80

06

5

Khai thác, bảo dưỡng hệ thống chuyển mạch thoại (VCCS)

142

32

24

80

06

6

Khai thác, bảo dưỡng thiết bị ghi âm

110

08

16

80

06

7

Khai thác, bảo dưỡng NDB

134

24

24

80

06

8

Khai thác, bảo dưỡng VOR

134

24

24

80

06

9

Khai thác, bảo dưỡng DME

134

24

24

80

06

10

Khai thác, bảo dưỡng ILS (ILS/DME/Marker)

166

40

40

80

06

11

Khai thác, bảo dưỡng hệ thống PSR/SSR

166

40

40

80

06

12

Khai thác, bảo dưỡng hệ thống ADS-B

134

24

24

80

06

13

Khai thác, bảo dưỡng hệ thống RDP/FDP

166

40

40

80

06

14

Khai thác, bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu và biển báo tại sân bay

166

40

40

80

06

15

Bay kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị CNS, bay đánh giá phương thức bay

370

160

80 (SIM bay hiệu chuẩn)

120

10

Chương trình huấn luyện năng định cho hệ thống thiết bị mới thực hiện theo hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam

IV

Nhân viên khí tượng hàng không

1

Quan trắc khí tượng hàng không

1200

120

120

920

40

2

Dự báo khí tượng hàng không

1200

120

120

920

40

3

Kíp trưởng khí tượng hàng không

80

40

36

04

V

Nhân viên tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng

1

Hiệp đồng tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng

680

160

200

300

20

2

Hiệp đồng tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng (đã có chứng chỉ chuyên môn không lưu, tổ bay)

640

120

200

300

20

VI

Nhân viên thiết kế phương thức bay

Thiết kế phương thức bay

650

120

150

360

20

VII

Nhân viên bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng không

1

Nhân viên bản đồ, sơ đồ hàng không

650

120

150

360

20

2

Nhân viên dữ liệu hàng không

620

100

150

350

20

C. CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYỂN LOẠI NĂNG ĐỊNH

1. Mục tiêu: nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn dành cho nhân viên đã có năng định và đang làm việc tại vị trí chuyên môn này chuyển sang vị trí chuyên môn khác nhưng chưa được huấn luyện phù hợp để có thể được phép tham gia kiểm tra để cấp năng định.

2. Đối tượng: nhân viên đã có năng định vị trí chuyên môn, xin dự kiểm tra cấp năng định ở vị trí chuyên môn khác.

3. Nội dung:

Phần I. Lý thuyết

Phần II. Thực hành

Phần III. Thực tập tại vị trí làm việc (OJT)

Phần IV. Ôn tập, kiểm tra

4. Thời lượng:

Số TT

Nội dung

Thời lượng tối thiểu (giờ)

Trong đó

Ôn tập, kiểm tra

Lý thuyết

Thực hành

OJT

I

Nhân viên không lưu

1

Từ các vị trí kiểm soát không lưu về vị trí kiểm soát tiếp cận

355

95

160

90

10

2

Từ vị trí kiểm soát tiếp cận không ra đa sang vị trí kiểm soát tiếp cận ra đa

220

40

80

90

10

3

Từ các vị trí kiểm soát không lưu về vị trí kiểm soát tại sân bay

350

90

160

90

10

4

Từ các vị trí kiểm soát không lưu về vị trí kiểm soát đường dài

390

80

120

180

10

5

Từ vị trí kiểm soát đường dài không ra đa sang vị trí kiểm soát đường dài ra đa

220

40

80

90

10

6

Từ các vị trí kiểm soát không lưu về vị trí nhân viên thủ tục bay

250

80

80

80

10

7

Từ các vị trí kiểm soát không lưu sang vị trí nhân viên thông báo, hiệp đồng bay

250

80

80

80

10

8

Từ vị trí nhân viên thông báo, hiệp đồng bay sang nhân viên ATFM

300

100

90

100

10

II

Nhân viên AIS

Nhân viên AIS tham dự huấn luyện chuyển loại năng định (từ năng định thứ 2 trở lên) không phải học lại những nội dung đã học mà chỉ cần học bổ sung những nội dung chưa được học hoặc mới được cập nhật

