Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 12/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 09/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG ĐINH LA THĂNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2011, NĂM CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GT VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2012 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngày 07/01/2012 tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011, năm Chất lượng công trình 2011 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải; đại diện lãnh đạo các Sở Giao thông vận tải trong cả nước; đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo một số hội, hiệp hội trong lĩnh vực giao thông vận tải và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2011, năm Chất lượng công trình 2011 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 của Bộ GTVT vinh dự được đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo: “Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012”, “Báo cáo tổng kết công tác năm chất lượng công trình giao thông 2011 và triển khai kế hoạch thực hiện 2012” do các đồng chí Lãnh đạo Bộ GTVT trình bày; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tham luận của một số đại biểu đại diện trên các lĩnh vực công tác của ngành. Thay mặt lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã kết luận như sau:

Trong năm 2011, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể CBCNV-LĐ, ngành GTVT đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành công, hoàn thành tương đối toàn diện nhiệm vụ kế hoạch trên hầu hết các lĩnh vực công tác: công tác xây dựng thể chế, chính sách của ngành GTVT tiếp tục được nâng cao về chất lượng, phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ của ngành: khối lượng thực hiện và giải ngân xây dựng cơ bản đạt mức cao, nhiều công trình quan trọng đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng kịp thời phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, đồng thời khởi công nhiều dự án trọng điểm của quốc gia, dự án quan trọng của ngành; sản lượng vận tải tiếp tục tăng trưởng cao, chất lượng dịch vụ vận tải từng bước đáp ứng nhu cầu của xã hội, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được triển khai quyết liệt, đạt hiệu quả đáng ghi nhận, cả 3 tiêu chí về tai nạn đều giảm so với năm 2010.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ kế hoạch đã nêu trong Báo cáo, đồng thời, tập trung thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Triển khai các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Nghị quyết của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm 2012 và giai đoạn từ nay đến năm 2020

- Khẩn trương triển khai các công việc được phân công khi Bộ ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/1/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

- Tổ chức học tập và quán triệt của Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đặc biệt là hai nội dung sau:

+ Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020: cần xác định đây là thời cơ lớn để ngành GTVT vượt qua sự trì trệ, sức ì của hệ thống, tăng tốc phát triển, tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu mô hình tăng trưởng để bước vào quỹ đạo phát triển bền vững.

+ Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay: trong đó tập trung vào xác định vai trò tiên phong gương mẫu và trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm cụ thể của các Lãnh đạo Bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chấm dứt tình trạng khi có vụ việc xảy ra trong phạm vi quản lý của ngành GTVT mà không có cá nhân, cơ quan nào chịu trách nhiệm. Vụ TCCB tham mưu Bộ thông qua Quy chế về trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước của ngành GTVT.

- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT chỉ đạo việc học tập, quán triệt và triển khai Chương trình của Đảng bộ Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về hai nội dung nêu trên.

2. Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án chiến lược và quy hoạch phát triển ngành GTVT, các đề án khác

- Các cơ quan tham mưu, cơ quan quản lý chuyên ngành nâng cao tính trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm, chủ động tham mưu đề xuất cho Bộ ban hành các chính sách phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân; nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ GTVT; triển khai đầy đủ các giải pháp đột phá của ngành GTVT.

- Tiếp tục rà soát, cập nhật các chiến lược, quy hoạch và hoàn chỉnh các quy hoạch chuyên ngành cho phù hợp với chiến lược phát triển giao thông vận tải đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Các cơ quan tham mưu, cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ phối hợp với các Sở GTVT cập nhật quy hoạch GTVT chi tiết tại từng địa phương.

- Các cơ quan, đơn vị tập trung nhân lực, thời gian và trí tuệ để thực hiện chương trình công tác đã đăng ký trong năm. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc hoàn thành các đề án đã đăng ký. Vụ Pháp chế chủ trì đôn đốc thực hiện và hàng tháng báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách có chỉ đạo kịp thời.

