Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 619/QĐ-CĐS năm 2006 ban hành tạm thời Quy chế trực, báo cáo, kiểm tra và lập hồ sơ khắc phục hậu quả bão lụt trong ngành đường sông do Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam ban hành

Số hiệu: 619/QĐ-CĐS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Đường sông Việt Nam Người ký: Sỹ Văn Khánh
Ngày ban hành: 08/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG SÔNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 619/QĐ-CĐS

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TẠM THỜI QUY CHẾ TRỰC, BÁO CÁO, KIỂM TRA VÀ LẬP HỒ SƠ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO LỤT TRONG NGÀNH ĐƯỜNG SÔNG

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG SÔNG VIỆT NAM

Căn cứ quyết định số 2569/2003/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sông Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1035/2000/QĐ-GTVT ngày 28 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy chế phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lụt trong ngành đường sông;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đường sông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tạm thời kèm theo quyết định này “Quy chế trực, báo cáo, kiểm tra và lập hồ sơ khắc phục hậu quả bão lụt trong ngành đường sông”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, mọi quy định trước đây khác, trái với quy định này đều được bãi bỏ.

Điều 3. Giám đốc các đơn vị quản lý đường thủy nội địa khu vực, giám đốc các Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực. Hiệu trưởng Trường Trung học Hàng giang Trung ương I, Hiệu trưởng Trường Trung học Hàng giang Trung ương II, Đội trưởng các Đội Thanh tra giao thông đường thủy nội địa, Trưởng các phòng KHĐT, TC, PCVT, QLĐS, TCCB, Chánh Thanh tra Cục, Chánh Văn phòng Cục Đường sông Việt Nam, các thành viên ban chỉ huy PCLB & TKCN Cục Đường sông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ GTVT (B/C);
- Cục trưởng (b/c);
- Chi cục ĐSPN (thực hiện);
- Các Phó Cục trưởng;
- Phòng KHĐT, TC, PCVT, QLĐS, TCCB.
- Thanh tra Cục;
- Lưu: VT, QLĐS.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Sỹ Văn Khánh

 

QUY CHẾ

TRỰC, BÁO CÁO, KIỂM TRA VÀ LẬP HỒ SƠ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO LỤT TRONG NGÀNH ĐƯỜNG SÔNG
(Ban hành kèm theo quyết định số 619/QĐ-CĐS ngày 8 tháng 5 năm 2006 của Cục Đường sông Việt Nam)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

Quy chế này quy định chế độ trực, báo cáo, kiểm tra và lập hồ sơ khắc phục hậu quả bão lụt trong ngành đường sông Việt Nam.

Đối tượng áp dụng của quy chế này là các đơn vị quản lý đường sông Trung ương và ủy thác, các Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực, các Đội Thanh tra giao thông đường thủy, các trường học thuộc Cục Đường sông Việt Nam.

Chương 2.

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC

Điều 2. Quy định về công tác trực chỉ huy phòng chống bão lụt tại văn phòng các đơn vị

Việc trực chỉ huy phòng chống bão lụt được triển khai khi có tin áp thấp nhiệt đới gần bờ, tin bão gần, lũ ở mức báo động 1 hoặc khi có chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên. Nhiệm vụ của công tác trực chỉ huy bao gồm:

- Theo dõi diễn biến của bão lụt và các báo cáo của các đơn vị cơ sở về tình hình bão lụt xảy ra;

- Nhận thông tin chỉ đạo từ cấp trên, phân tích nhận định và có ý kiến chỉ đạo các đơn vị cơ sở, điều động nhân lực, phương tiện thiết bị trong phạm vi quyền hạn của mình để ứng phó với các tình huống xảy ra;

- Chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan trong khu vực trong công tác khắc phục hậu quả khi có tình huống xấu xảy ra;

- Báo cáo về tình hình bão lụt, các biện pháp chống bão lụt cũng như các ý kiến kiến nghị với cấp trên.