1

Từ vị trí nhân viên AIS tại cảng hàng không, sân bay sang vị trí nhân viên NOT AM

200

40

100

50

10

2

Từ vị trí nhân viên AIS tại cảng hàng không, sân bay sang vị trí nhân viên AIP

200

40

100

50

10

3

Từ vị trí nhân viên NOT AM sang vị trí nhân viên AIS tại cảng hàng không, sân bay

200

40

100

50

10

4

Từ vị trí nhân viên NOT AM sang vị trí nhân viên AIP

200

40

100

50

10

5

Từ vị trí nhân viên AIP sang vị trí nhân viên AIS tại cảng hàng không, sân bay

200

40

100

50

10

6

Từ vị trí nhân viên AIP sang vị trí nhân viên NOT AM

200

40

100

50

10

III

Nhân viên CNS

Nhân viên CNS tham dự huấn luyện chuyển loại năng định (từ năng định thứ 2 trở lên) không phải học lại những nội dung đã học mà chỉ cần học bổ sung những nội dung chưa được học hoặc mới được cập nhật

1

Từ các vị trí khai thác bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng ngắn không - địa (HF A/G), khai thác, bảo dưỡng hệ thống chuyển mạch thoại VCCS sang vị trí khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng cực ngắn không - địa (VHF A/G)

86

24

16

40

06

2

Từ các vị trí khai thác, bảo dưỡng hệ thống chuyển mạch thoại VCCS, khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng cực ngắn không - địa (VHF A/G) sang vị trí khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng ngắn không - địa (HF A/G)

86

24

16

40

06

3

Từ vị trí khai thác, bảo dưỡng hệ thống RDP/FDP, khai thác mạng AFTN sang vị trí khai thác AMHS

70

16

08

40

06

4

Từ các vị trí khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng ngắn không - địa (HF A/G), khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng cực ngắn không - địa (VHF A/G) sang vị trí khai thác, bảo dưỡng hệ thống chuyển mạch thoại VCCS

126

40

40

40

06

5

Từ các vị trí khai thác, bảo dưỡng hệ thống chuyển mạch thoại VCCS, khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng cực ngắn không - địa (VHF A/G), khai thác, bảo dưỡng hệ thống RDP/FDP, khai thác AMHS, khai thác mạng AFTN sang vị trí khai thác, bảo dưỡng thiết bị ghi âm

62

08

08

40

06

6

Từ các vị trí khai thác, bảo dưỡng VOR, khai thác, bảo dưỡng DME, khai thác, bảo dưỡng ILS (ILS/DME/ Marker) sang vị trí khai thác, bảo dưỡng NDB

86

24

16

40

06

7

Từ các vị trí khai thác, bảo dưỡng NDB, khai thác, bảo dưỡng DME, khai thác, bảo dưỡng ILS (ILS/DME/ Marker) sang vị trí khai thác, bảo dưỡng VOR

86

24

16

40

06

8

Từ các vị trí khai thác, bảo dưỡng VOR, khai thác, bảo dưỡng NDB, khai thác, bảo dưỡng ILS (ILS/DME/ Marker) sang vị trí khai thác, bảo dưỡng DME

86

24

16

40

06

9

Từ các vị trí khai thác, bảo dưỡng VOR, khai thác, bảo dưỡng DME, khai thác, bảo dưỡng NDB sang vị trí khai thác, bảo dưỡng ILS (ILS/ DME/Marker)

86

24

16

40

06

10

Từ vị trí khai thác, bảo dưỡng hệ thống ADS-B sang vị trí khai thác, bảo dưỡng hệ thống PSR/SSR

126

40

40

40

06

11

Từ vị trí khai thác, bảo dưỡng hệ thống PSR/SSR sang vị trí khai thác, bảo dưỡng hệ thống ADS-B

