Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5551/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5551/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG VÀO GIẢNG DẠY HỆ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2016-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 04/12/2009;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 25/2/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp cấp bách, trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Xét đề nghị của Trường Chính trị tỉnh tại Tờ trình số 447/TTr-CT ngày 18/12/2015; của Sở Nội vụ tại Công văn số 1246/SNV-ĐT ngày 16/11/2015 (trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2028/SGDĐT-GDCN ngày 20/10/2015, Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 4339/SGTVT-QLGT ngày 29/10/2015, Sở Tài chính tại Công văn số 4213/STC-QLNS.TTK ngày 30/10/2015, Ban An toàn giao thông tỉnh tại Công văn số 172/BATGT-VP ngày 29/10/2015); của Sở Tư pháp tại Công văn số 2312/STP-XDVB ngày 10/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch, Chương trình giáo dục pháp luật An toàn giao thông vào giảng dạy hệ đào tạo Trung cấp lý luận chính trị-Hành chính của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

- Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật An toàn giao thông (ATGT), góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho học viên các lớp Trung cấp Lý luận chính trị- Hành chính của Trường Chính trị tỉnh;

- Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông; kỹ năng tổ chức thực hiện pháp luật An toàn giao thông; kỹ năng xử lý các vấn đề có liên quan đến An toàn giao thông;

- Quán triệt nguyên tắc giải quyết các trường hợp phạm vi pháp luật An toàn giao thông trong phạm vi thôn, xã, làng, bản...; qua đó, góp phần thiết lập trật tự giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn văn hóa, an toàn.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Căn cứ vào kế hoạch, quy mô đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của nhà trường, phấn đấu mỗi năm mở được từ 28 đến 30 lớp, đào tạo, bồi dưỡng cho từ 2.240 đến 2.400 học viên (cả hệ tập trung và tại chức).

- Trong giai đoạn 2016-2020, phn đấu mở được 144 lớp, đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 11.520 học viên.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Đối tượng giáo dục pháp luật An toàn giao thông

Học viên Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, bao gồm: học viên là cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; cán bộ, công chức các phòng, ban của huyện; viên chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Thanh Hóa...

2. Nội dung chương trình giảng dạy

- Giảng dạy pháp luật về An toàn giao thông đường bộ; pháp luật về An toàn giao thông đường thủy nội địa; pháp luật về An toàn giao thông đường sắt;

- Báo cáo thực tiễn về tổ chức thực hiện pháp luật ATGT và tình hình chấp hành pháp luật ATGT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

- Kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật An toàn giao thông.

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)

3. Hình thức giáo dục pháp luật An toàn giao thông

Đưa nội dung, chương trình giáo dục pháp luật ATGT vào giảng dạy các lớp đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính tập trung tại Trường Chính trị tỉnh và hệ tại chức tại các huyện, thị xã, thành phố với các hình thức:

- Giảng dạy lý thuyết về pháp luật An toàn giao thông;

- Tổ chức nghiên cứu các chuyên đề thông qua các hoạt động:

+ Nghe báo cáo chuyên đề thực tiễn;

+ Thảo luận, làm việc nhóm, Xêmina, Tọa đàm,... nhằm trao đổi kinh nghiệm và thực hành kỹ năng tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông; kỹ năng tổ chức thực hiện pháp luật an toàn giao thông;...

- Tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên pháp luật An toàn giao thông giỏi hoặc thi tìm hiểu pháp luật An toàn giao thông.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xây dựng Chương trình, biên soạn tài liệu dạy học:

Trường Chính trị tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông xây dựng nội dung chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy giáo dục pháp luật ATGT, đảm bảo khoa học, phù hợp với đối tượng giáo dục; bổ sung các chuyên đề kỹ năng tuyên truyền pháp luật An toàn giao thông, chuyên đề báo cáo thực tiễn; nội dung chương trình theo 03 nhóm kiến thức: Nhóm kiến thức lý thuyết, nhóm kiến thức kỹ năng và nhóm kiến thức thực tiễn.

2. Xây dựng đội ngũ giảng viên; đổi mi phương pháp dạy học:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên giảng dạy pháp luật ATGT, đảm bảo về số lượng, chất lượng. Bố trí giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, am hiểu thực tiễn tham gia giảng dạy. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho giảng viên.

- Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng viên thông qua các hình thức như: lấy ý kiến học viên, dự giờ, thao giảng,...;

- Đổi mới phương pháp dạy, học theo hướng lấy người học làm trung tâm; tăng cường trao đổi, đối thoại, làm việc nhóm; ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng có hiệu quả phương tiện dạy học hiện đại; lồng ghép các phóng sự ngắn, video clip, các hình ảnh trực quan trong giảng dạy các chuyên đề;

- Xây dựng mô hình tự học, tự nghiên cứu của học viên; tăng cường các biện pháp tổ chức học tập, nghiên cứu theo nhóm dưới các hình thức tọa đàm, xêmina... để học viên được chủ trì và tham gia trao đổi, thảo luận. Từ đó, củng ckiến thức, rèn luyện kỹ năng tư duy, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng phân tích, tổng hợp... cho học viên.

3. Bố trí cơ svật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học:

Trường Chính trị tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật như: Hội trường, bàn ghế, loa, đài và hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập pháp luật An toàn giao thông. Đối với các lớp tại chức, cần phối hợp chặt chẽ với huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị để đảm bảo các điều kiện cho việc giảng dạy, học tập, sinh hoạt của giảng viên và học viên.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

- Kinh phí xây dựng kế hoạch năm 2015 Trường Chính trị tỉnh tự bố trí trong dự toán được giao năm 2015 theo định mức chi của Nhà nước).

