Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 926/QĐ-UBND phê duyệt danh mục chi tiết Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 926/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 25/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 926/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NHẰM GIẢM THIỂU ÙN TẮC VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của Hội đng nhân dân Thành phố về Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Ni về việc ban hành chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kế hoạch vốn dự án cải tạo, sửa chữa sử dụng ngun vn sự nghiệp của ngân sách thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của liên Sở: Giao thông vận tải - Tài chính tại T trình số 89/TTrLS: GTVT-TC ngày 29/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục và kinh phí chuẩn bị đầu tư các công trình thuộc Chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội, với tổng kinh phí là 8.200.000.000 đồng (Tám tỷ, hai trăm triệu đồng) như sau:

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

* Nguồn kinh phí: dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc giao thông năm 2016 mục chi sự nghiệp giao Sở Giao thông vận tải tại Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao Sở Tài chính phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện đầu tư các công trình trên, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ch tịch UBND TP (để b/c);
- PCT: Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Văn Sửu;
- VPUB: PCVP: Nguyễn Ngọc Kỳ, Lưu Quang Huy, TH, XDGT;
- Lưu VT, XDGT Hi.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NHẰM GIẢM THIỂU ÙN TẮC VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

TT

Tên chương trình mục tiêu

Địa điểm

Kinh phí
phân bổ

Ghi chú

 

TNG CỘNG

 

8.200

 

A

Tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân, tạo thói quen sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cng

 

4.200

 

1

Phối hợp với các cơ quan: các Báo, Đài phát thanh truyền hình trung ương và địa phương; các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn để tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực giao thông vn tải

 

1.000

 

2

Tuyên truyền hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (luồng tuyến...) để khuyến khích người dân sử dụng phương tin công cng.

 

2.000

 

3

Tổ chức hội thảo đưa ra các đề xuất, giải pháp giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố (với các chuyên gia, các Sở, ngành, các hội nghnghiệp...)

 

200

 

4

Tổ chức tập huấn cho các lực lượng tự quản, thanh niên tình nguyện, Mặt trận tquốc, Hội Phụ nữ về pháp luật giao thông, các kỹ năng trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, tham gia điều tiết giao thông

 

1.000

 

B

Công tác tổ chức quản lý và điều hành giao thông

 

3.600

 

I

Các công trình có tổng mức đầu tư dự kiến 3 tỷ đồng

 

2.710

 

1

Lập để án hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân trên địa bàn Thành phố

 

700

 

2

T chức giao thông các nút bằng đèn tín hiệu (vốn chuẩn b dự án)

 

1.240

 

2.1

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút Hoàng Quốc Vit - Nguyễn Văn Huyên

quận Cu Giấy

80

 

2.2

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút đường 70 - Phương Canh

quận Nam Từ Liêm

50

 

2.3

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút giao giữa đường Nguyễn Hoàng với đường Trn Bình

quận Nam Từ Liêm

60

 

2.4

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút giao giữa đường Nguyễn Cơ Thạch với đường Lưu Hữu Phước

quận Nam Từ Liêm

60

 

2.5

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút giao đường gom vành đai 3 - đường Nguyễn Tam Trinh

quận Hoàng Mai

70

 

2.6

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Linh Đường

quận Hoàng Mai

60

 

2.7

Lắp đặt đèn tín hiệu và tổ chức giao thông nút Ngã Tư Sở

quận Đống Đa, Thanh Xuân

60

 

2.8

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Tuân

quận Thanh Xuân

60

 

2.9

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút Nguyễn Ngọc Nại - Vương Thừa Vũ

quận Thanh Xuân

50

 

2.10

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút Minh Khai - Nguyễn Khoái

quận Hai Bà Trưng

60

 

2.11

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút Đoàn Trần Nghip - Bà Triệu

quận Hai Bà Trưng

50

 

2.12

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút giao đường Phạm Văn Đồng và đường vào khu nhà ở Thành ủy

quận Bắc Từ Liêm

50

 

2.13

Lp đặt đèn tín hiệu giao thông đường 419 (80 cũ) Km 10+400 (ngã tư vào chùa Tây Phương, huyn Thạch Thất)

huyện Thạch Thất

60

 

2.14

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút Quốc lộ 21B - đường 429 (ngã tư Vác)

huyện Thanh Oai

50

 

