Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 04/2021/TT-BGTVT 2021 điều kiện cơ sở đào tạo nghiên cứu tổ chức bồi dưỡng viên chức

Số hiệu: 04/2021/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Đối tượng được tổ chức bồi dưỡng viên chức ngành GTVT

Bộ GTVT ban hành Thông tư 04/2021/TT-BGTVT quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành GTVT.

Theo đó, cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành GTVT phải có đủ các điều kiện được quy định chi tiết tại Chương II của Thông tư về:

- Chương trình bồi dưỡng.

- Tài liệu bồi dưỡng.

- Giảng viên.

- Cơ sở vật chất, cơ sở thực hành.

- Kinh nghiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

Khi có đủ điều kiện thì việc tổ chức đào tạo thực hiện như sau:

- Học viện, viện nghiên cứu, trường đại học và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ điều kiện quy định được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng viên chức ngành GTVT hạng I, hạng II.

- Trường cao đẳng và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ tiêu chuẩn quy định được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng viên chức ngành GTVT hạng II, hạng III.

- Trường trung cấp và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ tiêu chuẩn quy định được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng viên chức ngành GTVT hạng IV, hạng V.

Thông tư 04/2021/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2021.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2021/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU ĐƯỢC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DUỠNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải, bao gồm: các điều kiện về chương trình, tài liệu bồi dưỡng giảng viên; cơ sở vật chất, cơ sở thực hành; kinh nghiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu; việc tổ chức thực hiện bồi dưỡng; đánh giá chất lượng bồi dưỡng; in, cấp, quản lý chứng chỉ bồi dưỡng.

2. Thông tư này áp dụng đối với học viện, viện nghiên cứu, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo, nghiên cứu) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mục đích bồi dưỡng

1. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của viên chức ngành Giao thông vận tải.

2. Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định pháp luật để làm căn cứ xét thăng hạng, thi thăng hạng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và thực hiện các chế độ, chính sách khác có liên quan.

Điều 3. Tổ chức thực hiện bồi dưỡng

1. Học viện, viện nghiên cứu, trường đại học và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ điều kiện quy định tại Chương II của Thông tư này được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải hạng I, viên chức ngành Giao thông vận tải hạng II.

2. Trường cao đẳng và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ tiêu chuẩn quy định tại Chương II của Thông tư này được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải hạng II, viên chức ngành Giao thông vận tải hạng III.

3. Trường trung cấp và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ tiêu chuẩn quy định tại Chương II của Thông tư này được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải hạng IV, viên chức ngành Giao thông vận tải hạng V.

Điều 4. Đánh giá chất lượng bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải và việc in, cấp, quản lý chứng chỉ bồi dưỡng

1. Việc đánh giá chất lượng bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các quy định khác có liên quan.

2. Việc in, cấp và quản lý chứng chỉ bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Chương II

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CƠ SỞ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU ĐƯỢC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Điều 5. Chương trình bồi dưỡng

1. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo quy định của pháp luật.

2. Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng, chuyên ngành của viên chức ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Điều 6. Tài liệu bồi dưỡng

Cơ sở đào tạo, nghiên cứu phải có tài liệu bồi dưỡng được biên soạn hoặc lựa chọn và ban hành trên cơ sở chương trình bồi dưỡng quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

Điều 7. Giảng viên

1. Giảng viên của cơ sở đào tạo, nghiên cứu; giảng viên kiêm nhiệm và người được mời thỉnh giảng đảm bảo tiêu chuẩn quy định về giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Điều 34 và Điều 35 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

2. Giảng viên của cơ sở đào tạo, nghiên cứu phải đủ để tham gia giảng dạy ít nhất 50% khối lượng chương trình bồi dưỡng được giao tổ chức thực hiện.

Điều 8. Cơ sở vật chất, cơ sở thực hành

1. Có đủ phòng học, phòng chức năng và trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy lý thuyết và thực hành các kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với chương trình bồi dưỡng quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

2. Có đủ nguồn thông tin tư liệu, gồm: sách, giáo trình, bài giảng, các tài liệu có liên quan phù hợp với chương trình bồi dưỡng quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

Điều 9. Kinh nghiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

Cơ sở đào tạo, nghiên cứu phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong tổ chức bồi dưỡng viên chức hoặc được tổ chức đào tạo trình độ trung cấp trở lên về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải có liên quan đến các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giao thông vận tải.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo, nghiên cứu được giao nhiệm vụ bồi dưỡng

1. Biên soạn hoặc lựa chọn và ban hành tài liệu bồi dưỡng viên chức chuyên ngành Giao thông vận tải theo chương trình bồi dưỡng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành đảm bảo phù hợp với từng đối tượng bồi dưỡng; cung cấp tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập.

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải cho từng đối tượng đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3. Quyết định danh sách học viên nhập học, quản lý quá trình học tập, đánh giá kết quả học tập và công nhận kết quả học tập của học viên theo quy định của pháp luật.

4. Hàng năm, tổng hợp và gửi kết quả bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải về cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp, theo dõi, quản lý.

Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có viên chức tham gia bồi dưỡng

1. Hàng năm, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị; gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và phối hợp với cơ sở đào tạo, nghiên cứu tổ chức bồi dưỡng theo kế hoạch.

2. Có trách nhiệm quản lý hồ sơ; bảo đảm tiêu chuẩn của các viên chức được cử đi tham gia bồi dưỡng theo quy định.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2021.