86

24

16

40

06

12

Từ vị trí khai thác mạng AFTN, khai thác AMHS sang vị trí khai thác, bảo dưỡng hệ thống RDP/FDP

126

40

40

40

06

IV

Nhân viên khí tượng hàng không

1

Từ vị trí quan trắc khí tượng hàng không sang vị trí dự báo khí tượng hàng không

960

240

120

590

10

2

Từ vị trí dự báo khí tượng hàng không sang vị trí quan trắc khí tượng hàng không

120

40

32

40

08

3

Từ vị trí dự báo khí tượng hàng không sang vị trí kíp trưởng khí tượng hàng không

80

40

35

05

V

Nhân viên bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng không

1

Từ vị trí nhân viên bản đồ, sơ đồ hàng không về vị trí nhân viên dữ liệu hàng không

250

50

120

74

06

2

Từ vị trí nhân viên dữ liệu hàng không về vị trí nhân viên bản đồ, sơ đồ hàng không

250

50

120

74

06

D. CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ

1. Mục tiêu: do cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay thực hiện nhằm củng cố, nhắc lại cho nhân viên đang làm việc tại vị trí chuyên môn các kiến thức và kỹ năng đã được học; cập nhập, bổ sung kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ, các quy chế, quy định có liên quan; luyện tập thực hành để giúp cho nhân viên duy trì đủ điều kiện làm việc ở vị trí công việc chuyên môn theo quy định.

2. Đối tượng: là nhân viên đang làm việc ở vị trí chuyên môn, có giấy phép và năng định còn hiệu lực.

3. Nội dung:

Phần I. Lý thuyết

Phần II. Thực hành

Phần III. Ôn tập, kiểm tra

4. Thời lượng:

Số TT

Nội dung

Thời lượng tối thiểu (giờ)

Trong đó

Ôn tập, kiểm tra

Lý thuyết

Thực hành

I

Nhân viên không lưu

1

Kiểm soát tại sân bay

40

20

16

04

2

Kiểm soát tiếp cận ra đa, không ra đa

40

20

16

04

3

Kiểm soát đường dài ra đa, không ra đa

40

20

16

04

4

Thủ tục bay

40

20

16

04

5

Thông báo, hiệp đồng bay

40

20

16

04

6

ATFM

40

20

16

04

7

Đánh tín hiệu

40

20

16

04

8

Khai thác HFA/G

40

20

16

04

9

Xử lý hệ thống dữ liệu bay

40

20

16

04

10

Kíp trưởng không lưu tại các vị trí kiểm soát tại sân bay, kiểm soát tiếp cận, kiểm soát đường dài

40

20

16

04

11

Kíp trưởng thủ tục bay

40

20

16

04

12

Kíp trưởng thông báo, hiệp đồng bay

40

20

16

04

13

Kíp trưởng ATFM

40

20

16

04

14

Huấn luyện viên không lưu

40

20

16

04

II

Nhân viên AIS

1

AIS tại cảng hàng không, sân bay

40

20

16

04

2

NOT AM

40

20

16

04

3

AIP

40

20

16

04

4

Kíp trưởng NOT AM

40

20

16

04

5

Kíp trưởng AIS tại cảng hàng không, sân bay

40

20

16

04

III

Nhân viên CNS

1

Khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng cực ngắn không - địa (VHF A/G)

52

24

24

04

2

Khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng ngắn không - địa (HF A/G)

44

16

24

04

3

Khai thác mạng AFTN

36

08

24

04

4

Khai thác AMHS

44

16

24

04

5

Khai thác, bảo dưỡng hệ thống chuyển mạch thoại (VCCS)

60

24

32

04

6

Khai thác, bảo dưỡng thiết bị ghi âm

20

08

08

04

7

Khai thác, bảo dưỡng NDB

44

16

24

04

8

Khai thác, bảo dưỡng VOR

44

16

24

04

9

Khai thác, bảo dưỡng DME

44

16

24

04

10

Khai thác, bảo dưỡng ILS (ILS/ DME/Marker)

