Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 03/2019/TT-BGTVT phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ

Số hiệu: 03/2019/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 11/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thẩm quyền thẩm định hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai đường bộ

Ngày 11/01/2019, Bộ GTVT ban hành Thông tư 03/2019/TT-BGTVT về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.

Theo đó, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 cụ thể như sau:

- Tổng cục đường bộ đối với hệ thống quốc lộ (Trước đây do khu QLĐB thẩm định, trình Tổng cục ĐBVN duyệt);

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với hệ thống đường địa phương (Trước đây do sở GTVT thẩm định, trình UBND tỉnh duyệt).

Thời gian thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả là 30 ngày kể từ ngày cơ quan thẩm định  nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thông tư 03/2019/TT-BGTVT có hiệu lực ngày 28/3/2019, thay thế Thông tư 30/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông và Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ được hiểu như sau:

1. Sạt lở đường bộ là hiện tượng nền đường bộ, ta luy âm, ta luy dương của đường bộ bị biến dạng, hư hỏng do thiên tai gây ra.

2. Công trình phòng, chống thiên tai đường bộ là những công trình được xây dựng kiên cố hoặc tạm thời để hạn chế hoặc làm giảm nhẹ các tác động của thiên tai đối với công trình đường bộ, nhà làm việc, kho, xưởng hoặc phục vụ việc dự báo, cảnh báo, chỉ huy, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai.

3. Cơ quan quản lý đường bộ là Cục Quản lý đường bộ (đối với quốc lộ), Sở Giao thông vận tải (đối với công trình đường bộ được phân cấp, ủy quyền quản lý).

4. Doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ là doanh nghiệp dự án đối tác công tư (PPP) và doanh nghiệp được nhà nước giao đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình đường bộ.

5. Nhà thầu bảo trì công trình đường bộ là các tổ chức, cá nhân thực hiện quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ theo hợp đồng ký với cơ quan trực tiếp quản lý công trình đường bộ, cơ quan được nhà nước giao quản lý dự án bảo trì công trình đường bộ. Nhà thầu bảo trì công trình đường bộ bao gồm: nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ; nhà thầu thi công sửa chữa và các nhà thầu khác tham gia thực hiện các công việc bảo trì công trình đường bộ.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ

1. Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai được quy định tại Điều 4 Luật phòng, chống thiên tai.

2. Khi thiên tai suy yếu hoặc sau khi thời tiết trở lại bình thường các tổ chức, cá nhân theo nhiệm vụ được giao phải triển khai ngay các biện pháp ứng phó, khắc phục các thiệt hại xảy ra đối với công trình đường bộ để khôi phục hoạt động giao thông, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

3. Các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong kế hoạch đề ra phải được đáp ứng về nguồn nhân lực, vật lực theo phương châm bốn tại chỗ “Lực lượng tại chỗ - Chỉ huy tại chỗ - Vật tư, hậu cần tại chỗ - Thiết bị tại chỗ” nhằm hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của thiên tai và ứng cứu, khắc phục trong thời gian ngắn nhất.

4. Bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, các công trình giao thông, phương tiện hoạt động trên đường bộ; hạn chế mức thấp nhất sự cố, tai nạn do chính hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra.

Chương II

PHÒNG NGỪA THIÊN TAI

Điều 5. Nội dung phòng ngừa thiên tai

Các cơ quan quản lý đường bộ, Ban quản lý dự án, đơn vị, doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ theo nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm thực hiện các nội dung phòng ngừa thiên tai sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế ảnh hưởng của thiên tai đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phương tiện giao thông vận tải đường bộ; ngăn chặn các nguy cơ gây hư hại hoặc hủy hoại công trình khi thiên tai xảy ra.

2. Trong phạm vi quản lý của đơn vị, phải thường xuyên kiểm tra; đánh giá mức độ an toàn của các công trình cần được bảo vệ hoặc các công trình có liên quan đến phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Nếu phát hiện hư hỏng hoặc xuống cấp, phải kịp thời có biện pháp xử lý; trong trường hợp vượt quá khả năng của đơn vị, phải báo cáo ngay với cơ quan cấp trên trực tiếp để xử lý, khắc phục trước mùa mưa, bão.

3. Chỉ đạo xây dựng “Phương án phòng ngừa thiên tai” của nhà thầu thi công công trình, nhà thầu bảo trì đường đang khai thác và các đơn vị khác có liên quan. Phương án phải dự kiến sự cố thiên tai có thể xảy ra; dự kiến mức độ ảnh hưởng đối với công trình đường bộ, thiết bị, tài sản, nhà xưởng, phương tiện vận tải đường bộ; lập phương án và biện pháp xử lý phù hợp theo các nội dung sau:

a) Các biện pháp gia cố, sửa chữa, che, chắn, neo, buộc, chống, đỡ, chêm, chèn, hãm để bảo vệ công trình, nhà xưởng, thiết bị, phương tiện, hàng hóa;

b) Phương án sơ tán các phương tiện, thiết bị, hàng hóa; phương án cứu hộ, cứu nạn, chuyển tải hành khách, hàng hóa;

c) Dự trữ vật tư, thiết bị dự phòng để phòng thiên tai gây hậu quả sạt lở đường, cắt đứt giao thông đường bộ kéo dài;

d) Các biện pháp chống vật va, trôi vào công trình cầu, cống khi có nước lũ;

đ) Xây dựng các phương án bảo đảm giao thông, phân luồng giao thông khi có sự cố tắc đường trên các quốc lộ, đường địa phương;

e) Thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ, sự cố, thiên tai; quan trắc tình hình thực tế của thiên tai đối với công trình; theo dõi khả năng chịu tác động của sự cố, thiên tai đối với công trình và trang thiết bị;

g) Thiết lập chế độ thông tin tình thế trong thời gian sự cố, thiên tai xảy ra. Dự kiến trước những tình huống có thể xảy ra như mất điện, gián đoạn thông tin để chủ động phòng ngừa, khắc phục nhanh và hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

4. Tăng cường kiểm tra công tác phòng ngừa lụt, bão, sự cố, thiên tai của các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là tại các công trình trọng điểm, xung yếu.

5. Tổ chức và tham gia tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về kỹ năng xử lý thông tin trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu nạn.

6. Chỉ huy hoạt động của lực lượng xung kích phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu nạn của đơn vị.

7. Tổ chức thường trực, cập nhật thông tin diễn biến của thiên tai.

Điều 6. Phòng ngừa thiên tai đối với công trình đường bộ đầu tư xây dựng mới

1. Các công trình đường bộ được đầu tư xây dựng mới phải có khả năng chịu được tác động của thiên tai.

2. Trong quá trình khảo sát, thiết kế cần phải tuân thủ quy định trong các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng, trên cơ sở những yêu cầu sau:

a) Nghiên cứu địa hình, địa mạo của khu vực xây dựng công trình và lưu vực, sự hình thành các công trình ở thượng lưu có tác động đến công trình đường bộ. Thu thập đầy đủ các số liệu thống kê về lượng mưa, lưu lượng dòng chảy, mực nước dâng, sự xâm thực của sóng, thủy triều vùng gần biển, áp lực gió; nghiên cứu về tình hình sự cố, thiên tai của khu vực, các số liệu lịch sử, khoan thăm dò địa chất khu vực xây dựng công trình để làm cơ sở cho công tác thiết kế;

b) Lựa chọn địa điểm xây dựng công trình, vật liệu, loại kết cấu thích hợp để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của thiên tai;

c) Tính toán thủy văn theo lưu lượng thiết kế; tính toán thiết kế công trình theo cường độ gió bảo đảm tính ổn định chống gió, bão của tổng thể công trình cũng như từng kết cấu riêng biệt; thiết kế theo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn có tính tới ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu toàn cầu và khu vực; ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, thủy điện, nông ngư nghiệp cùng các tác động do phá hủy môi trường sinh thái của con người như chặt phá rừng, khai thác nguyên vật liệu làm thay đổi môi trường trong khu vực xây dựng;

d) Khi thiết kế khẩu độ cầu, phải hạn chế việc thu hẹp dòng chảy tự nhiên của sông, suối để không ảnh hưởng đến việc thoát lũ, không gây xói lở mố, trụ cầu. Phải tính toán chiều sâu xói lở dưới chân trụ, mố cầu để xác định cao độ đặt móng sâu hơn cao độ đáy sông sau khi xói một độ sâu an toàn tùy theo loại móng. Cần thiết kế kè chỉnh hướng dòng chảy, lát mái ta luy đất đắp tứ nón và đường vào cầu, xây dựng các trụ chống va gần các trụ cầu để gạt cây và vật trôi không cho va thẳng vào trụ cầu;

đ) Đối với các công trình đường, phải tính toán đầy đủ các rãnh thoát nước (rãnh dọc, rãnh ngang, rãnh đỉnh) với diện tích thoát nước và kết cấu đủ cho lưu lượng, vận tốc nước thông qua lúc có mưa, lũ lớn;

e) Cao độ nền đường bộ phải cao hơn mực nước tính toán cao nhất khi có thiên tai. Trong trường hợp phải chấp nhận có những thời điểm để nước tràn qua nền đường thì phải có thiết kế đặc biệt để bảo vệ đoạn đường đó như lát mái và lề đường chống xói lở, đất nền đường cần được gia cố để chịu được tải trọng xe chạy qua trong điều kiện đất nền no nước;

g) Mái ta luy phải có độ dốc bảo đảm ổn định trong trường hợp bất lợi khi có lụt, bão, mưa lớn, nước mặt và nước ngầm tác động;

h) Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mái tạo ra các công trình có khả năng chịu được tác động của sự cố, thiên tai. Nghiên cứu những quy luật thủy văn, thủy lực của sông, quy luật thiên tai của từng vùng, miền để đề xuất việc áp dụng các loại kết cấu hợp lý chống được sự cố, thiên tai.

