Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 634/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 634/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 11/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 634/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG CHO KHÁCH DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch (sau đây gọi chung là Đề án) với các nhiệm vụ tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

2. Vụ An toàn giao thông chủ trì đôn đốc, báo cáo, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h);
- Các Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Viện Chiến lược và Phát
triển GTVT;
- Các tổng Công ty: Đường sắt VN; Hàng không VN; Cảng hàng không VN; Quản lý bay VN
;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, ATGT (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG CHO KHÁCH DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số: 634/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải)

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch

 

 

 

1

Rà soát, sửa đổi, bổ sung (hoặc lồng ghép trong quá trình sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan) một số quy định nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch, cụ thể:

 

 

 

-

Quy định trên phương tiện vận tải khách du lịch đường bộ, đường thủy nội địa phải trang bị: Camera giám sát người điều khiển, nhân viên phục vụ và hành khách; thiết bị báo cháy, chữa cháy tự động; niêm yết đường dây nóng phản ánh chất lượng dịch vụ; niêm yết thông tin hướng dẫn cho hành khách về an toàn giao thông, thoát hiểm khi xảy ra sự cố và được thể hiện dạng song ngữ Việt - Anh.

Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đường thủy nội địa VN; Cục Đăng kiểm VN

Các Vụ: VT, PC, ATGT, KHCN

2019-2022

-

Quy định doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô phải có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông.

Tổng cục Đường bộ VN

Các Vụ: VT, PC, ATGT

2019-2022

-

Quy định hướng dẫn về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải và bảo đảm an toàn kỹ thuật đối với các phương tiện vận tải khách du lịch mới (phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí dưới nước; tàu hỏa leo núi...).

Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đường thủy nội địa VN; Cục Đăng kiểm VN; Cục Đường sắt VN

Các Vụ: VT, PC, KHCN, ATGT

2019-2022

2

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan trong chia sẻ thông tin về phương tiện vận ti khách du lịch; giấy phép, chứng chỉ nghiệp vụ của người điều khiển, nhân viên phục vụ; thông tin đăng ký, đăng kim phương tiện; xử lý vi phạm hành chính; tai nạn giao thông... trong hoạt động vận tải khách du lịch đường bộ, đường thủy nội địa.

Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đường thủy nội địa VN; Cục Đăng kiểm VN

Các Vụ: ATGT, PC, VT

2019-2025

3

Phối hợp cơ quan chức năng của Bộ Công an xây dựng mẫu cơ sở dữ liệu thống kê tai nạn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch đường bộ, đường thủy nội địa.

Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đường thủy ni địa VN

Vụ ATGT

2019-2020

4

Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính trong tổ chức, quản lý, khai thác và bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch; chú trọng vào các thủ tục hành chính cho vận tải khách liên vận quốc tế (đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép, đăng ký, đăng kiểm...).

Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đường thủy nội địa VN; Cục Hàng hải VN; Cục Hàng không VN; Cục Đường sắt VN; Cục Đăng kiểm VN

Văn phòng Bộ;

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KHCN

2019-2022

5

Hướng dẫn các địa phương xây dựng quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch tại địa phương.

Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đường thủy nội địa VN

Các Vụ: VT; ATGT

2019-2025

II

Đầu tư xây dựng và nâng cao điều kiện bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông hỗ trợ phát triển du lịch

 

 

 

1

Rà soát, nâng cấp, cải tạo các đầu mối vận tải hành khách (bến xe, ga đường sắt, cảng thủy nội địa, cảng biển, cảng hàng không, trạm dừng nghỉ, trạm cứu hộ-cứu nạn...), đảm bảo bố trí tối ưu các khu chức năng, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, dịch vụ, tiện nghi phục vụ hành khách (gồm cả hành khách là người khuyết tật).

Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đường thủy nội địa VN; Cục Đường sắt VN; Cục Hàng không VN; Cục Hàng hải VN; Cục Y tế GTVT; Tổng công ty Đường sắt VN; Tổng công ty Cảng hàng không VN

Các Vụ: VT, KHCN

2019-2020

2

Phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương trong công tác rà soát, btrí, các điểm đón, trả khách, bến, bãi đỗ xe phục vụ phương tin vận tải khách du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch. Đảm bảo quỹ đất dành cho phát triển giao thông theo quy định, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch

Tổng cục Đường bộ VN

Các Vụ: VT, KCHTGT, Tổng cục Đường bộ VN

2019-2020

3

Rà soát, bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn giao thông, thông tin du lịch trên các tuyến đường bộ xuyên Á, các tuyến đường bộ chính yếu dẫn đến các cửa khẩu quốc tế, các trung tâm lưu trú du lịch, khu du lch.

Tổng cục Đường bộ VN;

Vụ KCHTGT, Vụ VT

2019-2020

4

Rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông tên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa.

Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đường thủy nội địa VN;

Các Vụ: KCHTGT, ATGT

2019-2020

5

Rà soát, cải tạo hệ thống đường ngang đường sắt; kiên quyết xóa bỏ các lối đi tự mở trên địa bàn khu vực đông dân cư, thuộc các khu đoạn đường sắt có tốc độ và mật độ chạy tàu cao.

Cục Đường sắt VN; Tổng công ty Đường sắt VN

Các Vụ: KCHTGT, ATGT

2019-2020

6

Đầu tư xây dựng các tuyến đường bộ chính yếu (cao tốc Bắc - Nam phía Đông...), các tuyến đường sắt phục vụ phát triển du lịch (tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt...); cải tạo luồng tuyến các tuyến vận tải hành khách từ bờ ra các đảo phát triển du lịch (Cô Tô, Cát Bà, Phú Quốc...).

Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đường thủy nội địa VN; Cục Đưng sắt VN; Cục Hàng hải VN; Tổng công ty Đường sắt VN

Vụ KHĐT và Vụ PPP

2019-2025

7

Đu tư xây dựng một số đầu mối vận tải hành khách với cơ sở vật chất, trang thiết bị, dịch vụ tiện nghi kết nối thông suốt, an toàn đến các vùng du lịch như: bến xe khách du lịch tại các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch; cảng, bến hành khách thủy nội địa, cảng biển hành khách quốc tế tại các đa phương phát triển du lịch (Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang...); trạm dừng nghỉ đường bộ trên các tuyến cao tốc, quốc l; cng hàng không quốc tế Long Thành.

Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đường thủy nội địa VN; Cục Đường sắt VN; Cục Hàng không VN; Cục Hàng hải VN; Tổng công ty Đường sắt VN; Tổng công ty Cảng Hàng không VN

Các Vụ: KHĐT, PPP, VT, KCHTGT

2019-2025

8

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, hoạt động vận tải khách du lịch. Tập trung ứng dụng trong công tác vận hành hệ thống giao thông thông minh trên các tuyến đường bộ; hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt; hệ thống phao tiêu, báo hiệu đường thủy nội địa, đường biển; hệ thống an toàn, an ninh hàng không.

Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đường thủy nội địa VN; Cục Đường sắt VN; Cục Hàng không VN; Cục Hàng hải VN; Tổng công ty Đường sắt VN; Tổng công ty Cảng Hàng không VN; Tổng công ty Quản lý bay VN

Các Vụ: KHCN; KCHTGT; VT

2019-2025

9

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý điều hành giao thông quốc gia cho tất cả các lĩnh vực giao thông vận tải.

Trung tâm Công nghệ thông tin; Vụ HKCN

Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đường thủy nội địa VN; Cục Đường sắt VN; Cục Hàng không VN; Cục Hàng hải VN; Tng công ty Đường sắt VN

2019-2022

III

Nâng cao chất lượng dịch vụ và điều kiện bảo đảm an toàn kỹ thuật của phương tiện vận tải khách du lịch

 

 

 

1

Tập trung đổi mới, phát triển đa dạng hóa đoàn phương tiện vận tải khách du lịch theo hướng hiện đại, tiện nghi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu đi lại của khách du lịch trong nước và quốc tế:

 

 

 

-

Hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải hành khách du lịch đường bộ: Tập trung phát triển đa dạng loại hình phương tiện và chất lượng dịch vụ; sử dụng công nghệ mới trong đảm bảo an toàn kỹ thuật, thân thiện với môi trường, tối thiểu đạt tiêu chuẩn khí thải EURO IV.

Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đăng kiểm VN

Các Vụ: VT, KHCN, ATGT

2019-2025

-

Hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải hành khách đường sắt: Tập trung nâng cao chất lượng toa xe khách, ưu tiên đầu tư mới một số toa xe chất lượng cao trên các đoạn tuyến đường sắt có lưu lượng khách du lịch lớn như Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang - Quy Nhơn...

Cục Đường sắt VN; Tng Công ty Đường sắt Việt Nam; Cục Đăng kiểm VN

Các Vụ: VT, KHCN

2019-2025

-

Hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải hành khách đường thủy nội địa: Tập trung phát triển đa dạng loại hình phương tiện (buýt đường sông, taxi thủy, tàu thủy cao tốc...) và chất lượng dịch vụ; chú trọng sử dụng công nghệ mới trong đảm bảo an toàn kỹ thuật; trang bị đủ số lượng phao, áo phao cho hành khách.

Cục Đường thủy nội địa VN; Cục Đăng kim VN

Các Vụ: VT, KHCN

2019-2025

-

Hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải hành khách đường biển: Tập trung phát triển các tuyến vận tải hành khách ven biển, từ bờ ra đảo; đầu tư các tàu biển chở khách đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn kỹ thuật đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Cục Hàng hải VN; Cục Đăng kiểm VN

Các Vụ: VT, KHCN

2019-2025

-

Hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải hành khách hàng không: Tập trung đổi mới các loại tàu bay được trang bị điều kiện an toàn kỹ thuật, công nghệ hiện đại; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trên các tuyến bay đến địa bàn trọng điểm phát triển du lịch trong nước và quốc tế.