44

16

24

04

11

Khai thác, bảo dưỡng hệ thống PSR/SSR

60

24

32

04

12

Khai thác, bảo dưỡng hệ thống ADS-B

28

08

16

04

13

Khai thác, bảo dưỡng hệ thống RDP/FDP

60

24

32

04

14

Khai thác, bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu và biển báo tại sân bay

44

16

24

04

15

Bay kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị CNS, bay đánh giá phương thức bay

70

40

26

04

IV

Nhân viên khí tượng hàng không

1

Quan trắc khí tượng hàng không

40

20

16

04

2

Dự báo khí tượng hàng không

40

20

16

04

3

Kíp trưởng khí tượng hàng không

40

20

16

04

V

Nhân viên tìm kiếm cứu nạn hàng không dân dụng

1

Nhân viên hiệp đồng tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng

40

20

16

04

VI

Nhân viên thiết kế phương thức bay

1

Nhân viên thiết kế phương thức bay

80

60

16

04

VII

Nhân viên bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng không

1

Nhân viên bản đồ, sơ đồ hàng không

40

20

16

04

2

Nhân viên dữ liệu hàng không

40

20

16

04

E. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN PHỤC HỒI NĂNG ĐỊNH

Là chương trình dành cho nhân viên đã có chứng chỉ chuyên môn, năng định và giấy phép nhân viên hàng không nhưng không làm việc liên tục tại vị trí làm việc được chỉ định với thời gian từ 90 ngày trở lên đối với nhân viên không lưu và từ 180 ngày trở lên đối với các nhân viên khác: sử dụng chương trình huấn luyện định kỳ.

THE MINISTRY OF TRANSPORT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 10/2018/TT-BGTVT

Hanoi, March 14, 2018

 

CIRCULAR

AVIATION STAFF; AVIATION STAFF TRAINING AND ASSESSMENT

Pursuant to the Law on Vietnam Civil Aviation No. 66/2006/QH11 dated June 29, 2006; Law on amendments to some Articles of the Law on Vietnam Civil Aviation No. 66/2006/QH11 dated November 21, 2014;

Pursuant to the Government’s Decree No. 66/2015/ND-CP dated August 12, 2015 on aviation authorities;

Pursuant to the Government’s Decree No. 92/2016/ND-CP dated July 01, 2016 on business lines subject to conditions in the civil aviation industry;

Pursuant to the Government’s Decree No. 12/2017/ND-CP dated February 10, 2017 defining functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Transport;

At the request of Director of Department of Personnel and Organization and General Director of Civil Aviation Authority of Vietnam;

The Minister of Transport hereby promulgates a Circular on aviation staff; aviation staff training and assessment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Circular provides for aviation staff; aviation staff training and assessment.

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to aviation staff, organizations and individuals related to aviation staff training and assessment.

Article 3. Abbreviations

For the purposes of this Circular, the abbreviations below shall be construed as follows:

1. “ADS-B stands” for Automatic Dependent Surveillance - Broadcast.

2. “AFTN” stands for Aeronautical Fixed Telecommunication Network.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. “AIS” stands for Aeronautical Information Service.

5. “AMHS” stands for Air Traffic Service Message Handling System.

6. “ATFM” stands for Air Traffic Flow Management.

7. “CNS” stands for Communication, Navigation, Surveillance.

8. “DME” stands for Distance Measuring Equipment.

9. “FDP” means Flight Plan Data Processing.

10. “GBAS” stands for Ground Based Augmentation System.

11. “HF A/G” stands for High Frequency Air/Ground.

12. “IATA” stands for International Air Transport Association.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14. “ILS” stands for Instrument Landing System.

15. “ILS/DME/Marker” stands for Instrument Landing System/Distance Measuring Equipment/Marker.

16. “NDB” stands for Non Directional Radio Beacon.