Điều 7. Phòng ngừa thiên tai đối với công trình đang thi công xây dựng

1. Công trình có thời gian thi công kéo dài, phải có phương án phòng ngừa tác hại của thiên tai nhằm bảo đảm an toàn khối lượng đã thi công, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn cho công trình phụ trợ, trang thiết bị thi công, kho bãi chứa vật liệu, nhà xưởng, nhà sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên.

2. Chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công phải mua bảo hiểm cho người, thiết bị máy móc và công trình xây dựng ít nhất bằng mức chi bảo hiểm đã duyệt trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

3. Phòng ngừa thiên tai trong giai đoạn thiết kế tổ chức thi công và chuẩn bị thi công

a) Cơ sở để thiết kế tổ chức thi công và tổng tiến độ phải xuất phát từ các số liệu điều tra khảo sát thực tế của khu vực và có xét đến kế hoạch phòng, chống thiên tai;

b) Tổng tiến độ phải hợp lý, không thi công dàn trải, kéo dài, đặc biệt là các hạng mục công trình dưới nước và các vùng dễ ngập nước;

c) Khu vực công trường phải bố trí hợp lý, an toàn cao nhất về khả năng chống thiên tai. Nhà xưởng, kho bãi chứa vật liệu phải bố trí ở nơi cao, không ngập nước và phải được chằng buộc để không bị sập đổ khi gặp gió, bão;

d) Các trang thiết bị thi công phải được bảo quản an toàn, các phương tiện nổi phải có âu giấu hoặc nơi khuất gió để neo giữ khi mưa bão;

đ) Phương án phòng ngừa thiên tai của nhà thầu thi công, nhà thầu quản lý, bảo trì đường bộ phải gửi đến Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và cơ quan quản lý đường bộ để có sự chỉ đạo, phối hợp hiệu quả trong phòng, chống thiên tai.

4. Phòng ngừa thiên tai trong quá trình thi công và hoàn thành công trình

a) Thi công công trình phải tuân thủ theo quy trình, bảo đảm an toàn giao thông khi thi công các công trình liên quan đến đường bộ đang khai thác theo phương án, biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch phòng, chống thiên tai đã được duyệt;

b) Không vứt, bỏ vật liệu phế thải làm tắc nghẽn dòng chảy. Khi thi công xong phải thanh thải lòng sông để thoát nước tốt cũng như bảo đảm an toàn giao thông thủy;

c) Khi có thiên tai sắp xảy ra trên khu vực công trình, phải bố trí người và phương tiện thiết bị; tiến hành kiểm tra tình hình thực tế của công trình và đôn đốc các bộ phận thực hiện phương án phòng chống thiên tai;

d) Phải hạ thấp các thiết bị trên cao, đưa các phương tiện dưới sông vào nơi khuất gió và neo chằng chắc chắn; thu dọn vật liệu gọn gàng, đưa thiết bị vào bãi, chuẩn bị vật tư ứng cứu, sửa chữa những hư hỏng công trình đường bộ để bảo đảm giao thông an toàn êm thuận trong mọi tình huống;

đ) Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư cần thiết để tham gia việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai theo yêu cầu, lệnh điều động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 8. Phòng ngừa thiên tai đối với công trình đang sử dụng, khai thác

1. Đối với công trình cầu nhỏ và cống

a) Đối với cầu nhỏ: phải khai thông dòng chảy kể cả thượng lưu và hạ lưu để bảo đảm thoát nước tốt. Các bộ phận dễ xói lở như tứ nón, đường đầu cầu, chân mố trụ, sân tiêu năng cần được sửa chữa và gia cố trước mùa mưa, bão;

b) Đối với cống: phải khơi thông hố tụ, lòng cống, kể cả trước và trong mùa mưa bão, gia cố tường đầu, sân tiêu năng; cống nằm ở vị trí có đá, cây trôi thì phải có biện pháp gia cường chống đất đá, cây trôi lấp cống.

2. Đối với công trình cầu trung và cầu lớn

a) Phải tiến hành kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo quy định cũng như tiến hành sửa chữa, gia cố hàng năm, đặc biệt là các bộ phận dễ hư hỏng do mưa, lũ;

b) Đối với cầu ở vùng có đá, cây trôi: phải thường xuyên kiểm tra gỡ bỏ cây và rác, không để bám vào thân trụ, đáy dầm;

c) Đối với dòng sông, suối có thay đổi dòng chảy: cần có biện pháp chỉnh nắn dòng và gia cố hai bờ, mố cầu hợp lý;

d) Đối với cầu lớn: phải thường xuyên theo dõi tốc độ gió trên cầu; trường hợp tốc độ gió trên cầu lớn hơn cấp gió theo quy định của thiết kế, phải kịp thời đóng cầu (tạm dừng lưu thông) và thông báo phân luồng giao thông để bảo đảm an toàn cho người, phương tiện.

3. Đối với nền đường bộ: mái ta luy nền đường, lề đường được phát cỏ, san bạt đúng độ dốc thiết kế; những nơi địa chất mái ta luy không ổn định, cần phải làm kè hoặc gia cố mái dốc, những nơi nền đường thường xuyên bị ngập nước phải được gia cố lề, mái ta luy và kết cấu mặt đường phải bằng vật liệu phù hợp.

4. Đối với rãnh thoát nước (bao gồm rãnh dọc, rãnh đỉnh, bậc nước và dốc nước): phải làm sạch cây cỏ, vét bùn, đá, bảo đảm thoát nước tốt. Các hư hỏng của rãnh làm ảnh hưởng đến khả năng thoát nước phải được sửa chữa trước mùa mưa, lũ.

5. Đối với đường tràn, ngầm: phải được vá sửa chữa mặt, ta luy, sân tiêu năng thượng lưu, hạ lưu và sơn sửa hệ thống báo hiệu, cọc tiêu, cột thủy chí và có lực lượng ứng trực hai đầu ngầm khi nước ngập để điều hành giao thông. Khi nước rút, phải kiểm tra tình trạng đường tràn, ngầm, chỉ lưu thông khi bảo đảm an toàn.

6. Đối với hệ nổi, cầu phao, phà và ca nô

a) Phải cố định chặt các đồ vật trên phương tiện bảo đảm không bị xô, lăn, đổ vỡ hoặc dịch chuyển trong quá trình vận hành phương tiện;

b) Bảo đảm độ kín nước của các nắp boong. Thành và đáy phà, phao, ca nô không bị thủng, không bị hở;

c) Bảo đảm phương tiện luôn hoạt động tốt, hệ thống bơm hút đủ khả năng bơm hút khô hầm, phương tiện, các boong hở đủ lỗ thoát nước và thoát nước tốt;

d) Các âu giấu, hệ neo giữ đầy đủ để giấu phà, phao khi thiên tai xảy ra;

đ) Bố trí đầy đủ thiết bị cứu sinh, cứu hỏa.

7. Đối với hầm đường bộ, hầm chui

a) Đối với các công trình hầm đường bộ quan trọng: thực hiện các biện pháp phòng ngừa khắc phục hậu quả thiên tai phù hợp với quy mô công trình, trường hợp có quy chế quản lý hoạt động riêng thì thực hiện theo quy định tại quy chế đó;

b) Thường xuyên tiến hành kiểm tra để kịp thời sửa chữa, gia cố các bộ phận dễ hư hỏng do tác động của thiên tai như: hệ thống điện, hệ thống máy bơm, tiêu thoát nước, chống xói lở, đá lăn và cây trôi ở hai đầu hầm. Phải xây dựng phương án dự phòng khi xảy ra tình trạng mất điện, nước mưa quá mức dự báo tràn vào hầm gây ngập hầm.

Chương III

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

Điều 9. Chỉ đạo, chỉ huy ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

1. Căn cứ vào bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với hệ thống quốc lộ), Sở Giao thông vận tải (đối với các hệ thống đường địa phương), trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, chỉ huy triển khai thực hiện biện pháp ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

2. Các Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (dưới đây viết tắt là Ban Chỉ huy PCTT&TKCN) của ngành đường bộ phải thường trực 24/24 giờ để theo dõi sát diễn biến tình hình sự cố, thiên tai; căn cứ vào mức độ nguy hiểm, ảnh hưởng của thiên tai, điều kiện địa hình và tình hình thực tế để lựa chọn, áp dụng các biện pháp ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp, kịp thời; trực tiếp chỉ đạo hoặc tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chỉ đạo, điều hành bộ máy của mình thực hiện giải pháp ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề ra.

3. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ phải hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ phòng ngừa thiên tai được giao trước mùa mưa, bão.

4. Căn cứ vào dự báo, cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai, diễn biến thiên tai, sự chỉ đạo, chỉ huy của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Giao thông vận tải và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, có trách nhiệm sau đây:

a) Quyết định lựa chọn phương án, biện pháp và tổ chức thực hiện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với diễn biến thiên tai và điều kiện thực tế của địa bàn; trường hợp vượt quá khả năng, phải báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với hệ thống quốc lộ) và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với đường địa phương) để phối hợp chỉ đạo ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

b) Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương chủ động tổ chức công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn;

c) Tổng hợp và báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo.

5. Khi thiên tai xảy ra, các cơ quan quản lý đường bộ, Ban Quản lý dự án, đơn vị, doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ, theo phạm vi trách nhiệm, nhiệm vụ được giao phải thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề ra, bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Cứu người, bảo vệ tài sản của nhà nước, của nhân dân;

b) Gia cố, sửa chữa ngay tại chỗ các vị trí, khu vực công trình xảy ra sự cố để làm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trường hợp sự cố xảy ra ngoài khả năng của đơn vị mình thì phải báo cáo, đề xuất ngay lên các cơ quan có thẩm quyền để được sự hỗ trợ cần thiết;

c) Khi thấy nguy cơ có thể xảy ra sạt lở đường bộ, đất, đá, lũ quét gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông đường bộ cần triển khai việc hạn chế, phân luồng phương tiện hoặc cấm phương tiện qua lại;

d) Giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá do mưa, lũ hoặc dòng chảy;

đ) Bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

e) Phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của địa phương trong việc thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng;

g) Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực xảy ra sự cố, thiên tai;

h) Chấp hành chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, huy động khẩn cấp về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với thiên tai;

i) Dừng việc ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi thấy tình hình nguy hiểm có thể xảy ra với người và phương tiện, thiết bị thực hiện nhiệm vụ ứng phó thiên tai; đồng thời chỉ huy phong tỏa khu vực để bảo đảm an toàn.