Điều 3. Quy định về công tác trực phòng chống bão lụt tại các Trạm quản lý đường sông, các đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa

Việc trực phòng chống bão lụt tại các Trạm quản lý đường sông, các đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị cấp trên. Nhiệm vụ của công tác trực phòng chống bão lụt bao gồm:

- Theo dõi tình hình bão lụt trên phạm vi quản lý của đơn vị mình: Nhận thông tin chỉ đạo về công tác phòng chống bão lụt từ cấp trên;

- Trực trông coi phương tiện, nhà trạm thuộc phạm vi trách nhiệm của mình đảm bảo an toàn cho phương tiện, nhà trạm;

- Chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan trong khu vực trong công tác phòng chống bão lụt;

- Báo cáo tình hình lên cấp trên cũng như đề xuất các yêu cầu kiến nghị.

Điều 4. Tổ chức lực lượng xung kích tại các đơn vị

Lực lượng xung kích tại các đơn vị được thành lập nhằm đối phó với các tình huống bão lụt khẩn cấp cần huy động nhanh lực lượng tại chỗ, lực lượng xung kích hoạt động theo sự chỉ đạo trực tiếp của ban chỉ huy PCBL của đơn vị. Yêu cầu đối với lực lượng xung kích:

- Người tham gia có sức khỏe tốt, tinh thông nghiệp vụ;

- Khả năng tập trung lực lượng nhanh;

- Có sự chỉ huy đồng bộ thống nhất.

Điều 5. Nguồn tài chính cho công tác trực phòng chống bão lụt

- Đối với công tác trực chỉ huy sẽ được chấm công theo các đợt trực, cuối mỗi mùa bão lũ sẽ tổng kết và thanh toán theo hình thức thực thanh theo các quy định hiện hành và văn bản hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải;

- Đối với công tác trực tại các trạm quản lý đường sông, phần nhân công được tính trong dự toán quản lý, bảo trì đường thủy nội địa và được nghiệm thu thanh toán theo thực tế của từng quý theo quy trình nghiệm thu thanh toán của công tác quản lý, duy tu sửa chữa thường xuyên đường sông.

Chương 3.

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC BÁO CÁO

Điều 6. Quy định về chế độ báo cáo thường xuyên

Trong mùa bão lũ, các báo cáo thường xuyên bao gồm:

- Báo cáo về công tác chuẩn bị phòng chống bão lũ và phương án phòng chống bão lũ của đơn vị; báo cáo và phương án này được hoàn thành và gửi về Cục Đường sông Việt Nam trước ngày 20 tháng 5 hàng năm để làm cơ sở cho Cục Đường sông Việt Nam phê duyệt phương án cho đơn vị;

- Báo cáo công tác triển khai công tác phòng chống bão lũ của đơn vị sau khi có văn bản duyệt phương án của Cục Đường sông Việt Nam;

- Báo cáo tổng kết công tác phòng chống bão lũ và khắc phục hậu quả bão lụt của năm, báo cáo tổng kết này phải hoàn thành và gửi về Cục Đường sông Việt Nam chậm nhất là 30 ngày sau khi mùa bão lụt kết thúc.

Điều 7. Quy định về báo cáo nhanh sau bão lụt

Sau mỗi đợt bão lụt, các đơn vị lập báo cáo nhanh về tình hình sau bão lụt. Báo cáo được lập chậm nhất là 24 giờ sau khi hết ảnh hưởng của bão lụt và gửi về Cục Đường sông Việt Nam bằng FAX, văn bản chính thức sẽ được gửi sau theo đường bưu điện; nội dung báo cáo nhanh bao gồm:

- Diễn biến tình hình bão lụt trên địa bàn;

- Công tác triển khai phòng chống bão lụt của đơn vị;

- Thiệt hại sơ bộ do đợt bão lụt gây ra (lưu ý ước tính giá trị thiệt hại).

- Các biện pháp khắc phục.

(mẫu báo cáo nhanh theo phụ lục 1).