17. “NOTAM” stands for Notice to Airmen.

18. “OJT” stands for On-Job-Training.

19. “PSR” stands for Primary Surveillance Radar.

20. “RDP” stands for Radar Data Processing.

21. “SSR” stands for Secondary Surveillance Radar.

22. “VHF A/G” stands for Very High Frequency Air/Ground.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

24. “VCCS” stands for Voice Communication Control System.

Article 4. Definitions

For the purposes of this Circular, the terms below shall be construed as follows:

1. “rating” means the competency of an aviation staff member being certified conformable with all requirements for performing his/her tasks according to the title written in his/her aviation staff license.

2. “initial training program” means a training program including 02 (two) parts: general knowledge of civil aviation and professional training for aviation staff. After completing the program, learners shall be issued with a professional certificate.

3. “rating training program” means a program intended to provide training for aviation staff issued with a professional certificate to take a rating test as prescribed.

4. “recurrent training program” means a training program intended to review knowledge and update new aviation knowledge in order for an aviation staff member to maintain his/her competency according to the issued rating.

5. “refresh training program” means a program intended to provide training for aviation staff having an interval in excess of the prescribed time to refresh their ability to perform their professional duties.

6. “transition training program” means a program intended to provide training for aviation staff upon transition of their position or rating.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. “aviation staff training institution” (hereinafter referred to as “training institution”) means an institution that is eligible for providing aviation staff training as prescribed by the law on business lines subject to conditions in the civil aviation industry.

9. “aviation staff assessment” means an assessment carried out to issue licenses, ratings or certificate of English language proficiency to aviation staff.

Article 5. Teaching time, conversion of teaching time

1. Teaching time specified in a training program shall be expressed in hours.

2. Conversion of teaching time: 45 minutes in reality are considered 01 (one) hour of theory class; 60 minutes in reality are considered 01 (one) hour of practice class.

Chapter II

AVIATION STAFF

Article 6. Titles of aviation staff

1. Flight crew members.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Cabin crew members.

4. Aircraft and aircraft equipment repairmen and maintenance technicians.

5. Flight dispatchers.

6. Air traffic controllers.

7. Aeronautical information officers.

8. Staff responsible for aeronautical maps, charts and data.

9. Communication, navigation and surveillance officers.

10. Aviation meteorologists.

11. Flight procedure designers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. Aviation security inspectors.

14. Operators of aviation vehicle/equipment regularly operating in restricted areas of an airport/aerodrome.

15. Aircraft ground handling staff.

16. Airport/aerodrome rescue and firefighting staff.

Article 7. Tasks by titles of aviation staff

1. Aviation security inspectors shall carry out security inspection and screening, maintain order, patrol and stand guard at airports, aerodromes and other facilities in accordance with regulations specified in legislative documents about aviation security.

2. Operators of aviation vehicle/equipment regularly operating in restricted areas of an airport/aerodrome shall operate aviation vehicles/equipment in restricted areas of an airport/aerodrome in accordance with regulations specified in legislative documents about airport/aerodrome management and operation.

3. Aircraft ground handling staff shall supervise aircraft ground handling services; inspect and follow procedures for transporting passengers, luggage and cargo at airports/aerodromes; balance aircraft load; check dangerous cargos before loading them onto an aircraft; clean aircraft; provide guidelines for loading and unloading of luggage and cargos.

4. Airport/aerodrome rescue and firefighting staff shall deliver a rescue and firefighting service in the event of an airport/aerodrome accident or incident.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Standards to be satisfied by aviation staff

1. The aviation staff specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 Article 6 of this Circular shall satisfy the standards prescribed in legislative documents about aviation, regarding aircraft, aircraft operation and air navigation services management.

2. The aviation staff member specified in Clause 13 Article 6 of this Circular must:

a) be a Vietnamese citizen aged 18 or older, have an explicit personal history, be physically fit and possess at least a high school diploma;

b) carry no prior conviction or administrative penalty and use no narcotics or stimulants;

c) be granted the aviation security inspector license by the Civil Aviation Administration of Vietnam.