6. Các cơ quan có thẩm quyền, nhà thầu bảo trì công trình đường bộ khi điều động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị dự phòng được giao quản lý để ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phải lập đầy đủ các thủ tục điều động, chứng từ giao nhận vật tư theo quy định của pháp luật để làm căn cứ cho việc thanh toán và hoàn trả.

Trường hợp đã điều động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư dự phòng đến hiện trường để ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhưng sự cố không xảy ra thì lập biên bản tại chỗ và mời đại diện cơ quan quản lý đường bộ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có hiện trường, tham gia xác nhận biên bản làm cơ sở cho việc thanh toán. Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm xem xét, thẩm định và thanh toán hoặc đề nghị thanh toán cho đơn vị theo quy định.

Điều 10. Hoạt động phối hợp trong ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

1. Hoạt động phối hợp cứu nạn người gặp nguy hiểm tại khu vực có thiên tai xảy ra bao gồm:

a) Sơ tán người ra khỏi nơi nguy hiểm;

b) Cấp cứu kịp thời người gặp nguy hiểm; tìm kiếm người, phương tiện mất tích;

c) Huy động người, vật tư, trang thiết bị để tham gia cứu chữa người bị nạn khi cần thiết.

2. Trách nhiệm phối hợp cứu nạn được quy định như sau:

a) Các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ chủ động cứu nạn và có trách nhiệm tham gia tìm kiếm, cứu nạn theo sự huy động của cơ quan có thẩm quyền;

b) Lực lượng ứng phó sự cố, thiên tai trực tiếp tại hiện trường phải phát huy hết năng lực cứu người bị nạn (nếu có) nhanh chóng thoát khỏi khu vực, tình trạng nguy hiểm; trong trường hợp vượt quá khả năng phải thông báo ngay cho các lực lượng chuyên nghiệp tìm kiếm, cứu nạn hoặc cấp cứu y tế gần nhất; đồng thời, sẵn sàng phối hợp khi có yêu cầu;

c) Các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ có trách nhiệm chủ động triển khai hoạt động cứu nạn thuộc phạm vi quản lý; trường hợp vượt quá khả năng phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban chỉ huy PCTT & TKCN Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Ban chỉ huy PCTT & TKCN Bộ Giao thông vận tải.

3. Khi xảy ra thiên tai gây hư hỏng công trình đường bộ, làm ùn tắc giao thông, các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án chủ đầu tư, doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ, trong phạm vi trách nhiệm được giao, phải nhanh chóng phối hợp cùng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN cấp huyện xác minh thiệt hại, hư hỏng và đề xuất phương án khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông theo quy định trong thời gian ngắn nhất; báo cáo cấp trên có thẩm quyền, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người biết và phòng tránh.

4. Lực lượng Thanh tra đường bộ phải chủ động tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng khác trong công tác điều hành, phân luồng giao thông, tham gia bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong khu vực.

Chương IV

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

Điều 11. Hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai

1. Tìm kiếm, cứu người bị nạn; trục vớt cứu hộ phương tiện, tài sản của nhà nước, của nhân dân bị tác động của thiên tai.

2. Tham gia việc cứu trợ, giúp đỡ và ổn định đời sống cho nhân dân vùng bị thiên tai hoặc vùng bị cô lập giao thông do lụt, bão.

3. Điều tra, khảo sát, thống kê thiệt hại và đề xuất phương án khắc phục thiệt hại.

4. Sửa chữa, khôi phục công trình đường bộ bị hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt.

5. Sửa chữa các trang thiết bị thi công, nhà làm việc, kho bãi, xưởng, thực hiện các biện pháp nhanh nhất để phục hồi sản xuất.

6. Thực hiện vệ sinh môi trường sinh thái, chống dịch bệnh.

Điều 12. Bảo đảm giao thông, khắc phục hậu quả thiên tai

1. Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1: là hoạt động sửa chữa, khôi phục hư hỏng công trình đường bộ, được thực hiện ngay sau khi thiên tai suy yếu hoặc thời tiết trở lại bình thường, với mục tiêu sửa chữa hư hỏng của kết cấu hạ tầng giao thông nhằm khôi phục nhanh nhất hoạt động giao thông thông suốt, an toàn. Theo phạm vi quản lý và trên cơ sở phương châm bốn tại chỗ, hoạt động này là trách nhiệm của nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ (đối với đường bộ đang khai thác), nhà thầu thi công dự án (đối với dự án, công trình đang thi công, đang trong thời gian bảo hành); trường hợp vượt quá khả năng, phải kịp thời báo cáo Cơ quan quản lý đường bộ, Ban Quản lý dự án, Doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ để có biện pháp xử lý và chỉ đạo phù hợp.

2. Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 2: là hoạt động được thực hiện sau khi hoàn tất công việc khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1; nhà thầu bảo trì công trình đường bộ hoặc cơ quan quản lý đường bộ, doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ tiến hành đánh giá lại một cách toàn diện các thiệt hại của khu vực kết cấu hạ tầng bị hư hỏng do thiên tai gây ra, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về kết quả đánh giá, phương án khôi phục các thiệt hại. Trường hợp cần phải đầu tư để khôi phục lại công trình theo tiêu chuẩn, Quy chuẩn trước khi bị hư hỏng hoặc nâng cấp thì tiến hành các thủ tục đầu tư theo đúng trình tự, thủ tục hiện hành.

3. Khắc phục hậu quả thiên tai đối với công trình đường bộ đang thi công và trong thời gian bảo hành: theo phạm vi thi công công trình được giao, nhà thầu thi công thông báo cho chủ đầu tư, cơ quan bảo hiểm, chính quyền địa phương cấp huyện, các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trường, xác định thiệt hại do thiên tai gây ra và lập phương án khắc phục làm cơ sở cho cơ quan bảo hiểm bồi thường. Trường hợp hư hại lớn, vượt quá khả năng bồi thường, chủ đầu tư báo cáo mức độ, ước tính kinh phí thiệt hại do thiên tai gây ra đối với dự án để cơ quan quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Điều 13. Các hạng mục thi công khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1

1. Khắc phục, xử lý ùn tắc giao thông

Khi thiên tai gây hư hại làm gián đoạn giao thông đường bộ, theo phạm vi trách nhiệm, Cơ quan quản lý đường bộ, Ban Quản lý dự án, nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ, nhà thầu thi công dự án, Doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ phải điều động ngay lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Cử người chốt trực, cắm biển báo hiệu hai đầu đoạn tuyến bị hư hại, thu dọn, san sửa ngay ít nhất một làn xe để phương tiện đi lại an toàn, những đoạn hay công trình bị hư hại nặng phải làm rào chắn, có người gác chỉ huy, điều khiển giao thông, tổ chức phân luồng bảo đảm giao thông và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những đoạn tuyến bị nước ngập mặt đường, tùy thuộc chiều sâu ngập, lưu tốc dòng chảy và tình trạng hư hỏng công trình để cho phép loại phương tiện phù hợp đi qua, nhưng đơn vị phải có trách nhiệm cắm cọc tiêu, cột thủy chí và có người gác hai đầu đoạn tuyến ngập nước để phân luồng, cấm các loại xe trọng tải lớn chạy trên các đoạn tuyến còn đang ngập nước;

b) Tổ chức lập “Biên bản xác minh thiệt hại” tại hiện trường (vị trí, lý trình; mô tả, đánh giá mức độ thiệt hại, hư hỏng công trình đường bộ; sơ bộ khối lượng hư hỏng; đề xuất phương án xử lý, khắc phục). Biên bản được lập có sự tham gia của Cơ quan quản lý đường bộ, Nhà thầu bảo trì công trình đường bộ và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi xảy ra thiệt hại; đại diện của các cơ quan, đơn vị xác nhận biên bản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của Biên bản xác minh.

c) Tiến hành thi công sửa chữa thông xe tạm để bảo đảm giao thông thông suốt, đồng thời báo cáo bằng văn bản các công việc đã khắc phục về cơ quan quản lý đường bộ và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp trên trực tiếp;

d) Lập phương án sửa chữa công trình, đo vẽ tính toán khối lượng, tiến độ thi công và dự toán thiệt hại; giám sát, chỉ đạo về mặt kỹ thuật quá trình thi công hạng mục khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1.

