Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 90/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 12/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 90/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE LẠNG SƠN THUỘC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ - CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 879/2002/QĐ-BGTVT ngày 01/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Trung tâm Đào tạo lái xe Lạng Sơn trực thuộc Trường Lái xe - Cục Đường bộ Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 5340/CĐBVN-TCCB ngày 18/12/2008;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Trung tâm Đào tạo lái xe Lạng Sơn trực thuộc Trường Lái xe (nay là Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ) - Cục Đường bộ Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 879/2002/QĐ-BGTVT ngày 01/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Trung tâm Đào tạo lái xe Lạng Sơn trực thuộc Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ - Cục Đường bộ Việt Nam chấm dứt hoạt động kể từ ngày 01/4/2009.

Điều 3. Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ thực hiện trình tự, thủ tục giải thể Trung tâm Đào tạo lái xe Lạng Sơn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Bộ: Công an, LĐTBXH, Tài chính;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Các Sở: GTVT, LĐTBXH Lạng Sơn;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 90/QĐ-BGTVT ngày 12/01/2009 giải thể Trung tâm Đào tạo lái xe Lạng Sơn thuộc Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ - Cục Đường bộ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.581

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!