3. The aviation staff specified in Clauses 14, 15 and 16 Article 6 of this Circular must satisfy the following standard:

a) They must be Vietnamese citizens aged 18 or older, have an explicit personal history, be physically fit and possess at least a high school diploma;

b) They must carry no prior conviction or administrative penalty and use no narcotics or stimulants;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) The aviation staff specified in Clauses 15 and 16 Article 6 of this Circular must obtain a professional certificate set forth in Clause 1 Article 9 of this Circular.

Article 9. Professional certificate and Certificate of English language proficiency

1. The professional certificate mentioned in this Circular includes one of the following types:

a) Certificate of completion of initial aviation training program issued by a training institution licensed by the Civil Aviation Authority of Vietnam, adopting the sample in the Appendix 01 hereof;

b) Certificate issued by a training institution recognized by ICAO or IATA or a foreign training institution recognized by the Civil Aviation Authority of Vietnam as prescribed in Article 14 of this Circular;

c) Certificate of operation of aviation vehicle/equipment issued by the vehicle/equipment manufacturer;

d) Certificate of completion of basic aviation training program issued by a training institution in Vietnam as prescribed by the law on higher education and vocational education.

2. The professional certificates prescribed in Points b, c and d Clause 1 of this Article will be recognized in Vietnam if certificate holders are provided with supplemental training in the contents that have not yet been trained according to the initial aviation training program at the training institution licensed by the Civil Aviation Authority of Vietnam.

3. The certificate of English language proficiency specified in this Circular shall be issued to aviation staff by the General Director of the Civil Aviation Authority of Vietnam adopting the sample in the Appendix 02 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. An aviation staff member will be issued with the aviation staff license if he/she:

a) satisfies the standards specified in Article 8 of this Circular;

b) takes and passes the assessment test to be issued with the aviation staff license and rating by the Civil Aviation Authority of Vietnam.

2. An aviation staff license includes the following contents:

a) The official name of the Socialist Republic of Vietnam;

b) The licensing authority;

c) Name of the license;

d) License number;

d) Date of issue, effective period of the license (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Rating;

h) Signature of the licensee and seal of the licensing authority;

i) The licensee’s photo bearing the affixed seal;

k) Other requirements mentioned in legislative document about aviation.

3. The titles of aviation staff specified in Clauses 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 Article 6 of this Circular must carry their aviation staff license upon performance of their tasks.

4. The aviation staff other than those specified in Clause 3 of this Article must carry an appropriate professional certificate upon performance of their tasks.

Article 11. List and effective period of aviation staff license and rating

1. The list of aviation staff license and rating is provided in the Appendix 03 to this Circular.

2. The aviation staff license will be valid if the rating remains valid. The aviation staff license set forth in Clause 14 of this Circular shall remain valid for 07 (seven) years.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AVIATION STAFF TRAINING

Article 12. Aviation staff training programs

1. Aviation staff training programs include:

a) Initial training program intended to issue professional certificates;

b) Aviation staff rating training program;

c) Aviation staff refresh training program;

d) Aviation staff transition training program;

dd) Aviation staff recurrent training program;

e) Familiarization flight training program intended to provide training for air traffic controllers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Aviation staff training textbooks

Aviation staff training textbooks shall be promulgated by training institutions and conformed to the training program specified in Clause 2 Article 12 and Clause 1 Article 21 of this Circular.

Article 14. Recognition of foreign training institutions

The Civil Aviation Authority of Vietnam shall, according to legislative documents about aviation and international treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory, recognize foreign training institutions providing training for Vietnamese aviation staff.

Article 15. Online training of aviation staff

A training institution will be allowed to provide online training in theory if it satisfies the following requirements:

1. Instructors must be able to organize and manage classes and have online teaching skill.

2. Contents of electronic textbooks and documents must be conformable with the training program specified in Clause 2 Article 12 and Clause 1 Article 21 of this Circular.