2. Tổ chức thi công sửa chữa hư hỏng công trình đường bộ, khắc phục hậu quả thiên tai

a) Trường hợp thiệt hại nhỏ và vừa, như: cột điện, cây to đổ ngang đường có kích thước đường kính ≤ 30 cm, sạt lở ta luy âm, bề rộng mặt đường còn lại ít nhất 4 m, đất đá lấp mặt đường một vị trí không quá 100 m3 thì nhà thầu được giao thi công chủ động tổ chức lực lượng sửa chữa để thông xe tạm, sau đó hoàn thiện cho thông xe bình thường;

Hệ thống thoát nước bị hư hỏng, nền đường, mặt đường bị xói, sụt, lún võng cục bộ, ổ gà, sình lún gây mất an toàn giao thông, phải có biện pháp khắc phục ngay để lưu thông xe một cách an toàn. Tùy theo từng tình huống cụ thể để có phương án xử lý và sử dụng vật liệu cho phù hợp thực tế công trình hoặc hoàn trả lại bằng lớp kết cấu tương đương;

Hệ thống báo hiệu đường bộ, công trình phụ trợ bị hư hỏng phải được khôi phục ngay để hướng dẫn, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn.

b) Trường hợp thiệt hại lớn (sạt lở toàn bộ bề rộng nền đường, đất đá lấp kín nền, mặt đường với khối lượng lớn, sập cầu nhỏ, trôi cống, đứt một đoạn đường, nước ngập cao), theo phạm vi quản lý, Cơ quan quản lý đường bộ, Ban Quản lý dự án, Doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ phải trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc sửa chữa, điều động đơn vị trực thuộc, lựa chọn bổ sung đơn vị thi công có năng lực đến phối hợp cùng thi công, điều động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư dự phòng cần thiết đến hiện trường để: phân luồng bảo đảm giao thông, mở đường tránh cục bộ để thông xe tạm (đối với những nơi không có các tuyến tránh); sửa chữa hư hỏng cầu, cống hoặc bắc cầu tạm để thông xe tuyến chính, thi công san, lấp, gạt ủi đất, đá sạt lở để thông xe an toàn. Trường hợp sụt, lở ta luy âm, dùng kè rọ thép đá hộc và đắp nền đường bằng vật liệu phù hợp hoặc thi công mở đường vào phía ta luy dương (tùy theo địa hình nếu có thể được) hoặc sử dụng phương án khắc phục, sửa chữa với vật liệu phù hợp điều kiện thực tế của địa bàn, bảo đảm nhanh chóng, hiệu quả;

c) Trường hợp thiệt hại rất lớn, kỹ thuật phức tạp (sập hầm, trôi sập cầu trung trở lên) thì theo phạm vi quản lý, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban Quản lý dự án phải trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc ứng cứu, sửa chữa; trước khi sửa chữa công trình, phải tổ chức phân luồng từ xa trên các tuyến tránh hoặc xây dựng đường tránh cục bộ để thông xe tạm.

Điều 14. Quy định về hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1

1. Nhiệm vụ lập và soát xét Hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1

a) Cục Quản lý đường bộ đối với hệ thống quốc lộ;

b) Sở Giao thông vận tải đối với các hệ thống đường địa phương, quốc lộ được phân cấp, ủy quyền quản lý;

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất trên hiện trường các công việc khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1, các cơ quan được quy định tại điểm a, điểm b khoản này có trách nhiệm lập Hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này để thẩm định, phê duyệt.

2. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1

a) Tổng cục Đường bộ Việt Nam đối với hệ thống quốc lộ;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các hệ thống đường địa phương;

c) Thời gian thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả là 30 ngày, kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1, gồm:

a) Tờ trình của Cơ quan lập Hồ sơ;

b) Thuyết minh phương án khắc phục hậu quả thiên tai;

c) Các công điện, lệnh điều động, văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc khắc phục hậu quả thiên tai đối với thiệt hại, hư hỏng trình trong Hồ sơ;

d) Báo cáo ban đầu của Cơ quan lập Hồ sơ, cơ quan, đơn vị khác có liên quan về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra, kèm theo ảnh chụp;

đ) Biên bản xác nhận khối lượng đã thực hiện kèm theo bản kê chi tiết;

e) Bản vẽ hoàn công;

g) Dự toán kinh phí cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 đã thực hiện, kèm các bản thuyết minh tính toán chi tiết;

h) Biên bản xác minh thiệt hại lập tại hiện trường với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi xảy ra thiệt hại;

i) Các bản vẽ kỹ thuật thi công thể hiện khối lượng, kết cấu công trình tạm (áp dụng đối với trường hợp điểm b, điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư này).

4. Đối với công trình đường bộ được đầu tư xây dựng và khai thác theo hình thức BOT và các hình thức Hợp đồng dự án khác: doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ lập Hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1, thực hiện thỏa thuận với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh, khai thác theo quy định của pháp luật và hợp đồng dự án; Hồ sơ được lập trên cơ sở phù hợp với các quy định tại Thông tư này.

5. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ lập Hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của Hồ sơ.

Chương V

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ DỰ PHÒNG VÀ KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Điều 15. Quản lý và sử dụng phương tiện, trang thiết bị, vật tư dự phòng

1. Vật tư, trang thiết bị dự phòng cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

a) Vật tư, trang thiết bị chủ yếu bao gồm: trang bị bảo hộ lao động, áo phao, đèn pin, bao tải, vải bạt, đá hộc, đá dăm, rọ thép, dây cáp, dây thép, dây thừng, búa, cuốc, xẻng, nhựa đường, xi măng, xăng, dầu, dầm cầu các loại, cọc thép, cọc bê tông, biển báo, rào chắn, hộ lan; máy phát điện, máy bơm, máy hàn, kích, thiết bị thông tin liên lạc hữu tuyến và vô tuyến;

b) Trang thiết bị, vật tư dự phòng được bố trí, lưu giữ, bảo quản tại các kho chứa tài sản dự phòng cho công tác phòng, chống thiên tai. Bộ Giao thông vận tải quyết định việc thành lập, vị trí đặt và tiêu chuẩn khung của kho chứa tài sản dự phòng cho công tác phòng, chống thiên tai trên cơ sở đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

2. Phương tiện thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

a) Phương tiện chủ yếu bao gồm: phà, cần cẩu cứu hộ, cần cẩu thi công bốc xếp, xe chuyên dùng cứu nạn, xe chuyên dùng cứu hộ, xe tải, ca nô, búa đóng cọc, máy xúc, máy ủi;

b) Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải các địa phương xây dựng phương án điều động phương tiện tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Thẩm quyền điều động phương tiện, vật tư dự phòng

a) Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Giao thông vận tải, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tổng cục Đường bộ Việt Nam có thẩm quyền điều động vật tư, phương tiện, trang thiết bị dự phòng thuộc phạm vi quản lý để phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên hệ thống quốc lộ; hoặc hỗ trợ, chi viện cho các địa phương theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai;

b) Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ có thẩm quyền điều động vật tư, phương tiện, trang thiết bị dự phòng thuộc phạm vi quản lý để phục vụ ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên quốc lộ được giao quản lý;

c) Giám đốc Sở Giao thông vận tải thực hiện thẩm quyền điều động vật tư, phương tiện, trang thiết bị dự phòng thuộc phạm vi quản lý để phục vụ ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên các hệ thống đường địa phương;

d) Cơ quan tham mưu giúp việc cho người có thẩm quyền quy định tại các điểm a, b, c Khoản này, sau khi thực hiện việc điều động vật tư, phương tiện, trang thiết bị dự phòng có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh, quyết toán theo quy định.

4. Quản lý, bảo trì trang thiết bị, vật tư dự phòng

a) Hàng năm các Cục Quản lý đường bộ (đối với quốc lộ), các Sở Giao thông vận tải (đối với đường địa phương) có trách nhiệm quản lý, bảo trì trang thiết bị, vật tư dự phòng và lập dự toán cho công tác bảo trì, bảo vệ các kho chứa trang thiết bị, vật tư dự phòng trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với quốc lộ), trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với các hệ thống đường địa phương);

b) Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát xây dựng kế hoạch tổng thể về sản xuất, mua sắm, sửa chữa, dự trữ trang thiết bị, vật tư dự phòng và dự toán cho công tác bảo trì, bảo vệ các kho chứa trang thiết bị, vật tư dự phòng trình Bộ Giao thông vận tải xem xét phê duyệt trước ngày 30 tháng 6 hàng năm;

c) Các đơn vị quy định tại điểm a khoản này có trách nhiệm mở sổ sách để hạch toán, theo dõi và quản lý tình hình sử dụng tài sản, trang thiết bị, vật tư dự phòng theo quy định. Hết năm, đơn vị có trách nhiệm báo cáo kê khai biến động về tài sản, trang thiết bị, vật tư dự phòng và thực hiện công tác quyết toán năm theo quy định hiện hành.

Điều 16. Nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ

1. Nguồn kinh phí chi sự nghiệp kinh tế đường bộ do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định.

2. Nguồn ngân sách cho hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương theo quy định.

3. Nguồn của doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ.

4. Nguồn kinh phí được chi trả từ hợp đồng mua bảo hiểm công trình xây dựng (nếu có).

5. Các khoản cứu trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài khi thiên tai xảy ra; các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí

1. Nguồn kinh phí phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ được quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai đường bộ do Trung ương quản lý được sử dụng chi cho những nội dung sau:

a) Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 trên đường bộ do Trung ương quản lý;

b) Chi cho hoạt động thường xuyên cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Giao thông vận tải, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

c) Chi sản xuất, mua sắm, sửa chữa vật tư dự phòng, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai;

d) Chi bảo quản, sửa chữa kho chứa trang thiết bị, vật tư dự phòng;

đ) Chi phí thuê phương tiện, chi phí sửa chữa phương tiện (nếu bị hư hỏng do nguyên nhân khách quan) được huy động tham gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo lệnh điều động của cơ quan có thẩm quyền của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải;

e) Chi phí khác có liên quan trực tiếp đến ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật.

3. Hàng năm, khi phân bổ và giao dự toán, Bộ Giao thông vận tải trích để lại 2% tổng dự toán chi được giao để chi cho các nhiệm vụ đột xuất về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trường hợp đến hết ngày 30 tháng 9 năm kế hoạch, Bộ Giao thông vận tải chưa phân bổ hết cho các nhiệm vụ đột xuất về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai thì được phân bổ và giao dự toán cho các nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế đường bộ còn lại.

4. Việc sử dụng kinh phí của địa phương cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai đối với hệ thống đường bộ địa phương được thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Nguồn kinh phí cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai của doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ (đối với các dự án đầu tư theo hình thức BOT và các hình thức hợp đồng dự án khác) được đưa vào phương án tài chính của công trình và được quyết toán theo quy định.

Chương VI

TRỰC PHÒNG, CHỐNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ THIÊN TAI VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA

Điều 18. Trực phòng, chống thiên tai

1. Thời gian trực

a) Thời gian trực phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

b) Tùy theo tình hình thiên tai và thời gian nghỉ lễ, tết, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp quyết định số lượng người trực, điều chỉnh chế độ trực theo thời gian quy định tại điểm a khoản này.