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng Bộ GTVT;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (Lý).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

MINISTRY OF TRANSPORT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 04/2021/TT-BGTVT

Hanoi, February 26, 2021

 

CIRCULAR

ELIGIBILITY OF TRAINING, RESEARCH FACILITIES FOR PROVIDING IMPROVEMENT PROGRAMS FOR TRANSPORT OFFICIALS

Pursuant to the Law on Officials No. 58/2010/QH12 dated November 15, 2010;

Pursuant to Law on amendment to Law on Public Officials, High-ranking Officials and Law on Officials No. 52/2019/QH14 dated November 25, 2019;

Pursuant to Decree No. 12/2017/ND-CP dated February 10, 2017 of Government on functions, tasks, powers, and organizational structure of Ministry of Transport;

Pursuant to Decree No. 101/2017/ND-CP dated September 1, 2017 of Government on training and improvement of officials and public employees;

At request of Director of Department of Personnel and Organization;

Minister of Transport promulgates Circular on eligibility of training, research facilities for providing improvement programs for transport officials.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and regulated entities

1. This Circular prescribes eligibility of training, research facilities for providing improvement programs for transport officials, including: conditions of lecturer improvement programs and materials; infrastructure, practice facilities; experience in organizing training and improvement of training, research facilities; organizing improvement; assessing quality of improvement; printing, issuance, and management of certificate of improvement.

2. This Circular applies to institutes, research centers, higher education institutions, colleges, intermediate education facilities, training facilities, and improvement facilities affiliated to Ministry of Transport (hereinafter referred to as “training, research facilities”) and relevant agencies, organizations, individuals.

Article 2. Purpose of improvement

1. Improve specialized capacity and professional ethics of transport officials.

2. Meet occupational standards as per the law to consider promotion or compete for promotion according to occupational standards and implement other relevant policies.

Article 3. Organization of improvement

1. Academies, research centers, higher education institutes and training, improvement facilities eligible according to Chapter II hereof may organize improvement programs for class I transport officials and class II transport officials.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Intermediate education institutions and training, improvement facilities eligible according to Chapter II hereof may organize improvement programs for class IV transport officials and class V transport officials.

Article 4. Assessing quality of improvement of transport officials and printing, issuance, management of certificate of improvement

1. Assessing quality of improvement of transport officials shall conform to Circular No. 10/2017/TT-BNV dated December 29, 2017 of Minister of Home Affairs on assessing quality of improvement of public officials, high-ranking officials and officials, and other relevant law provisions.

2. Printing, issuance and management of certificate of improvement of transport officials shall conform to Article 4 of Circular No. 01/2018/TT-BNV dated January 8, 2018 of Minister of Home Affairs guiding Decree No. 101/2017/ND-CP dated September 1, 2017 of the Government.

Chapter II

ELIGIBILITY OF TRAINING, RESEARCH FACILITIES FOR PROVIDING IMPROVEMENT PROGRAMS FOR TRANSPORT OFFICIALS

Article 5. Improvement programs

1. Improvement programs by occupational standards of transport officials are issued by Minister of Transport as per the law.

2. Improvement programs by requirements of work positions, knowledge, skills, specialties of transport officials are issued by Minister of Transport

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Training, research facilities must obtain improvement materials composed or selected and issued based on improvement programs under Article 5 hereof.

Article 7. Lecturers

1. Lecturers of training, research facilities; part-time lecturers and visiting lecturers must satisfy requirements for training, improvement lecturers for public officials, high-ranking officials and officials under Article 34 and Article 35 of Decree No. 101/2017/ND-CP dated September 1, 2017 of the Government.

2. Lecturers of training, research facilities must be sufficient to deliver lecture for at least 50% of improvement programs assigned.

Article 8. Infrastructure and practice facilities

1. Have adequate classrooms, functional rooms and necessary equipment for both theory classes and practice classes of occupational skills depending on improvement programs mentioned under Article 5 hereof.

2. Have adequate sources of materials, including: books, textbooks, lectures, relevant materials suitable with improvement programs under Article 5 hereof.

Article 9. Experience in organizing training, improvement

Training, improvement facilities must have at least 3 years of experience in organizing improvement for officials or organizing training for intermediate education level or higher in fields within state management of Ministry of Transport relating to improvement programs by occupational standards of transport officials.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ORGANIZATION FOR IMPLEMENTATION

Article 10. Responsibilities of training, improvement facilities assigned to provide improvement

1. Compiling or selecting and issuing improvement materials for transport officials according to improvement programs issued by Minister of Transport while ensuring suitability for improvement beneficiaries; providing referencing documents to serve teaching, learning.

2. Develop plans and organize improvement for transport officials for each beneficiary in a manner satisfactory to regulations and law.

3. Deciding on list of enrollees, managing learning process, assessing learning results, and accepting learning results of learners as per the law.

4. On an annual basis, consolidating and sending improvement results of transport officials to direct superior agencies and Ministry of Transport.

Article 11. Responsibilities of agencies and entities having officials participating in improvement programs

1. On an annual basis, developing plans for improving transport officials under their management; sending to direct superior supervisory agencies and cooperating with training, improvement facilities in organizing improvement according to plan.

2. Managing documents; ensuring standards of officials sent to attend improvement programs as per the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular comes into force from April 15, 2021.

2. If the legislative documents extracted in this Circular are approved for amendments or superseded by other legislative document, the new documents will apply.

Article 13. Responsibility for implementation

Chief of the Ministry Office, ministerial chief inspectors, directors of departments, directors of training, research facilities, heads of agencies, relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Circular./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Le Anh Tuan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.931

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!