Điều 8. Quy định về báo cáo chính thức thiệt hại sau bão lũ

Chậm nhất là 48 tiếng đồng hồ sau khi hết ảnh hưởng của bão lụt, đơn vị phải có báo cáo chính thức về tình hình bão lụt; báo cáo được gửi trước một bản về Cục Đường sông Việt Nam bằng đường FAX, một bản chính gửi qua đường bưu điện. Nội dung của báo cáo chính thức cũng bao gồm các nội dung như báo cáo nhanh nhưng các số liệu cần chi tiết và chính xác, trong báo cáo chính thức cần có các kiến nghị, đề xuất đối với các cơ quan cấp trên.

(mẫu báo cáo chính thức theo phụ lục 2).

Điều 9. Quy định về công tác kiểm tra xác định thiệt hại

Sau mỗi đợt bão lụt, khi có thiệt hại về tài sản, cần phải tiến hành kiểm tra xác định thiệt hại, lập hồ sơ khắc phục trình cấp trên để phê duyệt theo trình tự sau:

Các trạm quản lý đường sông, các đại diện cảng vụ đường thủy nội địa tiến hành kiểm tra xác định thiệt hại trên phạm vi quản lý của mình cùng với các cơ quan hữu quan, lập biên bản thiệt hại báo cáo lên cơ quan cấp trên.

Các đơn vị quản lý đường thủy nội địa khu vực, các Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực tổng hợp, kiểm tra thiệt hại của đơn vị mình báo cáo Cục Đường sông Việt Nam.

Cục Đường sông Việt Nam tổ chức kiểm tra, xác minh thiệt hại của các đơn vị, tổng hợp báo cáo xem xét duyệt phương án khắc phục hậu quả cho các đơn vị.

Chương 4.

QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO LŨ 

Điều 10. Quy định về nội dung hồ sơ khắc phục hậu quả bão lụt

Hồ sơ khắc phục hậu quả bão lụt bao gồm:

- Tờ trình dự toán khắc phục hậu quả bão lụt;

- Thuyết minh phương án khắc phục hậu quả bão lụt;

- Dự toán của công tác khắc phục hậu quả bão lụt kèm các bản thuyết minh tính toán chi tiết;

- Các bản vẽ kỹ thuật;

- Các biên bản xác nhận thiệt hại do bão lụt gây ra:

+ Biên bản xác định thiệt hại của các Trạm Quản lý đường sông, các đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa có chữ ký và dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân xã (phường), cơ quan Công an (Công an xã phường) và đơn vị quản lý đường thủy nội địa khu vực. Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực cấp trên. Mẫu biên bản theo phụ lục số 3.

+ Biên bản xác nhận thiệt hại giữa Cục Đường sông Việt Nam và các đơn vị quản lý đường thủy nội địa khu vực, các Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực, các Đội thanh tra giao thông đường thủy nội địa, các trường học thuộc Cục Đường sông Việt Nam. Mẫu biên bản theo phụ lục số 4.

- Các báo cáo nhanh, báo cáo chính thức về thiệt hại do bão lụt gây ra của các đơn vị.

Điều 11. Quy định về trình tự xét duyệt hồ sơ khắc phục hậu quả bão lũ

Sau khi hoàn thiện hồ sơ khắc phục hậu quả bão lũ quy định tại điều 11 quy chế này, các đơn vị trình hồ sơ lên Cục Đường sông Việt Nam để xem xét phê duyệt dự toán công tác khắc phục hậu quả bão lũ. Căn cứ vào nguồn vốn phòng chống bão lũ của Cục, Cục Đường sông Việt Nam sẽ quyết định phương án, dự toán công tác khắc phục phòng chống bão lụt của các đơn vị.

Điều 12. Quy định về giám sát, kiểm tra, nghiệm thu công trình khắc phục phòng chống bão lụt

12.1. Kiểm tra xác minh thiệt hại bão lụt

Sau mỗi đợt bão lụt, trên cơ sở báo cáo thiệt hại của các đơn vị, Cục Đường sông Việt Nam tổ chức kiểm tra xác minh thiệt hại trên hiện trường và kiểm tra các hồ sơ có liên quan đến việc xác định thiệt hại mà đơn vị báo cáo.  