2. Đối tượng trực

a) Lãnh đạo và chuyên viên giúp việc Ban Chỉ huy PCTT & TKCN Bộ Giao thông vận tải;

b) Lãnh đạo và chuyên viên giúp việc Ban Chỉ huy PCTT & TKCN Tổng Đường bộ Việt Nam.

3. Nhiệm vụ của ca trực

a) Giúp Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp theo dõi, nắm chắc mọi tình hình có liên quan đến công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, như: diễn biến thời tiết, mưa, lũ, bão và các thiên tai khác thuộc trách nhiệm đơn vị; diễn biến các công trình phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tình hình tổ chức lực lượng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và huy động nguồn lực để đối phó với thiên tai (bao gồm nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị);

b) Tiếp nhận các chỉ thị, mệnh lệnh, thông báo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ban chỉ huy PCTT & TKCN cấp trên để kịp thời thông báo đến các đơn vị trực thuộc;

c) Tham mưu cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ban chỉ huy PCTT & TKCN cấp trên trong việc tổ chức phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong địa bàn quản lý, xử lý các sự cố công trình phòng chống thiên tai, tổ chức điều động các lực lượng để chi viện các địa phương theo lệnh của Ban chỉ huy PCTT & TKCN cấp trên;

d) Tổng hợp tình hình phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong phạm vi phụ trách để báo cáo với Ban chỉ huy PCTT & TKCN cấp trên theo định kỳ và sau khi kết thúc mỗi đợt thiên tai hoặc theo yêu cầu đột xuất của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Điều 19. Chế độ đối với người tham gia trực, người được huy động tham hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

1. Người làm nhiệm vụ trực, người được huy động tham gia hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai (tại trụ sở và tại hiện trường) được hưởng chế độ trực, trợ cấp, làm thêm giờ theo quy định.

2. Người có thẩm quyền quyết định huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý có trách nhiệm thanh toán kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hoặc hoàn trả, bồi thường thiệt hại cho tổ chức, cá nhân được huy động theo quy định.

Điều 20. Quy định về chế độ báo cáo trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai và các quy định sau:

1. Khi xảy ra thiên tai thì tùy theo mức độ xảy ra, Cục Quản lý đường bộ (đối với quốc lộ), Sở Giao thông vận tải (đối với công trình đường bộ được giao quản lý), Ban Quản lý dự án (đối với Dự án đang thi công, công trình đang trong thời gian bảo hành), Doanh nghiệp Đầu tư xây dựng và Quản lý khai thác công trình đường bộ (đối với các công trình đường bộ đầu tư xây dựng và khai thác theo hình thức BOT và các hình thức hợp đồng dự án khác) phải báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam như sau:

a) Báo cáo trực tiếp: là báo cáo tình hình diễn biến thiên tai qua điện thoại thường trực, điện thoại di động hoặc truyền dữ liệu, hình ảnh qua công nghệ viễn thông những sự cố, thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng xảy ra đối với hoạt động giao thông vận tải đường bộ, đe dọa tính mạng của nhân dân để có ngay biện pháp xử lý tình huống;

b) Báo cáo ngày qua thư điện tử: là báo cáo bằng văn bản gửi qua thư điện tử, fax trước 8 giờ sáng và trước 16 giờ chiều hàng ngày trong suốt thời gian có thiên tai để nắm bắt chính xác diễn biến tình hình và kịp thời chỉ đạo các biện pháp giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cấp trên.

2. Báo cáo nhanh: là báo cáo bằng văn bản do các cơ quan, đơn vị lập ngay sau khi kết thúc đợt thiên tai và gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp trên để báo cáo về tình hình thiệt hại, tình trạng bị ảnh hưởng và phương án xử lý, đề xuất (nếu có).

3. Báo cáo đột xuất: khi nhận được văn bản yêu cầu báo cáo đột xuất của các cơ quan phòng, chống thiên tai cấp trên thì các cơ quan, đơn vị nhận được văn bản có trách nhiệm báo cáo theo các nội dung và thời gian yêu cầu để phục vụ các nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai.

4. Báo cáo năm: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tổng cục Đường bộ Việt Nam lập báo cáo năm về công tác phòng, chống thiên tai kèm theo Kế hoạch phòng, chống thiên tai của năm sau và những kiến nghị, đề xuất (nếu có) gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 21. Công tác kiểm tra hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai

1. Hàng năm, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam lập kế hoạch kiểm tra và triển khai thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và quản lý, bảo quản, sử dụng vật tư, trang thiết bị dự phòng đối với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Để đối phó với các diễn biến bất ngờ của thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Giao thông vận tải, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền tiến hành các hoạt động kiểm tra đột xuất nhằm đôn đốc và chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót, vi phạm để tăng cường hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án, doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và điều kiện đặc thù của địa bàn quản lý chủ động tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và quản lý, bảo quản, sử dụng vật tư, trang thiết bị dự phòng đối với các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp, nhà thầu thi công công trình đường bộ trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan phải chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra và tự kiểm tra công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2019 và thay thế Thông tư số 30/2010/TT-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng chống, khắc phục hậu quả lụt bão trong ngành đường bộ.

2. Đối với các Hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 đã được lập và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định nhưng chưa được phê duyệt trước ngày 28 tháng 03 năm 2019 thì việc thẩm định, phê duyệt tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 30/2010/TT-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- UBQG Ứng phó sự cố TT&TKCN;
- Bộ GTVT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải;
- Các Ban Quản lý dự án;
- Cổng thông tin Chính phủ, Bộ GTVT;
- Báo GTVT, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, ATGT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

MINISTRY OF TRANSPORT
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 03/2019/TT-BGTVT

Hanoi, January 11, 2019

 

CIRCULAR

ROAD-RELATED NATURAL DISASTER MANAGEMENT AND RECOVERY

Pursuant to the Law on Road Traffic dated November 13, 2008;

Pursuant to the Law on Natural Disaster Management dated June 19, 2013;

Pursuant to the Government’s Decree No. 160/2018/ND-CP dated November 29, 2018 on guidelines for some Articles of the Law on Natural Disaster Management;

Pursuant to the Government’s Decree No. 30/2017/ND-CP dated March 21, 2017 on response to emergency and natural disasters and search and rescue;

Pursuant to the Government’s Decree No. 12/2017/ND-CP dated February 10, 2017 defining functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Transport;

At the request of the Director of the Department of Transport Safety and the Director General of the Directorate for Roads of Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Circular provides for road-related natural disaster management and recovery.

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to domestic and foreign organizations and individuals involved in road-related natural disaster management and recovery within the territory of Vietnam.

Article 3. Definitions

For the purposes of this Circular, the terms below shall be construed as follows:

1. “road erosion” means the process by which the foundation, fill slope and cut slope of the road are deformed and damaged by natural disasters.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. “road authority” is the Department of Road Management (for national highways) or the Department of Transport (for road works under its management).

4. “road work construction and operation enterprise” means a PPP project management enterprise and enterprise assigned by the State to construct, manage and operate road works.

5. “road work maintenance contractor” means an organization or individual managing, operating and maintaining road works under the contract signed with the road work management authority or authority authorized to manage the road work maintenance project by the State. Road work maintenance contractors include road work management, regular maintenance and operation contractors; construction and repair contractors and other contractors involved in the maintenance of road works.

Article 4. Principles of road-related natural disaster management and recovery

1. Basic principles of natural disaster management specified in Article 4 of the Law on Natural Disaster Management shall be adhered to.

2. As the natural disaster weakens or after the weather returns to normal, organizations and individuals shall, within their jurisdiction, immediately take remedial measures and repair damage to road works in order to restore traffic, thereby ensuring safe and continuous traffic flow.

3. Natural disaster management and recovery measures specified in the plan shall be taken in manner that ensures adequate quantity of human and material resources by using the four on-the-spot motto “leadership on-the-spot, human resources on-the-spot, means and materials on-the-spot, and logistics on-the-spot” so as to minimize effects of natural disasters and respond to natural disasters as soon as possible.

4. Safety of persons and vehicles involved in natural disaster management and recovery, road works and vehicles operating on roads shall be ensured. The number of emergencies and accidents occurring during natural disaster management and recovery shall be reduced.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Tasks in natural disaster management

Road authorities, project management units and road work construction and operation enterprises shall, within their jurisdiction, perform the following tasks in natural disaster management:

1. Prepare natural disaster management plans to reduce effects of natural disasters on road traffic infrastructures and road vehicles and prevent damage to or destruction of works upon occurrence of natural disasters.

2. Within the scope of management, regularly inspect and assess the safety of works that need protection or works serving emergency and natural disaster management and response. In case of damage or degradation, promptly take remedial measures. In case the damage or degradation is beyond their capacity, immediately notify a supervisory authority thereof prior to the rainy season.

3. Direct the preparation of “Natural disaster management plan” by construction contractors, operating road maintenance contractors and other relevant units. The plan shall be aimed at anticipating possible effects of natural disasters and effects on road works, equipment, assets, factories and road vehicles. The following remedial plans and measures shall be formulated as follows:

a) Measures for reinforcement, repair, covering, shielding, anchoring, tying, support, wedging, insertion and locking aimed at protecting works, factories, equipment, vehicles and goods;

b) Plans for removing vehicles, equipment and goods; plans for rescuing and transporting passengers and goods;

c) Stockpile of materials and equipment for preventing road erosion or prolonged road traffic disruption caused by natural disasters.

d) Measures for preventing objects from impacting or drifting into bridges and culverts in case of flood water;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Regularly monitoring developments of storms, tropical depressions, rain, floods, emergencies and natural disasters; monitoring current situation of natural disasters affecting works; monitoring works and equipment’s capacity to suffer effects of emergencies and natural disasters;

g) Setting up the status information system during the occurrence of emergencies and natural disasters. Anticipating possible incidents such as power cut or information disconnection to proactively take remedial measures in a quick and effective manner.