Cục Hàng không VN

Các Vụ: VT, KHCN, ATGT

2019-2025

2

Nâng cao chất lượng công tác đăng ký, đăng kim và tăng cường quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giữa hai kỳ kim định đối với phương tiện vận tải khách du lịch.

Cục Đăng kiểm VN; Cục Đường thủy nội địa VN

Vụ KHCN, Thanh tra B

Hàng năm

3

Hướng dẫn các doanh nghiệp đảm bảo mức chi phí vận tải khách du lịch hợp lý, phù hợp với chất lượng dịch vụ cung cấp; có chính sách về giá vé, hình thức bán vé linh hoạt và kết nối đa phương thức; tăng cường cung cấp thông tin về chuyến đi và các dịch vụ hỗ trợ vận tải (tìm đường đi tối ưu, tra cứu giá cước, dịch vụ, kết nối các phương thức vận tải du lch...) to điều kiện thuận lợi cho khách du lịch.

Tổng cục Đựờng bộ VN; Cục Đường thủy nội địa VN; Cục Hàng không VN; Cục Hàng hải VN; Cục Đường sắt VN

Các Vụ: VT

2019-2025

IV

Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải khách du lịch

 

 

 

1

Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, quy trình cấp giấy phép, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ cho người điều khiển, thuyền viên, nhân viên phục vụ, trên phương tiện vận tải khách du lịch.

Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đường thủy nội địa VN; Cục Hàng hải VN; Cục Đường sắt VN; các Sở GTVT; Tổng công ty Đường sắt VN

Các Vụ: TCCB, PC, VT, ATGT

2019-2025

2

Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người điều khiển, thuyền viên, nhân viên phục vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch phù hợp với xu thế phát triển hội nhập quốc tế của ngành du lịch.

Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đường thủy nội địa VN; Cục Hàng hải VN; Cục Hàng không VN; Cục Đường st VN.

Các Vụ: TCCB, VT

2019-2025

3

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực quản lý, khai thác vận tải và bảo đảm an toàn giao thông chất lượng cao, tiếp cận với xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đường thủy nội địa VN; Cục Đưng sắt VN; Cục Hàng không VN; Cục Hàng hi VN; các Sở GTVT; Tổng công ty Đường sắt VN; Tổng công ty Cảng Hàng không VN; Tổng công ty quản lý bay VN

Các Vụ: VT, TCCB

2019-2025

4

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về quản lý, khai thác và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch. Tập trung xử lý các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đường thủy nội địa VN; Cục Đường sắt VN; Cục Hàng không VN; Cục Hàng hải VN; các Sở GTVT

Thanh tra Bộ; Các Vụ: VT, ATGT

Hàng năm

5

Tăng cường đầu tư trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải khách du lịch.

Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đường thủy nội địa VN; Cục Đường sắt VN; Cục Hàng không VN; Cục Hàng hải VN; các Sở GTVT

Thanh tra Bộ

2019-2025

V

Nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác tìm kiếm cứu nạn và cấp cứu tai nạn giao thông

 

 

 

 

Tăng cường đầu tư trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn và cấp cứu tai nạn giao thông đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đường thủy nội địa VN; Cục Đường sắt VN; Cục Hàng không VN; Cục Hàng hải VN; Cục Y tế giao thông vận tải; Tổng công ty Đường sắt VN; Tổng công ty Hàng không VN; Tổng công ty Cảng hàng không VN

 

2019-2025

VI

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông

 

 

 

1

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch, đơn vị vận tải khách du lịch; tập trung tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi... tại các đầu mối vận tải hành khách (bến xe khách, ga đường sắt, cảng hàng không, cảng thủy nội địa, cảng biển), cửa khẩu quốc tế, khu du lịch.

Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đường thủy nội địa VN; Cục Đường sắt VN; Cục Hàng không VN; Cục Hàng hải VN; Tổng công ty Đường sắt VN; các Sở GTVT; Tổng công ty Cảng hàng không VN

Các Vụ: ATGT, VT

2019-2025

2

Đa dạng hóa công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông trên phương tiện thông tin đại chúng (VOV giao thông, truyền hình Trung ương và địa phương, cơ quan báo chí), xây dựng chương trình tuyên truyền thông qua ng dụng trên điện thoại thông minh để tương tác trực tiếp với khách du lịch.

Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đường thủy nội địa VN; Cục Đường sắt VN; Cục Hàng không VN; Cục Hàng hải VN; Các Sở GTVT; Tổng công ty Đường sắt VN; Tổng công ty Cảng hàng không VN

Các Vụ: ATGT, VT

2019-2025

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 634/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.709

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75