Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 108/TB-BGTVT nội dung cuộc họp Kế hoạch triển khai Công ước STCW78/2010 năm 2013 và Phương án cơ cấu, tổ chức mới của Ban Thư ký IMO Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 108/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Bảo Ngọc
Ngày ban hành: 25/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG CUỘC HỌP KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG ƯỚC STCW78/2010 NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG ÁN CƠ CẤU, TỔ CHỨC MỚI CỦA BAN THƯ KÝ IMO VIỆT NAM

Tiếp tục thực hiện Quyết đnh số 2022/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 và Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp Ban Chỉ đạo để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 theo Thông báo số 536/TB-BGTVT ngày 14/9/2012 của Bộ Giao thông vận tải; triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Thư ký IMO Việt Nam Nguyễn Văn Công tại Hội nghị tổng kết công tác Ban Thư ký IMO Việt Nam năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 theo Thông báo số 01/TB-BTK.IMO ngày 04/01/2013 của Ban Thư ký IMO Việt Nam, ngày 22/02/2013, tại Phòng họp số 2D, Nhà D, Cơ quan Bộ GTVT, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi - Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ đã chủ trì cuộc họp về Kế hoạch triển khai Công ước STCW78/2010 năm 2013.

Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo, chuyên viên của các cơ quan, đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Y tế GTVT, Văn phòng Ban Thư ký IMO Việt Nam, Trường Đại học Hàng hải, Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Hàng hải I, và Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP. Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị đã báo cáo các nội dung, nhiệm vụ được giao theo Thông báo s536/TB-BGTVT và Quyết định số 2022/QĐ-BGTVT. Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên tham dự cuộc họp đã thống nhất với kết luận của chủ trì cuộc họp về những nội dung chủ yếu sau:

I. Về Kế hoạch triển khai Công ước STCW78/2010 năm 2013

Các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao theo Thông báo số 536/TB-BGTVT và Quyết định số 2022/QĐ-BGTVT về cơ bản đã đảm bảo theo tiến độ, kế hoạch.

Để đảm bảo việc các tiêu chuẩn sửa đổi của Công ước STCW78/2010 áp dụng cho các học viên vào học tập, huấn luyện tại các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên của Việt Nam theo đúng kế hoạch (sau ngày 01/7/2013), các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung công việc năm 2013 theo Thông báo số 536/TB-BGTVT và Quyết định số 2022/QĐ-BGTVT , trong đó tập trung thực hiện một số các nội dung công việc sau:

1. Trường Đại học Hàng hải

- Xây dựng bộ đề thi (kèm theo đáp án và hướng dẫn sử dụng) để cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho Sỹ quan quản lý chuyên ngành Điều khiển tàu biển (hạng tàu từ 3000 GT trở lên), chuyên ngành Khai thác máy tàu biển (hạng tàu có tổng công suất máy chính từ 3000 KW trở lên) và Sỹ quan kỹ thuật điện theo Thông tư số 11/2012/TT-GTVT, trình Bộ GTVT thẩm định, ban hành. Thời gian hoàn thành, trình Bộ Giao thông vận tải trước ngày 01/4/2013 (kèm theo báo cáo danh sách Ban chủ nhiệm xây dựng, quá trình xây dựng).

- Xây dựng bộ đề thi (kèm theo đáp án và hướng dẫn sử dụng) để cấp chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành Khai thác máy tàu biển cho 3 trình độ theo Thông tư số 11/2012/TT-GTVT, trình Bộ GTVT thẩm định, ban hành. Thi gian hoàn thành, trình Bộ Giao thông vận tải trước ngày 01/5/2013 (kèm theo báo cáo danh sách Ban chủ nhiệm xây dựng, quá trình xây dựng).

- Khẩn trương hoàn thành hồ sơ báo cáo Bộ GTVT để được chấp thuận triển khai tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện theo Thông tư số 11/2012/TT-GTVT, đặt biệt khóa Huấn luyện viên chính ở phía khu vực phía Bắc.

2. Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

- Xây dựng bộ đề thi (kèm theo đáp án và hướng dẫn sử dụng) để cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho Sỹ quan mức vận hành chuyên ngành Điều khiển tàu biển (hạng tàu từ 500 GT trở lên), chuyên ngành Khai thác máy tàu biển (hạng tàu có tổng công suất máy chính từ 750 KW trở lên) theo Thông tư số 11/2012/TT-GTVT, trình Bộ GTVT thẩm định, ban hành để áp dụng thống nhất trong cả nước từ ngày 01/7/2013. Thời gian hoàn thành, trình Bộ Giao thông vận tải trưc ngày 01/4/2013 (kèm theo báo cáo danh sách Ban chủ nhiệm xây dựng, quá trình xây dựng).

- Xây dựng bộ đề thi (kèm theo đáp án và hướng dẫn sử dụng) để cấp chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành Điều khiển tàu biển cho 3 trình độ theo Thông tư số 11/2012/TT-GTVT, trình Bộ GTVT thẩm định, ban hành. Thời gian hoàn thành, trình Bộ Giao thông vận tải trước ngày 01/5/2013 (kèm theo báo cáo danh sách Ban chủ nhiệm xây dựng, quá trình xây dựng).

- Khẩn trương hoàn thành hồ sơ báo cáo Bộ GTVT để được chấp thuận triển khai tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện theo Thông tư số 11/2012/TT-GTVT, đặt biệt khóa Huấn luyện viên chính ở phía khu vực phía Nam.

3. Trường Cao đẳng Hàng hải I

- Xây dựng bộ đề thi (kèm theo đáp án và hướng dẫn sử dụng) để cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho Sỹ quan quản lý chuyên ngành Điều khiển tàu biển (các hạng tàu dưới 3000 GT), chuyên ngành Khai thác máy tàu biển (các hạng tàu có tổng công suất máy chính dưới 3000 KW) và Sỹ quan vận hành chuyên ngành Điều khiển tàu biển (hạng tàu từ 50 GT đến dưới 500 GT hành trình gần bờ), chuyên ngành Khai thác máy tàu biển (hạng tàu có tổng công suất máy chính từ 75 KW đến dưới 750 KW) theo Thông tư số 11/2012/TT-GTVT, trình Bộ GTVT thẩm định, ban hành. Thời gian hoàn thành, trình Bộ Giao thông vận tải trước ngày 01/4/2013 (kèm theo báo cáo danh sách Ban chủ nhiệm xây dựng, quá trình xây dựng).

- Khẩn trương hoàn thành hồ sơ báo cáo Bộ GTVT để được chấp thuận triển khai tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện theo Thông tư số 11/2012/TT-GTVT.

4. Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP. Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên khác

Khẩn trương hoàn thành hồ sơ báo cáo Bộ GTVT để được chấp thuận triển khai tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện theo Thông tư số 11/2012/TT-GTVT.

5. Các Vụ, Cục, Văn phòng Ban Thư ký IMO Việt Nam

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 2022/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 và các văn bản liên quan.

II. Về phương án cơ cấu, tổ chức mới của Ban Thư ký IMO Việt Nam

Hầu hết các thành viên dự họp đều thống nhất với đề xuất của Vụ Tổ chức cán bộ phương án thành lập thêm các tiểu ban phụ trách các Công ước khác nhau mà Việt Nam đã tham gia; thành phần của các tiểu ban bao gồm Trưởng tiểu ban là các thành viên Ban Thư ký IMO Việt Nam, các ủy viên là các chuyên gia am hiểu về các Công ước, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo phương án cụ thể trình Tổng Thư ký IMO Việt Nam xem xét, quyết định.

Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi - Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan để biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưng Bộ GTVT (để báo cáo);
-
Th trưng Nguyễn Văn Công (để báo cáo);
- Vụ trưng Vụ TCCB (để báo cáo);
-
Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (Nđt).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TCCB
PHÓ VỤ TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
BAN CHỈ ĐẠO ĐỂ TRIỂN KHAI
CÔNG ƯỚC STCW78 SỬA ĐỔI
Trần Bảo Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 108/TB-BGTVT nội dung cuộc họp Kế hoạch triển khai Công ước STCW78/2010 năm 2013 và Phương án cơ cấu, tổ chức mới của Ban Thư ký IMO Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.427
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238