4. Strengthen inspection of flood, storm, emergency and natural disaster management by affiliates, especially in key and vital works.

5. Organize and provide training in skills in information processing upon natural disaster management and recovery, and rescue.

6. Command activities of their voluntary forces in charge of natural disaster management and recovery, and rescue.

7. Regularly update developments of natural disasters.

Article 6. Natural disaster management for new road works

1. New road works must be able to withstand the effects of natural disasters.

2. In the process of carrying out surveys and producing designs, it is required to comply with applicable technical standards and regulations according to the following requirements:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Select appropriate building site, materials and type of structure to minimize effects of natural disasters;

c) Perform hydrological calculations according to the design flow; design the construction according to the wind speed to ensure provision of stability against wind and storms for the entire construction as well as each specific structure; produce design according to standards and regulations while considering effects of global and regional climate change, effects of hydraulic works, hydroelectric works, and agriculture and fishery works and effects of ecosystem destruction by humans, such as deforestation and exploitation of raw materials, resulting in change in environment of the building site;

d) When designing waterway opening, avoid restricting the natural flow of rivers and streams so as not to affect the flood drainage and erode bridge abutments and piers. Calculate the depth of erosion under the bridge abutments and piers to ensure that the elevation of the foundation is lower than river bed level after eroding a safe depth depending on the type of foundation. Design flow control groyne, quarter cone slope paving and approaching road, build impact piers near the bridge piers to prevent trees and floating objects from impacting on the piers;

dd) Regarding road works, ensure adequate quantity of ditches (longitudinal ditches, horizontal ditches, middle ditches) with the drainage area and structure sufficient for water to flow through in the event of heavy rain and flood;

e) The road foundation must be higher than the maximum calculated water level in the event of a natural disaster. In the cases where it is compulsory to let water overflow the road foundation, measures should be taken to protect the road such as paving, and the kerb should be resistant to erosion and road foundation soil should be stabilized to withstand the vehicle load under the condition that the foundation soil is full of water;

g) The slope paving must have a stable slope in case flood, storms, heavy rain, surface water and ground water exert an effect.

h) Apply technological advances to build works that are able to withstand the effects of emergencies and natural disasters. Study the rules of river hydrology and hydraulics and natural disasters in each region to propose the application of appropriate structures that are able to resist emergencies and natural disasters.

Article 7. Natural disaster management for works in progress

1. Works that have to be constructed for a long time, it is required to take measures for preventing harmful effects of natural disasters to ensure safety of the completed volume, traffic safety and safety of auxiliary works, construction equipment, material storage yards, factories and community buildings.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Natural disaster management during the period of construction design and preparation

a) The construction design and general progress must be based on actual survey data and natural disaster management plan;

b) The general progress must be reasonable. Prolonged construction of work items that have to be constructed under water and in easily submerged areas.

c) The construction site must be appropriately located and withstand natural disasters. Factories and material storage yards must be located in high places, not be submerged and be tied so that they do not collapse in the event of wind or storm;

d) Construction equipment must be safely stored. Floating equipment must be placed in a hiding lock or located in a hiding place from the wind so that it can be anchored in the event of rain and storm;

dd) Natural disaster management plans prepared by construction contractors, road management contractors and road maintenance contractors shall be sent to Steering Committees for Natural Disaster Management and Search and Rescue of districts, and road authorities.

4. Natural disaster management in the process of construction and work completion

a) Works must be constructed in accordance with procedures. Traffic safety must be ensured when constructing works that may affect operating road according to the approved construction plan and natural disaster management plan;

b) Waste materials must not be thrown to avoid flow obstruction. After the construction is done, it is required to unblock river bed to ensure good flow and waterway safety;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) It is required to lower equipment from high places, move vehicles under the river to a hiding place from wind and firmly anchor them; clean up materials and move equipment to yards, prepare supplies serving repair of road works to ensure continuous and safe traffic flow in all circumstances.

dd) Provide forces, equipment, vehicles and supplies necessary for natural disaster management and recovery at the request and by the order of a competent authority.

Article 8. Natural disaster management for works in use

1. Regarding small bridges and culverts

a) Regarding small bridges: unblock the flow from upstream to downstream to ensure proper drainage. Easily eroded parts such as quarter cones, approaching road, abutment footing and stilling apron should be repaired and reinforced prior to the rainy season.

b) Regarding culverts: unblock standage and culvert interior before and during rainy reason, reinforce head wall and stilling apron. Regarding culverts located in areas where rocks are available, measures should be taken to prevent rocks, soil and trees from drifting into culverts.

2. Regarding medium and large bridges

a) Regularly and periodically inspect, and annually repair and reinforce medium and large bridges, especially parts easily damaged by rain and flood;

b) Regarding bridges located in areas where rocks and floating trees are available, carry out regular inspection to remove trees and waste so that they cannot cling to the pier body and beam bottom;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Regarding large bridges, regularly monitor wind speed on bridges. In case the wind speed on the bridge is greater than the design wind speed, promptly close the bridge (traffic suspension) and divert traffic to ensure safety of people and vehicles.

3. Regarding the road foundation, slope paving and kerb shall have grass cut and shall be leveled according to the design slope. In areas where geological structure of the slope paving is unstable, build a groyne or reinforce the slope. In areas where the road foundation is regularly submerged, reinforce kerb, slope paving and surface structure using appropriate materials.

4. Regarding ditches (including longitudinal ditches, middle ditches, drop and chute), remove grass, and dredge mud and rocks to ensure proper drainage. Damage to ditches that affect the drainage should be repaired prior to the rainy season.

5. Regarding spillways, repair surface, slope and stilling apron from upstream to downstream, paint and repair signaling system, guide posts and gauge line pillars. Forces at the both sides of the spillway must be available to direct traffic in the case of overflow. As water recedes, it is required to inspect the status of the spillway and only continue traffic in case safety is ensured.

6. Regarding floating structures, pontoons, ferries and canoes

a) Objects must be firmly fixed on vehicles to ensure no push, roll, breakage or movement during vehicle operation;

b) The watertightness of the deck covers must be ensured. The wall and bottom of ferries, pontoons and canoes must not be punctured or leaked;

c) It is required to ensure that vehicles always operate smoothly, the pumping system must be able to suction the hatch and vehicles dry and open ducks must have sufficient scuppers and ensure proper drainage;

d) Hiding locks and anchoring system must be sufficient to hide ferries and buoys in the event of a natural disaster;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Regarding tunnels and underpasses

a) Regarding important tunnels, take natural disaster recovery measures in conformity with the scale of the tunnels. In case particular regulations on management of operations are available, such regulations shall be complied with.

b) Carry out regular inspections to promptly repair and reinforce parts easily damaged by natural disasters such as power system, pump system, water drainage system and system for prevention of erosion, rocks and floating trees at the both ends of the tunnel. A backup plan should be available in case a power cut occurs or rainwater flows over the tunnel.

Chapter III

EMERGENCY AND NATURAL DISASTER RESPONSE, SEARCH AND RESCUE

Article 9. Command over emergency and natural disaster response, search and rescue

1. According to natural disaster forecasts, warnings and instructional documents of the superior authority, the Directorate for Roads of Vietnam (for national highways) or the Department of Transport (for local roads) shall, within its jurisdiction, command the implementation of measures for road-related emergency and natural disaster response, search and rescue.

2. The Steering Committees for Natural Disaster Management and Search and Rescue of transport authorities shall be available 24 hours a day to monitor developments of emergencies and natural disasters; according to the level of danger and effect of natural disasters, terrain  and current situation, select and apply appropriate and timely measures for emergency and natural disaster response, search and rescue; directly direct or advise heads of agencies to direct and manage their organizational structure to implement proposed solutions for emergency and natural disaster response, search and rescue.

3. Road work construction and operation enterprises and agencies shall basically complete the task of natural disaster management prior to the rainy season.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Decide to select plans and measures, and organize emergency and natural disaster response, search and rescue according to natural disaster developments and local current condition. In case it is beyond their capacity, notify the Ministry of Transport and the Directorate for Roads of Vietnam (for national highways) and People’s Committees of provinces (for local roads) for cooperation in emergency and natural disaster response, search and rescue;

b) Cooperate with local Steering Committees for Natural Disaster Management and Search and Rescue in proactively organizing emergency and natural disaster response, search and rescue;

c) Collect information and promptly submit reports on damage caused by natural disasters and take responsibility for the accuracy of information and report.

5. As a natural disaster occurs, road authorities, project management units and road work construction and operation enterprises shall, within their jurisdiction, take proposed measures for emergency and natural disaster response, search and rescue while satisfying the following requirements:

a) Rescue people and protect assets of the State and people;

b) Carry out reinforcement and repair in the locations and areas where the emergency occurs to lessen effects on road traffic infrastructure. If the emergency is beyond their capacity, immediately notify thereof to a competent authority for necessary assistance;

c) When it is found that roadslide or landslide or flash flood is likely to occur, causing danger to people and road vehicles, it is required to restrict or divert vehicles or prohibit vehicles from travelling;

d) Carry out supervision, provide guidance and proactively restrict or prohibit people and vehicles from entering dangerous areas, deeply flooded roads and areas prone to landslide caused by rain, flood or flow;

dd) Ensure that traffic and communication are able to serve command over emergency and natural disaster response, search and rescue;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Cooperate in ensuring social order and security in areas where the emergency or natural disaster occurs;

h) Follow directions given by competent authorities, urgently provide human and material resources, equipment, vehicles and necessities to promptly respond to natural disasters;

i) Suspend the emergency/natural disaster response, search and rescue when it is found that people, vehicles and equipment involved in disaster response may suffer from danger; issue the command to blockade dangerous areas for safety reasons.

6. Upon mobilizing forces, standby supplies, equipment and vehicles under their management to respond to an emergency/natural disaster and carry out search and rescue, the competent authority and road work maintenance contractor shall comply with mobilization procedures and prepare receipts for materials as prescribed by law to form a basis for payment and refund.