3. Infrastructure, equipment and technologies, including e-learning web portal, server system and Internet infrastructure must satisfy online teaching requirements.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter IV

AVIATION STAFF ASSESSMENT

Article 16. Assessment council

1. The General Director of the Civil Aviation Authority of Vietnam shall establish an assessment council to carry out professional assessment and English language proficiency assessment to issue license and rating to aviation staff.

2. The Civil Aviation Authority of Vietnam is allowed to employ infrastructure and experts of domestic and foreign organizations to assess aviation staff.

3. Upon the assessment, at least 2/3 of the council’s members must participate and make a decision under the majority rule. In case of an equality of votes, the President of the council shall cast the deciding vote.

Article 17. Tasks of assessment council

1. Formulate and promulgate working regulation of the assessment council.

2. Establish a team responsible for carrying out professional assessment and English language proficiency assessment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Carry out assessment and report assessment results to the General Director of the Civil Aviation Authority of Vietnam for issuance of professional license, rating and certificate of English language proficiency to aviation staff.

5. The President of the assessment council shall be responsible to the General Director of the Civil Aviation Authority of Vietnam for selection of assessors and assessment results.

Article 18. Tasks of assessment team

1. Design assessment tests, answer key and grading scale in an appropriate manner and report them to the assessment council.

2. Carry out professional assessment and English language proficiency assessment, and re-grade assessment tests (if any).

3. Consolidate assessment results and report them to the assessment council.

4. The leader of the assessment team shall be responsible to the assessment council for assessment results.

Article 19. Standards to be satisfied by assessors

1. A professional assessor must:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) possess a certificate relevant to the assessment;

c) have at least 03 (three) years of experience in a position relevant to the assessment;

2. An English language proficiency assessor must:

a) be an expert in the corresponding aviation, have at least 05 (five) years of experience, a degree in English language or equivalent document and certificate of aviation English language proficiency issued by the training institution recognized by ICAO or Civil Aviation Authority of Vietnam;

b) be an English teacher having at least 05 (five) consecutive years of teaching English at universities and the certificate of aviation English language proficiency issued by the training institution recognized by ICAO or Civil Aviation Authority of Vietnam.

Chapter V

IMPLEMENTATION CLAUSE

Article 20. Responsibility of training institutions

1. Report any changes to the application for issuance of the certificate of eligibility for provision of aviation staff training to the Civil Aviation Authority of Vietnam in accordance with regulations of the law on aviation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Provide aviation staff training program and issue professional certificates as prescribed in this Circular.

4. Adopt solutions for improving aviation staff training quality.

5. Notify the Civil Aviation Authority of Vietnam of result of provision of aviation staff training; plans and solutions for ensuring and improving training quality before December 15.

6. Keep aviation staff training records as prescribed by the law on archives.

7. Be subject to inspection and supervision by the Ministry of Transport, Civil Aviation Authority of Vietnam and competent agencies in accordance with applicable regulations.

Article 21. Responsibility of Civil Aviation Authority of Vietnam

1. Promulgate detailed aviation staff training programs.

2. Inspect and supervise the assessment and issuance of licenses, ratings or certificates of English language proficiency to aviation staff.

3. Establish database, invest in equipment and infrastructure, and apply information technology to manage aviation staff and training institutions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Any training institutions issued with a certificate by the Civil Aviation Authority of Vietnam shall complete all training programs and textbooks as prescribed in this Circular within 06 months from the effective date of this Circular.

Article 23. Effect

This Circular comes into force from May 10, 2018 and replaces the Circular No. 61/2011/TT-BGTVT dated December 21, 2011 of the Minister of Transport.

Article 24. Responsibility for implementation

The Chief of the Ministry Office, the Chief Inspector of the Ministry, General Directors, the General Director of the Civil Aviation Authority of Vietnam, the heads of relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Circular./.

 

 

 

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Le Dinh Tho

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10/2018/TT-BGTVT ngày 14/03/2018 quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


24.834