2.15

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút Quốc lộ 32 - đường Phú Mỹ (thị trấn Tây Đằng)

huyện Ba Vì

60

 

2.16

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút giao QL32 ti Km43+600 với đường Phú Hà

thị xã Sơn Tây

60

 

2.17

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút giao QL21 tại Km 10+600 với đường vào trường Sỹ quan Lc Quân

thị xã Sơn Tây

50

 

2.18

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút ngã ba ga Thường Tín (QL1A với tỉnh lộ 427)

huyện Thường Tín

60

 

2.19

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút đường Bắc Thăng Long Vực Dê - đường Quốc lộ 23 (Hải Bối)

huyện Đông Anh

60

 

2.20

Lắp đặt đèn cảnh báo nháy vàng đảm bảo an toàn giao thông các nút giao thông H Chí Minh (giao cắt với đường 446; đường đi Huyện Quốc Oai; Chợ Cá; đường vào sân Golf Skylake; đường vào Trung tâm huấn luyn Miếu Môn)

huyện Chương Mỹ, Quốc Oai

50

 

2.21

Sơn kẻ, tổ chức giao thông đường Lê Đức Th

quận Nam Từ Liêm

40

 

2.22

Sơn kẻ, tổ chức giao thông đường Lê Quang Đo

quận Nam Từ Liêm

40

 

3

Cải tạo, sửa chữa mặt đường, vỉa hè tại một số nút giao, một số tuyến đường và một số vị trí giao cắt với đường sắt (vốn chuẩn bị d án)

 

350

 

3.1

Cải tạo, sửa chữa đường Nguyễn Hoàng Tôn

quận Bc Từ Liêm

50

 

3.2

Cải tạo, sửa chữa đường Vĩnh Hưng

quận Hoàng Mai

50

 

3.3

Cải tạo, sửa chữa đường Định Công

quận Hoàng Mai

40

 

3.4

Cải tạo, sửa chữa đường nối Vĩnh Hoàng - Lĩnh Nam

quận Hoàng Mai

40

 

3.5

Cải tạo, sửa chữa đường phố Bà Triệu đoạn từ Nguyễn Du - Đi Cồ Việt

quận Hai Bà Trưng

50

 

3.6

Cải tạo, sửa chữa đường Tam Trinh (bên phía Đông sông Kim Ngưu) đoạn từ cầu KU1 - cầu KU0

quận Hai Bà Trưng

40

 

3.7

Cải tạo, sửa chữa đường Trương Định

quận Hai Bà Trưng

40

 

3.8

Cải tạo, sửa chữa đường từ Đại Áng (huyện Thanh Trì) đến xã Khánh Hà (huyện Thường Tín)

huyện Thanh Trì, Thường Tín

40

 

4

Cải tạo, chỉnh trang, kết nối hạ tầng một số tuyến đường (vốn chuẩn bị dự án)

 

120

 

4.1

Cải tạo, chỉnh trang, tổ chức giao thông nút giao Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh

quận Cầu Giấy

40

 

4.2

Ci tạo, chỉnh trang, tổ chức giao thông nút giao Trần Duy Hưng - cổng Grand Plaza

quận Cầu Giấy

40

 

4.3

Cải tạo, chỉnh trang, tổ chức giao thông nút giao Trần Duy Hưng - cổng Charmvit

quận Cầu Giấy

40

 

5

Lắp đặt một số cầu thép lắp ghép, dàn Benley tại một số vị trí cần thiết qua các sông trên địa bàn Thành phố (như sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, sông Nhuệ...) (vốn chuẩn b d án)

 

300

 

5.1

Lắp đặt dàn Benley qua sông Kim Ngưu tại vtrí mương K4A (quận Hoàng Mai)

quận Hoàng Mai

150

 

5.2

Lắp đặt dàn Benley qua sông Kim Ngưu tại vị trí thượng lưu cầu Kim Ngưu - Đền Lừ

quận Hoàng Mai

150

 

II

Các công trình có tổng mức đầu tư dự kiến 3 t đồng (vốn chuẩn bị dự án)

 

890

 

C

Giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, giải tỏa các lấn chiếm lòng đường vỉa hè

 

400

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 926/QĐ-UBND phê duyệt danh mục chi tiết Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.019

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54