Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 88/2004/QĐ-UB điều chỉnh khoản 1 & 2, điều 3, chương II của Quy chế thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 88/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Hồ Thị Thanh Lâm
Ngày ban hành: 06/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/2004/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 06 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 1 & 2, ĐIỀU 3, CHƯƠNG II QUY CHẾ THU NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số: 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 25/2003/TT-BTC ngày 28/3/2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thu nộp quản lý sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông và Thông tư số: 47/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính về sửa đổi Thông tư số 25/2003/TT-BTC ngày 28/3/2003;

Căn cứ Quyết định số: 64/2003/QĐ-UB ngày 14/7/2003 và Quyết định số: 31/2004/QĐ-UB ngày 28/5/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông và điều chỉnh khoản 1 & 6, điều 3, chương II Quy chế thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông;

Theo đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh tại Tờ trình số: 104/TT-ATGT ngày 11/11/2004 và Sở Tài chính tại Tờ trình số: 2163/TC-NS ngày 24/11/2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh khoản 1 & 2, điều 3, chương II của Quy chế thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông ban hành kèm theo Quyết định số: 64/2003/QĐ-UB ngày 14/7/2003 và Quyết định số: 31/2004/QĐ-UB ngày 28/5/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam , như sau:

- Sửa đổi khoản 1 lại là: Dành 37% tổng thu đưa vào cân đối ngân sách địa phương để chi cho công tác đảm bảo TTATGT theo quyết định của UBND các cấp. Riêng đối với phần thu phạt ATGT do tỉnh quản lý dành 1% (còn lại 36% chi cho các lực lượng khác) để bổ sung cho lực lượng Công an tỉnh.

- Sửa đổi khoản 2 lại là: Trích 30% cho lực lượng Công an tham gia giữ gìn TTATGT trên địa bàn. Riêng đối với phần thu phạt ATGT do tỉnh quản lý dành 31% để hỗ trợ lực lượng Công an tỉnh chi cho các hoạt động phối hợp với các lực lượng khác trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm ATGT, trong đó lực lượng cảnh sát 113: 2% và các lực lượng khác: 29%;

- Quy định sửa đổi nêu trên được căn cứ để trích phân bổ khoản thu xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/10/2004.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số: 64/2003/QĐ-UB ngày 14/7/2003 và Quyết định số: 31/2004/QĐ-UB ngày 28/5/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông - Vận tải, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện - thị xã và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3.
-TVTU,TTHĐND,UBND
- Viện Kiểm sát NS tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh
- CPVP.
- Phòng PC 13 Công an tỉnh.
- Lưu VT, KTTH,KTN,TVụ

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Thị Thanh Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 88/2004/QĐ-UB điều chỉnh khoản 1 & 2, điều 3, chương II của Quy chế thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.498

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13