12.2. Kiểm tra, giám sát công trình khắc phục hậu quả bão lụt

12.2.1. Kiểm tra, giám sát

Kiểm tra giám sát công trình khắc phục hậu quả bão lụt được thực hiện theo hình thức đột xuất tùy yêu cầu cụ thể.

12.2.2. Nội dung kiểm tra, giám sát:

- Kiểm tra quá trình thực hiện công tác khắc phục hậu quả bão lụt theo dự toán đã được duyệt;

- Kiểm tra sự phù hợp giữa việc khắc phục hậu quả bão lụt với hiện trạng công trình trước khi bão lụt xảy ra;

12.2.3. Trách nhiệm kiểm tra, giám sát:

Phòng Quản lý đường sông chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát công trình khắc phục hậu quả bão lụt;

12.3. Nghiệm thu công trình khắc phục hậu quả bão lụt

Đối với công trình khắc phục hậu quả bão lụt, Cục Đường sông Việt Nam chỉ tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình.

12.3.1. Căn cứ nghiệm thu

- Văn bản duyệt phương án dự toán của Cục Đường sông Việt Nam;

- Báo cáo thực hiện công tác khắc phục hậu quả bão lụt;

- Biên bản kiểm tra, giám sát của phòng Quản lý đường sông - Cục Đường sông Việt Nam;

- Các biên bản nghiệm thu nội dung công việc;

12.3.2. Nội dung nghiệm thu:

- Nghiệm thu khối lượng thực hiện công trình khắc phục hậu quả bão lụt theo thực tế thực hiện trên cơ sở dự toán được duyệt;

- Đánh giá chất lượng thực hiện công trình khắc phục hậu quả bão lụt đã thực hiện.

12.3.3. Thành phần nghiệm thu

- Trưởng phòng Quản lý đường sông, chuyên viên chuyên quản phòng quản lý đường sông;

- Lãnh đạo và trưởng phòng kỹ thuật đơn vị thi công

Mẫu biên bản nghiệm thu theo phụ lục 7 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

 

PHỤ LỤC 1

MẪU BÁO CÁO NHANH

Tên đơn vị chủ quản
Tên đơn vị báo cáo  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:

……, ngày …tháng … năm 200..

 

BÁO CÁO NHANH THIỆT HẠI DO BÃO

Cơn bão số….

1. Diễn biến tình hình bão lụt

(Thời gian đổ bộ, cấp gió, mức độ mưa, mục nước trên các sông chính)

2. Công tác triển khai phòng chống lụt bão của đơn vị

(Công tác chuẩn bị, công tác trực, tình hình thông tin liên lạc v.v…)

3. Thiệt hại sơ bộ do bão lũ gây ra

(Số lượng bão hiệu bị gẫy đổ, mất mát, hư hỏng; Thiệt hại về phương tiện, thiết bị, nhà trạm, hệ thống thông tin liên lạc v.v… Ước tính giá trị thiệt hại: …. Triệu đồng).

4. Các biện pháp khắc phục của đơn vị

(triển khai báo hiệu tạm, dự phòng, trục vớt phương tiện công tác, khắc phục nhà trạm, thông tin)

 

 

Nơi nhận:
- Cục ĐSVN;
- Lưu đơn vị

Đơn vị báo cáo
(ký tên, đóng dấu)

   

PHỤ LỤC 2

MẪU BÁO CÁO CHÍNH THỨC

Tên đơn vị chủ quản
Tên đơn vị báo cáo  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:

……, ngày …tháng …năm 200..

 

BÁO CÁO THIỆT HẠI DO BÃO

Cơn bão số….