In case forces, standby supplies, equipment and vehicles have been mobilized on the scene for emergency/natural disaster response, search and rescue but the emergency/natural disaster has not occurred, it is required to make a record and request the representative of the road authority, Steering Committee for Natural Disaster Management and Search and Rescue of the district or People's Committee of the district to certify the record to form a basis for payment. The Department of Road Management and Department of Transport shall consider, carry out appraisal and make payment or request a competent authority to make payment as prescribed.

Article 10. Cooperation in emergency and natural disaster response, search and rescue

1. The cooperation in rescuing people in danger in areas where the natural disaster occurs covers:

a) Evacuation of people from dangerous areas;

b) Provision of first aid to people in danger; search for lost persons and vehicles;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Responsibility for cooperation in rescue:

a) Departments of Road Management, Departments of Transportationation, project management units and road work construction and operation enterprises shall proactively carry out rescue and carry out search and rescue when mobilized by the competent authority;

b) Forces in charge of responding to emergency and natural disaster on the scene must reach their full potential for rescuing victims (if any) from dangerous areas or dangerous situation. In case it is beyond their capacity, immediately notify forces specialized in search and rescue or the nearest health facility, and get ready for cooperation upon request;

c) Departments of Road Management, Departments of Transportationation, project management units and road work construction and operation enterprises shall proactively carry out rescue activities under their management. In case it is beyond their capacity, notify People’s Committees of provinces, Steering Committees for Natural Disaster Management and Search and Rescue affiliated to the Directorate for Roads of Vietnam and the Ministry of the Ministry of Transport.

3. As the natural disaster damages road works and causes traffic congestion, Departments of Road Management, Departments of Transportationation, project management units and road work construction and operation enterprises shall, within their jurisdiction, quickly cooperate with Steering Committees for Natural Disaster Management and Search and Rescue of districts in verifying damage and propose measures for natural disaster recovery and traffic safety assurance within the shortest possible time; notify such damage to the competent superior authority and make an announcement on the mass media.

4. Road inspecting authorities shall proactively cooperate with other competent forces in directing and diverting traffic, and ensuring security and social order.

Chapter IV

NATURAL DISASTER RECOVERY

Article 11. Natural disaster recovery activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Participate in provision of relief and assistance, and settlement of life of the people in areas hit by natural disasters or areas where traffic is disrupted due to flood or storm.

3. Investigate, survey and aggregate damage and propose remedial measures.

4. Repair and restore damaged road works to ensure continuous traffic flow.

5. Repair construction equipment, office buildings, warehouses and factories, take quick measures to restore production.

6. Provide ecological sanitation and fight against diseases.

Article 12. Traffic safety assurance and natural disaster recovery

1. First step traffic safety assurance and natural disaster recovery means the repair and restoration of damage to road works, which are carried out after the natural disaster weakens or returns to normal with the aim of repairing damage to traffic infrastructure in order to ensure continuous and safe traffic flow within the shortest possible time. Within the scope of management and according to the four on-the-spot motto, the contractors in charge of management, regular maintenance and operation of road works (for roads in use), and construction contractors (for works and projects that are in progress and maintained) shall take responsibility for the aforementioned activity. In case it is beyond their capacity, promptly notify thereof to road authorities, project management units and road work construction and operation enterprises.

2. Second step traffic safety assurance and natural disaster recovery means the activity that is carried out after completing the first step traffic safety assurance and natural disaster recovery. Road work maintenance contractors, road authorities and road work construction and operation enterprises shall carry out an overall re-assessment of damage to infrastructure and notify the competent authority of re-assessment results and remedial plan. In case it is required to make investment to restore a work according to a regulation and standard before it is damaged or upgraded, investment procedures shall be initiated as prescribed.

3. Regarding natural disaster recovery for road works that are in progress and under warranty, according to the scope of construction, the construction contractor shall notify the investor, insurance authority, local government of the district and relevant authorities to carry out a site inspection and assess damage caused by the natural disaster and prepare a remedial plan to form a basis for provision of compensation by the insurance authority. In case a major damage occurs and it is beyond the capacity for providing compensation, the investor shall submit a report on its degree and estimated damage cost to the investing authority for consideration.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Respond to and relieve traffic congestion

As the natural disaster disrupts traffic, the road authority, project management unit, contractor in charge of regular maintenance and operation of road works, construction contractor and road work construction and operation enterprise shall, within their jurisdiction, mobilize forces to perform the following tasks:

a) Appoint persons to be on duty and put up warning sign at both ends of the damaged route, do the cleaning to form at least one travel lane. Regarding seriously damaged sections or works, it is required to build barricades, appoint persons to stand guard, direct and divert traffic, and make an announcement on the mass media. Regarding the road sections over which water flows, consider allowing appropriate types of vehicles to run on them according to the flow depth, flow velocity and condition of damaged works, however, it is required to put up guide posts and gauge line pillars and there should be persons standing guard at both ends of such road sections to divert traffic and prohibit heavy-duty vehicles;

b) Make a “Damage verification record” on the scene (location, chainage; description and assessment of damage to road works; preliminary volume of works damaged; proposed remedial measures). The record is made with the participation by the road authority, road work maintenance contractor and Steering Committee for Natural Disaster Management and Search and Rescue of the district or People’s Committee of the district where the damage is inflicted. Authorities’ representatives signing the record shall take legal responsibility for the accuracy of the record.

c) Carry out repair so that road is temporarily opened to traffic to ensure continuous traffic flow, and send a notification of remedial measures taken to the road authority and the superior Steering Committee for Natural Disaster Management and Search and Rescue;

d) Prepare a repair plan, carry out land surveying, calculate construction volume and progress, and make an estimate of damage; carry out technical supervision of work items serving the first step traffic safety assurance and natural disaster recovery.

2. Organize the repair of damage to road works and natural disaster recovery

a) In case minor and medium damage occurs, such as a utility pole or big tree with a size of ≤ 30 cm falls across the road, the remaining width of the road surface after erosion of the positive slope is at least 4 m, and the volume of road paving in a location does not exceed 100 m3, the construction contractor shall proactively mobilize forces to repair such damage so that the road is temporarily opened to traffic, and then complete the repair so that the road is officially opened to traffic;

If the pipe system is damaged, the road foundation or surface is eroded, collapses or subsides, or potholes are formed, thereby threatening traffic safety, it is required to immediately take remedial measures to ensure traffic safety. According to each situation, implement a remedial plan and use materials in an appropriate manner or restore the damaged road foundation or surface by forming an equivalent structural layer;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) In case major damage occurs (the entire road surface is completely eroded, soil and rocks cover the road foundation or surface with a large volume, small bridges collapse, culverts are swept away, a road section is split or flood water level rises), the road authority, project management unit and road work construction and operation enterprise shall, within the scope of management, directly provide guidance and manage the repair, mobilize their affiliates, select capable contractors to cooperate in construction, and mobilize human resources, standby vehicles, equipment and supplies in order to divert traffic, open a detour so that the road is temporarily opened to traffic (regarding areas where bypass is not available); repair damage to bridges and culverts or erect a temporary bridge so that the main route is opened to traffic or carry out leveling for safe traffic opening. In case the positive slope collapses, build a riprap gabion groyne and cover the road surface with an appropriate material or build a road to the negative slope side (depending on the terrain) or adopt another remedial plan by using an appropriate material relevant to the current local condition in a quick and effective manner;

c) In case substantial damage occurs and complicated techniques are required (tunnels or bridges of at least medium size collapse), the Directorate for Roads of Vietnam, People’s Committee of the province and the project management unit shall direct and manage the rescue and repair. Before repairing a work, organize remote traffic divergence on detours or build local detours for temporary opening of road.

Article 14. Regulations on documents about first step traffic safety assurance and natural disaster recovery

1. Responsibility for preparing and inspecting documents about first step traffic safety assurance and natural disaster recovery

a) Departments of Road Management, regarding national highways;

b) Departments of Transportationation, regarding local roads and national highways under their management;

c) Within 30 working days from the date of completing tasks related to the first step traffic safety assurance and natural disaster recovery, the authorities specified in Points and b of this Clause shall prepare and submit documents to the competent authorities specified in Clause 2 of this Article for approval.

2. The power to appraise and approve documents about first step traffic safety assurance and natural disaster recovery

a) Directorate for Roads of Vietnam, regarding national highways;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Documents shall be appraised and the appraisal result shall be notified within 30 days from the receipt of the satisfactory documents.

3. Documents about the first step traffic safety assurance and natural disaster recovery consist of:

a) A statement given by the preparing authority;

b) A description of the natural disaster recovery plan;

c) Telegrams, orders and instructional documents issued by competent authorities about natural disaster recovery for the damage mentioned in the documents about the first step traffic safety assurance and natural disaster recovery;

d) An initial report on damage enclosed with photos thereof, which is submitted by the preparing authority and other relevant authorities and units;

dd) A record on certification of completed volume enclosed with a detailed list;

e) An as-built drawing;

g) A cost estimate for the completed first step traffic safety assurance and natural disaster recovery, enclosed with detailed descriptions thereof;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i) Construction drawings showing the volume and structure of makeshift works (applicable to cases specified in Points b and c Clause 2 Article 13 of this Circular).

4. Regarding road works that are constructed and operated under a BOT contract and other project contracts, the road work construction and operation enterprise shall prepare documents about the first step traffic safety assurance and natural disaster recovery and work towards an agreement with a competent authority within the period of business and operation according to regulations of law and project contract. The documents shall be prepared in accordance with regulations of this Circular.

5. Authorities, units and individuals assigned to prepare documents about the first step traffic safety assurance and natural disaster recovery shall take legal responsibility for their accuracy.