- Kinh phí đào tạo từ năm 2016 đến năm 2020: 1.300.000.000 đồng (Một tỷ, ba trăm triệu đồng), được phân kỳ hằng năm như sau:

+ Năm 2016: 275.000.000 đồng (Bao gồm kinh phí xây dựng và triển khai Kế hoạch, Chương trình);

+ Năm 2017: 250.000.000 đồng;

+ Năm 2018: 250.000.000 đồng;

+ Năm 2019: 250.000.000 đồng;

+ Năm 2020: 275.000.000 đồng (Bao gồm kinh phí thực hiện tổng kết, chương trình).

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vc An toàn giao thông hằng năm.

V. LỘ TRÌNH TRIN KHAI THỰC HIỆN

1. Năm 2015: Xây dựng Kế hoạch, Chương trình và biên soạn tài liệu.

2. Năm 2016: Mở 28 lớp, đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 2.240 học viên, gồm:

- 13 lớp TCLL Chính trị - Hành chính (hệ tập trung);

- 15 lớp TCLL Chính trị - Hành chính (hệ tại chức).

3. Năm 2017: Mở 28 lớp, đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 2.240 học viên, gồm:

- 14 lớp TCLL Chính trị - Hành chính (hệ tập trung);

- 14 lớp TCLL Chính trị - Hành chính (hệ tại chức).

4. Năm 2018: Mở 28 lớp, đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 2.400 học viên, gồm:

- 15 lớp TCLL Chính trị - Hành chính (hệ tập trung);

- 13 lớp TCLL Chính trị - Hành chính (hệ tại chức).

5. Năm 2019: Mở 28 lớp, đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 2.400 học viên, gồm:

- 16 lớp TCLL Chính trị - Hành chính (hệ tập trung);

- 14 lớp TCLL Chính trị - Hành chính (hệ tại chức).

6. Năm 2020: Mở 28 lớp, đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 2.240 học viên, gồm:

- 16 lớp TCLL Chính trị - Hành chính (hệ tập trung);

- 14 lớp TCLL Chính trị - Hành chính (hệ tại chức).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trường Chính trị tỉnh.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Chương trình giáo dục ATGT giảng dạy cho hệ đào tạo Trung cấp lý luận chính trị-Hành chính của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông trong xây dựng nội dung chương trình, biên soạn tài liệu;

- Tổ chức giảng dạy đảm bảo tiến độ, chất lượng;

- Định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, Chương trình hằng năm; báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 với Thường trực UBND tỉnh.

- Căn cứ Kế hoạch, Chương trình giáo dục pháp luật ATGT được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, hằng năm lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

2. S Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh

- Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa trong việc xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu liên quan đến pháp luật An toàn giao thông;

- Cử cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tham gia báo cáo chuyên đề thực tiễn theo đề nghị của Trường Chính trị tỉnh.

3. Sở Ni vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc triển khai, thực hiện Kế hoạch, Chương trình giáo dục ATGT giảng dạy cho hệ đào tạo Trung cấp lý luận chính trị-Hành chính của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020; định kỳ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

4. S Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hằng năm để triển khai thực hiện, đảm bảo tiết kiệm và đúng quy định; kiểm tra, theo dõi việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải; Ban An toàn giao thông tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tnh;
- Các Phó Ch
tịch UBND tnh;
- PCVP UBND tỉnh Phạm Đình Minh;
- Lưu: VT,
VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY PHÁP LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG HỆ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số 5551/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Nội dung

Số tiết

Đơn vị thực hiện

1

Bài 1: Pháp luật giao thông đường bộ

1. Một số vấn đề chung về Luật giao thông đường bộ.

2. Nội dung cơ bản của Luật giao thông đường bộ.

3. Các tình huống thực tiễn.

05 tiết

Trường Chính trị tỉnh

2

i 2: Pháp luật giao thông đường thủy nội địa

1. Một số vấn đề chung về Luật giao thông đường thủy nội địa.

2. Nội dung cơ bản của Luật giao thông đường thủy nội địa.

3. Các tình huống thực tiễn.

03 tiết

Trường Chính trị tỉnh

3

Bài 3: Pháp luật giao thông đường sắt

1. Một số vn đề chung về Luật giao thông đường sắt.

2. Nội dung cơ bản của Luật an toàn giao thông đường sắt.

3. Các tình huống thực tiễn.

03 tiết

Trường Chính trị tỉnh

4

Bài 4: Báo cáo chuyên đề: Tổ chức thực hiện pháp luật ATGT và tình hình chấp hành pháp luật ATGT ở tỉnh Thanh Hóa

1. Tổ chức thực hiện Pháp luật ATGT.

2. Thực trạng chấp hành pháp luật ATGT.

3. Những vấn đề đặt ra trong thực hiện pháp luật ATGT.

05 tiết

Ban ATGT tỉnh

5

Bài 5: Kỹ năng tuyên truyền phbiến pháp luật ATGT

1. Một số vấn đề chung về tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT.

2. Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông.

05 tiết

Trường Chính trị tỉnh

6

Xê-mi-na hoặc thảo luận theo chủ đề về pháp luật ATGT

03 tiết

Trường Chính trị tỉnh

7

Viết bài thu hoạch

02 tiết

Học viên

 

Tổng số tiết

25 tiết

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5551/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 phê duyệt Kế hoạch, Chương trình giáo dục pháp luật An toàn giao thông vào giảng dạy hệ đào tạo Trung cấp lý luận chính trị-Hành chính của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.790

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96