1. Diễn biến tình hình bão lũ

(Thời gian đổ bộ, cấp gió, mức độ mưa, mục nước trên các sông chính)

2. Công tác triển khai phòng chống lụt bão của đơn vị

(Công tác chuẩn bị, công tác trực, tình hình thông tin liên lạc v.v…)

3. Thiệt hại do bão lũ gây ra

(Số lượng bão hiệu bị gẫy đổ, mất mát, hư hỏng; Thiệt hại về phương tiện, thiết bị, nhà trạm, hệ thống thông tin liên lạc v.v… Ước tính giá trị thiệt hại: …. Triệu đồng).

Cần có bảng tổng hợp kèm theo ghi rõ vị trí báo hiệu bị hư hỏng

4. Các biện pháp khắc phục của đơn vị

(Triển khai báo hiệu tạm, dự phòng, trục vớt phương tiện công tác, khắc phục nhà trạm, thông tin).

5. Các kiến nghị, đề xuất (nếu có)

 

 

Nơi nhận:
- Cục ĐSVN;
- Lưu đơn vị

Đơn vị báo cáo
(ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 3

MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN THIỆT HẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN THIỆT HẠI DO BÃO LŨ  

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm 200.. tại …..........................………….., chúng tôi gồm có:

I. Đại diện UBND xã, phường

1. Ông: ……………………… Chức vụ: …………………………………………………

2. Ông: ……………………… Chức vụ: …………………………………………………

II. Đại diện cơ quan công an

1. Ông: ……………………… Chức vụ: …………………………………………………

2. Ông: ……………………… Chức vụ: …………………………………………………

III. Đại diện Đơn vị QLĐT NĐ (Cảng vụ ĐTNĐ khu vực)

1. Ông: ……………………… Chức vụ: …………………………………………………

2. Ông: ……………………… Chức vụ: …………………………………………………

III. Đại diện Trạm QLĐS (Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực)

1. Ông: ……………………… Chức vụ: …………………………………………………

Đã tiến hành kiểm tra thực tế thiệt hại do bão lụt gây ra trên tuyến quản lý của …… quản lý từ ……............. đến……………………., Chúng tôi thống nhất xác định thực tế thiệt hại như sau:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Chúng tôi thống nhất ký tên vào biên bản làm cơ sở cho việc báo cáo lên Cục Đường sông Việt Nam.

 

Đ/D cơ quan công an

Đ/D UBND Xã, phường

Đ/D Đơn vị QLĐT NĐ
(Cảng vụ ĐTNĐ)

 

 

Đ/D Trạm QLĐS
(Đ/D Cảng vụ)

 

 

PHỤ LỤC 4

MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN THIỆT HẠI TỔNG HỢP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN THIỆT HẠI DO BÃO LŨ 

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm 200.. tại …………….., chúng tôi gồm có:

I. Đại diện Cục Đường sông Việt Nam

1. Ông: ……………………… Chức vụ: …………………………………………………

2. Ông: ……………………… Chức vụ: …………………………………………………

II. Đại diện Đơn vị QLĐTNĐ khu vực (Cảng vụ ĐTND khu vực Đội TTGT ĐTNĐ số…, Trường….)

1. Ông: ……………………… Chức vụ: …………………………………………………

2. Ông: ……………………… Chức vụ: …………………………………………………

Đã tiến hành kiểm tra thực tế thiệt hại do bão lụt gây ra trên phạm vi quản lý của …… quản lý từ ..............…… đến……………………. Theo báo cáo của các đơn vị cơ sở và kiểm tra thực tế hiện trường tại ………………………, chúng tôi thống nhất xác định thực tế thiệt hại như sau:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Chúng tôi thống nhất ký tên vào biên bản làm cơ sở cho việc lập hồ sơ khắc phục hậu quả bão lũ của đơn vị

 

Đ/D Đơn vị QLĐT NĐ khu vực
(Cảng vụ ĐTNĐ khu vực… Đội TTGTĐTNĐ số…. Trường…..)

Đ/D Cục Đường sông Việt Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 619/QĐ-CĐS năm 2006 ban hành tạm thời Quy chế trực, báo cáo, kiểm tra và lập hồ sơ khắc phục hậu quả bão lụt trong ngành đường sông do Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.763

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190