- Vụ Pháp chế đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng tại văn bản số 76/BGTVT-PC ngày 05/1/2012 về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL, tiêu chuẩn, quy chuẩn về giao thông vận tải về những vấn đề như: chất lượng công trình, công tác đào tạo, sát hạch lái xe, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, phòng chống cháy nổ phương tiện vận tải …

3. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và đảm bảo chất lượng công trình giao thông

- Vụ KHĐT tiếp tục rà soát, xác định các dự án đầu tư quan trọng, cấp bách phải đầu tư trong vòng 10 năm tới; tham mưu Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về khả năng hoàn thành việc mở rộng QL1 trong khoảng thời gian từ nay đến hết năm 2015, đề xuất giải pháp và kế hoạch tổ chức thực hiện để đảm bảo hoàn thành mục tiêu này.

- Các Sở GTVT từ thực tiễn chủ động đề xuất các cơ chế triển khai các dự án BT, BOT trong địa bàn do đơn vị quản lý, trình Bộ xem xét phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Các cơ quan, đơn vị cần xác định việc đảm bảo chất lượng công trình giao thông là lương tâm, trách nhiệm và danh dự của ngành GTVT.

- Cục QLXD&CLCTGT đề xuất cơ chế kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ thi công và hoàn thành công trình; tăng cường việc kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về chất lượng và tiến độ các dự án, công trình giao thông. Các Ban QLDA đề xuất các thể chế, chính sách để đảm bảo các dự án được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

4. Công tác quản lý nhà nước về vận tải

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải, hướng tới dịch vụ vận tải văn minh, hiện đại, kết nối giữa các phương thức vận tải để tăng năng lực cạnh tranh và giảm chi phí; tăng năng lực vận tải đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa để giảm tải cho đường bộ.

5. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông

- Các cơ quan, đơn vị trong ngành quyết liệt triển khai nội dung đã đề ra tại Kế hoạch năm ATGT 2012, xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là trách nhiệm của toàn dân, nhưng trước hết là trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT.

- Văn phòng UBATGT có văn bản kiến nghị với UBND các tỉnh về việc kiện toàn Ban ATGT tại các địa phương và triển khai mạnh mẽ các giải pháp của năm ATGT 2012; lấy kết quả thực hiện làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các địa phương.

- Triển khai mạnh mẽ các giải pháp cấp bách giảm ùn tắc tại các thành phố lớn, tiếp tục đề xuất Chính phủ về việc thực hiện đề án thu phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân và phí ô tô đi vào trung tâm thành phố trong giờ cao điểm.

6. Công tác tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp:

- Tổ chức lại các doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, công khai, minh bạch hoạt động sản xuất kinh doanh; tích cực triển khai các đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp trong ngành GTVT hỗ trợ, chia sẻ với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn để cùng vượt qua những thách thức của năm 2012.

7. Các công tác trọng tâm khác

- Các cơ quan, đơn vị chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ đột phá của ngành GTVT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.

- Lãnh đạo các đơn vị quan tâm, chăm lo đời sống công nhân, người lao động; trước mắt, đảm bảo trả lương, thưởng đầy đủ cho người lao động trong ngành GTVT trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Các đơn vị tổ chức ra quân ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn, đặc biệt là triển khai ngay công tác thi công tại các dự án, công trình trọng điểm của quốc gia, các công trình quan trọng của ngành GTVT.

Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra từ năm 2011, Lãnh đạo Bộ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của năm 2012 của Bộ GTVT, góp phần cùng với Chính phủ thực hiện tốt việc tái cơ cấu nền kinh tế, đưa đất nước bước vào tiến trình phát triển mới, hiệu quả, bền vững hơn.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ủy ban Kiểm tra TW Đảng (để b/c);
- Ban Tổ chức TW Đảng (để b/c);
- Văn phòng TW Đảng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn ngành GTVT;
- Văn phòng UBATGTQG;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các Tập đoàn, Tổng công ty 90, 91;
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 12/TB-BGTVT kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2011, năm chất lượng công trình giao thông và triển khai nhiệm vụ kế hoạch ngày 09/01/2012 của Bộ Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.078

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!