Chapter V

MANAGEMENT AND USE OF STANDBY VEHICLES, EQUIPMENT AND SUPPLIES AND FUNDING FOR NATURAL DISASTER MANAGEMENT

Article 15. Management and use of standby vehicles, equipment and supplies

1. Standby supplies and equipment for natural disaster management and recovery

a) Supplies and equipment mainly include personal protective equipment, life jackets, flashlights, sacks, tarpaulins, riprap, macadam, steel gabions, cables, steel wires, ropes, hammers, hoes, shovels, asphalt, cement, gasoline, oil, bridge girders, steel piles, concrete piles, road signs, barricades, guardrails; generators, pumps, welding machines, jacks, wired and wireless communication equipment;

b) Standby equipment and supplies shall be provided, kept and store at warehouses containing standby assets serving natural disaster management. The Ministry of Transport shall decide on the establishment and location of and framework standards applied to warehouses containing standby assets serving natural disaster management according to the proposal submitted by the Directorate for Roads of Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Vehicles mainly include ferries, rescue cranes, cranes serving loading and unloading , rescue vehicles, trucks, canoes, piling hammers, excavators, bulldozers;

b) The Directorate for Roads of Vietnam, Departments of Road Management and Departments of Transportationation of local authorities shall prepare a plan to mobilize vehicles serving natural disaster management and recovery.

3. The power to mobilize standby vehicles and supplies

a) Head of the Steering Committee for Natural Disaster Management and Search and Rescue affiliated to the Ministry of Transport and head of the Steering Committee for Natural Disaster Management and Search and Rescue affiliated to the Directorate for Roads of Vietnam have the power to mobilize standby supplies, vehicles and equipment under their management to serve natural disaster management on national highways; or provide assistance to local authorities under the direction of the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control;

b) Directors of Departments of Road Management have the power to mobilize standby supplies, vehicles and equipment under their management to serve natural disaster response, search and rescue on national highways under their management;

c) Directors of Departments of Transportationation have the power to mobilize standby supplies, vehicles and equipment under their management to serve natural disaster response, search and rescue on local roads;

d) Authorities assisting the persons specified in Points a, b and c of this Clause shall mobilize standby materials, vehicles and equipment shall complete payment and settlement procedures as prescribed after the mobilization of standby supplies, vehicles and equipment is done.

4. Management and maintenance of standby equipment and supplies

a) On an annual basis, Departments of Road Management (for national highways) and Departments of Transportationation (for local roads) shall manage and maintain standby equipment and supplies, make a cost estimate for maintenance and protection of warehouses containing standby equipment and supplies and submit it to the Directorate for Roads of Vietnam (for national highways) and People’s Committees of provinces (for local roads);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The units specified in Point a of this Clause shall use books and records for monitoring and management of use of assets, standby equipment and supplies as prescribed. At the end of the year, the units shall report changes to assets, standby equipment and supplies, and do final annual accounts in accordance with applicable regulations.

Article 16. Funding for road-related natural disaster management and recovery

1. Funding for road traffic provided by the state budget as prescribed.

2. Local government budgets for natural disaster response, search and rescue.

3. Funding sources from road work construction and operation enterprises.

4. Insurance payouts under construction insurance policies (if any).

5. Relief provided by domestic and foreign organizations and individuals upon occurrence of natural disasters; other legal capital sources prescribed by law.

Article 17. Management, use, payment and settlement of funding

1. The funding for road-related natural disaster management and recovery shall be managed, used, paid and settled as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) first step traffic safety assurance and natural disaster recovery on roads under the management of the central government;

b) recurrent activities carried out by Steering Committees for Natural Disaster Management and Search and Rescue affiliated to the Ministry of Transport and the Directorate for Roads of Vietnam;

c) production, procurement and repair of standby supplies and equipment for natural disaster management;

d) maintenance and repair of warehouses containing standby equipment and supplies;

dd) hire of vehicles and repair of vehicles (if the damage is caused for objective reasons) mobilized to serve natural disaster response, search and rescue by the order of the competent authority of the Directorate for Roads of Vietnam or the Department of Transport;

e) other tasks related to natural disaster response, search and rescue.

3. Annually, when allocating the estimate of expenditure, the Ministry of Transport shall deduct 2% of total expenditure on occasional tasks related to natural disaster management and recovery.

In case the Ministry of Transport is yet to completely allocate the estimate of expenditures on occasional tasks related to natural disaster management and recovery by September 30 of the plan year, the estimate shall be allocated to the remaining road-related tasks.

4. The use of funding by local authorities for natural disaster response for local roads shall comply with regulations of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter VI

NATURAL DISASTER WATCH AND INSPECTION OF NATURAL DISASTER MANAGEMENT AND RECOVERY

Article 18. Natural disaster watch

1. Duration of watch

a) Duration of natural disaster watch is defined by the Minister of Agriculture and Rural Development.

b) According to natural disaster developments and national holidays, heads of Steering Committees for Natural Disaster Management and Search and Rescue at all levels shall decide on the number of watchmen and adjust watch schedule according to the duration specified in Point a of this Circular.

2. Watchmen

a) Leaders and officials assisting the Steering Committee for Natural Disaster Management and Search and Rescue affiliated to the Ministry of Transport;

b) Leaders and officials assisting the Steering Committee for Natural Disaster Management and Search and Rescue affiliated to the Directorate for Roads of Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Assist Steering Committees for Natural Disaster Management and Search and Rescue at all levels in monitoring and grasping all situations related to natural disaster management and recovery such as weather developments, rain, floods, storms and other natural disasters; operations of works serving natural disaster management and recovery; organization of forces serving natural disaster management and recovery and mobilization of resources for natural disaster response (including human resources, supplies, vehicles and equipment);

b) Receive directives, orders and notifications of the National Committee for Search and Rescue, Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control and superior Steering Committees for Natural Disaster Management and Search and Rescue to promptly send them to affiliates;

c) Advise the National Committee for Search and Rescue, Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control and superior Steering Committees for Natural Disaster Management and Search and Rescue about organizing the natural disaster management and recovery within areas under their management, handling of work-related emergencies and mobilization of forces supporting local authorities by the orders of the superior Steering Committees for Natural Disaster Management and Search and Rescue;

d) Collect information and submit a consolidated report on natural disaster management and recovery within its jurisdiction to superior Steering Committees for Natural Disaster Management and Search and Rescue on a periodic basis and after each natural disaster or at the request of the Government and Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control.

Article 19. Benefits for watchmen and persons mobilized to engage in natural disaster management and recovery

1. Watchmen and persons mobilized to engage in natural disaster management and recovery (at the office and on the scene) shall receive shift work benefits, allowances and overtime pay as prescribed.

2. Persons that have the power to decide to mobilize human resources, supplies, vehicles and equipment of organizations and individuals under their management shall provide state funding for participants in natural disaster management, search and rescue or refund or compensate organizations and individuals mobilized to engage in natural disaster management and recovery.

Article 20. Reporting regulations

Reports on natural disaster management and recovery shall be submitted in accordance with the law on natural disaster management and the following regulations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Direct report means the reporting of natural disaster developments by telephone, mobile phone or through the transmission of data and images about severe emergencies and damage that are caused to road traffic and threaten people’s life so that remedial measures shall be immediately taken;

b) Daily report means a written report submitted by email or fax before 08:00 and 16:00 during a natural disaster so that developments are grasped and remedial measures are promptly adopted or proposed to the superior authority.

2. Quick report means a written report prepared by an authority or unit after a natural disaster and submitted to the superior Steering Committee for Natural Disaster Management and Search and Rescue to report damage, effects, remedial measures and proposals (if any).

3. Ad hoc report: Upon receipt of the request for an ad hoc report from superior natural disaster management authorities, the recipients shall submit the report as requested to serve the natural disaster management-related tasks.

4. Annual report: Before January 15, the Steering Committee for Natural Disaster Management and Search and Rescue affiliated to the Directorate for Roads of Vietnam shall prepare an annual report on natural disaster management enclosed with a natural disaster management plan for the next year, recommendations and proposals (if any) and submit them to the Steering Committee for Natural Disaster Management and Search and Rescue affiliated to the Ministry of Transport, which will submit a consolidated report to the Central Committee for Natural Disaster Management, and prepare a natural disaster management plan

Article 21. Inspection of natural disaster management and recovery

1. The Ministry of Transport and Directorate for Roads of Vietnam shall prepare an annual inspection plan and inspect the compliance of regulations of the law on natural disaster management and recovery and management, storage and use of standby supplies and equipment by relevant authorities and units.

In order to cope with natural disaster developments, the Steering Committee for Natural Disaster Management and Search and Rescue affiliated to the Ministry of Transport and Steering Committee for Natural Disaster Management and Search and Rescue affiliated to the Directorate for Roads of Vietnam and competent authorities shall carry out ad hoc inspections to remedy shortcomings and take actions against violations to increase the effectiveness in state management of natural disaster management and recovery.

2. Departments of Road Management, Departments of Transportationation, project management units and road work construction and operation enterprises shall, within their jurisdiction and according to local conditions, proactively carry out periodic and ad hoc inspections of compliance of regulations on natural disaster management and recovery, and management, storage and use of standby supplies and equipment by their affiliates, enterprises and construction contractors in areas under their management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter VII

IMPLEMENTATION CLAUSE

Article 22. Implementation clause

1. This Circular comes into force from March 28, 2019 and supersedes the Circular No. 30/2010/TT-BGTVT dated October 01, 2010 of the Minister of Transport.

2. The documents about the first step traffic safety assurance and natural disaster recovery which have been prepared and submitted to a competent authority for appraisal but have not yet been approved before March 28, 2019 shall continue to be appraised and approved as prescribed in Article 21 of the Circular No. 30/2010/TT-BGTVT dated October 01, 2010 of the Minister of Transport.

3. The Chief of the Ministry Office, the Chief Inspector of the Ministry, Directors, Director General of the Directorate for Roads of Vietnam, Directors of Departments of Transportation of provinces and central-affiliated cities, heads of relevant authorities, organizations and individuals are responsible for the implementation of this Circular./.

 

 

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Le Dinh Tho

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.735

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!